Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
05/02/2015 първо гласуване

  Годишната програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2015г.), № 502-00-5, внесена от Министерски съвет на 29.01.2015 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите


  ЧРЕЗ
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 43-ТО
  ` НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  ДО
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ


  С Т А Н О В И Щ Е  ОТНОСНО: Годишната програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2015г.), № 502-00-5, внесена от Министерски съвет на 29.01.2015 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 05 февруари 2015 г., Комисията по околната среда и водите обсъди получената Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2015г.), № 502-00-5, внесена от Министерски съвет на 29.01.2015 г. и приета с Решение № 45 на Министерския съвет от 29.01.2015 г.
  На заседанието от страна на Министерство на околната среда и водите присъстваха г-жа Ивелина Василева-министър, която представи Годишната програма, заместник-министри и експерти.
  Предложената Годишна програма се приема в изпълнение на чл. 105, ал.1 и 4 от Конституцията на Република България, съгласно който Министерският съвет ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на страната в съответствие с Конституцията и законите, информира предварително Народното събрание и дава отчет за своите действия, когато участва в разработването и приемането на актове на Европейския съюз.
  Основната задача на Годишната програма е осигуряването на основа за подготовка на българските позиции при обсъждането на приоритетни за страната въпроси от дневния ред на Съюза, поради което тя е съобразена с Работната програма на Европейската комисия за 2015 г., приоритетите на тройката Председателства на Съвета на ЕС – Италианско, Латвийско и Люксембургско (1 юли 2014г. - 31 декември 2015г.) и програмата на латвийското председателство на Съвета на ЕС (1 януари – 30 юни 2015г.)
  През 2015 г. фокусът ще бъде поставен върху подготовката за международните преговори в областта на климата и обсъждането на законодателните предложения от пакета Климат-Енергетика 2030.
  През първото тримесечие на 2015 г. се очаква Европейската комисия да приеме Съобщение „Пътят към Париж – многостранен отговор на климатичните промени“, което ще даде конкретика във връзка с предстоящата работа на ниво Европейски съюз по отношение на постигане на правнообвързващо споразумение по климата.
  Министър Василева подчерта, че през 2015 г. ще продължи работата във връзка с приетите на 24 октомври 2014 г. от Европейския съвет Заключения относно рамка за политиките в областта на климата и енергетиката в периода до 2030 г. Въпросите на околната среда ще се разглеждат в тясна връзка с тези на енергетиката, що се отнася до прилагането на решенията по пакета. Предстоят да бъдат проведени неформални консултации със заинтересованите страни, като нови законодателни предложения се очакват да бъдат представени от Европейската комисия едва след приключване на преговорите по предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно създаването и функционирането на резерва за стабилност.
  След представяне на годишната програма на Министерския съвет за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз 2015 и проведената дискусия, Комисията гласува с 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” и прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Приема Годишната програма за 2015 г. за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2015г.), № 502-00-5, внесена от Министерски съвет на 29.01.2015 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ:

  Станислав Иванов
  Форма за търсене
  Ключова дума