Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
20/10/2016

  Доклад, изготвен на основание чл. 110, ал.3 от ПОДНС, относно проведено изслушване в Комисията по здравеопазването по реда на глава десета от ПОДНС на министъра на здравеопазването във връзка с изпълнението на нормативно определените дейности от Център „Фонд за лечение на деца“ в качеството му на второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


  ДО
  Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ


  Д О К Л А Д

  вх.№ 653-10-25/20.10.2016 г.


  Относно: Проведено изслушване в Комисията по здравеопазването по реда на глава десета от ПОДНС на министъра на здравеопазването във връзка с изпълнението на нормативно определените дейности от Център „Фонд за лечение на деца“ в качеството му на второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването.

  На свое редовно заседание, проведено на 13 октомври 2016 г., Комисията по здравеопазването проведе изслушване по реда на глава десета от ПОДНС на министъра на здравеопазването във връзка с изпълнението на нормативно определените дейности от Център „Фонд за лечение на деца“ в качеството му на второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването.

  Изслушването беше проведено по решение на комисията, взето на нейно заседание на 06 октомври 2016 г.
  На заседанието присъстваха: министърът на здравеопазването, д-р Петър Москов, заместник-министрите на здравеопазването, д-р Бойко Пенков и д-р Ваньо Шарков, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентски организации.
  Темата на изслушването беше поставена от председателя на комисията, д-р Даниела Дариткова, която акцентира върху повишения обществен интерес към работата на фонда и осигуряването на своевременно финансово подпомагане на лечението на българските деца. Изложение по темата направи министърът на здравеопазването, д-р Петър Москов. Той запозна народните представители с проблемите и възможните решения, които Министерството на здравеопазването и оперативното ръководство на Фонда търсят за подобряване на неговата дейност. Изтъкната бе смяната на директора на Фонда вследствие на образуваното досъдебно производство срещу предишния ръководител. Обединените усилия на Министерството на здравеопазването и на новото ръководство на Фонда, в лицето на проф. Владимир Пилософ, са наложили промени в Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“, които, най-общо, са в три основни насоки. На първо място, министърът на здравеопазването посочи, че е улеснена процедурата за кандидатстване за финансово подпомагане на лечението на българските деца; на второ място, съкратен е срокът за изготвяне на експертно становище от външни консултанти на Фонда; на трето място, създадени са предпоставки за ясна и точна отчетност на ефективността на разходваните бюджетни средства от Фонда. В тази връзка беше посочено, че съгласно промените в Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“, декларациите, които родителите следва да представят, са сведени до една, най-много две, в случаите, когато родителите изрично упълномощават Фонда да търси конкретно лечебно заведение в чужбина за провеждане на лечението на детето. Преди промените, родителите е следвало да представят 11 на брой декларации пред Фонда. Друга важна промяна на правилата на работа на Фонда е, че медицинската документация, включваща епикризи, резултати от лекарски комисии, онкокомитети и други, вече се събира по служебен път от Фонда, а не от родителите.
  Посочено бе, че от 01 ноември тази година ще започне да функционира обновеният сайт на Фонда, който ще поддържа регистър на заявителите, така че родителите ще могат да проследяват движението на досието на конкретното дете. Предвижда се регистърът да съдържа информация за : имената, електронната поща и телефонът на служителя на Фонда, който ще отговаря за досието на конкретното дете; външните експерти, до които е изпратено досието и кога са получени от тях становища; резултат от проведеното лечение.
  Министърът на здравеопазването акцентира върху регламентирането в Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“ на ясни критерии за избор на външни експерти към Фонда. Външни експерти на Фонда са националните консултанти по съответния профил на заболяването или посочени от тях лица, председателите на медицинските научни дружества или посочени от тях лица, или посочени от ректорите на медицинските университети медицински специалисти с компетентност и опит в работата с деца.
  Подчертана бе възможността изготвената външна медицинска експертиза, независимо дали е била изготвена в хода на кандидатстване пред НЗОК или пред Фонда, да може да се използва от която и да е от двете институции. Става въпрос за случаите, когато родителите кандидатстват за финансиране на лечението в чужбина на тяхното дете пред НЗОК, а впоследствие се установи, че финансовото подпомагане на лечението следва да бъде по линия на Фонда или обратно.
  Промените в Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“ правно регламентират начина на определянето на списък на лечебни заведения в България, които подпомагат дейността на Фонда с консултативна помощ чрез специализирани консултативни звена.
  До края на 2016 г. се предвижда да започнат да функционират още шест регистри като част от информационната система на Фонда. Това са: регистър на лечебните заведения в чужбина, с които Фондът е работил досега, регистър на специализираните консултативни комисии, регистър на външните експерти по медицински специалности, регистър на чуждестранните специалисти, с които Фондът е работил, регистър на дарителите на Фонда, регистър на преводачите. Министърът на здравеопазването акцентира върху въведеното скъсяване на срока за изготвяне на окончателно решение по подадено заявление на един месец, при срок от 45 – 50 дни при действието на предишните правила.
  По време на проведените разисквания бяха поставени въпроси от членове на комисията. Председателят, д-р Дариткова, отбеляза, че детското здравеопазване като приоритет на водената от Министерството на здравеопазването и правителството здравна политика, съдържа в себе си необходимостта от гарантиране на всяко българско дете на възможно най-добрите условия за лечение – първо в страната, след това навън. В същото време съществува проблемът с насочването на тежкоболните деца в България към подходящ медицински специалист и лечение. Нейният въпрос към министър на здравеопазването беше дали са финансови причините за проблемите във функционирането на Фонда.
  В отговор, министърът на здравеопазването посочи, че не са финансови причините за промяна на правилата на работа на Фонда. Относно насочването на децата към подходящ специалист, създадените в лечебните завадения за болнична помощ центрове за детско и майчино здравеопазване следва да дават насоки къде най-адекватно могат да бъдат лекувани децата.
  Доктор Емил Райнов отправи въпрос дали до сега не са функционирали информационни регистри, не са били обществено оповестявани протоколите от заседанията на Обществения съвет и взетите решения.
  Министърът на здравеопазването, в отговор, обясни, че досега не е съществувала единна система за постъпване на заявленията във Фонда и отразяване на движението по тях.
  Доктор Хасан Адемов постави въпрос има ли регистър на заболяванията, които не могат да се лекуват в България, респективно от кого може да бъде изготвен.
  Министърът на здравеопазването, посочи че, за да отговори на този въпрос следва да се допита до националните консултанти.
  Доцент Димитър Шишков постави въпрос в сравнение с миналата година успял ли е Фондът през тази година да изпрати повече деца за лечение в чужбина.
  В отговор, министърът на здравеопазването, обясни, че за периода от смяната на директора на Фонда (пролетта на 2016 г.) до сега, в сравнение за същия период на миналата година, броят на разгледаните заявления от Фонда е по-висок.
  Госпожа Султанка Петрова постави въпрос дали с въведените структурни и нормативни промени в Правилника Фондът ще може да работи добре и дали не е по-оперативно документите за кандидатстване пред Фонда да могат да бъдат и електронно представени - част от темата за електронно здравеопазване.
  В отговор, министърът на здравеопазването посочи, че това, което Министерството на здравеопазването и оперативното ръководство на Фонда могат да направят, е да създадат ясни правила за работа на Фонда и възможност за публична проследимост на досиетата на децата, както и отчитане на резултат от проведеното лечение в чужбина или в България. Заявленията и придружаващите ги документи могат да бъдат подавани до Фонда и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление.
  Доцент Георги Кючуков отправи въпрос как би могло да се избегне плащането на едно и също медицинско изделие на различни цени от страна Фонда към лечебните заведения.
  Министърът на здравеопазването отговори, че на този етап Министерството няма готовност за провеждане на централизира обществена поръчка за медицински изделия, но работи по посока на провеждане на централизирана обществена поръчка за медицинските консумативи.
  Доктор Катя Попова постави въпрос на какво основание НЗОК заплаща лечението на децата в чужбина.
  В отговор, министърът на здравеопазването обясни, че основанието са правилата за координация на системите за социална сигурност в рамките Европейския съюз и конкретния документ е т.нар „Формуляр S2“.
  Доцент Борислав Великов постави въпрос получава ли Фондът дарения и използват ли се те целесъобразно.
  Министърът на здравеопазването посочи, че до този момент на тази година даренията са на обща стойност 36 хил. лв., а за миналата година са били 100 хил. лв. Те се разходват при условията на същата прозрачност, при която се разходват бюджетните средства (12 -13 млн. лв) от Фонда.


  (Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 110, ал. 3 от ПОДНС.)


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума