Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
29/06/2016 първо гласуване

  ДОКЛАД
  за първо гласуване на Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Черна гора за социална сигурност, № 602-02-23, внесен от Министерски съвет на 20.06.2016 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 29.06.2016 г., разгледа и обсъди Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Черна гора за социална сигурност.

  В заседанието участваха г-н Ивайло Иванов, заместник министър на труда и социалната политика, г-жа Петя Малакова, началник отдел в Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ в Министерството на труда и социалната политика и г-жа Мария Касърова, директор на Дирекция „Европейски регламенти и международни договори“ в Националния осигурителен институт.

  Законопроектът беше представен от заместник министър Ивайло Иванов.

  Спогодбата е подписана на 1 февруари 2016 г. в София. Тя е разработена от двете страни при предварителни консултации, въз основа на общоприетите принципи и норми на международното право в областта на социалната сигурност, както и на правото на Европейския съюз в тази област – Регламент № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност.

  В персоналния обхват на спогодбата са включени всички лица, които са подчинени или са били подчинени на законодателството на една от двете договарящи държави, както и други лица, чиито права произтичат от правата на тези лица

  По отношение на Република България спогодбата се отнася към законодателството относно медицинските услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване медицинската помощ в обхвата на задължителното здравно осигуряване, държавното обществено осигуряване за временна неработоспособност, майчинство, инвалидност,старост и смърт, трудова злополука и професионална болест, безработица, както и за месечните семейни помощи за деца.

  По отношение на Черна гора спогодбата обхваща законодателството за здравно осигуряване, здравеопазване и майчинство, пенсии и осигуряване за инвалидност, трудови злополуки и професионални болести, обезщетения при безработица, както и детски помощи.

  Във връзка с приложимото право в Спогодбата между Република България и Черна гора за социална сигурност като основно правило е предвидено, че лицата,които упражняват трудова дейност като наети или самостоятелно заети лица на територията на една от договарящите страни, дори и когато пребиваването на тези лица или седалището на работодателя се намира на територията на другата договаряща страна, са подчинени на законодателството в областта на социалната сигурност на държавата, в която работят.

  Изключения от основното правило са предвидени по отношение на изпратените (командированите) лица - наети и самостоятелно заети - и то за период, който не надвишава 24 календарни месеца от датата на изпращане, членовете на екипажа на въздушен или наземен транспорт, осъществяващи пътувания за компании, развиващи дейност с въздушен, сухопътен или железопътен транспорт, членовете на екипажа, както и други лица, наети на борда на плавателен съд, лицата, ангажирани с натоварването, разтоварването, ремонта, основния ремонт или контрола върху плавателен съд в пристанища на някоя от двете страни, държавните служители и приравнените към тях лица, както и при взаимно съгласие между договарящите страни.

  Предвижда се взаимно зачитане на осигурителните периоди, завършени съгласно законодателствата на двете държави, като при необходимост те се сумират за преценяване на правото и определяне на продължителността на обезщетенията, включени в материалния обхват на спогодбата.

  Във връзка с определяне на пенсионните права по спогодбата се допуска възможност компетентната институция да сумира и осигурителните периоди, завършени съгласно законодателството на трета държава, с която тази договаряща държава е сключила спогодба за социална сигурност, в която се предвижда сумирането на осигурителни периоди.

  В случаите, когато лицето отговаря на условията за отпускане на пенсия по законодателството на едната държава, без да е необходимо сумиране на осигурителните периоди, пенсията се отпуска и изплаща изключително съгласно законодателството на тази държава, в която лицето отговаря на условията за пенсиониране. При необходимост от сумиране на осигурителни периоди с оглед придобиване на право, за определяне размера на пенсиите е възприет принципът на пропорционално изчисление.

  Спогодбата предвижда всеки осигурителен период, завършен съгласно законодателството на договарящите държави преди влизането й в сила, да се взема предвид за целите на определяне на правата, произтичащи от спогодбата.

  В останалите части на спогодбата се съдържат стандартни разпоредби относно сключването на Административно споразумение, процедурни правила за подаване на искания, определяне и изплащане на обезщетенията, влизане в сила и действие и др.

  В спогодбата е предвидено, че тя влиза в сила от първия ден след изтичането на месеца, в който страните взаимно се уведомят в писмен вид чрез дипломатически средства, че са изпълнени всички вътрешни процедури, необходими за влизането й в сила.

  Изрично е посочено, че в отношенията между Република България и Черна гора Конвенцията за социално осигуряване между Народна република България и Федеративна народна република Югославия, сключена на 18 декември 1957 г. в Белград, престава да бъде валидна от датата на влизане в сила на тази спогодба.

  Д-р Хасан Адемов зададе въпроси, свързани с това, че за първи път в спогодба за социални осигуряване се покрива пълния пакет от осигурителни и социални рискове и нещо повече, предвижда се и покриването на права, свързани с изплащане на помощи. В отговор вносителите поясниха, че това е така и следва от пълния пренос на права от Конвенцията за социално осигуряване между Народна република България и Федеративна народна република Югославия в разглежданата Спогодба.

  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 13 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“ ,

  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Черна гора за социална сигурност, № 602-02-23, внесен от Министерски съвет на 20.06.2016 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума