Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
21/06/2012 първо гласуване

  Позиция на Република България относно Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2000/60/ЕО и 2008/105/ЕО по отношение на приоритетните вещества в областта на политиката на водите, т. 22 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.), № 002-00-21, внесена от Министерски съвет на 12.04-2012 г.
  С Т А Н О В И Щ Е


  ОТНОСНО: Позиция на Република България относно Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2000/60/ЕО и 2008/105/ЕО по отношение на приоритетните вещества в областта на политиката на водите, т. 22 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.), № 002-00-21, внесена от Министерски съвет на 12.04-2012 г.


  На свое заседание, проведено на 21 юни 2012 г., Комисията по околната среда и водите обсъди получената Позиция на Република България относно Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2000/60/ЕО и 2008/105/ЕО по отношение на приоритетните вещества в областта на политиката на водите, т. 22 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.), № 002-00-21, внесена от Министерски съвет на 12.04-2012 г. в изпълнение на чл. 105 от Конституцията на Република България, Глава 10 „Парламентарно наблюдение и контрол по въпросите на ЕС” от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и ПМС № 85 от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз.
  На заседанието присъстваха представители на МОСВ – г-жа Анета Иванова, държавен експерт в дирекция „Управление на водите” и г-жа Румяна Георгиева, главен експерт в отдел „Координация по въпросите на Европейския съюз”
  Позицията на Република България относно Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2000/60/ЕО и 2008/105/ЕО по отношение на приоритетните вещества в областта на политиката на водите, т. 22 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.) беше представена от г-жа Р. Георгиева.
  На този етап страната ни има сериозни резерви относно предложените изменения на директиви 2000/60/ЕО и 2008/105/ЕО по отношение на приоритетните вещества в областта на политиката за водите.
  Посочени са проблемните елементи, като: включване на определени вещества в списъка на приоритетните, без да има достатъчно основания за това; промяна в статута на някои от веществата от приоритетни в приоритетно опасни и разходите, свързани с пълното или поетапно преустановяване на емисиите от тях; прекалено рестриктивни стандарти за някои вещества и липса на достатъчно чувствителни аналитични методи за определяне на концентрациите на тези вещества; разходите за осъществяването на предвидения мониторинг и ограничената му гъвкавост по отношение на флора и фауна; въведеният нов списък за наблюдение и задължителен мониторинг, който трябва да се осъществява от страните-членки и обвързването на сроковете със сроковете на Рамковата директива за водите, като изброените проблеми са сходни с тези, включени в позициите на другите държави-членки, изразени при дискусиите.
  Липсват доказателствени данни, оправдаващи изброяването на предложените вещества, съдържащи се в три фармацефтични продукта като приоритетни вещества.
  Предлаганите промени относно стандартите за качество на вътрешните повърхностни води са чувствително завишени за олово, никел и техните съединения, което ще доведе до пряко увеличение на разходите за модернизация на пречиствателните станции за отпадъчни води и пречистването на градските отпадъчни води, както и разходите на индустрията по пречистване на промишлените отпадъчни води и намаляване на емисиите във водите при точковите зауствания с оглед постигане на целите за „добро химично състояние” при новите по-строги стандарти за качество на околната среда.
  Безспорна е допълнителната финансова тежест с включване на нови 25 вещества в списъка за наблюдение.
  Видно е, че на този етап България ще има трудности по прилагането на новите изисквания, като страната ни си запазва правото да изразява конкретни предложения и бележки по текстовете на проектодирективата в хода на преговорите.
  Представена беше и обща информация по въпроса, подчертано беше значението на разглежданите въпроси за Република България и бяха представени становищата на другите държави-членки на Европейския съюз, имащи резерв към проекта.
  Представена беше и известна оценка на въздействието, отчитайки необходимост от промени в националната нормативна база, очаквано отражение върху бизнеса и/или администрацията, както и очакваното финансово въздействие, т.е. необходимостта от осигуряване на допълнителни национални финансови ресурси за бъдещото прилагане на предлаганите изменения.
  Отношение по предложената от МС позиция взеха: г-жа Р. Башлиева, изказваща становището на отдел „Европейско право” при Народното събрание в подкрепа на изготвената позиция и г-жа И. Михайлова, обръщайки внимание на сдържаността на позицията, споделяна от повечето държави-членки.
  След представянето на Позицията на Република България относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета и проведената дискусия, Комисията гласува с 14 гласа „за”, без „против” и въздържали се” и прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да приеме Позицията на Република България относно Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2000/60/ЕО и 2008/105/ЕО по отношение на приоритетните вещества в областта на политиката на водите, т. 22 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.), № 002-00-21, внесена от Министерски съвет на 12.04-2012 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ:

  Искра Михайлова
  Форма за търсене
  Ключова дума