Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
19/07/2012 първо гласуване

  Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 202-01-43, внесен от Министерски съвет на 12 юли 2012 г. .
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите  ДОКЛАД


  ОТНОСНО: Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 202-01-43, внесен от Министерски съвет на 12 юли 2012 г. .

  На свое редовно заседание, проведено на 19 юли 2012 г., Комисията по околната среда и водите, под ръководството на г-жа Искра Михайлова – Председател на Комисията, разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС), № 202-01-43, внесен от Министерски съвет на 12 юли 2012 г. .
  От Министерството на околната среда и водите на заседанието присъстваха г-жа Ивелина Василева-заместник-министър и г-н Бойко Малинов-директор на дирекция „Превантивна дейност”.
  От името на вносителя законопроекта и мотивите за неговото внасяне бяха представени от г-н Б. Малинов.
  Със законопроекта се цели основно въвеждането изискванията на Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (EEО). Директивата е преработка на Директива 2002/95/ЕС (Директивата за ограничаване на опасни вещества) и въвежда съществени изменения в нейния обхват, методология за ограничаване на опасни вещества, процедура за освобождаване на определени материали и компоненти на ЕЕО и изисквания и инструменти за осигуряване на съответствие с въведените ограничения. Срокът за въвеждане на преработената директива е 2 януари 2013 г.
  С предложените изменения и допълнения в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси се определят: ограниченията за употреба на опасни химични вещества в EEО и в кабели и резервни части за неговия ремонт, повторна употреба, осъвременяване на функционалните му характеристики или повишаване на капацитета му; категориите ЕЕО и тези, които са предмет на изключение от въведените ограничения;условията и органът за изготвяне на предложения за ограничаване на опасни вещества в ЕЕО въз основа на оценката на вещества и натрупаните знания в процеса на разрешаване и ограничаване на опасни вещества в рамките на Регламент (EО) № 1907/2006 за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH); изискванията към икономическите оператори на ЕЕО за осигуряване на съответствие с въведените ограничения, както и обхватът и съдържанието на подзаконовия нормативен акт за прилагане на изискванията за ограничаване на опасни вещества в ЕЕО и органите за надзор на пазара и мерките за осъществяване на контрол върху съответствието на пуснатото на пазара ЕЕО.
  В законопроекта са определени срокове за поетапно ограничаване употребата на тези вещества в нови категории ЕЕО, в т.ч. в кабелите и резервните части за това оборудване (медицински изделия и прибори за мониторинг и управление - от юли 2014 г., ин витро диагностични медицински изделия - от юли 2016 г., и промишлени прибори за мониторинг и управление - от юли 2017 г.). След 22 юли 2019 г. ограниченията ще се прилагат за всички видове електрическо и електронно оборудване и техните кабели и резервни части, които се пускат на пазара на ЕС, в т.ч. в България.
  С проекта на ЗИД на ЗЗВВХВС се цели хармонизиране на националното законодателство със законодателството на Европейския съюз, като пълното транспониране ще се осигури с наредбата, предвидена в чл. 21д, ал. 1 от законопроекта.
  Представено беше становище на дирекция „Законодателна дейност и европейско право”, подкрепящо приемането на законопроекта с някои предложения за технически прецизирания, приети от вносителите.
  След откриването на дебата от председателя на Комисията, отношение взе н.п. Георги Божинов, който подкрепи законопроекта като добре изготвен и отправи въпрос относно някои предвиждани изключения. Отговор на въпроса беше даден от г-н Б. Малинов, който обясни още, че посочените оборудвания не се контролират по този ред.
  Председателят на Комисията отправи покана за предложения по законопроекта и прекрати дискусията.
  След проведените разисквания, Комисията по околната среда и водите с 12 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” единодушно подкрепи законопроекта и изразява следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 202-01-43, внесен от Министерски съвет на 12 юли 2012 г. .


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ИСКРА МИХАЙЛОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума