Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
E-mail: health_committee@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 475
Телефон: (+ 359 2) 939 21 86; Факс: (+ 359 2 ) 987 87 68
Главен експертен сътрудник - Маргарита Цонева
тел.: (+ 359 2)939 36 63
е-mail: mtzoneva@parliament.bg

Младши експертен сътрудник - Лазарина Георгиева
тел.: (+ 359 2)939 21 86
е-mail:lazarina.georgieva@parliament.bg


Старши експертен сътрудник - Радостина Димитрова
тел.: (+ 359 2)939 31 11
е-mail:radostina.dimitrova@parliament.bg
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА
КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


Раздел I
Общи положения

Чл. 1. (1) С тези правила се определят редът, организацията на работа и дейността на Постоянната комисия по здравеопазването на 43-то Народно събрание.
(2) Комисията осъществява своята дейност въз основа на Конституцията на Република България, Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и действащото законодателство.

Чл. 2. (1) Ръководството на комисията се състои от председател и четирима заместник - председатели. Ръководството на комисията организира работата й въз основа на документите и информацията, които постъпват в комисията.
(2) Председателят на комисията ръководи нейните заседания, поддържа връзки с председателя на Народното събрание, с председателите на другите постоянни комисии и представлява комисията пред държавните органи, неправителствените организации и гражданите.
(3) При отсъствие на председателя той упълномощава един от заместник-председателите да ръководи заседанието на комисията. При липса на упълномощаване председателят на Народното събрание упълномощава един от заместник-председателите да ръководи заседанието на комисията.


Раздел II
Предмет на дейност на комисията

Чл. 3. (1) Комисията по здравеопазването разглежда законопроекти, годишната програма по чл. 114 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, проекти за решения, декларации и обръщения и други предложения, разпределени й от председателя на Народното събрание.
(2) Комисията по здравеопазването обсъжда разпределените й законопроекти не по-рано от 24 часа и не по-късно от три седмици от получаването им от членовете на комисията.
(3) По законопроектите и другите проекти за актове на Народното събрание Комисията по здравеопазването изготвя доклади, предложения и писмени становища, които се представят на председателя на Народното събрание.
(4) Комисията представя на председателя на Народното събрание мотивирани доклади по законопроектите в срокове, съобразени със законодателната програма и приетата едноседмична или двуседмична програма за работата на Народното събрание.
(5) Комисията прави оценка на прилагането и ефективността на законите.
(6) Комисията по здравеопазването, в съответствие със своя предмет на дейност, осъществява периодичен контрол за степента на усвояване и за целесъобразното и законосъобразното изразходване на средства от фондовете и програмите на Европейския съюз.

Чл. 4. В случаите, когато Комисията по здравеопазването е определена като водеща комисия, при обсъждането на законопроекта на първо гласуване, преди да го разгледа по същество, извършва оценка за съответствието му с изискванията на Закона за нормативните актове и указа за неговото прилагане и при наличие на несъответствия може да препоръча на вносителя да го приведе в съответствие в 7-дневен срок.

Чл. 5. (1) В случаите, когато Комисията по здравеопазването е определена като водеща комисия по законопроекти, внесени от народни представители, председателят на комисията изисква становище от Министерския съвет, министъра на здравеопазването или от съответния ресорен министър, което се предоставя в срок до две седмици от поискването.
(2) По законопроекти, регулиращи трудови и осигурителни отношения, в случаите, когато Комисията по здравеопазването е определена като водеща комисия, председателят на комисията изисква становище от Националния съвет за тристранно сътрудничество.
(3) По законопроекти, регулиращи права на хората с увреждания, в случаите, когато Комисията по здравеопазването е определена като водеща комисия, председателят на комисията изисква становище от Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.
(4) Граждани могат да представят писмени становища по законопроектите.
(5) По законопроект, който комисията разглежда като водеща, писмени становища могат да представят и неправителствени организации.
(6) В случаите, когато Комисията по здравеопазването е определена като водеща комисия становищата по ал. 1, 2, 3, 4 и 5 се публикуват на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание и се раздават на членовете на комисията.
(7) Липсата на становища по ал. 1, 2, 3, 4 и 5 не спира обсъждането на законопроекта.
(8) Държавните органи и длъжностни лица от държавната и общинската администрация и гражданите са длъжни да предоставят при поискване всички сведения и документи, както и становища, необходими за дейността на Комисията по здравеопазването.
(9) Представители на държавните органи и длъжностните лица по ал. 1 присъстват на заседания на комисията по покана на нейното ръководство, както и в случаите по чл. 26, ал. 5, изречение първо от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Поканените са длъжни да се явят пред комисията и да предоставят поисканата им информация, както и да отговарят на поставените им въпроси в срок до 7 дни от деня на отправяне на поканата или на първото редовно заседание, ако то се провежда след изтичане на този срок.

Чл. 6. Комисията може да извършва изслушвания, проучвания и анкети по въпроси, засягащи държавни и обществени интереси в областта на здравеопазването. С решение на комисията по отделни проблеми могат да се възлагат и проучвания на общественото мнение на специализирани институции.

Чл. 7. (1) В последния до един час и половина от заседанията на Комисията по здравеопазването, всеки първи четвъртък на месеца, министърът на здравеопазването се явява пред комисията и отговаря на актуални устни въпроси, отправени от членове на комисията на самото заседание. Отправените въпроси следва да се отнасят до конкретни политики и не могат да съдържат искания за предоставяне на подробни числови данни.
(2) Право на по два актуални устни въпроса има член на комисията от всяка парламентарна група, а народните представители, нечленуващи в парламентарна група, имат право общо на два въпроса.
(3) Министърът на здравеопазването отговаря веднага след задаването на въпроса. В случай на отсъствие на министъра по уважителни причини, комисията съгласувано с него определя заседанието, на което ще отговаря на актуални устни въпроси.
(4) Редът за задаване на актуалните устни въпроси по ал. 1 се определя съобразно числеността на парламентарните групи по низходящ ред, като последен в реда е народен представител, нечленуващ в парламентарна група. Задаването на вторите въпроси е по същия ред след изчерпване на процедурата по зададените първи въпроси.
(5) Времето за изложение на въпроса е до 2 минути. Отговорът на министъра е до 3 минути. Народният представител, задал въпроса, има право на реплика до 2 минути, а министърът - на дуплика, също до 2 минути.


Раздел III
Заседания на комисията

Чл. 8. (1) Комисията по здравеопазването провежда редовни и извънредни заседания.
(2)(Изм. – в сила от 22.01.2015 г.) Комисията провежда редовни заседания веднъж седмично – в четвъртък от 15.30 часа, по време на сесиите на Народното събрание.
(3) При необходимост могат да се провеждат извънредни заседания на комисията извън посочения ден и час по ал. 2.
(4) По изключение комисията може да провежда открити заседания извън столицата.

Чл. 9. Комисията се свиква на заседание от нейния председател по негова инициатива, по искане най-малко на една трета от членовете й или от председателя на Народното събрание заедно с проект на дневен ред.

Чл. 10. (1) Дневният ред на редовните заседания се предлага от председателя на комисията в случаите, когато той не е определен на последното й заседание или от председателя на Народното събрание, когато заседанието се провежда по негово искане.
(2) Дневният ред, часът и мястото на заседанията се обявяват писмено от председателя на комисията на определените за това места в Народното събрание или срещу подпис на техните членове, включително и чрез обявяването им на интернет страницата на Народното събрание. Съобщение се оставя и в пощенските кутии на народните представители.
(3) Дневният ред за редовните заседания на комисията се обявява най-малко три дни преди тяхното провеждане.
(4) В случаите, когато се провеждат извънредни заседания на комисията, техният дневен се обявява едновременно с насрочването им.
(5) Материалите по дневния ред се предоставят на членовете на комисията чрез изпращане на електронно съобщение на предварително посочена електронна поща от всеки един от членовете на комисията, а по изключение – на хартиен носител в деня на заседанието на комисията. След съгласуване с председателя на комисията материалите за заседанията се публикуват на нейния сайт на интернет страницата на Народното събрание.

Чл. 11. (1) Членовете на комисията по здравеопазването удостоверяват присъствието си на заседание с подписи в създадения за целта присъствен списък, който се съхранява от председателя или определен от него сътрудник на комисията.
(2) За отсъствието си от заседание членовете на комисията предварително уведомяват председателя или упълномощения заместник-председател в случаите по чл. 2, ал. 3.
(3) При неоправдано отсъствие от заседание на комисията се прилага разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание-приложение към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Чл. 12. (1) Комисията по здравеопазването заседава, когато присъстват повече от половината от нейните членове. В случаите, когато след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице, комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките й членове.
(2) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от присъстващите.

Чл. 13. (1) При обсъждане на законопроекти и други актове на заседанията на комисията се изслушва вносителят. Когато законопроектът е внесен от Министерския съвет, на заседанието се изслушва член на Министерския съвет или заместник-министър.
(2) Комисията разглежда на първо гласуване законопроектите по чл. 3, ал. 1 след като изслуша становището на вносителите в рамките на 10 минути.
(3) Народен представител, който не е вносител на законопроект по ал. 2, може да обосновава своето становище при разглеждането му на първо гласуване в рамките на 5 минути.
(4) Разпоредбата на ал. 3 се прилага и при обсъждане от комисията на проектите на решения по чл. 3, ал. 1.

Чл. 14. (1) В заседанията на комисията имат право да участват и членовете на Европейския парламент от Република България с право на съвещателен глас.
(2) В заседанията на комисията имат право да участват и народни представители, които не са членове на комисията без право да гласуват.
(3) Участието на народни представители по ал. 2 в закрити заседания на комисията, документите и тематиката, с които са се запознали, се отбелязват в специален протокол, който се подписва от тях.

Чл. 15. (1) Заседанията на комисията са открити. По решение на комисията заседанието й се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.
(2) Гражданите могат да присъстват на заседанията на комисията при спазване на режима на достъп в Народното събрание и реда, установен в комисията. Списъкът на присъствалите лица е неразделна част от протокола на заседанието.
(3) Комисията работи в сътрудничество с неправителствени, синдикални, съсловни и браншови организации. Техни представители имат право да присъстват на заседанията на комисията по тяхна инициатива, да представят свои писмени становища и да вземат участие в разисквания по разглежданите проекти за актове на Народното събрание, отнасящи се до предмета им на дейност, при спазване на реда, установен в комисията. Становищата се публикуват на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание. Списъкът на присъствалите лица, представители на организациите, е неразделна част от протокола на заседанието.
(4) Всеки член на Комисията по здравеопазването може да покани за участие в нейно заседание отделни физически лица или представители на юридически лица, имащи отношение към разглежданите на съответното заседание въпроси от комисията. Списъкът на поканените лица е неразделна част от протокола на заседанието.
(5) Акредитираните журналисти и други журналисти, на които е осигурен достъп, могат да присъстват на откритите заседания на комисията.
(6) Представители на организациите, институциите, юридическите лица и неакредитираните журналисти по ал. 3, 4 и 5 присъстват на заседанията на комисията след писмено упълномощаване, адресирано до председателя на комисията. Писмата, съдържащи трите имена на упълномощените представители се изпращат на факса на комисията не по-късно от 6 часа преди началото на заседанието, когато то се провежда в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1 и не по-късно от 48 часа преди началото на заседанието, когато то се провежда в сградата на пл. „Народно събрание” № 2.
(7) Комисията може чрез гласуване да реши определено нейно заседание или част от него да бъде закрито. В закритото заседание участват членовете на комисията, други народни представители по право, както и лица, които са допуснати от комисията.

Чл. 16. (1) Членовете на комисията имат достъп до получената информация, свързана с дейността на комисията.
(2) При поискване от членовете на комисията нейното ръководство осигурява необходимата информация за решенията и действията на държавните и общинските органи и институции в областта на здравеопазването.

Чл. 17. (1) Комисията по здравеопазването може да провежда съвместни заседания с други комисии на Народното събрание за разглеждане на общи въпроси.
(2) Заседанията по ал. 1 се ръководят по споразумение от един от председателите.
(3) При съвместни заседания всяка комисия взима поотделно своето решение по обсъждания въпрос. При различни становища всяка комисия прави свой отделен доклад пред Народното събрание.

Чл. 18. (1) Докладите на комисията се изготвят от председателя или от определен от комисията докладчик.
(2) В доклада се отразяват взетото от комисията решение и различните становища с посочване на мнозинството, което ги е поддържало.
(3) В случаите, когато Комисията по здравеопазването е определена като водеща комисия, докладът за първо гласуване на разпределения законопроект съдържа и оценка на очакваните последици от прилагането на бъдещия закон, включително и финансовите, както и резюме на постъпилите становища, включително и на становищата на неправителствените организации, и обобщено становище на комисията. Докладите на комисията за първо гласуване по законопроекти, по които е определена като водеща, се представят не по-късно от два месеца от тяхното внасяне.
(4) Докладите на комисията от откритите заседания са публични и достъпни по установения ред, както и чрез сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание.

Чл. 19. (1) За заседанията на комисията се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички взети решения.
(2) В случаите, когато комисията е водеща по даден законопроект, за заседанията се водят стенографски протоколи. Те се подписват от председателя на комисията и от водещия протокола и се публикуват в 7-дневен срок от заседанието на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание, но преди разглеждането на доклада на комисията в пленарна зала.
(3) Протоколите от закритите заседания на комисията са със специален режим на съхранение, отчет и достъп съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

Чл. 20. (1) Комисията по здравеопазването може да създава от своя състав подкомисии, както и работни групи.
(2) Ръководителите и членовете на подкомисиите и на работните групи се избират с явно гласуване, с обикновено мнозинство от присъстващите.
(3) Работните групи по ал. 2 в определения от комисията срок изготвят доклад с анализ на конкретните проблеми и проект за становище на комисията.
(4) Председателят на комисията може да привлича експерти за работа по изготвяне на доклади и становища по отделни законопроекти, в рамките на утвърдените за това средства по чл. 21.
(5) Комисията по здравеопазването може да създава обществени съвети от представители на неправителствени организации, които да я консултират.

Чл. 21. Разходите, необходими за дейността на комисията, се утвърждават ежегодно от председателя на Народното събрание по предложение на ръководството на комисията.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тези правила се приемат на основание чл. 23, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на заседание на Комисията по здравеопазването, проведено на 11.12.2014 г., изменени на заседание, проведено на 22.01.2015 г.

§ 2. За всички неуредени въпроси в тези правила се прилагат разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

§ 3. Изпълнението на Вътрешните правила се възлага на председателя на Комисията по здравеопазването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА