Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
28/09/2016 второ гласуване

  Д О К Л А Д

  Вх. № 653-08-36 от 29.09.2016 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 602-01-47, внесен от Министерския съвет на 1 август 2016 г., приет на първо гласуване на 8 септември 2016 г.


  Проект!
  Второ гласуване
  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта

  (обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 54 и 120 от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г., бр. 52 и 81 от 2004 г., бр. 27 и 38 от 2005 г., бр. 18, 30, 33 и 48 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89 и 109 от 2008 г., бр. 10, 32, 41 и 74 от 2009 г., бр. 49, 59, 85 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 15, 68 и 70 от 2013 г., бр. 54 и 61 от 2014 г., бр. 54, 79, 101 и 102 от 2015 г., бр. 33 и 59 от 2016 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Комисията по заетостта към областния съвет за развитие два пъти в годината набира, обработва и предоставя на Агенцията по заетостта информация за потребностите на работодателите от работна сила в областта, като взема предвид приоритетите, заложени в документите по ал. 1. Редът за набиране, обработване и предоставяне на информацията се определя в правилника за прилагане на закона.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. Член 15 се изменя така:
  „Чл. 15. Агенцията по заетостта е администратор на следните приходи:
  1. такси за издаване на удостоверения за регистрация за осъществяване на посредническа дейност по наемане на работа;
  2. такси за разрешения за извършване на дейност на свободна практика и за разрешения за работа на чужденци;
  3. постъпления от рекламно-информационна и издателска дейност;
  4. дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
  5. такси, събирани за предоставяне на посреднически услуги от агенцията на чуждестранни работодатели и лицензирани посреднически агенции за наемане на български граждани в чужбина;
  6. такси за предоставяне на решение за упражняване на висококвалифицирана заетост на чужденци във връзка с издаване на Синя карта на Европейския съюз от органите на Министерството на вътрешните работи;
  7. такси за регистрация на предприятия, осигуряващи временна работа;
  8. такси за предоставяне на решение за упражняване на трудова заетост на чужденци във връзка с издаване на Единно разрешение за пребиваване и работа от органите на Министерството на вътрешните работи;
  9. такси за предоставяне на решение за сезонна заетост на чужденци във връзка с издаване на Разрешение за сезонен работник от органите на Министерството на вътрешните работи;
  10. такси за предоставяне на решение за вътрешнокорпоративен трансфер на чужденци във връзка с издаване на Разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер от органите на Министерството на вътрешните работи.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл.16а, ал. 2 думата „схема“ се заменя със „схеми“.

  Предложение от н.п. Светлана Ангелова, Галя Захариева, Димитър Гечев, Венка Стоянова и Клавдия Ганчева:
  В чл. 16а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 запетаята след думите "по чл. 51" се заличава и се добавят "и по чл. 60а, ал.9 и чл. 60б".
  2. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Отпускането на средствата по чл. 60а, ал.9 и чл. 60б е съгласно чл. 30а и 30б и се осъществява като компенсация за предоставяне на услуга от общ икономически интерес при спазване на изискванията на Решение 2012/21/EС на Комисията от 21 декември 2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес."
  3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Галя Захариева и гр. н.п., направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 16а се правят следните изменения:
  1. Досегашната ал. 3 става 4 и в нея думите „ ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1, 2 и 3 “;
  2. Досегашната ал. 4 става 5 и в нея думите „ ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1, 2 и 3 “.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. В чл. 16а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите "по чл. 51" се добавят "чл. 60а, ал.9 и чл. 60б".
  2. В ал. 2 думата „схема“ се заменя със „схеми“.
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Отпускането на средствата по чл. 60а, ал.9 и чл. 60б е съгласно чл. 30а и 30б и се осъществява като компенсация за предоставяне на услуга от общ икономически интерес при спазване на изискванията на Решение № 2012/21/EС на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес (OB, L 7/3 от 11 януари 2012 г.).“
  4. Досегашната ал. 3 става 4 и в нея думите „ ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1, 2 и 3 “.
  5. Досегашната ал. 4 става 5 и в нея думите „ ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1, 2 и 3 “.

  § 4. В чл. 18, ал. 2 т. 4 се изменя така:
  „4. лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България, лица, получаващи професионална пенсия за ранно пенсиониране по чл. 168 от Кодекса за социално осигуряване, пенсия за старост в друга държава или пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване, които не работят.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В чл. 20 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 т. 1 се отменя.
  2. В ал. 4 т. 6 се изменя така:
  „6. придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или получават професионална пенсия за ранно пенсиониране по чл. 168 от Кодекса за социално осигуряване, пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване или пенсия за старост в друга държава;“.
  3. Алинея 10 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В чл. 27 се създават ал. 4 и 5:
  „(4) Посредническите услуги по чл. 26, т. 1, 2 и 5, предлагани от Агенцията по заетостта, се организират и предоставят от дирекциите „Бюро по труда“ независимо от адреса на регистрация на търсещите работа лица.
  (5) Посредническите услуги по чл. 26, т. 3 и 4, предлагани от Агенцията по заетостта, се организират и предоставят от дирекциите „Бюро по труда“ по адреса на регистрация на безработните лица.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. В чл. 30а се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 24:
  „24. разходи за такси за детски ясли, детски градини, наем на жилище, такси за ползване на интернет.”
  2. В ал. 2 се създава т. 16:
  „16. по т. 24 - на безработни лица по чл. 42, ал. 3.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В чл. 36, ал. 2 думите „социални заведения“ се заменят със „специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. В чл. 42 се създава ал. 3:
  „(3) На безработни лица, включително младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип, завършили образованието си, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта към определен работодател за наемане на работа в населено място, отстоящо на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес, се изплащат месечно суми съгласно чл. 30а, ал. 1, т. 24, но за не повече от 12 месеца.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.

  § 10. В чл. 56 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
  „3. са предприятия в затруднено положение - при отпускане на средства под формата на схеми за държавна помощ при спазване на Регламент (ЕС) № 651/2014.”
  2. В ал. 2 т. 1 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.

  Предложение от н.п. Светлана Ангелова, Галя Захариева, Димитър Гечев, Венка Стоянова и Клавдия Ганчева:
  Създава се нов § (..):
  §(..) В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 4:
  “4. представителните на национално равнище организации на работниците и служителите и на работодателите;"
  2. Досегашните т. 4 и 5 стават съответно т. 5 и 6.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 11:
  § 11. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 4:
  “4. представителните на национално равнище организации на работниците и служителите и на работодателите;"
  2. Досегашните т. 4 и 5 стават съответно т. 5 и 6.

  Предложение от н.п. Светлана Ангелова, Галя Захариева, Димитър Гечев, Венка Стоянова и Клавдия Ганчева:
  Създава се нов (..):
  § (..) Създава се чл. 60б:
  „Чл. 60б (1) Министърът на труда и социалната политика ежегодно възлага на представителните на национално равнище организации на работниците и служителите и на работодателите, организиране и провеждане на обучения по чл. 58а т.2 и 3 на продължително безработни лица, на безработни без квалификация и с основно и по-ниско образование, безработни над 50- годишна възраст, на безработни лица без квалификация от области с равнище на безработица над средното за страната.
  (2) На безработните лица се осигурява съдействие и индивидуална подкрепа за избор на обучение и включване в обученията.
  (3) Обученията се предоставят от центрове за професионално обучение, изцяло притежавани от организациите по чл. 60, т. 4, за удовлетворяване на потребностите на работодателите от работна сила с определена квалификация, заявени пред представителните на национално равнище организации на работниците и служителите и на работодателите.
  (4) Делът на безработните лица, успешно завършили обученията, които следва да бъдат наети на работа при работодателите по ал. 2, се определя ежегодно в Националния план за действие по заетостта.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 12:
  § 12. Създава се чл. 60б:
  „Чл. 60б (1) Министърът на труда и социалната политика ежегодно, в изпълнение на програми по чл. 31, възлага на представителните на национално равнище организации на работниците и служителите и на работодателите, организиране и провеждане на обучения по чл. 58а т. 2 и 3 на продължително безработни лица, на безработни без квалификация и с основно и по-ниско образование, безработни над 50- годишна възраст, на безработни лица без квалификация от области с равнище на безработица над средното за страната.
  (2) На безработните лица се осигурява съдействие и индивидуална подкрепа за избор на обучение и включване в обученията.
  (3) Обученията се предоставят от центрове за професионално обучение на организациите по чл. 60, т. 4, за удовлетворяване на потребностите на работодателите от работна сила с определена квалификация, заявени пред представителните на национално равнище организации на работниците и служителите и на работодателите.
  (4) Делът на безработните лица, успешно завършили обученията, които следва да бъдат наети на работа при работодателите по ал. 3, се определя ежегодно в Националния план за действие по заетостта.

  Предложение от н. п. Галя Захариева, Венка Стоянова, Димитър Гечев, Клавдия Ганчева и Светлана Ангелова:
  Създава се нов §(..):
  § (..). Чл. 74о, ал.2, т.2 се изменя така:
  „т.2. предприятията, които осигуряват временна работа, чиято регистрация е прекратена по чл. 74м, ал. 1, т. 2, 3 и 4.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 13:
  § 13. В чл. 74о, ал. 2, т. 2 думите „т. 2 и 3“ се заменят с „т. 2, 3 и 4“.

  Предложение от н. п. Галя Захариева, Венка Стоянова, Димитър Гечев, Клавдия Ганчева и Светлана Ангелова:
  Създава се нов § (..):
  § (..) Чл. 74п се изменя така:
  „Чл. 74п. Предприятията, които осигуряват временна работа, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 74м, ал. 1, т. 2, 3 и 4, могат да подадат заявление за нова регистрация след изтичане на три години от датата на влизане в сила на заповедта за прекратяването й.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 14:
  § 14. В чл. 74п думите „т. 2 и 3“ се заменят с „т. 2, 3 и 4“.

  § 11. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. В § 1:
  а) точка 1 се изменя така:
  „1. „Безработен” е лице, което при регистрация в дирекция „Бюро по труда” не работи, търси работа, има готовност да започне работа в 14-дневен срок от уведомяването му от дирекцията „Бюро по труда”.“;
  б) в т. 4 думите „18 месеца“ се заменят с „12 месеца“;
  в) в т. 4а думите „социални заведения“ се заменят със „специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип“;
  г) точка 31 се отменя;
  д) точка 36а се отменя;
  е) точка 36б се отменя;
  ж) точка 42 се изменя така:
  „42. „Предприятие в затруднено положение“ е предприятие по смисъла на чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014.“;
  з) създават се т. 48 и 49:
  „48. „Специализирани институции“ е понятието, определено в § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за социално подпомагане.
  49. „Социални услуги в общността от резидентен тип“ е понятието, определено в § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за социално подпомагане.“
  2. Параграф 1а се отменя.
  3. Параграф 1б се отменя.
  4. Параграф 1в се отменя.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 15:
  § 15. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. В § 1:
  а) точка 1 се изменя така:
  „1. „Безработен” е лице, което при регистрация в дирекция „Бюро по труда” не работи, търси работа, има готовност да започне работа в 14-дневен срок от уведомяването му от дирекцията „Бюро по труда”.“;
  б) в т. 4 думите „18 месеца“ се заменят с „12 месеца“;
  в) в т. 4а думите „социални заведения“ се заменят със „специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип“;
  г) точки 31, 36а и 36б се отменят;
  д) точка 42 се изменя така:
  „42. „Предприятие в затруднено положение“ е предприятие по смисъла на чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014.“;
  е) създават се т. 48 и 49:
  „48. „Специализирани институции“ е понятие по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за социално подпомагане.
  49. „Социални услуги в общността от резидентен тип“ е понятие по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на Закона за социално подпомагане.“
  2. Параграфи 1а, 1б и 1в се отменят.

  § 12. Приложение № 1 към чл. 74ж, ал. 1 се изменя така:

  „Приложение № 1 към чл. 74ж, ал. 1


  Вх. №………
  ДО
  АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА
  БУЛ. „ДОНДУКОВ” № 3
  СОФИЯ
  ЗАЯВЛЕНИЕ
  ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ, КОЕТО ОСИГУРЯВА ВРЕМЕННА РАБОТА
  1. От ………….….……………………….............................…...................……
  (физическо лице, юридическо лице съгласно търговската регистрация)
  2. Представляван от: ………….….……………………….............................…...................……
  (име, презиме, фамилия)
  3. Търговска регистрация: ………….….…………………….............................…...................……………....
  (единен идентификационен код/удостоверение за актуално състояние)
  4. Седалище и адрес на управление:
  (съгласно търговската регистрация) гр./с. ………….….…………………….............................…...................………
  община ………….….…………………….............................…..................…….....
  ул./кв./ж.к. ………….….……………………............................. № ……
  бл. …………...............… ет. ………….......…..… ап. ……….........….....
  5. Адрес и телефон за контакти:
  Факс:
  e-mail: гр./с. ………….….…………………….............................…...................………
  община ………….….…………………….............................…..................…….....
  ул./кв./ж.к. ………….….……………………............................. № ……
  бл. …………...............… ет. ………….......…..… ап. ……….........…..... ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………......

  6. Идентификацио-нен номер на удостоверението за вписване в регистъра по чл.10, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни:
  7. БУЛСТАТ:
  (за лицата, регистрирани по българското законодателство)
  8. Адрес на офиса/офисите за извършване на дейност по осигуряване на временна работа гр./с. ………….….…………………….............................…...................………
  община ………….….…………………….............................…..................…….....
  ул./кв./ж.к. ………….….……………………............................. № ……
  бл. …………...............… ет. ………….......…..… ап. ……….........…..... тел./факс ……………………………………………………………………………..
  9. Приложени документи1 копие на документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър
  свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицето, което представлява юридическото лице
  заверени копия на застрахователните или банкови документи по чл. 74е, ал. 2, т. 7
  заверено копие на правилника по чл. 74е, ал. 2, т. 8
  други документи съгласно законодателството на държавата по регистрация
  10.
  Начин на получаване на индивидуалния административен акт2  Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:
  ………….….……………………….............................…………………,
  като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването (за вътрешни пощенски пратки), и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
  Индивидуалният административен акт да бъде изпратен като:
   вътрешна куриерска пратка
   вътрешна препоръчана пощенска пратка
   международна препоръчана пощенска пратка след предплащане на цената за пощенските услуги
   лично
  11. Заявител: ……………………………………………………………………………
  (име, подпис, печат)
  12. Дата: ……………………………………………………………………………
  (име, подпис, печат)

  1 Отбележете с „X“ документите, които сте представили.
  2 Отбележете с „X“ избрания вариант.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 16.


  Председател на КТСДП:

  Д-р Хасан Адемов
  Форма за търсене
  Ключова дума