Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
25/05/2016 първо гласуване

  ДОКЛАД
  за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 654-01-50, внесен от Михаил Райков Миков и група народни представители на 07.04.2016 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 25.05.2016 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, внесен от Михаил Миков и група народни представители.

  В заседанието участва заместник-министърът на финансите г-н Кирил Ананиев.

  Законопроектът беше представен от народният представител Георги Гьоков. Той акцентира върху факта, че България е в тежка демографска криза. Според данните на националната статистика населението устойчиво застарява и намалява. Към 31 декември 2015 г. в България е 7 153 784 души. У нас живеят 1,4 на сто от гражданите на Европейския съюз и страната ни е на 16-то място по брой на населението, непосредствено след Австрия и преди Дания. Остават високи нивата на общата и детската смъртност. През 2015 г. общо за страната живо родените бебета са 65 950. Коефициентът на раждаемост е 9,2, средната възраст на майките при първо раждане на дете е 26,7 години, а при второ – 28,1 година. Държавата ни няма концепция за справяне с този изключително важен проблем. Той може да бъде решен освен с повишаване на общото благосъстояние на населението и с насърчаване на раждаемостта в страната. Първа стъпка в това отношение е прилагане на мерки за повече социална защита на семействата с малки деца у нас.

  Внесеният законопроект предвижда намаляване на стандартната данъчна ставка за храни за кърмачета, преходни храни, пелени за еднократна употреба за бебета, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждане, детски седалки за автомобил, доставка на услуги за домашни грижи, както и домашна помощ и гледане на деца, възрастни хора, болни лица и лица с трайни увреждания.

  Със заключителните разпоредби се предвижда промените да влязат от 1 юли 2016 г., но тази дата трябва да се промени. По-състоятелно би било те да влязат в сила от 1 януари 2017 г. Тази промяна ще бъде гаранция за планиране на приходите в бюджета и ще даде време за реализацията на законопроекта.

  Законопроектът трябва да се възприема като средство за облекчаване на разходите на родителите с нормални доходи, отглеждащи деца. Намаляването на разходите ще помогне и на социално слабите и финансово нестабилни български граждани в отглеждане на деца и ще има положителен икономически и социален ефект.

  Намаляването на данъчната тежест за доставка на услуги за домашни грижи, както и домашната помощ и гледане на деца, възрастни и болни хора има за основна цел да направи достъпна услугата. В същото време ще осигури по-успешна интеграция на хората в неравностойно положение към социално-икономическия живот на страната. Тя ще има благоприятни последици и за повишаване на заетостта, особено в малките населени места и в местата с преобладаващо възрастно население. Промяната, която се предлага ще доведе до намаляване на безработица при хората в предпенсионна възраст.

  Според вносителите, средствата, които ще бъдат събрани от този данък са пренебрежимо малки. Тази промяна няма да повлияе съществено върху бюджетната рамка.

  Според вносителите на законопроекта той е съобразен с европейското законодателство. Директива на Съвета на Европа от 2006 година дава възможност в страните членки на Европейския съюз да бъде установим режим, при който да се предлагат една или две намалени данъчни ставки. Редица държави членки са се възползвали от възможността за въвеждане на намалени данъчни ставки. От тази гледна точка няма пречки това да бъде прието и в България.

  В Комисията бяха получени становищата на Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето и Българската търговско-промишлена палата. Министерството на финансите не подкрепя законопроекта.

  В проведената дискусия взеха участие народните представители Ралица Тодорова, Жельо Бойчев, Филип Попов, Димитър Танев, Хасан Адемов и Корнелия Нинова.

  В дебатите бяха заявени позиции, отнасящи се до това, че от предложената разпоредба не става ясно как тя ще се отрази на лицата, посочени като целева група. Не е ясно също какъв е кръга от лица, които ще се възползват от тази преференция. Има и неяснота по отношение на предложения кръг от стоки, за които се предвиждат данъчни облекчения и по какъв начин точно те са избрани, за да бъдат включени в предложените и изброени в § 1 на законопроекта.

  Освен това предложените стоки и услуги, които са включени в законопроекта, попадат в обхвата на Директива № 2006/112 ЕО на съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност. Директивата наистина дава възможност на държавите членки да прилагат една или две намалени ставки, но не повече от 5%. Трябва да се отбележи фактът, че България към настоящия момент вече се е възползвала от предоставената възможност на директивата за въвеждането на две намалени ставки, а именно с нулева ставка се облагат изрично посочените в закона доставки, а с 9% ставка се облага настаняването, предоставянето на хотели и подобни заведения. Не трябва да се забравя, че данъкът върху добавената стойност е основен източник на приходи в републиканския бюджет и намаляването на ставките за ДДС ще премени установения в момента баланс, което ще създаде предпоставка за бюджетни загуби. Последващото финансиране на тези бюджетни загуби ще бъде за сметка на всички данъкоплатци.

  Слабост на законопроекта е непредставянето на актуални финансови разчети. Освен това не са представени и механизми, с които с които да се преодоляват рисковете от данъчни измами.

  От друга страна на този законопроект може да се гледа като данъчна промяна със задача да промени съотношението между преки и косвени данъци. И в този смисъл това първо предложение е да наруши тези баланси, в опит да се предприемат мерки за решаване на проблемната демографска ситуация у нас.

  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 3 гласа „за“, без гласове „против“ и 9 гласа „въздържал се“ ,

  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 654-01-50, внесен от Михаил Райков Миков и група народни представители на 07.04.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума