Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
21/05/2015 първо гласуване

  Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, № 502-01-37, внесен от Министерски съвет на 19 май 2015г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите  ДОКЛАД


  ОТНОСНО: Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, № 502-01-37, внесен от Министерски съвет на 19 май 2015г.

  На свое редовно заседание, проведено на 21.05. 2015г., Комисията по околната среда и водите, разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, № 502-01-37, внесен от Министерски съвет на 19 май 2015г., разпределен на Комисията по енергетика като водеща.
  От името на вносителя законопроекта и мотивите за неговото внасяне бяха представени от г-н Жечо Станков – заместник-министър на енергетиката.
  Законопроектът се предлага след запитване от Европейската комисия в рамките на проекта на Европейския съюз за правото на ЕС EU Pilot., като с него се отстраняват направените от Генерална дирекция „Околна среда“ при Европейската комисия бележки и уточнения по транспонирането на Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006г. относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на Директива 2004/35/ЕО в националното законодателство. Повечето от направените бележки са приети за основателни, което налага представеното изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, който урежда съществени въпроси по отношение на управлението на минни отпадъци, и съответното изменение и допълнение на Наредбата за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци, уреждаща специфичните отношения. В законопроекта са унифицирани легалните дефиниции на понятията, с които боравят Директивата и Законът за подземните богатства. Със специални правила е уредена процедура за информиране и участие на засегнатата общественост при издаване на разрешителни на оператори на съоръжения за минни отпадъци.
  Отношение по внесения законопроект взеха: н.п. Чавдар Георгиев, Манол Генов, Станислав Иванов и Силвия Хубенова, получили отговори от зам.-министър Жечо Станков.
  След прекратяване на дискусиите се проведе гласуване, при което, Комисията по околната среда и водите единодушно, с 15 гласа „за”, без ”против” и ”въздържали се” подкрепи законопроекта и изрази следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, № 502-01-37, внесен от Министерски съвет на 19 май 2015г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Станислав ИВАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума