Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
14/05/2015

  Рамкова позиция относно Предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета относно създаването и функционирането на резерв за стабилност на пазара към Схемата на ЕС за търговия с емисии на парникови газове (ЕСТЕ), № 502-00-28, внесена от Министерски съвет на 30.04.2015 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите


  ЧРЕЗ
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 43-ТО
  ` НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  ДО
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКЕТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

  С Т А Н О В И Щ Е

  ОТНОСНО: Рамкова позиция относно Предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета относно създаването и функционирането на резерв за стабилност на пазара към Схемата на ЕС за търговия с емисии на парникови газове (ЕСТЕ), № 502-00-28, внесена от Министерски съвет на 30.04.2015 г.

  На свое редовно заседание проведено на 14.05. 2015г., Комисията по околната среда и водите обсъди получената Рамкова позиция относно Предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета относно създаването и функционирането на резерв за стабилност на пазара към Схемата на ЕС за търговия с емисии на парникови газове (ЕСТЕ), № 502-00-28, внесена от Министерски съвет на 30.04.2015 г.
  Рамковата позиция относно Предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета относно създаването и функционирането на резерв за стабилност на пазара към ЕСТЕ беше представена от г-жа Боряна Каменова, директор на дирекция „Политика по изменение на климата” към Министерство на околната среда и водите.
  Съгласно позицията, страната ни приема инициативата на Европейската комисия (ЕК) за преструктуриране и стабилизиране на ЕСТЕ като първа стъпка в постигане на целите от пакета „Климат-енергетика” до 2030г. и ще подкрепи мярката само под условие, че датата на влизане в сила 2021г. бъде запазена и условията, договорени в Решението за беклоудинг и Регламент (ЕС) №176/2014, определящ количествата квоти за емисии на парникови газове, подлежащи на тръжна разпродажба през 2013-2020г. бъдат спазени. Така ще се извърши плавна и систематична структурна реформа на ЕСТЕ, без сътресения на тръжния пазар на квоти за емисии и за индустрията, като ще се избегне ценови шок при квотите. България е готова за обсъждане на промени, свързани с икономическите различия между страните-членки и да прояви гъвкавост в хода на преговорите, придържайки се към позицията на страната.
  Разглеждания въпрос е от съществено значение за България, тъй като става дума за количество квоти, които държавата ще предостави за тръжна продажба през последните две години на Третия период от ЕСТЕ и евентуално приемане на Решението може да доведе до по-ниски приходи за държавния бюджет и да има по-голяма финансова тежест за бизнеса.
  Положителните очаквания от приемане на решението са подобряването на устойчивостта на ЕСТЕ, трайно решение на излишъка от квоти за емисии и евентуално компенсиране на намаленото количество с повишена цена за държавите-членки, при което за България приходите остават непроменени или дори повишени.
  Отрицателните очаквания са повече и са свързани с намаление на количеството квоти, евентуално редуциране на приходи в бюджета, възможно негативно влияние върху финансирането от държавата на „зелени” проекти, противоречия относно механизма за пазарна стабилност, дестабилизиране на енергийните пазари на икономически по-слабите държави, разминавания в прогнозите за стойността на квотите и др.
  След представяне на Позицията и проведената дискусия, в която взеха участие н.п. Свилен Иванов, н.п. Борислав Великов, н.п. Марин Генов, зам.-министър Павел Гуджеров и г-жа Боряна Каменова се проведе гласуване, при което с 12 гласа „за”, без ”против” и ”въздържал се”, Комисията се обедини около следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Приема за сведение така представената Рамкова позиция относно Предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета относно създаването и функционирането на резерв за стабилност на пазара към Схемата на ЕС за търговия с емисии на парникови газове (ЕСТЕ), № 502-00-28, внесена от Министерски съвет на 30.04.2015 г. и подкрепя отстояването на запазване датата на влизане в сила 2021г. и спазване на условията, договорени в Решението за беклоудинг и Регламент (ЕС) №176/2014, определящ количествата квоти за емисии на парникови газове, подлежащи на тръжна разпродажба през 2013-2020г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ:

  Станислав Иванов
  Форма за търсене
  Ключова дума