Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
19/03/2015 първо гласуване

  Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 502-01-18, внесен от Министерски съвет на 11 март 2015г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите
  ДОКЛАД

  ОТНОСНО: Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 502-01-18, внесен от Министерски съвет на 11 март 2015г.

  На свое редовно заседание проведено на 19 март 2015г., Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 502-01-18, внесен от Министерски съвет на 11 март 2015г.
  От Министерството на околната среда и водите на заседанието присъстваха: г-жа Ивелина Василева- министър, г-жа Мария Гълъбова-директор на дирекция „Превантивна дейност”, г-жа Първолета Лулева -началник отдел „Опасни химични вещества” и г-жа Йова Апостолова -началник отдел „Връзки с обществеността”.
  От името на вносителя законопроекта и мотивите за неговото внасяне бяха представени от министър Ивелина Василева, която подчерта, че основната цел на предлаганите промени е транспониране на Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета (Севезо III). Транспонира се и чл. 30 от Директивата относно „тежки горива“, които се добавят към списъка с „петролните продукти“ в Приложение № 3 на ЗООС, чиито изисквания държавите - членки на Европейския съюз, прилагат от 15 февруари 2014г. По разпоредбата на чл. 30 от Севезо III (31 март 2014г.), Европейската комисия е стартирала процедура за нарушение по чл. 258 от Договора за функционирането на Съюза. От 2014г. е в сила нов Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013г. за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE), с който е променена системата на подаване на проекти до Европейската комисия. Ролята на националните координатни точки е опростена, поради което е необходимо текстът в ЗООС да бъде актуализиран. С предложените изменения и допълнения в ЗООС се цели още осигуряване на необходимата информация за опасните вещества, идентифицираните рискове и разработените от оператора мерки за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях, чрез съвместяване и координиране на процедурите за контрол на големи аварии с процедурите по ОВОС и КР. Оптимизира се административната процедура и се намаляват сроковете за произнасяне и свързаното с това намаляване на инвестиционните разходи. Въвежда се по-систематичен подход за планиране и провеждане на контролната дейност за ефективно прилагане на правилата за безопасност и осигуряване на по-широк достъп до информация за обществеността, включително разработване на електронна информационна система с база данни на предприятията с нисък и с висок рисков потенциал. Определят се компетенциите на министъра на околната среда и водите при вземане на решения по преценка за необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционни предложения, които попадат на територия, контролирана от две или повече регионални инспекции по околната среда и водите и регламентиране срока на валидност на административните актове по екологична оценка, които се постановяват от компетентния орган по околна среда. Постига се и равнопоставеност на всички административни актове, издавани по реда на глава шеста от ЗООС, както и постигане на пълно съответствие на ЗООС за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети с разпоредбите на Директивата на Европейския Парламент и на Съвета от 21 април 2004г. относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети в изпълнение на препоръките на Европейската комисия.
  Отношение по внесения законопроект взеха: н.п. Борислав Великов, н.п. Чавдар Георгиев, н.п. Борис Ячев и н.п. Манол Генов, отправили въпроси по необходимостта от някои промени, терминологията, оценката на риска и тежестта за общините, получили отговори от министър Ивелина Василева и г-жа Първолета Лулева.
  След проведените разисквания, Комисията по околната среда и водите с 15 гласа „за”, без ”против” и 3 ”въздържали се” подкрепи законопроекта и изрази следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 502-01-18, внесен от Министерски съвет на 11.03.2015г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Станислав ИВАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума