Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
21/04/2016

  Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, № 554-01-185, внесен от Атанас Тодоров Мерджанов и група народни представители на 11.12.2015г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  вх. № 653-10-13/19.04.2016 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, № 554-01-185, внесен от Атанас Тодоров Мерджанов и група народни представители на 11.12.2015 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 07 април 2016 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, № 554-01-185, внесен от Атанас Тодоров Мерджанов и група народни представители на 11.12.2015 г.

  На заседанието присъстваха: д-р Бойко Пенков, заместник–министър на здравеопазването, г-н Красимир Ципов, заместник-министър на вътрешните работи, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на пациентски организации, на представителни организации на хора със слухови и говорни увреждания, представители на мобилните оператори, лицензирани да осъществяват дейност на територията на страната.

  От името на вносителите законопроектът беше представен от народния представител Георги Гьоков. Той акцентира върху факта, че Законът за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 е приет през 2008 г. и с него се осигурява бърз, безплатен и непрекъснат достъп на гражданите до службите за спешно реагиране за получаване на помощ при спешни случаи с цел защита на живота, здравето, сигурността и имуществото им. Възможността да се ползва телефон 112 е чрез гласово съобщение – гласово повикване, което поставя в неравностойно положение хората с говорни и/или слухови увреждания. Народният представител допълни, че в рамките на мандатите на три предходни Народни събрания са били внасяни законопроекти, с които се е предлагало да се въведе възможност групата от хора с говорни и/или слухови увреждания да бъде поставена в равностойно положение, но не се е стигало до окончателното приемане на нито един от тези законопроекти. В тази връзка, вносителите на настоящия предлагат промяна в действащия Закон за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, като в изложението си г-н Гьоков посочи от името на вносителите, че те оставят намирането на подходящото техническо решение за осигуряването на достъп до телефон 112 на хората със слухови и/или говорни увреждания на преценката на Министерството на вътрешните работи и експерти.

  В хода на дискусията, заместник-министърът на вътрешните работи, г-н Красимир Ципов, представи накратко официално писмено становище на Министерството на вътрешните работи по законопроекта. Той запозна членовете на комисията с предложението – намирането на решение по осигуряване на достъп на хората със слухови и говорни увреждания да се постигне чрез изменение на т. 4 на § 1 от ДР на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 чрез по-прецизно дефиниране на понятието „спешно повикване“, което да включва освен гласово повикване и повикване, подадено чрез друг способ за хората със слухови или говорни увреждания. По този начин би могла да бъде постигната целта, която са посочили вносителите на законопроекта. В допълнение беше посочено, че Министерството на вътрешните работи е провело срещи с мобилните оператори, в резултат на които заедно ще могат да обединят експертен капацитет за намирането на подходящо техническо решение чрез софтуерно приложение за т.нар. смарт телефони, чрез което да се осъществява комуникационната връзка с Центровете на 112.

  В хода на дискусията беше подчертана необходимостта от предоставяне на достатъчен срок за изпълнение на техническото осигуряване на достъп до телефон 112 на хората с говорни и/или слухови увреждания. Председателят на Съюза на глухите в България, г-н Николай Нинов, изпълнителният директор на Асоциацията на гражданите с увреден слух, г-жа Илияна Вълчева, изразиха подкрепа за намирането на възможното и подходящо решение на обсъждания въпрос.

  В писмени становища, представени на вниманието на членовете на Комисията по здравеопазването, Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика са изразили, че подкрепят по принцип законопроекта. Министърът на финансите в писмено становище акцентира, че с оглед на обстоятелството, че вносители на законопроекта са народни представители, предлаганите промени за осигуряване на необходимите условия в Центровете 112 за достъп до Националната система за спешни повиквания на граждани със слухови или говорни увреждания, са въпрос преди всичко на законодателна целесъобразност. Посочено е, че предвид функционалната компетентност на Министерството на финансите, на този етап то не може да изрази становище, тъй като липсва част от задължителното съдържание на мотивите, съгласно чл. 28 от Закона за нормативните актове, а именно – липсват прогнозни данни за финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата правна уредба, и е направена препратка към Закона за държавния бюджета за 2016 г. и тригодишната бюджетна прогноза.

  В свои писмени становища подкрепа за законопроекта са изразили Българския лекарски съюз, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи и Българския червен кръст.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „За” – 16, без „Против” и „Въздържал се”, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, № 554-01-185, внесен от Атанас Тодоров Мерджанов и група народни представители на 11.12.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума