Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
21/07/2016

  Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Черна гора за социална сигурност, № 602–02-23, внесен от Министерски съвет на 20 юни 2016 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

  СТАНОВИЩЕ

  Вх.№ 653-10-21/21.07.2016 г.

  Относно: Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Черна гора за социална сигурност, № 602–02-23, внесен от Министерски съвет на 20 юни 2016 г.

  На свое извънредно заседание, проведено на 21 юли 2016 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Черна гора за социална сигурност, № 602–02-23, внесен от Министерски съвет на 20 юни 2016 г.
  На заседанието присъстваха г-жа Калина Петкова, директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ в Министерството на труда и социалната политика, представители на неправителствени организации, на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации.
  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от г-жа Калина Петкова. Тя информира народните представители, че спогодбата подлежи на ратификация от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България, тъй като в нея се съдържат финансови задължения за нашата държава.
  Спогодбата е разработена от двете страни при предварителни консултации, въз основа на общоприетите принципи и норми на международното право в областта на социалната сигурност, както и на правото на Европейския съюз (ЕС) в тази област - Регламент № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност, и е подписана на 1 февруари 2016 г. в гр. София.
  Документът се основава на принципите за еднакво третиране на лицата, износ на обезщетения, приложимост само на едно законодателство по отношение на задължението за осигуряване и сумиране на периодите на осигуряване.
  По отношение на Република България, спогодбата се отнася към законодателството относно медицинските услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, медицинската помощ в обхвата на задължителното здравно осигуряване, държавното обществено осигуряване за временна неработоспособност, майчинство, инвалидност, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест, безработица, както и за месечните семейни помощи за деца.
  По отношение на Черна гора, спогодбата обхваща законодателството за здравно осигуряване, здравеопазване и майчинство, пенсии и осигуряване за инвалидност, трудови злополуки и професионални болести, обезщетения при безработица, както и детски помощи.
  Като основно правило в спогодбата се предвижда лицата, които упражняват трудова дейност като наети или самостоятелно заети лица на територията на една от договарящите страни, дори и когато пребиваването на тези лица или седалището на работодателя се намира на територията на другата договаряща страна, да са подчинени на законодателството в областта на социалната сигурност на държавата, в която работят.
  Предвижда се взаимно зачитане на осигурителните периоди, завършени съгласно законодателствата на двете държави, като при необходимост те се сумират за преценяване на правото и определяне на продължителността на обезщетенията, включени в материалния обхват на спогодбата.
  Предлагат се и стандартни разпоредби относно сключването на административно споразумение, процедурни правила за подаване на искания, определяне и изплащане на обезщетенията и други.
  Спогодбата влиза в сила от първия ден след изтичането на месеца, в който страните взаимно се уведомят в писмен вид чрез дипломатически средства, че са изпълнени всички вътрешни процедури, необходими за влизането й в сила.
  Конвенцията за социално осигуряване между Народна република България и Федеративна народна република Югославия, сключена на 18 декември 1957 г. в гр. Белград, престава да бъде валидна от датата на влизане в сила на тази спогодба.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „За” - 14, без „Против“ и „Въздържал се“, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Черна гора за социална сигурност, № 602–02-23, внесен от Министерски съвет на 20 юни 2016 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума