Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
06/04/2016 второ гласуване

  ДОКЛАД

  Вх. № 653-08-13 от 08.04.2016 г.

  Относно: Закон за равнопоставеност на жените и мъжете, № 502-01-94, внесен от Министерски съвет на 20 ноември 2015 г., приет на първо гласуване на 24 февруари 2016 г.
  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н
  за равнопоставеност на жените и мъжете

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  Чл. 1. (1) Този закон урежда провеждането на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете.
  (2) Целта на закона е да създаде условия за изграждане на благоприятна и стабилна институционална среда чрез определяне на органите и на механизмите за провеждане на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете.

  Предложение от народните представители Светлана Ангелова, Венка Стоянова, Ралица Тодорова, Димитър Гечев, Клавдия Ганчева и Галя Захариева:
  В чл. 1, ал. 2 се прави следното допълнение:
  След думите „институционална среда“, се добавя „за постигане на равнопоставеност на жените и мъжете“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от народните представители Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Мариана Бояджиева, Светла Бъчварова, Манол Генов, Кирчо Карагьозов, Дора Янкова, Иван Иванов и Иван Ибришимов:
  В чл. 1 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Целта на закона е да насърчи равнопоставеността на жените и мъжете, като създаде условия за изграждане на благоприятна и стабилна институционална среда и определи органите и механизмите за провеждане на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от народния представител Хасан Адемов, направено по реда на чл. 80, ал.4, т.2 от ПОДНС:
  В чл. 1 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Целта на закона е да насърчи постигане на равнопоставеност на жените и мъжете, като създаде условия за изграждане на институционална среда и определи органите и механизмите за провеждане на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 1:
  Чл. 1. (1) Този закон урежда провеждането на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете.
  (2) Целта на закона е да насърчи постигане на равнопоставеност на жените и мъжете, като създаде условия за изграждане на институционална среда и определи органите и механизмите за провеждане на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете.

  Чл. 2. Държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете се основава на принципите на:
  1. равни възможности за жените и мъжете във всички сфери на обществения, икономическия и политическия живот;
  2. равен достъп на жените и мъжете до всички ресурси в обществото;
  3. равно третиране на жените и мъжете и недопускане на дискриминация и насилие, основани на пола;
  4. балансирано представителство на жените и мъжете във всички органи, вземащи решения.

  Предложение от народните представители Светлана Ангелова, Венка Стоянова, Ралица Тодорова, Димитър Гечев, Клавдия Ганчева и Галя Захариева:
  В чл. 2 се създава т. 5:
  „5. Преодоляване на стереотипите, основани на пола.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от народния представител Георги Анастасов:
  Чл. 2, т. 4 се изменя и добива следния вид:
  Чл. 2 т. 4 балансирано представителство на жените и мъжете във всички органи, вземащи решения, в това число:
  A/ равно представителство при разпределението на позициите между жените и мъжете в държавната и местната власт;
  Б/ равно представителство на жените и мъжете в Народното събрание на Република България.
  В/ равно представителство на жените и мъжете в Европейския парламент, като последният мандат, когато не е четно число се определя на база най-много получени преференции от листа 1 и листа 2.
  Г / равно представителство на жените и мъжете в Общинските съвети, като последният мандат, когато не е четно число се определя на база най-много получени преференции от листа 1 и листа 2.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Мариана Бояджиева, Светла Бъчварова, Манол Генов, Кирчо Карагьозов, Дора Янкова, Иван Иванов и Иван Ибришимов:
  В чл. 2 се създава т. 5:
  „т. 5. балансирано съвместяване на семейните и професионални задължения.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 2:
  Чл. 2. Държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете се основава на принципите на:
  1. равни възможности за жените и мъжете във всички сфери на обществения, икономическия и политическия живот;
  2. равен достъп на жените и мъжете до всички ресурси в обществото;
  3. равно третиране на жените и мъжете и недопускане на дискриминация и насилие, основани на пола;
  4. балансирано представителство на жените и мъжете във всички органи, вземащи решения;
  5. преодоляване на стереотипите, основани на пола.

  Чл. 3. При осъществяване на правомощията си органите на държавната власт, органите на местното самоуправление, обществените органи и икономическите субекти предприемат всички възможни и необходими мерки за прилагане принципите на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете.

  Предложение от народния представител Хасан Адемов, направено по реда на чл. 80, ал.4, т.2 от ПОДНС:
  Член 3 се изменя така:
  „Чл. 3. При осъществяване на правомощията си органите на държавната власт и на местното самоуправление, обществените органи и стопанските субекти предприемат мерки за прилагане принципите на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 3:
  Чл. 3. При осъществяване на правомощията си органите на държавната власт и на местното самоуправление, обществените органи и стопанските субекти предприемат мерки за прилагане принципите на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете.

  Чл. 4. Държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете се осъществява чрез:
  1. интегриране принципа на равнопоставеност на жените и мъжете във всички национални, регионални и местни политики, стратегии, програми, планове и в законодателството;
  2. прилагане на временни насърчителни мерки;
  3. хоризонтален междусекторен подход;
  4. национален институционален механизъм за сътрудничество между централните и териториалните органи на изпълнителната власт, както и с гражданското общество;
  5. последователно и устойчиво ресурсно и финансово осигуряване на органите и политиката за равнопоставеност на жените и мъжете.

  Предложение от народните представители Светлана Ангелова, Венка Стоянова, Ралица Тодорова, Димитър Гечев, Клавдия Ганчева и Галя Захариева:
  В чл. 4 се създава ал. 2:
  „(2) Временните насърчителни мерки, прилагани въз основа и по реда на този закон, не представляват дискриминация по Закона за защита от дискриминация.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от народния представител Хасан Адемов, направено по реда на чл. 80, ал.4, т.2 от ПОДНС:
  В чл. 4, т. 1 се изменя така:
  „1. интегриране принципа на равнопоставеност на жените и мъжете в законодателството и във всички национални, регионални и местни политики, стратегии, програми и планове;“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 4:
  Чл. 4. (1) Държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете се осъществява чрез:
  1. интегриране принципа на равнопоставеност на жените и мъжете в законодателството и във всички национални, регионални и местни политики, стратегии, програми и планове;
  2. прилагане на временни насърчителни мерки;
  3. хоризонтален междусекторен подход;
  4. национален институционален механизъм за сътрудничество между централните и териториалните органи на изпълнителната власт, както и с гражданското общество;
  5. последователно и устойчиво ресурсно и финансово осигуряване на органите и политиката за равнопоставеност на жените и мъжете.
  (2) Временните насърчителни мерки, прилагани по реда на този закон, не представляват дискриминация по Закона за защита от дискриминация.

  Чл. 5. (1) Министерският съвет определя държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете и приема Национална стратегия по равнопоставеност на жените и мъжете, наричана по-нататък „Национална стратегия”, както и планове за нейното изпълнение.
  (2) Централните и териториалните органи на изпълнителната власт провеждат политиката по равнопоставеност на жените и мъжете в съответствие с Националната стратегия по ал. 1.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 5.

  Чл. 6. (1) Към Министерския съвет функционира Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете, който е орган за осъществяване на консултации, сътрудничество и координация между централните и териториалните органи на изпълнителната власт и на гражданското общество.
  (2) Националният съвет се състои от представители на:
  1. министерства, държавни и изпълнителни агенции и други органи, създадени със закон;
  2. представителните организации на работниците и служителите на национално равнище;
  3. представителните организации на работодателите на национално равнище;
  4. Националното сдружение на общините в Република България;
  5. юридически лица с нестопанска цел, чийто предмет на дейност е в съответствие с приоритетите на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете, определени при условията и по реда, регламентирани в правилник за устройството, организацията и дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет.
  (3) Председател на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете е министърът на труда и социалната политика.
  (4) Организационното и техническото обслужване на дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете се осигурява от Министерството на труда и социалната политика.
  (5) Националният съвет по равнопоставеността на жените и мъжете предоставя становище по проектите на стратегически документи и нормативни актове, които съдържат разпоредби, свързани с равнопоставеността на жените и мъжете, преди внасянето им в Министерския съвет.
  (6) Министерският съвет приема правилник за устройството, организацията и дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет.

  Предложение от народните представители Светлана Ангелова, Венка Стоянова, Ралица Тодорова, Димитър Гечев, Клавдия Ганчева и Галя Захариева:
  В чл. 6, ал. 2, т. 5 се прави следното допълнение:
  След думите „при условията“ се добавя „критериите“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от народния представител Георги Анастасов:
  Чл. 6 Алинея (3) се изменя и добива следния вид:
  Чл. 6 (3) Председател на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете е министърът на труда и социалната политика. Той отговаря за контрола по приложението на принципа на равнопоставеност при осъществяване на държавната политика, за което се изготвя специален правилник за приложение.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народния представител Бойка Маринска:
  1. В чл.6, ал.2, т. 5 се изменя така:
  „5. Юридически лица с нестопанска цел, чийто предмет на дейност е свързан с равнопоставеност на половете, права на жените и недискриминация по признак пол, определени по условия и ред, регламентирани в правилника за устройството, организацията и дейността на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете.“
  2. В чл.6, ал. 5 се изменя така:
  „(5) Националният съвет по равнопоставеност на жените и мъжете:
  1. предоставя становища по проекти на стратегически документи и нормативни актове, които съдържат разпоредби, свързани с равнопоставеността на жените и мъжете, преди внасянето им в МС;
  2. участва в разработването на Националната стратегия за равнопоставеност на жените и мъжете;
  3. предлага мерки за насърчаване на държавната политика за равнопоставеност на жените и мъжете;
  4. участва в разработването на количествени и качествени показатели, необходими за системата за наблюдение по чл.7, т.4.“
  Комисията подкрепя предложението по т. 2 и не го подкрепя по т. 1.

  Предложение от народните представители Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Мариана Бояджиева, Светла Бъчварова, Манол Генов, Кирчо Карагьозов, Дора Янкова, Иван Иванов и Иван Ибришимов:
  В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. създава нова ал. 6:
  „(6) Националният съвет по равнопоставеността на жените и мъжете внася в Народното събрание до 31 март всяка година доклад за дейността си.“
  2. ал. 6 става ал. 7.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народния представител Хасан Адемов, направено по реда на чл. 80, ал.4, т.2 от ПОДНС:
  В чл. 6, ал. 1 се изменя така:
  „(1) Към Министерския съвет се създава Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете, който е орган за осъществяване на консултации, сътрудничество и координация между централните и териториалните органи на изпълнителната власт и структурите на гражданското общество.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 6:
  Чл. 6. (1) Към Министерския съвет се създава Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете, който е орган за осъществяване на консултации, сътрудничество и координация между централните и териториалните органи на изпълнителната власт и структурите на гражданското общество.
  (2) Националният съвет се състои от представители на:
  1. министерства, държавни и изпълнителни агенции и други органи, създадени със закон;
  2. представителните организации на работниците и служителите на национално равнище;
  3. представителните организации на работодателите на национално равнище;
  4. Националното сдружение на общините в Република България;
  5. юридически лица с нестопанска цел, чийто предмет на дейност е в съответствие с приоритетите на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете, определени при условията, критериите и по реда, регламентирани в правилник за устройството, организацията и дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет.
  (3) Председател на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете е министърът на труда и социалната политика.
  (4) Организационното и техническото обслужване на дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете се осигурява от Министерството на труда и социалната политика.
  (5) Националният съвет по равнопоставеност на жените и мъжете:
  1. предоставя становища по проекти на стратегически документи и нормативни актове, които съдържат разпоредби, свързани с равнопоставеността на жените и мъжете, преди внасянето им в МС;
  2. участва в разработването на Националната стратегия за равнопоставеност на жените и мъжете;
  3. предлага мерки за насърчаване на държавната политика за равнопоставеност на жените и мъжете;
  4. участва в разработването на количествени и качествени показатели, необходими за системата за наблюдение по чл.7, т.4.
  (6) Министерският съвет приема правилник за устройството, организацията и дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет.

  Чл. 7. Министърът на труда и социалната политика ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете, като:
  1. разработва, участва в обсъждането и предлага приемането и/или изменението на нормативни актове и стратегически документи, които имат отношение към равнопоставеността на жените и мъжете;
  2. организира и ръководи дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете;
  3. координира разработването, изпълнението и отчитането на Националната стратегия и плановете за нейното изпълнение;
  4. организира създаването и поддържането на система за наблюдение на равнопоставеността на жените и мъжете и координира изготвянето на доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в Република България;
  5. оказва методическа помощ на органите на изпълнителната власт за провеждането на държавната политика по равнопоставеността на жените и мъжете;
  6. представлява държавата в международни организации и програми в областта на равнопоставеността на жените и мъжете;
  7. ръководи и координира участието в национални и международни програми и проекти за равнопоставеност на жените и мъжете, включително съвместно с други органи на държавната власт и организации;
  8. поддържа контакти със сродни специализирани държавни органи в други държави, както и с международни организации с дейност в сферата на равнопоставеността на жените и мъжете.

  Предложение от народния представител Бойка Маринска:
  В чл. 7 се добавя нова т. 9:
  „9. Мониторира и контролира изпълнението на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 7.

  Чл. 8. (1) Централните и териториалните органи на изпълнителната власт определят служител/и, който/които изпълнява/т функциите на координатор/и по равнопоставеност на жените и мъжете.
  (2) Координаторите по ал. 1 изпълняват следните функции:
  1. участват в разработването и провеждането на националната политика по равнопоставеност на жените и мъжете;
  2. участват в разработването на секторните и местните политики и програми от гледна точка на равнопоставеността на жените и мъжете;
  3. участват в изготвянето на оценка на въздействието по признак пол на нормативните актове и стратегическите документи, предлагани от органите на изпълнителната власт;
  4. участват в изготвянето, изпълнението и отчитането на Националната стратегия и плановете за нейното изпълнение по чл. 7, т. 3 в областта на компетентност на съответния орган на изпълнителната власт;
  5. координират изпълнението на мерките от компетентността на органа на изпълнителната власт и участват в изготвянето на доклади по равнопоставеност на жените и мъжете;
  6. участват в разработването на количествените и качествените анализи на равнопоставеността на жените и мъжете в съответната област на компетентност на институцията;
  7. координират събирането и разпространението на информация и добри практики, предоставянето на данни по равнопоставеност на жените и мъжете от компетентността на органа на изпълнителната власт;
  8. участват в организиране на и в обучения по равнопоставеност на жените и мъжете;
  9. изпълняват и други функции в областта на равнопоставеност на жените и мъжете, възложени от съответния орган на изпълнителната власт.
  (3) В изпълнение на функциите на координатори по равнопоставеност на жените и мъжете служителите по ал. 1 си сътрудничат с Министерството на труда и социалната политика.
  (4) Функционалните задължения на определените служители по равнопоставеност на жените и мъжете се определят в длъжностните им характеристики или чрез заповед на органа по назначаването на държавна служба.

  Предложение от народните представители Светлана Ангелова, Венка Стоянова, Ралица Тодорова, Димитър Гечев, Клавдия Ганчева и Галя Захариева:
  В чл. 8, т. 6 се прави следното допълнение:
  След думата „качествените” се добавя „индикатори и”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Мариана Бояджиева, Светла Бъчварова, Манол Генов, Кирчо Карагьозов, Дора Янкова, Иван Иванов и Иван Ибришимов:
  В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови ал. 3 и 4:
  „(3) В предприятия със средна численост на персонала над 50 души, работодателят определя лице, което да изпълнява функциите на координатор по равнопоставеността на жените и мъжете.”
  „(4) Координаторът по ал. 3 изготвя план за равнопоставеност, който съдържа актуалното състояние на заетите жени и мъже в предприятието и анализ на предприетите мерки.“
  2. ал. 3 става ал. 5, като след думите „по ал. 1“ се добавя „и 3“.
  3. ал. 4 става ал. 6.
  4. създава се ал. 7:
  „(7) При установяване на нарушение на този или друг закон, уреждащ равното третиране на жените и мъжете, координаторите по ал. 1 и 3 уведомяват Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете и Комисията за защита от дискриминация.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народния представител Стефан Кенов:
  В чл. 8, ал. 1 се изменя както следва:„Централните и териториалните органи на изпълнителната власт определят служителите, които изпълняват функциите на координатори по равнопоставеност на жените и мъжете.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от народния представител Хасан Адемов, направено по реда на чл. 80, ал.4, т.2 от ПОДНС:
  В чл. 8, ал. 2 се правят следните изменения:
  а) в текста преди т. 1 думите „изпълняват следните функции“ се заличават.
  б) точка 8 се изменя така:
  „участват в обучения по равнопоставеност на жените и мъжете, както и в организирането на такива обучения;“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 8:
  Чл. 8. (1) Централните и териториалните органи на изпълнителната власт определят служителите, които изпълняват функциите на координатори по равнопоставеност на жените и мъжете.
  (2) Координаторите по ал. 1:
  1. участват в разработването и провеждането на националната политика по равнопоставеност на жените и мъжете;
  2. участват в разработването на секторните и местните политики и програми от гледна точка на равнопоставеността на жените и мъжете;
  3. участват в изготвянето на оценка на въздействието по признак пол на нормативните актове и стратегическите документи, предлагани от органите на изпълнителната власт;
  4. участват в изготвянето, изпълнението и отчитането на Националната стратегия и плановете за нейното изпълнение по чл. 7, т. 3 в областта на компетентност на съответния орган на изпълнителната власт;
  5. координират изпълнението на мерките от компетентността на органа на изпълнителната власт и участват в изготвянето на доклади по равнопоставеност на жените и мъжете;
  6. участват в разработването на количествените и качествените индикатори и анализи на равнопоставеността на жените и мъжете в съответната област на компетентност на институцията;
  7. координират събирането и разпространението на информация и добри практики, предоставянето на данни по равнопоставеност на жените и мъжете от компетентността на органа на изпълнителната власт;
  8. участват в обучения по равнопоставеност на жените и мъжете, както и в организирането на такива обучения;
  9. изпълняват и други функции в областта на равнопоставеност на жените и мъжете, възложени от съответния орган на изпълнителната власт.
  (3) В изпълнение на функциите на координатори по равнопоставеност на жените и мъжете служителите по ал. 1 си сътрудничат с Министерството на труда и социалната политика.
  (4) Функционалните задължения на определените служители по равнопоставеност на жените и мъжете се определят в длъжностните им характеристики или чрез заповед на органа по назначаването на държавна служба.

  Чл. 9. При изпълнение на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете органите на изпълнителната власт събират, регистрират и обработват данни по признак пол за целите на системата за наблюдение по чл. 7, т. 4.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 9.

  Чл. 10. Държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете по области и общини се осъществява от областните управители и от органите на местното самоуправление съвместно с териториалните звена на министерствата, държавните и изпълнителните агенции и другите органи, създадени със закон, представителните организации на работниците и служителите и на работодателите и на други организации.

  Предложение от народните представители Светлана Ангелова, Венка Стоянова, Ралица Тодорова, Димитър Гечев, Клавдия Ганчева и Галя Захариева:
  В чл. 10 се прави следното допълнение:
  След думата „работодателите“, се добавя „на неправителствени организации, работещи по проблемите на равнопоставеността на жените и мъжете, както“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 10:
  Чл. 10. Държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете по области и общини се осъществява от областните управители и от органите на местното самоуправление съвместно с териториалните звена на министерствата, държавните и изпълнителните агенции и другите органи, създадени със закон, представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, неправителствените организации, работещи по проблемите на равнопоставеността на жените и мъжете, както и други организации.

  Чл. 11. (1) Областният управител осигурява координация между националните и местните интереси по въпросите на равнопоставеност на жените и мъжете и осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация.
  (2) При осъществяване на своите правомощия по провеждането на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете областните управители се подпомагат от определения/те от тях служител/и в областната администрация, който/които изпълнява/т функциите на координатор/и по равнопоставеност на жените и мъжете, съгласно чл. 8.

  Предложение от народните представители Светлана Ангелова, Венка Стоянова, Ралица Тодорова, Димитър Гечев, Клавдия Ганчева и Галя Захариева:
  В чл. 11 ал. 1 се прави следното допълнение:
  След израза „местната администрация“ се добавя запетая и „както и с териториалните звена на представителните организации на работниците и служителите и работодателите“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от народния представител Стефан Кенов:
  В чл. 11, ал. 2 се изменя както следва:„При осъществяване на своите правомощия по провеждането на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете областните управители се подпомагат от определените от тях служители в областната администрация, които изпълняват функциите на координатори по равнопоставеност на жените и мъжете, съгласно чл. 8.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 11:
  Чл. 11. (1) Областният управител осигурява координация между националните и местните интереси по въпросите на равнопоставеност на жените и мъжете и осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация, както и с териториалните звена на представителните организации на работниците и служителите и работодателите.
  (2) При осъществяване на своите правомощия по провеждането на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете областните управители се подпомагат от определените от тях служители в областната администрация, които изпълняват функциите на координатори по равнопоставеност на жените и мъжете, съгласно чл. 8.

  Чл. 12. Националната стратегия по равнопоставеност на жените и мъжете е основен програмен документ и съдържа:
  1. целите за постигането на равнопоставеност на жените и мъжете във всички области;
  2. органите, отговорни за постигане на целите;
  3. приоритетните области на действие за постигане на целите;
  4. индикаторите за изпълнението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 12.

  Чл. 13. Националната стратегия се изпълнява чрез планове, които включват дейности, отговорни органи, финансови средства и индикатори за изпълнението на дейностите.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 13.

  Чл. 14. Оценките на въздействието на нормативните актове и стратегическите документи включват и оценка на въздействието по признак пол.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 14.

  Чл. 15. (1) Временните насърчителните мерки по чл. 4, т. 2 се предвиждат в плановете за изпълнение на Националната стратегия по равнопоставеност на жените и мъжете.
  (2) Насърчителните мерки по ал. 1 се прилагат от органите на изпълнителната власт за определен срок до постигането на целите им за балансирано представителство, равни възможности и равнопоставеност на жените и мъжете в областите, в които е установена неравнопоставеност.
  (3) Насърчителните мерки по ал. 1 се финансират от държавния и от общинските бюджети, както и от международни и европейски източници.

  Предложение от народния представител Бойка Маринска:
  В чл. 15, ал. 2 се изменя така:
  „(2) Насърчителните мерки по ал. l се прилагат от органите на изпълнителната власт за определен срок до постигане на целите за балансирано представителство, равни възможности и равнопоставеност на мъжете и жените.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 15.

  Предложение от народните представители Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Мариана Бояджиева, Светла Бъчварова, Манол Генов, Кирчо Карагьозов, Дора Янкова, Иван Иванов и Иван Ибришимов:
  1. Създава се нов чл. 16:
  „Чл. 16. Работодателят осигурява равнопоставеност на жените и мъжете при упражняване правото на труд и професионална квалификация като:
  1. назначава равен брой жени и мъже в комисията за провеждане на конкурс.
  2. при провеждане на конкурс не се включват въпроси, свързани със семейното положение на лицата, настоящо или бъдещо родителство, грижи за деца, възрастни и други зависими членове на семейството.
  3. при възникване или изменение на трудовото или служебното правоотношение не се взема предвид прекъсването или забавянето в трудовия или служебния стаж, както и в образованието и професионалното обучение на лицето.
  4. възможностите за квалификация се съобразяват със семейните задължения на лицата.
  5. в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието се предвижда възможност за организация на работното време, позволяваща съвместяване на семейните и професионалните задължения на лицата.“
  2. Досегашния чл. 16 става чл. 17.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Чл. 16. (1) Министърът на труда и социалната политика създава отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.
  (2) Министърът на труда и социалната политика утвърждава условията и реда за получаване на отличителния знак след съгласуването им в Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 16.

  Предложение от народния представител Георги Анастасов:
  Добавя се нов чл. 17 със следното съдържание
  Чл. 17 Наказва се с глоба от 3000 до 5000 лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, длъжностно лице, което не изпълни задълженията, възложени му по този закон, актовете по неговото прилагане и другите правила и нормативи свързани с тях, както и решения и предписания, основани на тях.¬
  Комисията не подкрепя предложението.


  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 1. По смисъла на този закон:
  1. „Равнопоставеност на жените и мъжете” е равни права и задължения, равни възможности за реализация и за преодоляване на пречки във всички области на обществения живот, като жените и мъжете са свободни да развиват своите лични способности и да правят избор без ограниченията на социалната роля на своя пол.
  2. „Равни възможности” е създаване на условия за реализиране на равни шансове и осигуряване на гаранции за достъп до всички сфери (области) на обществения живот и постигане на личностна и професионална реализация и развитие.
  3. „Балансирано представителство на жените и мъжете” е разпределението на позициите между жените и мъжете във властта и вземането на решения във всяка област на живота и съставлява важно условие за равнопоставеност на половете. Балансираното представителство е осигуряване на количествено и качествено равновесие в участието на жените и мъжете в политиката, управлението и вземането на решения.
  4. „Интегриране на равнопоставеността на жените и мъжете” е процесът на отразяване на въпросите на равнопоставеността на жените и мъжете във всички национални, регионални и местни политики, стратегии, програми, планове, законодателство и процеси на вземане на решения във всяка област и на всички равнища, за да може на всеки етап и ниво на тяхното разработване или изпълнение да се извършва анализ на въздействието им върху положението на жените и мъжете и да се предприемат съответните действия с цел постигане на реална равнопоставеност.
  5. „Оценка на въздействието по признак пол” е част от социалната оценка и включва оценката на въздействието на нормативните актове и стратегическите документи относно положението на жените и мъжете, така че прилагайки тези предложения, да се осигури неутрализиране на дискриминационните ефекти и да се насърчи равнопоставеността на половете.
  6. „Временни насърчителни мерки” са оправдани и пропорционални инициативи с временен характер, които целят премахване на пречки за балансирано представителство на жените и мъжете или за неравностойно положение на представителите на единия пол или за пола, поставен в неравностойно положение.
  7. „Хоризонтален междусекторен подход“ е постигането на общо разбиране за комплексността на проблемите, консенсус за решаването им, съвместно идентифициране и определяне на целите и инструментите за измерване на напредъка в постигането им, координиране на изпълнението на предприетите мерки и наблюдение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете на всички нива на вземане на решения.

  Предложение от народните представители Светлана Ангелова, Венка Стоянова, Ралица Тодорова, Димитър Гечев, Клавдия Ганчева и Галя Захариева:
  В Допълнителна разпоредба, т. 6 се прави следното изменение:
  След думите „или за“ думата „неравностойно“ се заменя с „равностойно“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §1:
  § 1. По смисъла на този закон:
  1. „Равнопоставеност на жените и мъжете” е равни права и задължения, равни възможности за реализация и за преодоляване на пречки във всички области на обществения живот, като жените и мъжете са свободни да развиват своите лични способности и да правят избор без ограниченията на социалната роля на своя пол.
  2. „Равни възможности” е създаване на условия за реализиране на равни шансове и осигуряване на гаранции за достъп до всички сфери (области) на обществения живот и постигане на личностна и професионална реализация и развитие.
  3. „Балансирано представителство на жените и мъжете” е разпределението на позициите между жените и мъжете във властта и вземането на решения във всяка област на живота и съставлява важно условие за равнопоставеност на половете. Балансираното представителство е осигуряване на количествено и качествено равновесие в участието на жените и мъжете в политиката, управлението и вземането на решения.
  4. „Интегриране на равнопоставеността на жените и мъжете” е процесът на отразяване на въпросите на равнопоставеността на жените и мъжете във всички национални, регионални и местни политики, стратегии, програми, планове, законодателство и процеси на вземане на решения във всяка област и на всички равнища, за да може на всеки етап и ниво на тяхното разработване или изпълнение да се извършва анализ на въздействието им върху положението на жените и мъжете и да се предприемат съответните действия с цел постигане на реална равнопоставеност.
  5. „Оценка на въздействието по признак пол” е част от социалната оценка и включва оценката на въздействието на нормативните актове и стратегическите документи относно положението на жените и мъжете, така че прилагайки тези предложения, да се осигури неутрализиране на дискриминационните ефекти и да се насърчи равнопоставеността на половете.
  6. „Временни насърчителни мерки” са оправдани и пропорционални инициативи с временен характер, които целят премахване на пречки за балансирано представителство на жените и мъжете или за равностойно положение на представителите на единия пол или за пола, поставен в неравностойно положение.
  7. „Хоризонтален междусекторен подход“ е постигането на общо разбиране за комплексността на проблемите, консенсус за решаването им, съвместно идентифициране и определяне на целите и инструментите за измерване на напредъка в постигането им, координиране на изпълнението на предприетите мерки и наблюдение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете на всички нива на вземане на решения.


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 2. В 6-месечен срок от влизането в сила на закона се определят служителите по реда на чл. 8 и 11.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В 6-месечен срок от влизането в сила на закона по предложение на министъра на труда и социалната политика Министерският съвет привежда в съответствие с него Правилника за устройството и организацията на работа на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 104 от 2004 г.; изм., бр. 78, 83, 89, 94 и 96 от 2005 г., бр. 53 и 71 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 58 от 2010 г., бр. 42 от 2014 г. и бр. 22 от 2015 г.).

  Предложение от народните представители Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Мариана Бояджиева, Светла Бъчварова, Манол Генов, Кирчо Карагьозов, Дора Янкова, Иван Иванов и Иван Ибришимов:
  В Заключителни разпоредби § 3 се изменя така:
  „§3. В 6-месечен срок от влизането сила на този закон Министерският съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика приема правилник за прилагането му.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В едногодишен срок от влизането в сила на закона, по предложение на министъра на труда и социалната политика Министерският съвет приема условията и реда за получаване на отличителния знак по чл. 16.

  Предложение от народния представител Хасан Адемов, направено по реда на чл. 80, ал.4, т.2 от ПОДНС:
  Параграф 4 се изменя така:
  „§ 4. В едногодишен срок от влизането в сила на закона, министърът на труда и социалната политика приема условията и реда за получаване на отличителния знак по чл. 16.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
  § 4. В едногодишен срок от влизането в сила на закона, министърът на труда и социалната политика приема условията и реда за получаване на отличителния знак по чл. 16.

  Предложение от народните представители Светлана Ангелова, Венка Стоянова, Ралица Тодорова, Димитър Гечев, Клавдия Ганчева и Галя Захариева:
  В Заключителните разпоредби се създава § 5:
  „§5. В чл. 7, ал 1. на Закона за защита от дискриминация се създава т. 20:
  „20. временните насърчителни, прилагани по реда на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 5:
  § 5. В Закона за защита от дискриминация (обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 68 от 2006 г., бр. 59 и 100 от 2007 г., бр. 69 и 108 от 2008 г., бр. 42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 97 от 2010 г., бр. 23 и 39 от 2011 г., бр. 38 и 58 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г. и бр. 26 от 2015г.) в чл. 7, ал 1 се създава т. 20:
  „20. временните насърчителни, прилагани по реда на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете.“

  § 5. Изпълнението на закона се възлага на министъра на труда и социалната политика.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 6.

  Предложение от народния представител Георги Анастасов:
  В Заключителните разпоредби се добавя нов § 6
  „§ 6. В Изборния кодекс (Обн. ДВ. •бр.19 от 5 Март 2014г., изм. ДВ. бр.35 от 22 Април 2014г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г.) се правят следните изменения и допълнения:

  Член 246 се изменя и добива следния вид:
  В член 246 ал. 2 става ал. 3, а ал. 2 се променя, както следва:
  (2) Всяка партия или коалиция участва с равен брой кандидати от двата пола за народни представители, като се съставят две отделни листи:
  1. Листа 1 - кандидати - жени
  2. Листа 2 - кандидати - мъже.
  (3) При гласуване за кандидатска листа на партия или коалиция избирателят може да отбележи едно предпочитание (преференция) за кандидат в Листа 1 за жени и едно предпочитание в листа 2 за мъже, като по този начин изрази своето предпочитание (преференция) относно реда на подреждане на кандидатите от кандидатските листи, за които гласува.

  Чл. 353. Алинея (1) се изменя и добива следния вид:
  Чл. 353 (1) Изборите за членове на Европейския парламент от Република България се произвеждат по пропорционална изборна система с национални кандидатски листи на:
  1. партии и коалиции с листа 1 за жени и листа 2 за мъже.
  2. инициативни комитети.

  Чл. 353 Алинея (2) се променя и добива следния вид:
  Чл. 353 (2) При гласуване за кандидатска листа на партия или коалиция избирателят може да отбележи едно предпочитание (преференция) за кандидат в Листа 1 за жени и едно предпочитание в листа 2 за мъже, като по този начин изрази своето предпочитание (преференция) относно реда на подреждане на кандидатите от кандидатските листи, за които гласува.

  Чл. 399. Алинея (1) се променя и добива следния вид:
  Чл. 399 (1) Изборите за общински съветници се произвеждат по пропорционална изборна система с регистрирани в многомандатни изборни райони кандидатски листи на:
  1. партии и коалиции с листа 1 за жени и листа 2 за мъже.
  2. инициативни комитети.

  Алинея (2) се променя и добива следния вид:
  Чл. 399 (2) При гласуване за кандидатска листа на партия или коалиция избирателят може да отбележи едно предпочитание (преференция) за кандидат в Листа 1 за жени и едно предпочитание в листа 2 за мъже, като по този начин изрази своето предпочитание (преференция) относно реда на подреждане на кандидатите от кандидатските листи, за която гласува.
  Комисията не подкрепя предложението.  Председател на КТСДП:

  Д-р Хасан Адемов
  Форма за търсене
  Ключова дума