Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
11/11/2015 първо гласуване


  Р Е П У Б Л И К А Б ЪЛ Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  ________________________________________
  КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА


  Д О К Л А Д
  За първо гласуване


  Относно:Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г.,
  № 502-01-86, внесен от Министерски съвет на 30.10.2015 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 11.11.2015г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г., № 502-01-86, внесен от Министерски съвет на 30.10.2015 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Красен Кралев – министър на младежта и спорта, г-н Лазар Лазаров – заместник–министър на труда и социалната политика, г-жа Силвана Перозова – директор Дирекция „Финанси“ при Министерството на младежта и спорта, г-жа Елена Кременлиева - директор на дирекция "Социално включване“ при Министерството на труда и социалната политика, г-жа Теодора Иванова – главен секретар на Държавната агенция за закрила на детето, г-жа Росица Спасова – началник отдел Дирекция „Държавни разходи“ и г-жа Зоя Касърова – експерт Дирекция „Държавни разходи“ при Министерство на финансите и Валентина Антонова – държавен експерт в Дирекция „Финансово – стопанска дейност и управление на собствеността“ в Министерство на здравеопазването.
  Министър Красен Кралев, представи проекта за държавния бюджет на Министерството на младежта и спорта. Той информира народните представители, че в проект на Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. за Министерството на младежта и спорта са определени разходи в размер на 71 млн. 211 хил. лв. което е с 7% повече в сравнение с 2015 г.
  Разпределението на средствата е за следните дефинирани политики: политика в областта на спорта за учащи и спорт за свободното време; политика в областта на спорта за високи постижения; политика в областта на привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти; политика в областта на отстояването и прилагането на добри международни практики за спорта; политика в областта на младите хора.
  В рамките на бюджетната програма „Спорт за учащи “, в размер на 9 млн.648 хил.лв., са оптимизирани разходите по показатели, като за първи път са предвидени средства, необходими за финансиране на програма за развитие на спорта в детските градини. Предвижда се ежегодно да бъде финансово подпомагано и участието на класиралите се на първо място ученици в ученическите игри на световните ученически игри. В тази бюджетна програма са включени и средствата за делегирани от държавата дейности, необходими за издръжката на шестте спортни училища, финансирани чрез бюджета на Министерството.
  Увеличението на планираните разходи от 3 млн. 824 хил.лв. по бюджетна програма „Спорт в свободното време за 2016 г. е в резултат на преразпределението на средства, свързано с новите приоритети на Министерството по отношение на финансирането на отделните политики. Финансово са обезпечени стартиралите през 2015 г. две нови подпрограми – „Децата и спортният екип“ и „Тенисът - спорт за всички“. Предстои стартирането на нова подпрограма за развитие на спорта за хора с увреждания.
  Съгласно новата структура на бюджетната програма „Спорт за високи постижения“, чийто предвиден ресурс през 2016 г. е 38 млн. 209 хил.лв., ще бъдат финансово подпомагани проекти по програма за развитие на „Спорт за високи постижения“, която е с нова философия по отношение на дейностите, които ще бъдат финансово подпомагани. Ще се даде приоритет на федерациите, чиито спортисти са завоювали медали от световни и европейски първенства, както и тези, които развиват социално значими спортове, като социалната им значимост ще се определят на база брой спортни клубове и брой деца в подготвителни групи, брой картотекирани спортисти по възрастови групи. Във връзка с преструктурирането на дейностите, средствата по програмата са увеличени спрямо приетите със Закона за държавния бюджет за 2015 г. за сметка на намалението на средствата по бюджетна програма „Олимпийска подготовка“.
  Дейностите, които ще бъдат финансирани по бюджетна програма „Олимпийска подготовка“, в размер на 12 млн.512 хил.лв., през 2016 г. са свързани с обезпечаването на оптимален тренировъчен и състезателен процес на спортистите, с оглед на създаване на условия за ефективна подготовка на спортисти от проекто-олимпийските отбори, както и участие на българска делегация на летните олимпийски и параолимпийски игри през 2016г.
  Към министъра на младежта и спорта е определен като второстепенен бюджетен разпоредител „Антидопингов център“,чийто бюджет за 2016 г. 2 млн. 151 хил.лв., като приоритет ще има финансирането на дейности, свързани с международната акредитация на антидопинговата лаборатория. В тази връзка министър Кралев отбеляза, че са предвидени допълнително средства в размер на 1 млн. 400 хил.лв. за финансово подпомагане изпълнението на тези дейности.
  Разпределените разходи по бюджетна програма „Спортни обекти и съоръжения“ за 2016 г. са в размер на 3 млн. и 918 хил.лв.Увеличението в сравнение с 2015 г. се дължи на утвърдените 1 млн.лв., допълнителни капиталови разходи, за оборудване на антидопинговата лаборатория, съгласно изискванията на Световната антидопингова асоциация.
  Провеждането на политика за младите хора е свързано с бюджетна програма „Младите в действие“. Разпределените разходи по програмата за 2016 г. в размер на 1 млн.567 хил.лв., са на нивото на определените със Закона за държавния бюджет за 2015 г. Редуциран е броят на подпрограмите от 4 на 2. Целта е повишаване на качеството на услугите, насочени към младите хора. Ограничава се процентът на допустимите разходи за рекламни материали за сметка на дейностите по обучение, консултация, инициатива на младите хора.
  В заключение министър Кралев заяви,че приоритети на Министерството за 2016 г. са законодателни промени, които да осигурят повече средства за детско-юношеския спорт.
  Заместник-министърът на труда и социалната политика г-н Лазар Лазаров представи тази част от проектобюджета на Министерството на труда и социалната политика, която се отнася до провеждане на политиката по заетостта за безработните младежи до 29 години и в частност изпълнението на Европейската гаранция за младежта. В рамките на тази бюджетна програма са предвидени 73 млн.лв., предназначени за всички активни мерки на пазара на труда.
  Във връзка с това, г-н Лазаров отбеляза, че има известен риск от неизпълнение на възможността да се включат абсолютно всички, към които е насочена тази политика, но с по-гъвкави механизми, както и инструментите на европейските фондове, ще се гарантира прилагането на тази политика.
  В рамките на бюджетната програма „Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда” за 2016 г. са предвидени 17 млн. 600 хил.лв., които са с 1 млн. лв. в сравнение с 2015 г. и са насочени към приемните семейства.
  Бюджетът за 2016 г. на Държавната агенция за закрила на детето е 1 млн. 415 хил. лв., като в тази сума са включени и 250 хил. лв. за Националната телефонна линия за деца.
  От страна на Министерството на здравеопазването г-жа Валентина Антонова представи бюджетната програма „Медикосоциални грижи за деца в неравностойно положение”, включена в проектобюджета на Министерството на здравеопазването за 2016 г.
  Г-жа Антонова поясни, че за 2016 г. е заделен финансов ресурс в размер на 21 млн.611 хил. лв. за продължително медицинско наблюдение, профилактика, диагностика, лечение, рехабилитация и специфични грижи за деца с хронични заболявания, отглеждани в останалите, все още не закрити 19 домовете за медико-социални грижи за деца от 0-3 години.
  След проведеното обсъждане, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта гласува, както следва:
  1. по Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2016г., с включен проект на Висшия съдебен съвет по чл.1 и чл.2: „за” – 0 гласа, „против” – 2, „въздържали се” – 3 гласа;
  2. по Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2016г. със становище от Министерския съвет по чл.1 и чл.2: „за” –9 гласа, „против” – 2, „въздържали се” – 3 гласа.
  Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г., със становището на Министерския съвет по чл.1 и чл. 2, № 502-01-86, внесен от Министерски съвет на 30.10.2015 г.


  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  /ИВАН ЧОЛАКОВ/
  Форма за търсене
  Ключова дума