Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
02/04/2015 първо гласуване

  Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, № 502-01-24, внесен от Министерски съвет на 30 март 2015г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите  ДОКЛАД

  ОТНОСНО: Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, № 502-01-24, внесен от Министерски съвет на 30 март 2015г.

  На свое редовно заседание проведено на 2 април 2015г., Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, № 502-01-24, внесен от Министерски съвет на 30 март 2015г.
  От Министерството на околната среда и водите на заседанието присъстваха: г-н Павел Гуджеров – заместник министър, г-жа Боряна Каменова – директор на дирекция „Политика по изменение на климата” и г-жа Венета Борикова – началник отдел „Международни механизми за търговия с емисии”.
  От името на вносителя, законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от зам.-министър Павел Гуджеров и г-жа Боряна Каменова.
  Основната цел на предлаганите промени е пълното консолидиране и систематизиране на законодателството по изменение на климата в една обща правна рамка на национално ниво, като се осъвремени Закона за ограничаване на изменението на климата, който беше приет от 42-то Народно събрание през февруари 2014г. влизайки в сила от 11 март 2014г.
  Във връзка с транспонирането на консолидираната версия на Директива 2003/87/ЕО през април 2014г., Република България изпрати до Европейската комисия списък с национални актове, транспониращи тази Директива и всички нейни изменения, включително Директива 2008/101/ЕО.
  През април 2014г. Европейската комисия отправя предварително запитване във връзка с конкретни разпоредби на двете директиви, поради предполагаемо несъответствие на националните мерки за транспониране на европейския акт. След изпратения до Европейската комисия официален отговор, въпреки че се приема значителна част от аргументите на МОСВ се прави препоръка за допълване, променяне и прецизиране на разпоредбите на Закона за ограничаване изменението на климата. Министерството на околната среда и водите пое ангажимент непосредствено след конституиране на 43-то Народно събрание да подготви закон за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на изменението на климата и да го внесе за разглеждане в събранието в максимално кратък срок, с оглед избягване на стартиране на процедура по нарушение срещу България.
  Същевременно в допълнение на наложените изменения някои от разпоредбите на закона са прецизирани, направени са референции към актове на Европейския съюз, влезли в сила след обнародването на Закона за ограничаване изменението на климата, и са включени текстове, транспониращи по-пълно текстове на Директивата.
  Отношение по внесения законопроект взеха: н.п. Георги Божинов, относно измененията на последната директива и н.п. Борислав Великов, относно наименованието на закона, получили отговори от г-жа Боряна Каменова.
  След прекратяване на дебатите и проведеното гласуване, Комисията по околната среда и водите с 16 гласа „за”, без ”против” и ”въздържали се” подкрепи законопроекта и изрази следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, № 502-01-24, внесен от Министерски съвет на 30 март 2015г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Станислав ИВАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума