Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
22/05/2015


  Д О К Л А Д

  Вх. № 553-10-17/22.05.2015

  на Комисия по здравеопазването по чл. 110, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изслушване на министъра на здравеопазването във връзка с идеи за сливане на лечебни заведения.

  На свое редовно заседание, проведено на 14 май 2015 г., Комисия по здравеопазването изслуша министъра на здравеопазването във връзка с оповестени идеи за сливане на лечебни заведения.

  На заседанието присъстваха: д-р Петър Москов, министър на здравеопазването, д-р Бойко Пенков, заместник-министър на здравеопазването, д-р Ваньо Шарков, заместник-министър на здравеопазването, д-р Глинка Комитов, управител на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/, представители на съсловни и пациентски организации в сферата на здравеопазването.

  Министър Петър Москов представи накратко концепцията на Министерство на здравеопазването относно сливането на лечебни заведения. Той подчерта, че идеята е да се обединят лечебни заведения, които са сто процента държавна собственост, като уточни че става въпрос за деветте болници, намиращи се в карето на бившата Медицинска академия. В тези лечебни заведения към момента работят 503 души в административно-стопанските блокове, като в това число не се броят служителите, назначени на граждански договори. Средното брутно възнаграждение на всеки един от тези служители в административно-стопанските блокове е 900 лв., т.е общо за комплекса от деветте болници разхода възлиза на около 400 000 лв. месечно и около 5 000 000 лв. годишно, плюс отчетени преки административни разходи за тези администрации и събрания около 1 000 000 лв. годишно. Механизмът на финансиране на болниците е така устроен, че медицинският персонал лекува, а НЗОК заплаща за извършеното лечение, т.е медицинският персонал изработва приходите. Лечебните заведения са длъжни да поддържат тези административно-стопански блокове като част от задължителното си устройство. Въз основа на така констатираните данни, Министерство на здравеопазването достига до извода, че всяко от тези девет лечебни заведения е трябвало да отделя за административно-стопанските нужди пари от бюджета си, вместо да бъдат предназначени за увеличение на възнагражденията на здравните работници или за лечение на пациентите. В тази връзка, ръководството на министерството е взело решение да се стартира процедура за създаване на Гражданско дружество, по смисъла на Закона за задълженията и договорите, с цел обединяване на немедицинските дейности в тези болници, а именно дейности по обучение на студенти, осигуряване на безопасни условия на труд, ремонтни дейности, поддръжка, инвентаризация, охрана, администриране на самото гражданско дружество и други. Министърът подчерта, че създаването на такова дружество няма да засегне структурата, управлението, организацията на медицинската дейност в самите лечебни заведения.

  След изложението на министъра на здравеопазването, бе дадена възможност на членовете на Комисията по здравеопазване да зададат уточняващи въпроси по темата.

  В хода на дискусията, по предложение на член на комисията, дадена бе възможност на д-р Дечо Дечев да изкаже мнение относно направеното предложение за сливане на лечебни заведения. Д-р Дечев направи съпоставка между разходите по конкретни дейности, които прави УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ и УМБАЛ „Александровска“, тъй като първоначално лансираната идея беше за сливането на тези две болници.

  Относно идеята за сливане на деветте лечебни заведения и създаването на гражданско дружество, той обърна внимание на няколко основни момента, а именно на това, че съгласно чл. 357 от Закона за задълженията и договорите с договора за дружество две или повече лица се съгласяват да обединят своята дейност за постигане на една обща стопанска цел и постави въпроса за целта, която трябва да се постигне. В случай, че се заведе иск срещу дружеството или се направи проверка от Агенцията за държавна финансова инспекция и се констатират нарушения в сключените от дружеството договори, то отговорността ще се понесе от съответните болници, а не от самото дружество. Ако дружеството изтегли кредит, то отговорността отново ще се поеме от лечебните заведения. Д-р Дечев постави и въпроса с какъв дял ще участва всяко от лечебните заведения в това гражданско дружество.

  В резултат на проведената дискусия уточненията, които министърът направи могат да се обобщят така:
  • Предвижда се това гражданско дружество да отделя средства за стопанската дейност на болниците, като тези болници ще притежават дружеството и ще го издържат.
  • Самостоятелността на болниците ще бъде запазена, управлението им ще зависи от решенията на съответното ръководство. Няма да има промяна на собствеността, на капитала, на структурата на управление.
  • Няма да се осъществява сливане на финансовите потоци на отделните лечебни заведения, т.е ако едно от тях е със задължения, те няма да се преразпределят върху останалите, участващи в това дружество.
  • Съдружници в това дружество ще са директорите на тези девет лечебни заведения. Договорът, който те ще сключат помежду си за сформирането на сдружението ясно ще прецизира юридически всички правомощия, които избраният от тях председател може да упражнява от тяхно име. В този договор ще бъдат разписани всички задължения, отговорности, начин на контрол, начин на отчет и други.
  • Гражданското дружество ще организира и провежда обществени поръчки, свързани с немедицинските дейности на лечебните заведения.
  • Не се предвижда възможност това гражданско дружество да може да тегли кредити, освен ако съдружниците не постигнат изрично съгласие по такъв въпрос.

  Настоящият доклад се изготвя на основание чл. 110, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:

  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума