Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
25/11/2015 второ гласуване

  Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания № 554-01-12, внесен от Милен Михов и група народни представители на 23 януари 2015 г.
  Проект!

  ЗАКОН

  за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания
  (обн., ДВ, бр. 92 от 2003 г., изм. бр. 36 от 2008 г., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 83 от 2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 107 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. Наименованието на закона се изменя така: “Закон за научните изследвания”.

  Предложение от н. п. Борислав Великов и група народни представители:
  § 1 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Румен Гечев и група народни представители:
  В § 1. в новата редакция на наименованието на Закона след предлога „за" се добавя „развитие".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 1 да бъде отхвърлен.  § 2. Чл. 1 (1) се изменя така:
  Този закон урежда принципите и механизмите за провеждането на държавната политика за извършване на научните изследвания в Република България.

  Предложение от н. п. Борислав Великов и група народни представители:
  § 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да бъде отхвърлен.

  § 3. Чл. 2. (1) се изменя така:
  При условията и по реда на този закон и в съответствие с Националната стратегия за научни изследвания се провежда научноизследователската дейност с доказана значимост и международно признание, която включва научни изследвания, свързани със:
  1. създаването на нови научни знания;
  2. изследване на българската история, култура и национална идентичност;
  3. насърчаване на научния и технологичния трансфер и развитието на иновациите;
  4. решаването на важни проблеми на страната в областта на икономиката, обществените процеси и човешките ресурси;

  Предложение от н.п. Борислав Великов и група народни представители:
  § 3. Чл. 2, ал. 1 - да отпадне.
  Предложението е оттеглено

  Предложение от н. п. Румен Гечев и група народни представители:
  § 3 се изменя така:
  „§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 1 се изменя така:
  „(1) При условията и по реда на този закон се осъществява държавната политика за развитие на научноизследователската дейност чрез институционално и програмно финансиране."
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Програмното финансиране на научноизследователската дейност е свързано със стимулиране на:
  1. създаването на нови научни знания;
  2. изследване на българската история, културно-историческото наследство, българската идентичност и култура.
  3. решаването на важни национални проблеми, свързани с икономиката, селското стопанство, екологията, обществените процеси, човешките ресурси и здравето;
  4. насърчаване на научния и технологичния трансфер и
  развитието на иновациите."
  3. Ал. 2 става ал. 3."
  На основание чл. 81, ал. 2, изречение трето от ПОДНС предложението по т. 1 и 3 не е обсъждано и гласувано от комисията.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т.2.

  Предложение от н. п. Милен Михов, Борислав Великов и Стефани Михайлова, направено по реда на чл.80, ал.4, т.2 ПОДНС:
  § 3 да се измени така:
  „§ 3. В чл. 2, ал.1 се изменя така:
  (1) При условията и по реда на този закон и в съответствие с Националната стратегия за научни изследвания се насърчава и развива научноизследователската дейност с доказана значимост и международно признание, която включва научни изследвания, свързани със:
  1. създаването на нови научни знания;
  2. българската история, език, култура и национална идентичност;
  3. насърчаване на технологичния трансфер и развитието на природните, техническите, хуманитарните и обществените науки и иновациите;
  4. решаването на важни проблеми в областта на икономиката, образованието, селското стопанство, екологията, обществените процеси, човешките ресурси, сигурността, отбраната и здравето;“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §3, който става §1:
  §1. В чл. 2 ал. 1 се изменя така:
  „(1) При условията и по реда на този закон и в съответствие с Националната стратегия за научни изследвания се насърчава и развива научноизследователската дейност с доказана значимост и международно признание, която включва научни изследвания, свързани със:
  1. създаването на нови научни знания;
  2. българската история, език, култура и национална идентичност;
  3. насърчаване на технологичния трансфер и развитието на природните, техническите, хуманитарните и обществените науки и иновациите;
  4. решаването на важни проблеми в областта на икономиката, образованието, селското стопанство, екологията, обществените процеси, човешките ресурси, сигурността, отбраната и здравето.“


  § 4. Чл. 4 се изменя така:
  (1) Провеждането на научноизследователската дейност обхваща финансовото осигуряване на научните изследвания, създаването на условия за използване на научния потенциал и неговото развитие в съответствие с приоритетните насоки за развитие на страната, създаването на условия за защита и за реализация на научни продукти и подпомагане на разпространението им във всички области на обществения живот.
  (2) Финансовото осигуряване на научните изследвания се осъществява по начин, който гарантира ефективност и прозрачност на ползването на обществените средства.
  (3) Провеждането на научноизследователската дейност по ал. 1 включва и стимулиране на международното научно сътрудничество, на участието в европейски и трансевропейски научни програми, както и участието в създаването на общоевропейско изследователско пространство.


  Предложение от н. п. Борислав Великов и група народни представители:
  § 4. Чл. 4 - да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от н. п. Милен Михов, Борислав Великов и Милена Дамянова, направено по реда на чл. 80 , ал. 4, т.2 ПОДНС:
  § 4 да се измени така:
  „§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „Насърчаването“ се добавя „и развитието“, а думите „научни продукти“ се заменят с „научни резултати“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Финансовото стимулиране на научните изследвания се осъществява по начин, който гарантира ефективност и прозрачност на разходването на публичните средства.“
  3. В ал. 3 след думата „Насърчаването“ се добавя „и развитието“„
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §4, който става §2:
  § 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „Насърчаването“ се добавя „и развитието“, а думите „научни продукти“ се заменят с „научни резултати“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Финансовото стимулиране на научните изследвания се осъществява по начин, който гарантира ефективност и прозрачност на разходването на публичните средства.“
  3. В ал. 3 след думата „Насърчаването“ се добавя „и развитието“

  § 5. Чл. 6 (2) се изменя така:
  Държавата:
  3. осигурява взаимодействието между научната дейност и икономиката чрез изграждане на инструменти за общи действия;
  4. осигурява повишаване на обема на финансовите средства за научни изследвания, в съответствие с целите и приоритетите, определени от Националната програма за реформи;
  5. осигурява подготовката и квалификацията на учени в областта на научните изследвания;
  6. осигурява финансирането и изпълнението на национални научни програми и проекти;
  7. осигурява изграждането на научна инфраструктура, на достъп до електронни научни бази данни;
  8. се отменя
  9. осигурява подготовката на млади специалисти и участието им в научни разработки и разпространение на знания;
  13. осигурява финансово научните изследвания в международни програми и инициативи на принципа на споделено финансиране;

  Предложение от н. п. Борислав Великов и група народни представители:
  § 5. Чл. 6, ал. 2, т. 3, 4,5,6, 7,8 ,9, 13 - да отпаднат.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от н. п. Румен Гечев и група народни представители:
  В § 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. уводният текст на параграфа се променя на „В чл. 6 се правят
  следните изменения и допълнения:".
  2. създава се т. 1 на § 5:
  „т. 1. В ал. 1 изразът „Националната стратегия за научни изследвания" се заменя с „държавата".
  3. текстът на § 5 става т. 2 на същия, при следните промени в
  новото съдържание на ал. 2 на чл. 6:
  а) създава се т. 1:
  „т. 1. разработва и провежда устойчива национална политика в областта на научните изследвания;".
  б) в т. 4 изразът „Националната програма за реформи" се
  заменя с „държавата".
  в) в т.5 след думата „осигурява" се добавя изразът „условия за".
  г) създава се т. 5а:
  „т. 5а. осигурява финансирането на фундаменталните и хуманитарните науки чрез бюджета на публичните научни организации, Българската академия на науките, Селскостопанска академия и държавните висши училища;
  д) създава се т. 6а:
  „т.ба. осигурява базови /минимални/ заплати на изследователите и преподавателите в публичните организации, Българската академия на науките, Селскостопанска академия и държавните висши училища, с начален праг 2 минимални работни заплати;".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Борислав Великов, Милен Михов и Милена Дамянова, направено по реда на чл. 80 , ал. 4, т.2 ПОДНС:
  Параграф 5 да се измени така:
  „§5. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя „и от Националната програма за реформи на Република България, приета с решение на Министерския съвет;
  2. В ал. 2:
  а) в т. 3 думата „ насърчава“ се заменя със „създава условия за“; б) в т. 5 думата „ подпомага“ се заменя със „създава условия за“;
  в) в т. 6 думата „ насърчава“ се заменя с „осигурява“;
  3.В ал.4 думите „Министерският съвет“ се заменят с „Министерството на образованието и наука, чрез национални програми“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става §3:
  §3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя „и от Националната програма за реформи на Република България, приета с решение на Министерския съвет;
  2. В ал. 2:
  а) в т. 3 думата „ насърчава“ се заменя със „създава условия за“; б) в т. 5 думата „ подпомага“ се заменя със „създава условия за“;
  в) в т. 6 думата „ насърчава“ се заменя с „осигурява“;
  3. В ал.4 думите „Министерският съвет“ се заменят с „Министерството на образованието и науката чрез национални програми“.


  § 6. Чл. 7 се изменя така:
  (1) Националната политика в областта на научните изследвания се провежда от Министерския съвет чрез министъра на образованието и науката в съответствие с Националната стратегия за научни изследвания, приета от Народното събрание по предложение на Министерския съвет и Националната програма за реформи.

  Предложение от н. п. Борислав Великов и група народни представители:
  § 6. Чл. 7, ал. 1 - да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от н. п. Милен Михов, Борислав Великов и Милена Дамянова, направено по реда на чл.80 , ал. 4, т.2 ПОДНС:
  Параграф 6 да се измени така:
  „§6. В чл. 7, ал.1 накрая се добавя „както и с Националната програма за реформи по чл. 6, ал. 1“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §6, който става §4:
  §4. В чл.7, ал. 1 накрая се добавя „както и с Националната програма за реформи по чл. 6, ал. 1“.

  § 7. Към Чл. 10 (1) се добавя:
  .... членове на съвета не могат да бъдат ректори и зам. Ректори на висши училища, председателит, зам. председателите и главните научни секретари на БАН и Селскостопанска академия.
  В (3) се отменя „хабилитирани лица”

  Предложение от н. п. Борислав Великов и група народни представители:
  § 7 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 7 да бъде отхвърлен.

  § 8. Чл. 13 (2) се изменя така:
  Фонд „Научни изследвания" има за цел методическо и финансово осигуряване на проекти и дейности за провеждане на научните изследвания, съобразени със:
  Добавя се:
  1. Националната програма за реформи;

  Предложение от н. п. Борислав Великов и група народни представители:
  § 8. В чл. 13, ал. 2, т. 1 се изменя така:
  1. Европейската рамка за държавна помощ за научни изследвания, развойна дейност и иновации.
  т. 1 става т. 2, т. 2 става т. 3
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.п. Милен Михов, Борислав Великов и Милена Дамянова, направено по реда на чл.80, ал. 4, т.2 ПОДНС:
  § 8 да се измени така:
  „§ 8. В Чл. 13, ал.2 се изменя така:
  „(2) Фонд „Научни изследвания" има за цел да подкрепя финансово проекти и дейности за насърчаване и развитие на научните изследвания, в съответствие с:
  1. Европейската рамка за държавна помощ за научни изследвания, развойна дейност и иновации.
  2. Националната стратегия за научни изследвания;
  3. Националната програма за реформи по чл.6, ал.1;
  4. рамкови програми с определени приоритети на Европейския съюз, както и други европейски и международни инициативи.
  5. Европейската и национална пътни карти за научноизледоватлеска инфраструктура.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §8, който става §5:
  § 5. В чл. 13 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Фонд „Научни изследвания" има за цел да подкрепя финансово проекти и дейности за насърчаване и развитие на научните изследвания, в съответствие с:
  1. Европейската рамка за държавна помощ за научни изследвания, развойна дейност и иновации.
  2. Националната стратегия за научни изследвания;
  3. Националната програма за реформи по чл. 6, ал. 1;
  4. рамкови програми с определени приоритети на Европейския съюз, както и други европейски и международни инициативи.
  5. Европейската и национална пътна карта за научноизследователска инфраструктура.“

  § 9. Чл. 14 се изменя така:
  Органи за управление на фонд "Научни изследвания" са управителният съвет, председателят на управителния съвет и изпълнителният директор. Членовете на управителния съвет и председателят на управителния съвет се избират и осъществяват дейността си в съответствие с правилника на фонд "Научни изследвания", утвърден от министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на финансите.
  Навсякъде в текста „Изпълнителен съвет” се заменя с „Управителен съвет”

  Предложение от н. п. Борислав Великов и група народни представители:
  § 9 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 9 да бъде отхвърлен.

  § 10. Към чл. 16 се добавя:
  Председателят на управителния съвет получава възнаграждение, равно на две минимални месечни работни заплати за страната.

  Предложение от н. п. Борислав Великов и група народни представители:
  § 10 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 10 да бъде отхвърлен.


  § 11. Чл. 18 се изменя така:
  В съответствие с правилника на фонд "Научни изследвания" управителният съвет провежда конкурс и председателят на управителния съвет сключва трудов договор с Изпълнителния директор.

  Предложение от н. п. Борислав Великов и група народни представители:

  § 11. Чл. 18- да отпадне
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от н. п. Борислав Великов и Милен Михов, направено по реда на чл. 80 , ал. 4, т. 2 ПОДНС:
  § 11 да се измени така:
  § 11. Член 18 се изменя така:
  „Чл.18. При условия и по ред, определени в Правилника на фонд "Научни изследвания", Изпълнителният съвет провежда конкурс и председателят на изпълнителния съвет сключва договор за управление с управителя на фонда.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 6:
  § 6. Член 18 се изменя така:
  „Чл. 18. При условия и по ред, определени в Правилника на фонд "Научни изследвания", Изпълнителният съвет провежда конкурс и председателят на изпълнителния съвет сключва договор за управление с управителя на фонда.“

  § 12. Наименованието на Глава трета се изменя така: ПРОВЕЖДАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

  Предложение от н. п. Борислав Великов и група народни представители:
  § 12 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 12 да бъде отхвърлен.

  § 13. Чл. 22 се изменя така:
  Добавя се нова т. „заплащане на разходи за „самофинансиране” по проекти на висши училища и научни организации за участие в международни програми и проекти, свързани с научни изследвания;

  Предложение от н. п. Борислав Великов и група народни представители:
  § 13. В чл. 22, предлага нова редакция на т. 13 със следното съдържание:
  „13. разходи за покриване на собствения принос на висши училища и научни организации за участие в международни програми и проекти, свързани с научни изследвания;"
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §13, който става §7:
  § 7. В чл. 22 се създава т. 13:
  „13. разходи за покриване на собствения принос на висши училища и научни организации за участие в международни програми и проекти, свързани с научни изследвания."


  § 14. Чл. 23 се изменя така:
  Фонд "Научни изследвания" организира научните изследвания в рамките на програмата в приетия от Министерския съвет годишен доклад, като:
  1. финансира проекти на научни организации и висшите училища на базата на проектно-програмен принцип;
  2. финансира проекти, разработки и демонстрационни проекти в определените в Националната стратегия за научни изследвания научни направления;


  Предложение от н. п. Борислав Великов и група народни представители:
  § 14. Чл. 23 - да отпадне
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от н.п. Милен Михов, Борислав Великов и Милена Дамянова, направено по реда на чл.80, ал. 4, т.2 ПОДНС:
  § 14 се изменя така:
  § 14. В чл. 23, т. 1 и 2 се изменят така:
  1. финансира проекти на научни организации и на висшите училища на базата на проектно-програмен принцип;
  2. финансира проекти, разработки и демонстрационни проекти в определените в Националната стратегия за научни изследвания научни направления;
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §14, който става § 8:
  § 8. В чл. 23 т. 1 и 2 се изменят така:
  „1. финансира проекти на научни организации и на висшите училища на базата на проектно-програмен принцип;
  2. финансира проекти, разработки и демонстрационни проекти в определените в Националната стратегия за научни изследвания научни направления;“

  § 15. Чл. 24 се изменя така:
  Провеждането на научните изследвания се осъществява чрез отпускане на целеви финансови средства въз основа на конкурс, проведен при условията и по реда на този закон.

  Предложение от н. п. Борислав Великов и група народни представители:
  § 15 да отпадне
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 15 да бъде отхвърлен.

  § 16. Чл. 26 се изменя така:
  Конкурсната процедура се открива въз основа на решение на управителния съвет на фонда със заповед на председателя на управителния съвет, която съдържа:  Предложение от н. п. Борислав Великов и група народни представители:
  § 16 отпада. Остава настоящия текст на закона, в който отпада т.4 и се добавят нови точки - 4,5,6,7 със следния текст:
  т.4. размер на минималното и максималното финансиране на отделни проекти;
  т.5. критерии за допустимост на кандидатите и дейностите;
  т.6. режим на държавна помощ, по която се отпуска финансирането;
  т.7. критерии за оценка.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н. п. Стефани Михайлова, Борислав Великов и Милен Михов, направено по реда на чл.80, ал. 4, т.2 ПОДНС:
  § 16 се изменя така:
  § 16. В чл.26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 4 се изменя така:
  „4. размер на минималното и максималното финансиране на отделни проекти;
  2. Създават се т. 5, 6, 7 и 8:
  5. критерии за допустимост на кандидатите и дейностите;
  6. режим на държавна помощ, по която се отпуска финансирането;
  7. критерии и показатели за оценка;
  8. допълнителни изисквания към кандидатите и техните проекти, когато има такива.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на §16, който става §9:
  § 9. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 4 се изменя така:
  „4. размер на минималното и максималното финансиране на отделни проекти;
  2. Създават се т. 5, 6, 7 и 8:
  „5. критерии за допустимост на кандидатите и дейностите;
  6. режим на държавна помощ, по която се отпуска финансирането;
  7. критерии и показатели за оценка;
  8. допълнителни изисквания към кандидатите и техните проекти, когато има такива.“

  § 17. Чл. 29 (4) се изменя така:
  Въз основа на решението по ал. 3 изпълнителният директор на фонд „Научни изследвания" сключва договор, с който се определят условията за финансиране и изпълнение на всеки от определените за финансиране проекти.

  Предложение от н. п. Борислав Великов и група народни представители:
  § 17 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 17 да бъде отхвърлен.


  § 18. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ се изменя така:
  5. "Млад учен" е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър", но не повече от 10 години след придобиването й и до навършване на 40 годишна възраст.
  7. "Постдокторант" е учен, който е придобил образователна и научна степен „доктор", и до навършване на 40 годишна възраст.


  Предложение от н. п. Борислав Великов и група народни представители:
  § 18. В §1 на Допълнителни разпоредби се правят следните изменения:
  т.1 се променя така:
  1. „Организация за научни изследвания и разпространение на знания" означава субект (например университети или научноизследователски институти, агенции за технологичен трансфер, иновационни посредници, ориентирани към изследователска дейност физически или виртуални организации за сътрудничество), независимо от неговия правен статут (дали е учреден съгласно публичното или частното право) или начин на финансиране, чиято основна цел е да извършва независими фундаментални научни изследвания, индустриални научни изследвания или експериментално развитие или да разпространява в широк мащаб резултатите от тези дейности посредством преподаване, публикации или трансфер на знания. Когато такъв субект упражнява също така стопански дейности, финансирането, разходите и приходите от тези стопански дейности трябва да се отчитат отделно. Предприятия, които са в състояние да упражняват ключово влияние върху такъв субект, в качеството си например на акционери или членове, може да не се ползват с правото на преференциален достъп до постигнатите от него резултати;
  т.5 - да отпадне, тъй като текстовете за ограничение по възраст са дискриминационни.
  т.7 - да отпадне, тъй като текстовете за ограничение по възраст са дискриминационни.
  2. Създават се нови точки 9, 10, 11 и 12 със следното съдържание: т. 9 „фундаментални научни изследвания" означава експериментална или теоретична работа, предприета основно с цел придобиване на нови знания за причините за явленията или наблюдаемите факти без очаквано пряко търговско приложение или използване;
  т.10 „индустриални научни изследвания" означава планирани научни изследвания или проучвания от изключително значение, предназначени за придобиването на нови знания и умения за разработване на нови продукти, процеси или услуги, или за постигане на съществени подобрения на съществуващи продукти, процеси или услуги. Те включват създаването на компоненти от сложни системи и могат да включват конструирането на прототипи в лабораторна среда или в среда със симулирани интерфейси на съществуващи системи, както и създаването на пилотни линии, когато това е необходимо за индустриалните научни изследвания, по-специално за валидиране на технологии с широко приложение;
  т. 11 „експериментално развитие" означава придобиване, съчетаване, оформяне и използване на съществуващи научни, технологични, търговски и други важни знания и умения с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги. То може да включва също, например, дейности, които имат за цел концептуалното определение, планирането и документирането на нови продукти, процеси или услуги.
  Предложението е оттеглено по точки 1, 10 и 11.
  Комисията подкрепя по принцип предложението в останалата му част.

  Предложение от н.п. Борислав Великов, Милен Михов и Милена Дамянова, направено по реда на чл.80, ал. 4, т.2 ПОДНС:
  § 18 да се измени така:
  § 18. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 5 се изменя така:
  5. "Млад учен" е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен „магистър", но не повече от 10 години след придобиването й .
  2. Точка 7 се изменя така:
  7. "Постдокторант" е учен, който е придобил първа образователна и научна степен „доктор", но не повече от 5 години след придобиването й.
  3. Създава се т. 9:
  9. „Фундаментални научни изследвания" са изследвания, включващи експериментална или теоретична работа, предприета основно с цел придобиване на нови знания за фундаменталните причини за явленията или наблюдаемите факти без да се има предвид каквото и да било пряко практическо приложение или използване;

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §18, който става §10:
  § 10. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 5 се изменя така:
  „5. „Млад учен“ е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен „магистър“, но не повече от 10 години след придобиването й.“
  2. Точка 7 се изменя така:
  „7. „Постдокторант“ е учен, който е придобил първа образователна и научна степен „доктор", но не повече от 5 години след придобиването й.“
  3. Създава се т. 9:
  „9.„Фундаментални научни изследвания“ са изследвания, включващи експериментална или теоретична работа, предприета основно с цел придобиване на нови знания за фундаменталните причини за явленията или наблюдаемите факти, без да се има предвид каквото и да било пряко практическо приложение или използване.“


  Заключителна разпоредба към ЗАКОНА за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания

  Предложение от н. п. Румен Гечев и група народни представители:
  В раздел „Заключителна разпоредба" се правят следните изменения и допълнения: Заглавието се променя на „Преходни и заключителни разпоредби".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Милен Михов, направено по реда на чл.80, ал. 4, т.2 ПОДНС:
  Наименованието на подразделението да се измени така: „ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на подразделението:

  „ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА“


  Предложение от н. п. Румен Гечев и група народни представители:
  В раздел „Заключителна разпоредба" се правят следните изменения и допълнения:
  Създават се параграфи 18-23:
  „§ 18. Базовите /минималните/ заплати по чл.6, ал. 2, т. 6а. по основен трудов договор са:
  - за асистент - 2 минимални работни заплати;
  - за главен асистент - 3 минимални работни заплати;
  - за доцент - 4 минимални работни заплати;
  - за професор - 5 минимални работни заплати;
  - допълнително трудово възнаграждение за доктор - 1 минимална работна заплата;
  - допълнително трудово възнаграждение за доктор на науките - 2 минимални работни заплати."
  „§ 19. До 2020 г. публичните средства за развитие на научните изследвания нарастват с 0.2 % от БВП всяка година. От тях 0.16% от БВП са средствата, предназначени за институционално финансиране, и 0.04 % - за проектно финансиране чрез Фонд „Научни изследвания."
  „§ 20. Институционалното финансиране на научноизследователската дейност по чл. 6, ал. 2, т. 5а. се осигурява със Закона за държавния бюджет на Република България само за публичните научни организации, Българската академия на науките, Селскостопанска академия и държавните висши училища. Поне една трета от тези средства се използват за извършване на научноизследователска дейност, свързана с развитие на фундаменталните и хуманитарните науки."
  „§ 21. Проектното финансиране на научноизследователската дейност се осъществява на конкурсен принцип за решаване на приоритетни за държавата научни задачи. Средствата за проектното финансиране на национално ниво се осигуряват от държавния бюджет. За решаване на научните задачи се привличат и средства от други източници - европейски програми и бизнес. Ефектът и контролът от изразходване на средствата се осъществява от единен институционален механизъм, по правилник, приет от Министерски съвет."
  „§ 22. Публичните научни организации и държавните висши училища имат право да създават, вкл. съвместно, научни предприятия единствено за подпомагане на научната дейност и за трансфер на научните резултати към бизнес потребители."
  „§23. До 2020 г. се осъществява развитие на изследователски университети. Както и създаване и развитие на научни центрове чрез съвместно използване на финансови ресурси, инфраструктура и изследователски състав между университетите и научните организации за осъществяване на съвместна научноизследователска дейност, за обучение по съвместни програми във висшето образование и за подготовка на ново поколение млади научни кадри."
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 19. В срок до три месеца от влизането в сила на този закон министърът на образованието и науката:
  1. издава правилника по чл. 7а;
  2. привежда в съответствие с този закон съгласувано с министъра на финансите Правилника на фонд „Научни изследвания".

  Предложение от н.п. Милен Михов, Борислав Великов и Милена Дамянова, направено по реда на чл.80, ал. 4, т.2 ПОДНС:
  § 19 да се измени така:
  §19. Министърът на образованието и науката привежда в съответствие с този закон съгласувано с министъра на финансите Правилника на фонд „Научни изследвания“ в срок до един месец от влизането в сила на този закон.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §19, който става §11:
  § 11. Министърът на образованието и науката привежда в съответствие с този закон съгласувано с министъра на финансите Правилника на фонд „Научни изследвания“ в срок до един месец от влизането в сила на този закон.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:
  Милена Дамянова
  Форма за търсене
  Ключова дума