Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
23/04/2015 първо гласуване

  Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 502-01-26, внесен от Министерски съвет на 7 април 2015г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите  ДОКЛАД

  ОТНОСНО: Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 502-01-26, внесен от Министерски съвет на 7 април 2015г.

  На свое редовно заседание проведено на 23.04. 2015г., Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 502-01-26, внесен от Министерски съвет на 7 април 2015г.
  От Министерството на околната среда и водите на заседанието присъстваха:
  г-н Павел Гуджеров- заместник-министър, г-н Асен Личев-директор на дирекция „Управление на водите” и г-жа Яна Георгиева – главен директор на гл.дирекция „Оперативна програма Околна среда”. Присъства и гл.секретар на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор – г-н Валентин Чиликов.
  От името на вносителя законопроекта и мотивите за неговото внасяне бяха представени от заместник-министър Павел Гуджеров, който посочи основните предложени изменения: На първо място във финансовата организация и икономическото регулиране в областта на водите, в т.ч. ефективно въвеждане на принципа „замърсителят плаща“. Въвеждане на такси за дейности, които могат да въздействат значимо върху водите, определени съгласно Рамковата директива по водите като „водни услуги” и идентифицирани в първите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ), както и въвеждане на механизъм за определяне на ресурсните разходи и на разходите за околна среда, които следва да се вземат предвид при оценката на възстановяването на разходите - част от предварителните условия, от които ще зависи предоставянето на европейски средства по всички оперативни програми, финансиращи проекти, имащи отношение към водите. Второ - за осигуряване на интегрирането на политиката по водите и политиките в отраслите във водния сектор, определянето на националните приоритети и обезпечаване на изпълнението на програмите от мерки в плановете за управление на речните басейни. Трето - за отстраняване на бележки на Европейската комисия за неправилно или непълно транспониране на директиви в областта на водите, включително: пропуски в транспонирането на Директива 2000/60/ЕО, свързани с открита процедура по нарушение; отстраняване на пропуски в транспонирането на Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения и избягване на процедура за нарушение ; отстраняване на пропуски в транспонирането на Директивата 2006/118/ЕО за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване, също за избягване на процедура по нарушение. С предложения законопроект се преодоляват пропуските в процеса на втория цикъл на планиране (2015-2021). Друг съществен момент е въвеждането на разпоредби, свързани с планиране, разработване и изпълнение на Морската стратегия и на програмите от мерки към нея, с цел опазване и подобряване на състоянието на околната среда в морските води, както и отмяна на някои наредби във връзка с отменени директиви. Въвежда се служебна процедура за определяне на санитарно- охранителни зони около водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване на населението, за да се облекчат изискванията към ВиК операторите и те да предприемат необходимите действия.
  Много важно е регламентирането на контролът по изпълнение на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническото състояние, осигуряване на безопасната им експлоатация и изпълнението на дейности по извеждането им от експлоатация до възстановяване на технологичната и конструктивната сигурност или по ликвидирането им, като контролът се възлага на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Регламентирани са и задълженията на собствениците на язовири. Предвижда се дейностите по поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние в съответствие с нормативната уредба да се извършва от оператор на язовирна стена – лице с необходимата квалификация. Определени са съставът и задълженията на комисиите, които се назначават със заповед на областните управител за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях.
  Предвижда се в срок до шест месеца от влизането в сила на този Закон, по предложение на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Министерският съвет да приеме наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние.
  Отношение по внесения законопроект взеха: н.п. Борислав Великов, Джевдет Чакъров, Манол Генов, Вили Лилков, Атанас Стоянов, Христо Тодоров и Силвия Хубенова, отправили въпроси относно правомощия и дейности на Агенцията, преразглеждане на разрешителните, правомощия на кметове и областни управители и някои дефиниции, получили отговори от г-н Павел Гуджеров, г-н Валентин Чиликов и г-н Асен Личев.
  След проведената дискусия и прекратяване на дебатите, Комисията по околната среда и водите с 19 гласа „за”, без ”против” и ”въздържали се” подкрепи единодушно законопроекта и изрази следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 502-01-26, внесен от Министерски съвет на 07.04.2015г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Станислав ИВАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума