Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
03/02/2015 първо гласуване

  Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 554-01-11, внесен от ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ и група народни представители на 23.01.2015г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите
  ДОКЛАД


  ОТНОСНО: Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 554-01-11, внесен от ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ и група народни представители на 23.01.2015г.

  На свое редовно заседание, проведено на 29.01.2015г., Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 554-01-11, внесен от ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ и група народни представители на 23.01.2015г.
  От Министерството на околната среда и водите на заседанието присъстваха: господин Павел Гуджеров – заместник-министър и госпожа Райна Хардалова – началник-отдел „Биологично разнообразие” към дирекция „Национална служба за защита на природата”; от Министерство на земеделието и храните : господин Тони Кръстев – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите, господин Красимир Каменов – заместник-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите, Милена Хаджийска, юрисконсулт в дирекция „Административно и правно обслужване” на МЗХ, Даниела Ангелова – главен юрисконсулт в „Изпълнителна агенция по горите“, Юлиян Русев – началник-отдел в „Изпълнителна агенция по горите“.
  От името на вносителите, законопроекта и мотивите за неговото внасяне бяха представени от н.п. Петър Христов, който подчерта, че внесените промени са свързани с разликата в сроковете за ловуване на водоплаващи птици, предвидени в идентичните закони в страни от ЕС. Проектът предвижда промяна на сроковете за ловуване, като това няма да застраши популацията и числеността на видовете. Не на последно място промяната се налага от обстоятелството, че част от птиците нанасят сериозни поражения върху посевите на земеделските стопани през периода от забраната за обстрелването им.
  След откриването на дебата от председателя на Комисията, отношение взе г-н Тони Кръстев, който подчерта, че не подкрепят така предложените промени, тъй като сроковете в сега действащия закон са съобразени както с конкретните условия на страната, така и със законодателството и практиките в другите страни от ЕС. От Министерство на околната среда и водите г-жа Хардалова подчерта, че няма основание да се иска удължаване на този срок. Тя допълни, че в европейското и в международното право, включително директивата за опазване на дивите птици и Бернската конвенция се поставят изисквания, които да гарантират, че практиката на лов отговаря на принципите на разумно използване на ловните ресурси и екологично балансирано регулиране. Във връзка с това удължаването на ловния сезон ще бъде реална предпоставка за стартиране на наказателна процедура по отношение на страната ни. Също така проектът на закон не е съобразен и с биологичните особености на мигриращите водолюбиви птици през този период. В заключение г-жа Хардалова отбеляза, че запазването на сега съществуващия режим на лов на водоплаващи птици има и други предимства и в това число предоставяне на по-добри възможности за екологичен туризъм, основан на наблюдения на птици и повишаване количеството и на останалия дивеч, който би се възползвал от намаляването на ловната преса в съответните райони.
  След проведените разисквания, Комисията по околната среда и водите с 2 гласа „за”, 4 ”против” и 7 ”въздържали се”, не подкрепи законопроекта и изразява следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 554-01-11, внесен от ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ и група народни представители на 23.01.2015г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Станислав Иванов
  Форма за търсене
  Ключова дума