Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
15/11/2016 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2016 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


  Д О К Л А Д
  за първо гласуване


  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2016 г.

  На свое извънредно заседание, проведено на 15 ноември 2016 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2016 г.

  На заседанието присъстваха министърът на здравеопазването д-р Петър Москов, д-р Ваньо Шарков, заместник- министър на здравеопазването и председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), д-р Глинка Комитов, управител на НЗОК, представители на Министерството на финансите, синдикатите, работодателите, съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации.

  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от министъра на здравеопазването, д-р Петър Москов. Той информира народните представители, че с проектобюджета за 2017 г. е планирано равнище на разходите, което да осигури финансирането на ангажиментите и дейностите, които по закон са възложени за осъществяване чрез бюджета на Министерството на здравеопазването.

  Съгласно проектобюджета за 2017 г., общият размер на предвидените разходи на Министерството на здравеопазването възлизат на 458 847 700 лв., като с тези средства ще бъдат финансирани дейности, политики и програми в областта на опазването и контрола на общественото здраве, дейности по национални здравни програми, осъществявани от бюджетните структури към Министерството на здравеопазването, спешната помощ, както и всички останали дейности, свързани с общественото здраве.

  Приоритетни направления и дейности ще продължават да бъдат спешната медицинска помощ, електронното здравеопазване, майчиното и детско здравеопазване, лечебните заведения за болнична помощ, както и лекарствената политика.

  Министър Москов подчерта, че осъществяването на реформата в сектора ще продължи на базата на приетите промени в Закона за лечебните заведения и в Закона за здравното осигуряване, като тя ще бъде насочена към подобряване на достъпа до комплексни медицински дейности, повишаване на удовлетвореността на българските граждани от качеството на предлаганите медицински услуги, адекватно финансиране и постигане на финансова устойчивост на сектора в средносрочен план.

  Чрез бюджета на Министерството на здравеопазването ще се финансират програмите и дейностите, осъществявани от бюджетните структури в областта на общественото здраве, спешната помощ, стационарната психиатрична помощ, медико-социалните грижи за деца, лечение в чужбина и други. Предвиденият финансов ресурс ще бъде разходван за обезпечаване на Национални програми и централни доставки за профилактика, контрол и лечение на социално-значими заболявания, осигуряване на ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, както и обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Ангажиментите на държавата по отношение финансирането на определени дейности в лечебните заведения за болнична помощ, които остават държавна отговорност – психиатрична помощ, спешна медицинска помощ, лечение на пациенти с ХИВ/СПИН, трансплантация на тъкани, органи и клетки, медицинска експертиза на работоспособността и други, както и финансово подпомагане на лечебни заведения за болнична помощ в отдалечени и трудно достъпни райони, в които липсата на здравни звена представлява сериозен риск за населението.

  През 2017 г. Министерството на здравеопазването ще продължи да предоставя трансфер към Националната здравноосигурителна каса за финансиране на разходите за лекарствени продукти и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето, за дейности за здравно неосигурени лица, включващи дейности по амбулаторно проследяване на болни с психични и с кожно-венерически заболявания, интензивно лечение, дейности по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето и за доплащане на сумата за посещение при лекар/лекар по дентална медицина и на лечебни заведения от лицата, които са упражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

  В проектобюджета за 2017 г. са разчетени средства и за здравеопазването в общините в съответствие с увеличението на минималната работна заплата на персонала в детските ясли, детските кухни и на здравните медиатори, като се предвижда увеличение на броя на здравните медиатори.

  Председателят на Национална пациентска организация, д-р Станимир Хасърджиев, обърна внимание на необходимостта от увеличаване на средствата за финансовото обезпечаване на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ, лекарствените продукти по Наредба № 34 за пациенти със СПИН, туберкулоза и зависимости и на задължителните и препоръчителните имунизации и реимунизации, съгласно Имунизационния календар на Република България. Той посочи, че с предлаганите в законопроекта финансови параметри ще бъде затруднено осъществяването на планираните дейности по тези политики.

  След закриване на дискусията се извърши гласуване при следните резултати:
  1. По законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г. с включен проект на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и чл. 2, № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2016 г.: „За” – 0 , „Против”- 1, „Въздържал се”- 14.
  2. По законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г. със становището на Министерски съвет по чл. 1 и чл. 2, № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2016 г.: „За” – 9, „Против”- 3, „Въздържал се”- 4.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при горепосочените резултати, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г. със становището на Министерски съвет по чл. 1 и чл. 2, № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума