Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
15/11/2016 първо гласуване


  Р Е П У Б Л И К А Б ЪЛ Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  ________________________________________
  КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА


  Д О К Л А Д
  За първо гласуване


  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г.,
  № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31.10.2016 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 15.11.2016г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31.10.2016 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Красен Кралев – министър на младежта и спорта, д-р Адам Персенски – заместник–министър на здравеопазването, г-жа Елка Димитрова-директор на дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“ при Министерството на труда и социалната политика, г-жа Теодора Иванова–главен секретар на Държавна агенция за закрила на детето и г-жа Зоя Касърова – държавен експерт в дирекция “Държавни разходи“ в Министерство на финансите
  Министър Красен Кралев, представи проекта за държавния бюджет на Министерството на младежта и спорта. Той информира народните представители, че в проектa на Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за Министерството са определени разходи в размер на 74 млн. 429 хил. лв. което е с 2 млн. 217 хил.лв. или 3,1% повече в сравнение с 2016 г.
  Разпределението на средствата е за следните дефинирани политики:
   Политика в областта на спортa за учащи и спорта в свободното време – предвидените средства за 2017 г. са в размер на 15 млн. 424 хил.лв., което е с 1 млн. 951 хил.лв. или близо 15% повече в сравнение с 2016 г. Оптимизирани са разходите по показатели, като се предвижда финансово подпомагане и участието на класиралите се на първо място ученици в ученическите игри на световните ученически игри. В тази бюджетна програма са включени и средствата за делегирани от държавата дейности, необходими за издръжката на шестте спортни училища, финансирани чрез бюджета на Министерството. Финансово са обезпечени стартиралите през 2015 и 2016 г. подпрограми – „Спорт на децата в детските градини“ и „Тенисът - спорт за всички“, както и финансиране на нова програма „За развитие на спорта за хора с увреждания“;
   Политика в областта на спорта за високи постижения- предвидените разходи за изпълнение на целите и дейностите в областта на спорта за високи постижения за 2017 г. са в размер на 49 млн. 641 хил. лв. или средно с 1 мнл. 80 хил.лв. по-малко в сравнение с 2016 г. Намалението на средствата по политиката се дължи, на извършеното намаление на средствата предоставени целево през 2016 г. за акредитирането на Антидопинговата лаборатория, на намаление на средствата предоставени целево за финансово обезпечаване на дейностите свързани с участието на българските спортни делегации на олимпийските и параолимпийските игри в Рио де Жанейро, както и на преструктуриране на средствата с цел обезпечаване на стартиралата през 2016 г. нова програма за подпомагане на спорта за хората с увреждания изпълнявана в рамките на политиката в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време.
  През 2017 година продължава преструктурирането на показателите и средствата по бюджетните програми с оглед прилагането философията по отношение на дейностите, които ще бъдат финансово подпомогнати, а именно като се дава приоритет на федерациите, които имат спортисти със завоювани медали и призови класирания от последните три летни олимпийски игри;
   Политика в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти
  Разпределените разходи за изпълнение на целите на политиката в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид отговарящ на съвременните международни стандарти за 2017 г. са в размер на 3 млн.158 хил. лв. Намалението на средствата спрямо 2016 г. с 760 хил.лв. и е в резултат на намалението на утвърдените еднократно допълнителни капиталови разходи за дооборудване на Антидопинговата лаборатория.
   Политика в областта на усвояване и прилагане на добри международни практики за спорта
  Разпределените разходи за изпълнение на целите на политиката в тази област за 2017 г. са в размер на 260 хил.лв., като са запазени параметрите от 2016 г.
   Политика в областта на младите хора е с разпределени разходи за изпълнение на целите на политиката за 2017 г. в размер на 3 млн. 288 хил.лв., което е
  2 млн. 16 хил.лв., повече в сравнение с 2016 г. В тези средства се включва финансиране на неправителствени организации в сектора по настоящата Национална програма за младежта и по две нови национални програми за младежки дейности, които се разработват и ще бъдат отворени в началото на 2017 г. Обхватът на едната от новите програми е свързан с провеждане на системна политика и дейности за превенция на зависимости от хазартен тип, употребата на забранени стимуланти и психоактивни вещества от младите хора, а другата - за борба с агресията и хулиганството сред подрастващите, чрез осигуряване на условия и алтернативи на дейности за свободното време.
  В заключение министър Кралев поясни, че с бюджета за 2017 г. продължава тенденцията за насочване на повече средства за детско-юношески и масов спорт, както и разширяване на обхванатите спортове по Програмата за развитие на спорта за хора с увреждания.
  Не на последно място е спортната инфраструктура, където средствата се насочват към изграждане и реконструкция на тренировъчни и спортни съоръжения.
  Директор Дирекция „Политика на пазара на труда и трудовата мобилност – г-жа Елка Димитрова представи тази част от проектобюджета на Министерството на труда и социалната политика, която се отнася до провеждане на политиката по заетостта за безработните младежи до 29 години . В рамките на бюджетна програма "Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заети лица" са предвидени 73 млн.лв., за изпълнение на Европейската гаранция за младежта.
  В бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2017 г. са предвидени 2 млн. лв. за активиране на 3000 неактивни младежи до 29 години и 10,2 млн. лв. за осигуряване на заетост на 6000 младежи до 29 г.
  В рамките на бюджетната програма „Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда” за 2017 г. са предвидени 18 млн. 600 хил.лв., които са с 1 млн. лв. повече в сравнение с 2016 г. и са насочени към професионалните приемните семейства.
  Бюджетът за 2017 г. на Държавната агенция за закрила на детето е 1 млн. 415 хил. лв., като тази сума не е променена в сравнение с 2016 г.
  От страна на Министерството на здравеопазването заместник-министър д-р Адам Персенски представи бюджетната програма „Медикосоциални грижи за деца в неравностойно положение”, включена в проектобюджета на Министерството на здравеопазването за 2017 г.
  Д-р Персенски поясни, че за 2017 г. е заделен финансов ресурс в размер на 22 млн. 970 хил. лв. за продължително медицинско наблюдение, профилактика, диагностика, лечение, рехабилитация и специфични грижи за деца с хронични заболявания, отглеждани в останалите, все още незакрити 19 домовете за медико-социални грижи за деца в неравностойно положение от 0 до 3 годишна възраст.
  След проведеното обсъждане, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта гласува, както следва:
  1. по Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2017г., с включен проект на Висшия съдебен съвет по чл.1 и чл.2: „за” – 0 гласа, „против” – 0, „въздържали се” – 15 гласа;
  2. по Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2017г. със становище от Министерския съвет по чл.1 и чл.2: „за” –10 гласа, „против” – 0, „въздържали се” – 5 гласа.
  Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., със становището на Министерския съвет по чл.1 и чл. 2, № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31.10.2016 г.


  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  /ИВАН ЧОЛАКОВ/
  Форма за търсене
  Ключова дума