Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
03/02/2015 първо гласуване

  Проект за решение за прекратяване договорите за отдаване под наем, концесия или аренда на държавни и общински естествени и изкуствени водоеми, № 454-02-19, внесен от ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ и група народни представители на 27.10.2014г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите
  ДОКЛАД


  ОТНОСНО: Проект за решение за прекратяване договорите за отдаване под наем, концесия или аренда на държавни и общински естествени и изкуствени водоеми, № 454-02-19, внесен от ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ и група народни представители на 27.10. 2014г.

  На свое редовно заседание, проведено на 29.01.2015г. Комисията по околната среда и водите разгледа Проект за решение за прекратяване договорите за отдаване под наем, концесия или аренда на държавни и общински естествени и изкуствени водоеми, № 454-02-19, внесен от ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ и група народни представители на 27.10. 2014г.
  На заседанието присъстваха г-н Павел Гуджеров - заместник-министър на околната среда и водите и експерти от министерството.
  Проектът за решение и мотивите за неговото внасяне бяха представени от н.п. Любомир Владимиров, който посочи, че през последните две десетилетия в страната са се случили няколко тежки инцидента с водоеми, представляващи държавна или общинска собственост, довели до множество човешки жертви и последици с огромни по размер материални щети. Всички тези инциденти според вносителите се свързват с лошото стопанисване на водоемите от физически или юридически лица, на които са били предоставени от държавата или общините. Вносителят подчерта, че отдаването под наем, концесия или аренда на водоемите води до загуба на интерес от страна на държавните органи и институции, натоварени с контрол и стопанисване на водоемите, което ги прави потенциална постоянна заплаха за живеещото в близост население.
  Съгласно предложеното решение, всички сключени до този момент договори с физически и юридически лица относно намиращите се на територията на страната изкуствени и естествени водоеми следва да бъдат прекратени.
  След откриването на дебата от представителите на Министерството на околната среда и водите думата взе заместник-министър Павел Гуджеров, който поясни, че предстои да бъде внесен за разглеждане в Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите. В него са включени текстове, с които се регламентира контролът за изпълнение на мерките за поддържане на язовирните стени, съоръженията към тях в изправно техническо състояние, осигуряване на безопасната им експлоатация, изпълнението на дейностите по извеждането им от експлоатация до възстановяване на технологичната и конструктивната им сигурност или по ликвидирането им. Предвидено е контролът да се възлага на Държавната агенция „Метеорологичен и технически надзор”. В законопроекта се предвижда и в срок от шест месеца от приемането му по предложение на Държавна агенция „Метеорологичен и технически надзор” Министерски съвет да издаде наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние.
  Във връзка с изложеното, зам. министър Гуджеров подчерта, че проблемите, свързани с поддръжката и експлоатацията на язовирите в страната и контролът в тази област, предвид тяхната специфика и обществено значение, следва да бъдат уредени със закон, поради което от страна на МОСВ са предприети съответните действия и че предложеният проект на решение на Народното събрание не може да бъде валидна причина за прекратяване на тези договори.
  Народните представители се обединиха около мнението, че предложеният за разглеждане в комисията проект на решение не би решил проблемите, свързани с водоемите. Решението им е в изграждането на стройна система за контрол, за експлоатация и контрол на техническото състояние на язовири и язовирни стени.
  Председателят отправи покана за други изказвания, след което благодари на участниците, прекрати дискусията и обяви процедура по гласуване.
  След проведеното гласуване, Комисията по околната среда и водите, с 1 глас „за”, 13 ”против” и 2 ”въздържали се”, не подкрепи проекта за решение и изразява следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да не приеме Проекта за решение за прекратяване договорите за отдаване под наем, концесия или аренда на държавни и общински естествени и изкуствени водоеми, № 454-02-19, внесен от ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ и група народни представители на
  27.10. 2014г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Станислав Иванов
  Форма за търсене
  Ключова дума