Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
14/05/2015 второ гласуване

  законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата № 502-01-24, внесен от Министерския съвет на 30 март 2015 г., приет на първо гласуване на 22 април 2015 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


  ДОКЛАД

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата № 502-01-24, внесен от Министерския съвет на 30 март 2015 г., приет на първо гласуване на 22 април 2015 г.


  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата
  (обн., ДВ, бр. 22 от 2014 г.; изм., бр. 14 и 17 от 2015 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 12, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 5:
  „5. министърът на икономиката;”.
  2. Досегашните т. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 стават съответно т. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, и 15.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 15 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „т. 2-5, т. 7-9“ се заменят с „т. 2-6, т. 8-10“.
  2. В ал. 2 думите „т. 10-14“ се заменят с „т. 11-15“.
  3. В ал. 3 думите „т. 3-9“ се заменят с „т. 3-10“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 36 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Авиационните оператори са длъжни да изготвят годишен доклад на емисиите и годишен доклад на данните за тонкилометрите въз основа на одобрените планове за мониторинг на емисиите на парникови газове и на данните на тонкилометрите.”

  Предложение на н.п. Силвия Хубенова и Корнелия Маринова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Параграф 3 се изменя така:
  „§ 3. В чл. 36, ал. 2 накрая се добавя „и на данните за тонкилометрите.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 3:
  § 3. В чл. 36, ал. 2 накрая се добавя „и на данните за тонкилометрите“.

  § 4. В чл. 47 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Въз основа на решение на Европейската комисия за разпределение на квотите министърът на околната среда и водите уведомява ежегодно, считано от 2013 г., изпълнителния директор на ИАОС за разпределението на квотите за съответната година в съответствие с чл. 43, ал. 4 и 6.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се създава изречение второ: „Оператори на инсталации не могат да изпълняват задължението си по ал. 1 с квоти за емисии от авиационни дейности.“
  2. В ал. 3 изречение второ се заличава.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В чл. 49 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Максималният размер на кредитите, които операторите на инсталации може да използват в рамките на ЕСТЕ за периода 2008-2020 г., е в размер до 12,507 на сто от разпределените им квоти за периода 2008-2012 г. или процент, определен в чл. 1 от Регламент (ЕС) № 1123/2013.“

  Предложение на н.п. Силвия Хубенова и Корнелия Маринова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Параграф 6 се изменя така:
  „§ 6. В чл. 49, ал. 2 думите „плюс процент, определен в“ се заменят с „или процент, определен съгласно чл. 1 от“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 6:
  § 6. В чл. 49, ал. 2 думите „плюс процент, определен в“ се заменят с „или процент, определен съгласно чл. 1 от“.


  § 7. В чл. 57, ал. 3 думите „с акт на Европейската комисия“ се заменят със „съгласно Регламент (ЕС) № 525/2013“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В чл. 60 след думите „Регламент (ЕС) № 389/2013“ се добавя „за откриване, закриване на партида, одобряване на промяна на упълномощените представители по партида и актуализиране на информацията по партида в НРТКЕПГ”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. В чл. 62 думите „във връзка с разрешителните за емисии на парникови газове“ се заменят с „по чл. 36, ал. 1 и 2“.

  Предложение на н.п. Силвия Хубенова и Корнелия Маринова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Параграф 9 се изменя така:
  „§ 9. В чл. 62 думите „които се изискват във връзка с разрешителните за емисии на парникови газове“ се заменят с „по чл. 36, ал. 1 и 2“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 9:
  § 9. В чл. 62 думите „които се изискват във връзка с разрешителните за емисии на парникови газове“ се заменят с „по чл. 36, ал. 1 и 2“.

  § 10. В чл. 63 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Факти и обстоятелства, станали известни на компетентните органи във връзка с дейността им по тази глава и представляващи професионална тайна, подлежат на разкриване на други физически и юридически лица и/или административни органи само по силата на нормативен акт.“

  Предложение на н.п. Силвия Хубенова и Корнелия Маринова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Параграф 10 се изменя така:
  „§ 10. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Информацията, с изключение на тази по ал. 1 и по чл. 62, станала известна на компетентните органи и техните служители във връзка с дейността им по тази глава, представлява професионална тайна и не може да се разгласява освен в случаите, предвидени в закон. Професионалната тайна не представлява служебна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.“
  2. Създават се ал. 4, 5, 6 и 7:
  „(4) Компетентните органи и служителите са длъжни да пазят професионалната тайна, включително след освобождаването им от длъжност, съответно след прекратяването на правоотношенията им.
  (5) Информацията, представляваща професионална тайна, може да бъде използвана от компетентните органи и служителите само във връзка с изпълнението на техните функции.
  (6) Информацията, представляваща професионална тайна, може да се разкрива само:
  1. пред органите на съда, прокуратурата, разследващите органи и полицейските органи при образувано наказателно или административнонаказателно производство;
  2. на Държавна агенция "Национална сигурност" при условия и по ред, определени в съвместна инструкция, доколкото това е необходимо за изпълнение на функциите им;
  3. като обобщени данни по начин, който не позволява индивидуализиране на лицата, за които се отнася;
  4. на Европейската комисия.
  (7) Лицата и органите по ал. 6 са длъжни да пазят поверителността на получената информация и да я използват за целите, за които им е предоставена, освен когато компетентните органи са дали изрично съгласие тя да бъде използвана и за други цели.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за §10:
  § 10. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Информацията, с изключение на тази по ал. 1 и по чл. 62, станала известна на компетентните органи и техните служители във връзка с дейността им по тази глава, представлява професионална тайна и не може да се разгласява освен в случаите, предвидени в закон. Професионалната тайна не представлява служебна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.“
  2. Създават се ал. 4, 5, 6 и 7:
  „(4) Компетентните органи и служителите са длъжни да пазят професионалната тайна, включително след освобождаването им от длъжност, съответно след прекратяването на правоотношенията им.
  (5) Информацията, представляваща професионална тайна, може да бъде използвана от компетентните органи и служителите само във връзка с изпълнението на техните функции.
  (6) Информацията, представляваща професионална тайна, може да се разкрива само:
  1. пред органите на съда, прокуратурата, разследващите органи и полицейските органи при образувано наказателно или административнонаказателно производство;
  2. на Държавна агенция "Национална сигурност" при условия и по ред, определени в съвместна инструкция, доколкото това е необходимо за изпълнение на функциите им;
  3. като обобщени данни по начин, който не позволява индивидуализиране на лицата, за които се отнася;
  4. на Европейската комисия.
  (7) Лицата и органите по ал. 6 са длъжни да пазят поверителността на получената информация и да я използват за целите, за които им е предоставена, освен когато компетентните органи са дали изрично съгласие тя да бъде използвана и за други цели.“

  § 11. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на течните горива, различни от биогоривата, се включват в доклада по ал. 2 след приемане на методиката по чл. 64, ал. 3.“
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

  Предложение на н.п. Силвия Хубенова и Корнелия Маринова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Параграф 11 се изменя така:
  „§ 11. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на течните горива, различни от биогоривата, се включват в доклада по ал. 1 съгласно методиката по чл. 64, ал. 3.“
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 11:
  § 11. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на течните горива, различни от биогоривата, се включват в доклада по ал. 1 съгласно методиката по чл. 64, ал. 3.“
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

  Предложение на н.п. Силвия Хубенова и Корнелия Маринова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде нов §12:
  „§ 12. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) За всеки тон еквивалент въглероден диоксид, за който операторът не е предал квоти, издадени след 1 януари 2013 г., се налага имуществената санкция по ал. 1, умножена по съотношението на европейския индекс на потребителските цени за текущата година и европейския индекс на потребителските цени за 2013 г., публикувани на интернет страницата на Евростат.“
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 1 и 2“.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 12:
  §12. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) За всеки тон еквивалент въглероден диоксид, за който операторът не е предал квоти, издадени след 1 януари 2013 г., се налага имуществената санкция по ал. 1, умножена по съотношението на европейския индекс на потребителските цени за текущата година и европейския индекс на потребителските цени за 2013 г., публикувани на интернет страницата на Евростат.“
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 1 и 2“.

  § 12. В чл. 83 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Органът по ал. 2 повишава размера на имуществената санкция по чл. 76, ал. 1 за всеки тон еквивалент въглероден диоксид, за който операторът не е предал квоти, издадени след 1 януари 2013 г. включително, в съответствие с хармонизирания индекс на потребителските цени на Европейския съюз, определен в съответствие с Регламент (EO) № 2494/95 на Съвета от 23 октомври 1995 г. относно хармонизираните индекси на потребителските цени (ОВ, L 257/1 от 27 октомври 1995 г.).“
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 12 и предлага да бъде отхвърлен.

  § 13. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1 се създава т. 61:
  „61. „Най-слабо развити държави“ са група от държави – страни по РКОНИК, идентифицирани от Организацията на Обединените нации като най-слабо развити на база на показатели – нисък доход, слаб човешки потенциал и висока икономическа уязвимост.“
  2. В § 2, ал. 2 се създава т. 12:
  „12. Регламент (ЕС) № 421/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността с оглед на изпълнението до 2020 година на международно споразумение за прилагане на единна, основана на пазара глобална мярка за емисиите от международната авиация (Регламент (ЕС)
  № 421/2014 (ОВ, L 129, от 30 април 2014).“

  Предложение на н.п. Силвия Хубенова и Корнелия Маринова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Параграф 13 се изменя така:
  „§ 13. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1, т. 22 думите „ т. 2-5, т. 7-14“ се заменят с „т. 2-6, т. 8-15“.
  2. В § 2, ал. 2 се създава т. 12:
  „12. Регламент (ЕС) № 421/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността, с оглед на изпълнението до 2020 година на международно споразумение за прилагане на единна, основана на пазара глобална мярка за емисиите от международната авиация (ОВ, L 129/1 от 30 април 2014 г.).“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 13:
  § 13. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1, т. 22 думите „ т. 2-5, т. 7-14“ се заменят с „т. 2-6, т. 8-15“.
  2. В § 2, ал. 2 се създава т. 12:
  „12. Регламент (ЕС) № 421/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността, с оглед на изпълнението до 2020 година на международно споразумение за прилагане на единна, основана на пазара глобална мярка за емисиите от международната авиация (ОВ, L 129/1 от 30 април 2014 г.).“

  § 14. В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 3:
  а) създават се нови ал. 1 и 2:
  „(1) Операторите на инсталации и авиационните оператори, които не са изчерпали предоставените им количества СЕРЕ и ЕРЕ за периода 2008-2012 г. или които ползват кредити по реда на чл. 49, ал. 1, могат да поискат изпълнителният директор на ИАОС да издаде квоти, валидни от и след 2013 г., в замяна на СЕРЕ и ЕРЕ, издадени във връзка с намаления на емисии до 2012 г., за проекти, които са отговаряли на критериите за използване в рамките на ЕСТЕ през периода 2008-2012 г.
  (2) В случаите, когато операторите на инсталации и авиационните оператори не са изчерпали предоставените им количества СЕРЕ и ЕРЕ за периода 2008-2012 г. или ползват кредити по реда на чл. 49, ал. 1, изпълнителният директор на ИАОС:
  1. допуска замяната на СЕРЕ и ЕРЕ, издадени за намаления на емисии от и след 2013 г. от проекти, регистрирани преди 2013 г., за квоти с валидност от и след 2013 г., и
  2. в срок до 31 декември 2020 г. допуска замяната на СЕРЕ, издадени за намаления на емисии от и след 2013 г., за квоти от нови проекти, започнали от и след 2013 г. в най-слабо развитите държави.“;
  б) досегашните ал. 1 и 2 стават съответно ал. 3 и 4;
  в) създават се ал. 5-7:
  „(5) От 1 януари 2013 г. до 31 декември 2016 г. изискванията на чл. 35, 36 и чл. 48, ал. 1 не се прилагат за авиационни оператори, извършващи:
  1. полети до и от летища, намиращи се в държави извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), за всяка календарна година;
  2. полети между летище, намиращо се в даден най-отдалечен регион по смисъла на чл. 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и летище, намиращо се в друг регион на ЕИП, през всяка календарна година;
  3. предаване на квоти, съответстващи на верифицираните емисии за 2013 г. от полети между летища, намиращи се в държави от ЕИП, извършвани до 30 април 2015 г., и верифицираните емисии за 2013 г. за тези полети, докладвани до 31 март 2015 г.
  (6) Разпределянето и отмяната на безплатни квоти на авиационни оператори в случаите по ал. 5 се осъществява по реда и при условията на Регламент (ЕС) № 421/2014.
  (7) Изискванията на чл. 35, 36, 48 и 50 не се прилагат за авиационни оператори с общи годишни емисии под 25 000 тона CO2, които се считат за верифицирани, в случай че са спазени условията на чл. 1 параграф 1, т. 8 от Регламент (ЕС) № 421/2014.“
  2. В § 16 след думите „чл. 5“ се поставя запетая и се добавя „т. 1-4”.
  3. В § 19 след думите „министъра на енергетиката“ се добавя „министъра на икономиката“ и се поставя запетая.

  Предложение на н.п. Силвия Хубенова и Корнелия Маринова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Параграф 14 се изменя така:
  „§ 14. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните допълнения:
  1. В § 3 се създават ал. 3, 4, 5 и 6:
  „(3) Операторите на инсталации и авиационните оператори, които не са изчерпали предоставените им количества СЕРЕ и ЕРЕ за периода 2008-2012 г. или които ползват кредити по реда на чл. 49, ал. 1, имат право да искат от изпълнителния директор на ИАОС да издаде квоти, валидни от и след 2013 г., в замяна на:
  1. сертифицирани единици редуцирани емисии и ЕРЕ, които са отговаряли на критериите за използване в рамките на ЕСТЕ през периода 2008-2012 г., издадени за намаления на емисии от и след 2013 г. от проекти, регистрирани преди 2013 г.;
  2. сертифицирани единици редуцирани емисии, които са отговаряли на критериите за използване в рамките на ЕСТЕ през периода 2008-2012 г., издадени за намаления на емисии от и след 2013 г. от нови проекти, започнали от и след 2013 г. в най-слабо развитите държави, определени от Организацията на обединените нации като най-слабо развити на база на показатели – нисък доход, слаб човешки потенциал и висока икономическа уязвимост.
  (4) В случаите по ал. 3 изпълнителният директор на ИАОС заменя и издава квоти, валидни от и след 2013 г., като срокът за замяна по т. 2 е до 31 декември 2020 г.
  (5) Изискванията на чл. 35, 36 и чл. 48, ал. 1 не се прилагат за:
  1. авиационни оператори, извършващи полети до и от летища, намиращи се в държави извън Европейското икономическо пространство, за всяка календарна година от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2016 г.;
  2. авиационни оператори, извършващи полети между летище, намиращо се в даден най-отдалечен регион по смисъла на чл. 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и летище, намиращо се в друг регион на Европейското икономическо пространство, през всяка календарна година от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2016 г.;
  3. предадени до 30 април 2015 г. квоти, съответстващи на верифицираните емисии за 2013 г. от полети между летища, намиращи се в държави от Европейското икономическо пространство, както и за докладвани до 31 март 2015 г. верифицирани емисии за 2013 г. за тези полети.
  Европейско икономическо пространство включва държавите – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, държавите, присъединени към Европейския съюз през 2013 г. и най-отдалечените региони по смисъла на чл. 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
  (6) Изискванията на чл. 35, 36, 48 и 50 не се прилагат за авиационни оператори с общи годишни емисии под 25 000 тона CO2, които се смятат за верифицирани, ако за определянето им е използван инструмент за малките емитенти на емисии по Регламент (ЕС) № 606/2010 на Комисията от 9 юли 2010 г. относно одобрението на опростен инструмент, разработен от Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол) за оценяване на разхода на гориво от някои оператори на въздухоплавателни средства с малки емисии (ОВ, L 175/25 от 10 юли 2010 г.) и попълнен от Евроконтрол с данни от средството му за подпомагане на СТЕ.“
  2. В § 19 след думите „министъра на енергетиката“ се добавя „министъра на икономиката“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 14:
  § 14. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните допълнения:
  1. В § 3 се създават ал. 3, 4, 5 и 6:
  „(3) Операторите на инсталации и авиационните оператори, които не са изчерпали предоставените им количества СЕРЕ и ЕРЕ за периода 2008-2012 г. или които ползват кредити по реда на чл. 49, ал. 1, имат право да искат от изпълнителния директор на ИАОС да издаде квоти, валидни от и след 2013 г., в замяна на:
  1. сертифицирани единици редуцирани емисии и ЕРЕ, които са отговаряли на критериите за използване в рамките на ЕСТЕ през периода 2008-2012 г., издадени за намаления на емисии от и след 2013 г. от проекти, регистрирани преди 2013 г.;
  2. сертифицирани единици редуцирани емисии, които са отговаряли на критериите за използване в рамките на ЕСТЕ през периода 2008-2012 г., издадени за намаления на емисии от и след 2013 г. от нови проекти, започнали от и след 2013 г. в най-слабо развитите държави, определени от Организацията на обединените нации като най-слабо развити на база на показатели – нисък доход, слаб човешки потенциал и висока икономическа уязвимост.
  (4) В случаите по ал. 3 изпълнителният директор на ИАОС заменя и издава квоти, валидни от и след 2013 г., като срокът за замяна по т. 2 е до 31 декември 2020 г.
  (5) Изискванията на чл. 35, 36 и чл. 48, ал. 1 не се прилагат за:
  1. авиационни оператори, извършващи полети до и от летища, намиращи се в държави извън Европейското икономическо пространство, за всяка календарна година от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2016 г.;
  2. авиационни оператори, извършващи полети между летище, намиращо се в даден най-отдалечен регион по смисъла на чл. 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и летище, намиращо се в друг регион на Европейското икономическо пространство, през всяка календарна година от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2016 г.;
  3. предадени до 30 април 2015 г. квоти, съответстващи на верифицираните емисии за 2013 г. от полети между летища, намиращи се в държави от Европейското икономическо пространство, както и за докладвани до 31 март 2015 г. верифицирани емисии за 2013 г. за тези полети.
  Европейско икономическо пространство включва държавите – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, държавите, присъединени към Европейския съюз през 2013 г. и най-отдалечените региони по смисъла на чл. 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
  (6) Изискванията на чл. 35, 36, 48 и 50 не се прилагат за авиационни оператори с общи годишни емисии под 25 000 тона CO2, които се смятат за верифицирани, ако за определянето им е използван инструмент за малките емитенти на емисии по Регламент (ЕС) № 606/2010 на Комисията от 9 юли 2010 г. относно одобрението на опростен инструмент, разработен от Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол) за оценяване на разхода на гориво от някои оператори на въздухоплавателни средства с малки емисии (ОВ, L 175/25 от 10 юли 2010 г.) и попълнен от Евроконтрол с данни от средството му за подпомагане на СТЕ.“
  2. В § 19 след думите „министъра на енергетиката“ се добавя „министъра на икономиката“.

  § 15. В приложение № 2 към чл. 30, ал. 3 се създава т. 11:
  „11. полети, които иначе биха попаднали в тази дейност и се извършват от нетърговски оператор на въздухоплавателни средства, извършващ полети с общи годишни емисии под 1000 тона на година.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Станислав ИВАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума