Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
14/11/2016

  Доклад за първо гласуване - законопроект за физическите лица и мерките за подкрепа, № 602-01-48, внесен от Министерския съвет на 04.08.2016 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  вх.№ 653-10-28/09.11.2016 г.

  Относно: Законопроект за физическите лица и мерките за подкрепа, № 602-01-48, внесен от Министерския съвет на 04.08.2016 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 27 октомври 2016 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за физическите лица и мерките за подкрепа, № 602-01-48, внесен от Министерския съвет на 04.08.2016 г.
  На заседанието присъстваха: заместник-министърът на правосъдието, г-жа Вергиния Мичева, министърът на здравеопазването, д-р Петър Москов, заместник-министърът на здравеопазването, д-р Ваньо Шарков, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на пациентски организации, на представителни организации на хора с увреждания.
  Законопроектът беше представен от заместник-министъра на правосъдието, г-жа Мичева. Тя акцентира върху част от основните положения, предмет на правна уредба по законопроекта. На първо място, законопроектът е отговор на ангажиментите на Република България по ратифицираната със закон Конвенция за правата на хората с увреждания. Тъй като институтът на запрещението (пълно и ограничено), регламентиран в чл. 5 от Закона за лицата и семейството, е остарял, не отговаря на променените обществени отношения, от една страна, а от друга, противоречи на Конвенцията за правата на хората с увреждания, законопроектът предлага неговата отмяна. По същество се предлага правна регламентация на комплекс от мерки – мерки за подкрепа и мерки за защита по отношение на определените в законопроекта лица. Мерките за подкрепа са изрично определени : договор за подкрепено вземане на решения, съвместно вземане на решения, одобряване на предварителна декларация, налагане на ограничение за разпореждане с определено имущество. Заместник-министърът на правосъдието отбеляза, че всички мерки за подкрепа и за защита се предвижда да бъдат вписвани в регистъра на населението към съответната община, за да могат лицата, които ще имат достъп до базата данни на регистъра, да установят необходимата им информация.
  Част от промените, предвидени със законопроекта, засягат действащото законодателство в сектор здравеопазване.
  С предлаганите промени в Закона за здравето се предвижда, когато пациентът е с определени мерки по Закона за физическите лица и мерките за подкрепа, за извършване на медицински дейности да бъде необходимо освен неговото информирано съгласие и съгласието на подкрепящия го или на индивидуалния съвет. Генетични изследвания върху деца, лица с психични разстройства и лица с определени мерки по Закона за физическите лица и мерките за подкрепа ще могат да се извършват след разрешение на комисията по медицинска етика към съответното лечебно заведение.

  Съществено е да се отбележи регламентацията по отношение упражняването на репродуктивни права от физическите лица. В този случай се изключват формите на подкрепено вземане на решение и се предвижда репродуктивните права да бъдат самостоятелно упражнявани след подходящо консултиране от медицински специалисти, определени от ръководителя на лечебното заведение.

  В хода на дискусията, членове на комисията изразиха мнения, подкрепа, както и неодобрение по отношение на законопроекта.
  Председателят на комисията, д-р Даниела Дариткова, постави въпроси към заместник-министъра на правосъдието. На първо място, какви са причините да не бъде предложено ограничение за лица с мерки по Закона за физическите лица и мерките за подкрепа да заемат длъжностите: управител или подуправител на Националната здравноосигурителна каса, директор или заместник – директор на районна здравноосигурителна каса, предвид предлаганите с § 29 промени в чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване. На второ място, възможно ли е да се допусне изключение по отношение на хората с деменция и те да не се явяват през шест месеца на съд за определяне на мярка за защита, предвид медицинската диагноза и обективното им състояние. (Поставеният втори въпрос е и във връзка с писмено становище от гражданско сдружение „Алцхаймер България“.) В отговор, г-жа Мичева посочи, че не е предложено със законопроекта посоченото правно ограничение, тъй като това би представлявало дискриминационна правна уредба. Предвидени са други изисквания за подбор на лицата, така че тези, които не могат ефективно да изпълняват задълженията си, да не заемат съответната длъжностна позиция. Госпожа Мичева изрази подкрепа за идеята, респективно за евентуални предложения по законопроекта след първо гласуване, хората, за които няма тенденция за промяна в състоянието им (хората с Алцхаймер), да не следва да се явяват през шест месеца на съд за определяне на мярка за защита, но компетентният съдия да получава периодично доклад за състоянието на тези лица.
  В свои писмени становища подкрепа за законопроекта са изразили : Държавна агенция за закрила на детето, Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения, Български център за нестопанско право, Фондация „Светът на Мария“.
  Националният съвет за интеграция на хората с увреждания, в свое писмено становище сочи, че законопроектът е бил разгледан на заседание на Съвета, проведено преди внасянето му в Народното събрание. Решението на Съвета не е в подкрепа на законопроекта.
  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „За” – 9, без „Против” и „Въздържал се” - 3, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за физическите лица и мерките за подкрепа, № 602-01-48, внесен от Министерския съвет на 04.08.2016 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума