Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
24/06/2016 второ гласуване

  Д О К Л А Д

  Вх. № 653-08-26/24.06.2016 г.

  Относно: Законопроект за изменение на Закона за семейни помощи за деца, № 554-01-164, внесен от Драгомир Велков Стойнев и група народни представители на 14.10.2015 г., приет на първо гласуване на 15.04.2016 г.
  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н
  за изменение на Закона за семейни помощи за деца
  (обн. ДВ, бр. 32 от 2002 г., изм. и доп., бр. 120 от 2002 г.; бр. 112 от 2003 г.; бр. 69 от 2004 г.; бр. 105 от 2005 г.; бр. 21, 30, 33, 68 и 95 от 2006 г.; бр. 113 от 2007 г.; бр. 71 и 110 от 2008 г.; бр.23 от 2009 г.; бр. 15 и 24 от 2010 г.; бр. 99 от 2011 г.; бр. 54 и 103 от 2012 г.; бр. 15 и 109 от 2013 г.; бр. 57, 79 и 96 от 2015 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 8д, ал. 2 се изменя така:
  „(2) Размерът на месечната добавка по ал. 1 се определя ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България, но не може да бъде по-малък от 70 на сто от месечния размер на минималната работна заплата за страната за съответната година.”

  Предложение от народния представител Стефан Кенов:
  В § 1 относно чл. 8д, ал. 2 се изменя така:
  „(2) Размерът на месечната добавка по ал. 1 се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България, но не може да бъде по-малък от 294 лева.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г.

  Предложение от народния представител Драгомир Стойнев:
  В § 2 думите „2016 г.” се заменят с „2017 г.”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от народния представител Георги Гьоков:
  В § 2 думата „януари” се заменя с „юли”.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от народния представител Светлана Ангелова и група народни представители, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 2 думите „2016 г.” се заменят с „2017 г.”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя. Комисията предлага следната редакция на § 2:
  § 2. Законът влиза в сила от 1 януари 2017 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И
  ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА:


  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума