Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
23/04/2015 първо гласуване

  Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 554-01-76, внесен ат МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА и ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА на 9 април 2015г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите  ДОКЛАД


  ОТНОСНО: Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 554-01-76, внесен ат МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА и ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА на 9 април 2015г.


  На свое редовно заседание проведено на 23.04.2015г., Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 554-01-76, внесен oт МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА и ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА на 9 април 2015г.
  От Министерството на околната среда и водите на заседанието присъстваха г-н Павел Гуджеров - заместник-министър и г-жа Яна Георгиева – директор на дирекция „Оперативна програма Околна среда”, от Министерство на финансите – г-жа Искра Гърбелова – началник отдел в дирекция „Данъчна политика” и от Националната агенция по приходите – г-н Росен Иванов – директор на дирекция „Данъчно осигурителна методология” и г-жа Мина Янкова – гл.експерт в същата дирекция.
  От името на вносителя законопроекта и мотивите за неговото внасяне бяха представени от н.п. Менда Стоянова, която посочи, че проектозаконът е изготвен във връзка с преустановено финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ на направени от общините разходи за данък върху добавената стойност. Съгласно становище на Европейската комисия, направените от общините разходи за ДДС по водните проекти са недопустими за финансиране със средства на европейските Структурни фондове и Кохезионен фонд, тъй като на крайния етап от експлоатацията на изградената ВиК инфраструктура се генерират приходи, облагаеми с ДДС.
  По отношение на Директивата за ДДС, ефективното възстановяване на ДДС се базира на създадената от държавите-членки правна рамка. В резултат на приетите промени в Закона за водите, дейността на общините като собственици на инфраструктурата при предоставянето за стопанисване, поддържане и експлоатацията на същата инфраструктурата на ВиК оператори, чрез сключени по същия закон договори, се третира като облагаема по Закона за ДДС дейност. Това дава право на общините да упражняват право на данъчен кредит за направените разходи при изграждане на инфраструктурата.
  С промените се предлага преходен режим, с който на общините се предоставя възможност да упражнят право на данъчен кредит за начислен ДДС по
  получени след 1 януари 2007г. доставки, т.е. преди приетите промени в Закона за водите. Възстановяването на ДДС на общините за седем годишен период ще окаже ефект върху бюджетните приходи, поради което е предложено поетапно упражняване на правото на данъчен кредит в рамките на две финансови години – 2015г. и 2016г.
  С преходната норма се предлага установеният от приходната администрация данък да се възстановява на общините чрез директен превод, до размера на подлежащите на връщане от общините средства, като подлежащият на възстановяване по този ред данък няма да бъде обект на прихващане срещу други непогасени публични задължения на общините. Законопроектът изрично регламентира, че когато до 31 декември 2015г. не е сключен договор по Закона за водите или друг договор за възмездно предоставяне от общината на ВиК оператор на изградената ВиК инфраструктура , не са налице доставки по смисъла на Закона за ДДС между общината и ВиК оператора, с което се урежда правото на данъчен кредит за направените от общините до 31 декември 2015г. разходи.
  Считано от 1 януари 2016г., дори да няма възмездно предоставяне за стопанисване, поддържане и експлоатацията на В и К инфраструктурата от общината на В и К оператора, ще са налице доставки между тях. Поради липсата на договор, формирането на данъчната основа на тези доставки е уредено по изрично посочен в законопроекта начин.
  Регламентирано е още, че за данък, за който е упражнено право на данъчен кредит съгласно законопроекта, няма да се прилагат разпоредбите за корекции от ЗДДС. Предвижда се претенциите между общините и Министерството на околната среда и водите, свързани с неточности в сумите, да се уреждат между тях по общия ред.
  Отношение по внесения законопроект взеха: н.п. Джевдет Чакъров, Манол Генов, Борислав Великов, Борис Ячев и Вили Лилков, получили отговори от г-жа Менда Стоянова и г-жа Яна Георгиева.
  След прекратяване на дебатите и проведеното гласуване, Комисията по околната среда и водите единодушно, с 19 гласа „за”, без ”против” и ”въздържали се” подкрепи законопроекта и изрази следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 554-01-76, внесен ат МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА и ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА на 9 април 2015г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Станислав ИВАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума