Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
17/11/2015 първо гласуване

  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г., № 502-01-86, внесен от Министерски съвет на 30.10.2015 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 11 ноември 2015 г., Комисията по образованието и науката разгледа за първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г., № 502-01-86, внесен от Министерски съвет на 30.10.2015 г.
  На заседанието присъстваха проф. Тодор Танев – министър на образованието и науката, Ваня Кастрева и проф. Костадин Костадинов – заместник-министри на образованието и науката, Красимир Вълчев – главен секретар на Министерството на образованието и науката, Александра Димитрова – държавен експерт в Дирекция „Държавни разходи“ в Министерството на финансите, Константин Илиев – главен експерт в Дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите, акад. Стефан Воденичаров – председател на Българската академия на науките, акад. Дамян Дамянов - заместник-председател на Българската академия на науките, представители на академичната общност, синдикални и работодателски организации в сферата на средното и висшето образование.
  В Комисията са получени писмени становища от Общото събрание на Българската академия на науките, Асоциация на индустриалния капитал в България, Национален браншов синдикат „Висше образование и наука“ – КНСБ, Федерация на университетските синдикати и Независим учителски синдикат – КНСБ.

  Законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2016 г. в частта функция „Образование“ бе представен от министъра на образованието и науката проф. Тодор Танев. Проектът на държавния бюджет увеличава разходите за образование и го извежда като приоритет в политиката на правителството. Независимо, че като процент от БВП разходите за образование се запазват на нивото за 2015 г., в номинално изражение същите бележат ръст спрямо настоящата година.
  Общият размер на разчетените разходи за образование за 2016 г. е 3 120,5 млн. лв., което е 3.5% от БВП. Увеличението на разходите за образование по консолидираната фискална програма за 2016 г. спрямо 2015 г. е 75,6 млн. лв. Разчетените средства за системата на предучилищното и училищното образование за 2016 г. нарастват със 139,4 млн. лв. и достигат 2 295, 5 млн. лв. или 2.6% от БВП.
  В областта на предучилищното и училищното образование с разчетените средства ще бъдат финансирани следните основни дейности:
  • издръжката на дейностите за възпитание и обучение на децата и учениците в детските градини и училищата – 1 656,5 млн. лв.;
  • подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие на децата и учениците – 266,9 млн. лв.;
  • развитие на детските градини и училищата – 62,7 млн. лв.;
  • реализиране на национални програми за развитие на средното образование – 46,0 млн. лв.;
  • съхраняване и развитие на културната идентичност на децата и учениците в българските общности в чужбина – 6,5 млн. лв.  Предвидените за 2016 г. разходи за висше образование се запазват на нивото на 2015 г. (718,2 млн. лв.). Трансферите за държавните висши училища са в размер на 407,4 млн. лв. Вследствие на негативните демографски тенденции през следващата година ще е налице намаление на броя на студентите, въз основа на който се определя и субсидията за издръжка на обучението. Политиките, заложени в бюджет 2016 г., са в съответствие със Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г. и са насочени към:
  • увеличение на частта от средствата за издръжка на обучението, която се предоставя въз основа на комплексна оценка за качество на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда;
  • намаляване на финансирането на професионални направления във висши училища, получили ниска оценка за качество на обучението;
  • подпомагане на процеса на консолидация и оптимизация на системата;
  • насърчаване на обучението по приоритетни професионални направления и подпомагане на издръжката на защитени специалности.
  За научна дейност през 2016 г. са предвидени 211.1 млн.лв. Бюджетната субсидия за БАН се увеличава от 72,847 млн.лв. на 73,287 млн. лв. Предвидените разходи за наука по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2016 г. са 28,2 млн. лв.

  В хода на дискусията народните представители обърнаха внимание на факта, че за първи път образованието е един от приоритетите на правителството и това е отразено в бюджет 2016 г. Част от тях изразиха одобрение на факта, че са предвидени средства за увеличение на учителските заплатите, което ще бъде обезпечено с ръст 5.7 % на Единния разходен стандарт. Изказано бе мнение, че за осъществяване на реформата в средното образование са необходими три условия: законодателство, финансиране и добро оперативно управление, първите две от тези условия са вече на лице.
  Народните представители изразиха подкрепа на реформите в областта на висшето образование: процесът на оптимизация на държавните висши училища; допълнителното финансиране на приоритетните и на защитените специалности. Положително становище бе изказано и по отношение на увеличението на средствата за издръжка на обучението, предоставени въз основа на комплексна оценка на качеството на учебния процес. Част от народните представители определиха размера на субсидията за Българската академия на науките като недостатъчна. Поставен бе въпросът за възможностите за увеличаване на субсидията, предвидена за функция „Наука“.
  Екипът на Министерството на образованието и науката отговори на въпросите, поставени от народните представители и от присъстващите гости.

  След приключване на дискусията и проведено гласуване с резултати: „За“ - 10 гласа, „Против“ – 3 и „Въздържал се“ – 2, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект № 502-01-86, внесен от Министерски съвет на 30.10.2015 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  МИЛЕНА ДАМЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума