Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
04/11/2015 първо гласуване


  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 554-01-85, внесен от Михаил Райков Миков и група народни представители на 30.04.2015 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 04.11.2015 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 554-01-85, внесен от Михаил Райков Миков и група народни представители на 30.04.2015 г.
  От името на вносителите, законопроектът бе представен от г-н Георги Свиленски –който информира народните представители, че с предложените изменения и допълнения на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, се цели справедливо разпределяне на данъчната тежест между физическите лица с различни доходи. Предложената скала за прогресивно облагане е съобразена със средната месечна работна заплата и с линията на бедност. Завишение на данъчната тежест ще има само за лица, които са с доходи, превишаващи 1550 и това няма да се отрази съществено на стандарта им на живот, който остава значително по-висок в сравнение със социалните групи с по-нисък доход.
  Според вносителя очакваният ефект от въвеждане на тази данъчна реформа за бюджета е с положителен приходен ефект в размер приблизително 200 млн. лв., а от друга страна, освободените от данъчна тежест доходи ще повишат покупателната способност на масовия потребител и ще допринесат за повишаване на стандарта на живот.
  Чрез предлаганата данъчна реформа вносителят въвежда елемент на семейно подоходно облагане, като необлагаемият минимум се завишава с определен процент за първо и за второ дете.
  В Комисията бяха предоставените писмените становища на Агенцията за закрила на детето, Министерството на труда и социалната политика и Министерството на финансите.
  Държавната агенция за закрила на детето и Министерството на труда и социалната политика изразяват принципна подкрепа за мерки, като „необлагаем минимум“, както и един вид данъчно облекчение за едно и две деца, но и двете институции са единни в мнението си, че подобни изменения не могат да се гледат извън общата данъчна рамка, заложена в макрорамката и бюджета за 2016 г.
  Министерството на финансите не подкрепя предложените изменения и допълнения, подкрепяйки своето становище с анализ във връзка с това какъв би бил финансовия ефект от предложените промени, тъй като данъкът върху доходите на физическите лица е третият по значение източник на приходи в държавния бюджет.
  Според анализа на МФ въвеждането на необлагаем минимум в комбинация с данъчно облекчение за деца ще доведе до значително намаление на бюджетните приходи, което поставя въпроса за тяхното компенсиране. Бюджетния ефект е загуба в размер на 367,4 млн. лв., изчислен на база данни от НАП за броя заети лица за 2014 г., при минимална заплата 340 лв.
  По време на дискусията народните представители се обединиха около становището, че данъчните облекчения за семействата с деца са важен елемент от социалната ни и демографска политика, но би трябвало да бъдат част от общата рамка на фискална и социалната политика на страната и една подобна промяна трябва да бъде предшествана от обществен дебат, тъй като данъчните приходи не само са основен инструмент за набиране на необходимите за публичния сектор финансови ресурси, но и важен лост на държавната икономическа политика.
  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 5 гласа, „Против”- няма, „Въздържал се”-8 гласа , Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 554-01-85, внесен от Михаил Райков Миков и група народни представители на 30.04.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума