Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
17/11/2015 първо гласуване

  Доклад за първо гласуване по законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г., № 502-01-88, внесен от Министерския съвет на 30 октомври 2015 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  вх.№ 553-10-38/13.11.2015 г.

  Относно: Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г., № 502-01-88, внесен от Министерския съвет на 30 октомври 2015 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 12 ноември 2015 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г., № 502-01-88, внесен от Министерския съвет на 30 октомври 2015 г.
  На заседанието присъстваха: заместник-министърът на финансите и председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, г-н Кирил Ананиев, министърът на здравеопазването, д-р Петър Москов, управителят на Националната здравноосигурителна каса, д-р Глинка Комитов, представители на синдикални и работодателски организации, на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентски организации.
  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от министъра на здравеопазването. Той отбеляза, че предлаганият проект на бюджет на НЗОК за 2016 г. е съобразен с възможностите на бюджетната макрорамка в условията на финансови ограничения и с него се цели да се запази постигнатото равнище на здравноосигурителните услуги в страната.
  Министърът на здравеопазването запозна народните представители с основните финансови параметри, заложени в законопроекта.
  Предвидените приходи и трансфери са в общ размер на 3 204 749 хил. лв. Предлаганият размер на здравноосигурителната вноска е 8 на сто, като съотношението на заплащане й от страна на работодателя и здравноосигуреното лице за 2016 г. е 60:40.
  Предвидените разходи и трансфери са в общ размер на 3 204 749 хил. лв., от които 2 809 248 хил. лв. са за здравноосигурителни плащания, сума, равняваща се на 87,7 на сто от разходите и трансферите по проектобюджета. Спрямо 2015 г. е предвидено увеличение на средствата за здравноосигурителни плащания за : първична и за специализирана извънболнична медицинска помощ (включително за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение), за болнична медицинска помощ, за лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания в условията на болнична медицинска помощ, който НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги.
  Резервът, включително за непредвидени и неотложни разходи, който се определя съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване, е в размер на 316 620 хил. лв.
  Проектобюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г. е с балансирано бюджетно салдо.
  Със законопроекта се предлагат: промени в Закона за здравното осигуряване, в частите, регулиращи правомощията на Надзорния съвет и управителя на НЗОК, промяна в реда за изменение на елемент от задължителното съдържание на Националните рамкови договори и промяна на календарния месец на влизането им в сила, промени по отношение на контрола и санкциите при неизпълнение на договорите.
  В писмено становище, управителят на НЗОК изразява подкрепа за законопроекта. В представените на вниманието на членовете на комисията писмени становища от съсловни и работодателски организации са направени препоръки за промени и отпадане на някои от текстовете по законопроекта, а в хода на дискусията беше изразена подкрепа по отношение на бюджетната макрорамка за следващата година.
  Членове от комисията изразиха критики по отношение на предлаганите промени в Закона за здравното осигуряване и отправиха въпроси дали ще се стигне до заплащане на здравни дейности, извършени през тази година, с бюджетни средства, предвидени за следващата. В отговор, министърът на здравеопазването посочи, че предлаганото увеличение на частта „Приходи и трансфери – всичко“, съответно на частта „Разходи и трансфери – всичко“ по проектобюджета на здравноосигурителния фонд за 2016 г., с приблизително 130 млн. лв., няма да бъде използвано за покриване на очертаващия се около 35-37 млн. лв. дефицит по бюджета на НЗОК към края на 2015 г.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „За” – 11, „Против” - 5, „Въздържал се” - 2, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г., № 502-01-88, внесен от Министерския съвет на 30 октомври 2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума