Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
17/02/2016 първо гласуване

  ДОКЛАД

  за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 654-01-3, внесен от Петър Владиславов Славов и група народни представители на 20.01.2016г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 17.02.2016г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 654-01-3, внесен от Петър Славов и група народни представители.
  В заседанието участваха г-н Бисер Петков и г-жа Весела Караиванова, Управител и Подуправител на Националния осигурителен институт, г-жа Калина Петкова, Директор на дирекция и г-жа Петя Малакова, Началник на отдел в Министерството на труда и социалната политика, г-жа Надежда Бранковска, Началник на отдел в Министерство на здравеопазването и представители на синдикалните и работодателските организации.
  Законопроектът беше представен от народният представител Петър Славов. Той обясни, че законопроектът има за цел да създаде възможност по определен ред, осигурителните вноски, дължими за сметка на осигуреното лице да могат да се внасят и от осигурителя за негова сметка, като възнаграждението на осигурения не се намалява с техния размер. Същият режим е предвиден и за здравните вноски със съответен текст в Закона за здравното осигуряване. Господин Петър Славов изрично подчерта, че законопроекта създава една мярка с доброволен характер, която е и съвременна социална мярка с доброволен характер. За вносителите тази мярка би била израз и на висока корпоративна култура на работодатели, които решат да се ползват от тази си възможност и решат да заплащат за своя сметка дължимите от осигурените лица здравноосигурителни и пенсионни вноски.
  Според мотивите на законопроекта предлаганите промени са свързани с модернизиращия се пазар на труда и с факта, че е повишено търсенето на висококвалифицирани кадри на този пазар. Тези обстоятелства водят до засилена конкуренция между работодателите, в посока привличане и задържане на качествени служители. В тази връзка много работодатели ценят високо работата на тези служители и заплащат за своя сметка дължимите от тях осигурителни вноски. Това заплащане не е разписано в Кодекса за социално осигуряване, нито в Закона за корпоративното подоходно облагане. Това означава, че разходите, направени за социално осигуряване от дружествата не се признават за разход по смисъла на ЗКПО. Така тези осигурители се облагат с данък печалба върху сумите, които са внесли като осигурителни вноски и които са дължими за сметка на служителите им.
  Според вносителите на законопроекта, със създаването на нова ал. 14 в чл. 6 и нова ал. 9 в чл. 127 на Кодекса за социално осигуряване, както и с допълнения в Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за здравното осигуряване и Закона за данъците върху доходите на физическите лица този проблем ще се реши успешно. С промените ще се постигне по-висока степен на прозрачност при формиране възнагражденията на служителите, както и създаване на възможности за задържане на висококвалифицираните кадри чрез по-високия нетен размер на възнагражденията им. Фискалният ефект от законопроекта също се очаква да бъде положителен, предвид по-високия размер на данъчните начисления, правени върху реалния размер на възнагражденията на служителите.
  Вносителите са убедени, че промяната ще допринесе за допълнително „изсветляване“ на икономиката и създаване на нови стимули за работодателите и служителите за оставането им на пазара на труда.
  В Комисията бяха получени и предоставени на вносителите на законопроекта и членовете на Комисията становища на МТСП, МФ, НАП, МЗ, НОИ, БСК, АИКБ, БТПП, КРИБ, КТ „Подкрепа“ и КНСБ. Институционалните становища са неподкрепящи. Повечето от становищата на работодателските организации са отрицателни. И становищата на синдикалните организации са също отрицателни.
  В проведената дискусия взеха участие народни представители Хасан Адемов и Димитър Байрактаров, както и представители на институциите и работодателските организации. От изказаните мнения и писмените становища стана ясно, че направените промени са неприемливи, тъй като създават различен режим при осигуряването на основата на определено обществено положение на осигурения, а именно професионална заетост, което също може да се смята и за пряка дискриминация. Освен спрямо работниците и служителите, предлагания ред създава неравенство и между работодателите (осигурителите). Що се касае до това може ли личната вноска да бъде плащана от осигурителя, беше припомнено, че личната вноска е елемент от социалната сигурност, тъй като чрез нея се разпределя отговорността и към осигурените лица, а не само към държавата и работодателите (осигурителите). С личната осигурителна вноска се реализира пряко участие на осигуреното лице в обществените отношения по социалното и здравното осигуряване. По този начин се въвежда заинтересованост и личен ангажимент в набирането на осигурителните вноски, а не само участието им при разходването на набраните средства. Същевременно участието с лични осигурителни вноски от осигурените лица, заедно с работодателите и държавата е основен елемент в принципа на солидарност във финансирането на осигурителната система. С предложения законопроект се нарушава и принципът на равнопоставеност между осигурените лица при различните работодатели, предвид различните режими за изчисляване на осигурителните вноски, съответно наличието на осигурителна тежест при едните лица и неналичието за другите, където работодателят (осигурител) е избрал да внася задължителните осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице. Що се касае до възможната грижа на работодателя за някои свои работници и служители, то и сега работодателят може да увеличи размера на трудовото възнаграждение с размера на дължимите от работника или служителя лични осигурителни вноски. Като при това положение той също може да се възползва и данъчно, приспадайки този разход, в размер на лични осигурителни вноски от увеличеното трудово възнаграждение . Освен това в Кодекса за социално осигуряване съществува възможност работодателят да осигурява работниците, които пожелае, доброволно за третия стълб на пенсионното осигуряване. Съществува също така и възможност за осигуряване за безработица и професионална квалификация, допълнително здравно осигуряване, в резултат на което работниците и служителите могат да ползват допълнителни права.
  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 3 гласа „за“, без гласове „против“ и 7 гласа „въздържал се“ ,
  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 654-01-3, внесен от Петър Славов и група народни представители.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума