Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
04/12/2014 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2015 г., № 402-01-7, внесен от Министерски съвет на 01.12.2014 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2015 г., № 402-01-7, внесен от Министерски съвет на 01.12.2014 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 04.12.2014 г., Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2015 г., № 402-01-7, внесен от Министерски съвет на 01.12.2014г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на околната среда и водите: г-жа Ивелина Василева – министър, г-н Красимир Живков- заместник-министър, г-н Бойко Малинов – заместник-министър, г-жа Христина Младенова - директор на дирекция "Бюджет, финанси и счетоводство, г-жа Ренета Георгиева - изпълнителен директор на Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда(ПУДООС), г-жа Яна Георгиева - главен директор на Главна дирекция "Оперативна програма околна среда“ и от Министерство на финансите – г-н Ангел Ангелов – държавен експерт.
  Министър Василева представи проекта на държавния бюджет, в частта околна среда и бюджет на Министерството на околната среда и водите, подчертавайки, че опазването на околната среда е предпоставка за осигуряване на икономически растеж, нови възможности за бизнеса, по-висока заетост и повече работни места, здравословен начин на живот, сигурност и социална равнопоставеност. Един от основните акценти на политиката в областта на опазването на околната среда през следващия прогнозен период следва да бъде развитието на екологичния потенциал на икономиката, посредством въвеждането на екологично чисти технологии и производства, намаляване потреблението на първични суровини и ресурси, превенция и ограничаване на промишленото замърсяване, насърчаване на рециклирането, оползотворяването и повторното използване на отпадъците, развитие на агроекологичните практики, биологичното земеделие и екотуризма, които опазват природното богатство на страната. Сред основните приоритети на политиката в областта на опазването на околната среда е продължаване на ускореното изграждане на екологичната инфраструктура на страната (съоръжения за управление на отпадъците, канализация и пречиствателни станции за отпадъчни води) и екологичната мрежа Натура 2000, което ще съдейства за подобряване на качеството на живот на населението и опазване на екосистемите.
  През периода 2015-2017 г. ще продължи изпълнението на програмите за отстраняване на минали екологични щети на приватизираните предприятия, причинени от минали действия или бездействия до приватизацията.
  Капиталовите разходи в сферата на опазването на околната среда са в размер на 86 млн. лв., които са насочени предимно за закупуване на контейнери за смет и сметосъбираща техника, както и за финансиране на дейности по озеленяването и финансиране на съпътстваща инфраструктура (ел. захранване, пътища, ВиК) на екологични проекти, свързани с модернизирането и изграждането на инфраструктура за третиране на отпадъците и съфинансиране изграждането на градски пречиствателни станции за отпадъчни води и довеждащи канализационни колектори. Предвидените средства за изпълнението на програмите за отстраняване на минали екологични щети на приватизираните предприятия, причинени от минали действия или бездействия до приватизацията им, са в размер на 10 млн. лв. за 2015г. и са в съответствие със заложените суми в съответните Програми.
  С проектa на Закона за държавния бюджет за 2015 г., за МОСВ се определят приходи в размер на 10 030 хил. лв., при 9 000 хил. лв. за бюджет 2014 г., или увеличение с 10,27%, разходи в размер на 43 481,9 хил. лв. при 43 954,3 хил. лв. за 2014 г., т-е. има намаление с 2,09%.
  Предвижданите разходи по бюджета на МОСВ за 2015г. са най-високи за Политиката в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда – 19 766,9 хил. лв., за програма „Администрация” – 14 600,0 хил. лв.,( увеличение с 1 544,3 хил. лв.спрямо 2014г.) и за политиката в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост – 9 115,0 хил. лв. ( увеличение с 144,8 хил. лв. спрямо 2014 г.).
  Като съществен момент, г-жа Ивелина Василева посочи, че би могло да бъде подобрено постигането на по-високи нива по отношение на приходите от концесии. Факторите, които ще повлияят върху постигане на тази цел в приходната част на бюджета, са увеличаване на броя на договорите, сключени с цел концесиониране на минерална вода за бутилиране, както и броят предоставени административни услуги, а също така и наложените санкции за неспазване на екологичните норми.
  Г-жа Ивелина Василева посочи, че по отношение на оперативна програма „Околна среда” се очаква през текущата оперативна програма 2007-2013 г. през годината да бъдат извършени разплащания в обем на 701 млн. лв., в това число 129 млн. лв. национално съфинансиране и съответно от оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., която Министерсвтото на околната среда и водите има амбицията да стартира в началото на следващата година - да бъдат използвани финансови ресурси в размер на 67,5 милиона.
  След представянето на законопроекта председателят на Комисията Станислав Иванов обърна внимание, че в Комисията по околната среда и водите се разглежда законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2015 г. и бюджетната прогноза за периода 2016-2017 г. в програмен формат, като се фокусира основно върху тази част от Закона за държавния бюджет, която засяга предмета на отговорност на Комисията, работата на Министерството на околната среда и водите и политиките, свързани с околната среда и водите.
  След откриване на дебатите, отношение по законопроекта взеха: н.п. Чавдар Георгиев, който постави въпроси относно политиките по опазването и компоненти на околната среда, както и въпросът за трансферите предвидени за Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС); н.п. Джевдет Чакъров – относно реализацията на оперативната програма, която е в обхвата на политиките и дейностите, които извършва Министерството на околната среда и водите; н.п. Манол Генов - относно финансирани обекти от Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС); н.п. Георги Божинов- относно инфраструктурни проекти в областта на отпадъците и на водите; н.п. Иван Вълков - относно изпълнението на Оперативна програма „Околна среда“; н.п. Любомир Владимиров -относно политиките провеждани от Министерството на околната среда и водите.
  Председателят на Комисията, след отправяне на покана за други изказвания и благодарност за участието на ръководство на МОСВ в заседанието, прекрати дебатите и обяви гласуване на законопроекта, което приключи при следните резултати:
  1. по законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2015 г. с включен проект на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и чл. 2: без “За” и “Против” и 18 “Въздържали се” народни представители;
  2. по законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2015 г. със становище на Министерския съвет по чл. 1 и чл. 2: 11 гласа “За”,
  4 - “Против” и 3-ма “Въздържали се” народни представители.

  Въз основа на гореизложеното Комисията по околна среда и водите предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2015 г.,
  № 402-01-7, внесен от Министерския съвет на 1 декември 2014 г., със становище на Министерския съвет по чл. 1 и чл. 2.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Станислав Иванов
  Форма за търсене
  Ключова дума