Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
24/06/2015


  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите

  № 553-11-19/29.06.2015 г.


  ДОКЛАД  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 502-01-26, внесен от Министерски съвет на 7 април 2015г., приет на първо гласуване на 30.04. 2015 г.
  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за водите
  (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г. и бр. 12, 14 и 17 от 2015 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 2, ал. 2 се създава т. 8:
  „8. извършване на контрол за техническото състояние и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 9 ал. 6 се изменя така:
  „(6) Управлението на басейново ниво в обхвата на една или няколко водосборни области се осъществява в съответствие с държавната политика по водите от басейнови дирекции за управление на водите.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.


  § 3. В глава първа се създава чл. 10д:
  „Чл. 10д. (1) Интегрирането на политиката по водите и отрасловите политики във водния сектор се извършва от Координационен съвет по водите, включващ министъра на околната среда и водите, министъра на земеделието и храните, министъра на енергетиката, министъра на икономиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на образованието и науката или определени от тях длъжностни лица, и представител на Националното сдружение на общините в Република България.
  (2) Съветът по ал. 1 осигурява координацията на дейностите, свързани с:
  1. разработване на плановете за управление на речните басейни и на плановете за управление на риска от наводнения;
  2. финансиране и изпълнение на програмите от мерки по чл. 156н и на мерките за постигане на целите за намаляване на вероятността и на неблагоприятните последици от наводнения по чл. 146к, ал. 2, т. 2.
  (3) Съветът по ал. 1 се председателства от министъра на околната среда и водите.
  (4) Организацията и дейността на съвета по ал. 1 се уреждат с правилник, приет от Министерския съвет.“
  Предложение на н.п. Борислав Великов и н.п. Вили Лилков:
  В Параграф 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1.1. В новосъздадения чл. 10д на края на ал.1 точката се заменя със запетая и се добавя следния текст:
  „, както и представител на Българската асоциация по водите.”

  1.2. В новосъздадения чл. 10д ал.2 се редактира както следва:
  „(2) Съветът по ал.1:
  1. осигурява координация на дейностите свързани с:
  а) разработването и изпълнението на плановете за управление на речните басейни и на плановете за управление на риска от наводнения;
  б) финансирането и изпълнението на програмите от мерки по чл. 156н и на мерките за постигане на целите за намаляване на вероятността и на неблагоприятните последици от наводнения по чл. 146к, ал.2, т.2
  2. обсъжда и предлага промени в законодателството, с цел интегрирането на политиката по водите и отрасловите политики във водния сектор и осигуряването на единство и съгласуваност между институциите при управлението на водите, включително за предотвратяване и преодоляване на последиците от наводнения;
  3. координира мерките за преодоляване последиците от наводнения и други неблагоприятни явления,
  4. обсъжда отчети за изпълнението на плановете за управление на речните басейни и предлага коригиращи действия,
  5. обсъжда информации от областните управители за състоянието на водната инфраструктура и резултатите от контролната дейност в региона.”
  Комисията не подкрепя предложението по ал. 1 и ал. 2, т. 2 и т. 3 и подкрепя по принцип предложението по ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5.

  Предложение на н.п. Джевдет Чакъров:
  Предлагам в § 3, с който се създава нов чл. 10д, да се направят следните изменения:
  1.в чл. 10д, ал. 2, т. 1 текстът „на плановете за управление на речните басейни и” да се заличи;
  2. в чл. 10д, ал. 2, т. 2 текстът „на програмите от мерки по чл. 156н и” да се заличи.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 3 и предлага следната редакция:
  § 3. В глава първа се създава чл. 10д:
  „Чл. 10д. (1) Интегрирането на политиката по водите и отрасловите политики във водния сектор се извършва от Координационен съвет по водите, включващ министъра на околната среда и водите, министъра на земеделието и храните, министъра на енергетиката, министъра на икономиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на образованието и науката или оправомощени от тях длъжностни лица, и представител на Националното сдружение на общините в Република България.
  (2) Съветът по ал. 1:
  1. осигурява координацията на дейностите по:
  а) разработване на плановете за управление на речните басейни и на плановете за управление на риска от наводнения;
  б) финансиране и изпълнение на програмите от мерки по чл. 156н и на мерките за постигане на целите за намаляване на вероятността и на неблагоприятните последици от наводнения по чл. 146к, ал. 2, т. 2;
  2. ежегодно до края на месец март обсъжда изпълнението на националните програми за плановете за управление на речните басейни и плановете за управление на риска от наводнения в отделните сектори и определя необходимите мерки, които министърът на околната среда и водите предлага за приемане от Министерския съвет;
  3. разглежда доклади от областните управители за състоянието на водната инфраструктура и резултатите от контролната дейност в областта.
  (3) Съветът по ал. 1 се председателства от министъра на околната среда и водите.
  (4) Организацията и дейността на съвета по ал. 1 се определят с правилник, приет от Министерския съвет.“

  Предложение на н.п. Ирена Коцева и група народни представители:
  Създава се нов § 3а:
  § 3а. В чл. 13, ал. 2 се отменя.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 4:

  § 4. В чл. 13 ал. 2 се отменя.

  Комисията предлага да се създаде нов § 5:

  § 5. В чл. 19 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 4, буква „в“ думите „и микроязовирите“ се заличават.
  2. Алинея 2 се отменя.


  § 4. В чл. 20, ал. 5 думите „и правилника по чл. 141, ал. 3” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 6.

  § 5. В чл. 46, ал. 1, т. 10 след думите „чл. 119а, ал. 1, т. 5” текстът до края се заличава.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 7.
  .
  Предложение на н.п. Борислав Великов и н.п. Вили Лилков:
  Създават се нови параграфи 5а и 5б със следното съдържание:
  „§ 5а. В чл. 47 се добавят три нови алинеи (ал. 12, ал. 13 и ал. 14) със следния текст:
  „(12) Забранява се пускането на пазара на натурална минерална вода, добивана от едно находище независимо от броя на естествените му извори или изкуствено изградени водоизточници, под повече от едно търговско наименование или без търговско наименование.
  (13) Изискването по ал. 11 се прилага и при предоставяне на разрешителни за водовземане от подземни води по чл.44, ал. 1 с цел бутилиране на изворна вода по смисъла на Закона за водите и наредбата по чл.4б от Закона за храните, като от едно и също находище на изворна вода не могат да се предоставят повече от едно разрешителни с цел бутилиране.
  (14) Забранява се пускането на пазара на изворна вода, добивана от едно находище независимо от броя на естествените му извори или изкуствено изградени водоизточници, под повече от едно търговско наименование или без търговско наименование.

  § 5б. Текстът на чл. 49, ал. 2 придобива следната редакция:
  „(2) Обществени интереси се нарушават и при производство и разпространение в търговската мрежа на бутилирани изворни и/или натурални минерални води, газирани или други напитки, в състава на които се включва изворна и/или минерална вода, без съответния сертификат, без правно основание и не по законоустановения ред, включително кагато е в нарушение на принципите на чл. 47, ал. 11, ал. 12, ал. 13 и ал. 14.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  § 6. Създава се чл. 50а:
  „Чл. 50а. (1) Разрешителните по чл. 50, ал. 1 се преразглеждат задължително по отношение на съответствието с целите за опазване на околната среда по чл. 156а и за изпълнение на условията за планираните изключения по чл. 156б-156ж, както и във връзка с осигуряване на съгласуваност между хидроморфологичните условия във водните тела и постигането на изискваното екологично състояние или добър екологичен потенциал за силно модифицираните или изкуствените водни тела след извършване на всяка актуализация на характеризирането на района за басейново управление на водите по чл. 156з, на всеки 6 години в процеса на разработване на плановете за управление на речните басейни.
  (2) В случаите, в които упражняването на правата по разрешителното представлява натиск върху състоянието на водите, допринасящ за не постигане на доброто им състояние или за неизпълнение на условията по чл. 156б-156ж, разрешителното се изменя или прекратява служебно от органа по чл. 52, ал. 1.
  (3) Изменението или прекратяването на разрешителното се включва в програмите от мерки в съответния план за управление на речните басейни.”
  Предложение на н.п. Борислав Великов и н.п. Вили Лилков:
  В параграф 6 предлагаме нова редакция на ал. 1 на новосъздадения чл. 50а, както следва:
  „Чл.50а (1) Разрешителните по чл. 50, ал.1 се преразглеждат когато:
  1.са констатирани несъответствия между хидроморфологичните условия и екологичното състояние или добрия екологичен потенциал за водни обекти, определени като изкуствени или силно модифицирани,
  2. данните от мониторинг или друга информация сочат, че установените цели за даден воден обект не се постигат,
  3. в процеса на разработване на плановете за управление на речните басейни е констатирана невъзможност за постигане целите за опазване на околната среда.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 8:
  § 8. Създава се чл. 50а:
  „Чл.50а. (1) Разрешителните по чл. 50, ал. 1 се преразглеждат относно съответствието с целите за опазване на околната среда по чл. 156а, когато:
  1. данните от мониторинга или друга информация и оценки показват, че целите за опазване на околната среда, установени за водно тяло, не се постигат или съществува риск от влошаване на състоянието на водно тяло или потенциала на изкуствено или силно модифицирано водно тяло;
  2. са констатирани несъответствия между хидроморфологичните условия и екологичното състояние на водно тяло или добрия екологичен потенциал на изкуствено или силно модифицирано водно тяло;
  3. за водното тяло са обосновани изключения по чл.156б –156ж, изискващи изпълнение на определени условия.
  (2) Разрешителните по ал. 1 се преразглеждат при всяка актуализация на характеризирането на района за басейново управление на водите по чл.156з.
  (3) Когато упражняването на правата по разрешителното представлява натиск върху състоянието на водите, допринасящ за влошаване на състоянието или непостигане на установените цели за опазване на околната среда или за неизпълнение на условията по чл. 156б-156ж, разрешителното се изменя или прекратява служебно от органа по чл. 52, ал. 1.
  (4) Изменението или прекратяването на разрешителното се включва в програмите от мерки в съответния план за управление на речните басейни.“

  Предложение на н.п. Борислав Великов и н.п. Вили Лилков:
  Създава се нов параграф 6а със следното съдържание:
  „§6а В чл. 56 се създава нова ал. 8 със следния текст:
  „Чл.56 (8) В допълнение към изискванията по ал. 1 в разрешителното за водовземане с цел бутилиране и предлагане на пазара на изворна вода се посочва търговското наименование, под което ще се предлага изворната вода на пазара.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Георги Андонов:
  Създава се нов §6а със следното съдържание:
  §6а. В чл. 57, ал.3 се изменя така:
  „(3) Разрешителните за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения се издават за срок не по-дълъг от срока на прилагане на действащия към датата на издаване на разрешителното план за управление на речния басейн. В случаите по чл. 140 разрешителното се издава на юридическото лице или едноличния търговец, избран за тези дейности, за срока на изпълнение на договора, сключен между него и областния управител.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага създаването на нов § 9:
  § 9. В чл. 57 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Разрешителните за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения се издават за срок не по-дълъг от срока на действащия към датата на издаване на разрешителното план за управление на речния басейн. В случаите по чл. 140 разрешителното се издава на лицето, избрано за изпълнител на тези дейности, за срока на изпълнение на договора, сключен между него и областния управител.”

  § 7. В чл. 58, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 4 след думите „чл. 119а, ал. 1, т. 5” текстът до края се заличава.
  2. В т. 5 след думата „подземните“ се добавя „и повърхностните“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 10.

  § 8. В чл. 60, ал. 4, т. 5, буква „г” след думите „малкия язовир” се поставя точка и текстът до края се заличава.
  Предложение на н.п. Георги Андонов:
  В §8, чл. 60, ал.4 се изменя така:
  т.4 се отменя
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 8, който става § 11 и предлага следната редакция:
  § 11. В чл. 60, ал. 4 се правят следните изменения:
  1. Точка 4 се отменя.
  2. В т. 5, буква „г” думите „малкия язовир” се заменят с „язовира”, а думите „в съответствие с правилника по чл. 141, ал. 3” се заличават.

  § 9. В чл. 72, ал. 1, т. 1 думите „и 74” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 12.

  § 10. Член 73 се изменя така:
  „Чл. 73. (1) Разрешителните, издадени по реда на този закон, се изменят служебно от органа по чл. 52, ал. 1, когато:
  1. при характеризиране на района за басейново управление, в процеса на разработване на плановете за управление на речните басейни, е установено, че съответно водно тяло не може да постигне целите по чл. 156а за добро състояние или потенциал при съществуващия в момента на оценката натиск върху водите от съответните дейности и е необходимо да бъдат изпълнени условията по чл. 156б-156ж - за обосноваване на изключения;
  2. за водно тяло, за което в предходния план за управление на речните басейни е обосновано изключение от целите по чл. 156а за постигане на добро състояние или потенциал и новата оценка показва, че е необходимо допълнително намаляване на натиска, за да бъдат изпълнени условията по чл. 156б-156ж;
  3. независимо от спазването на условията в разрешителното възникнат противоречия с обществените интереси.
  (2) Разрешителните по ал. 1, т. 1 и 2 се изменят от датата на приемане на съответния план за управление на речните басейни.
  (3) Разрешителните по ал. 1, т. 3 се изменят по реда на чл. 75-77.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 13.

  § 11. В чл. 74 ал. 1 се изменя така:
  „(1) След установяване на обстоятелствата:
  1. по чл. 73, ал. 1, т. 1 и 2 директорът на басейнова дирекция предписва на титулярите на разрешителни условия и/или ограничения за използване на водите за разрешените цели и уведомява съответните органи по чл. 52, ал. 1 за необходимите изменения и включването им в програмата от мерки;
  2. по чл. 73, ал. 1, т. 3 органът по чл. 52, ал. 1 започва служебно процедура за изменение на разрешителните за осигуряване на съответствие с обществените интереси.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 14.

  § 12. Член 75 се изменя така:
  „Чл. 75 (1) Изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а, когато изменението е по молба на лицето, в полза на което е предоставено, или по реда на чл. 73, ал. 1, т. 2 и се изменят параметрите на разрешеното използване на водите.”
  (2) Обявяването на изменението на разрешителните по чл. 73, ал. 1, т. 1 и 2 се извършва с обявяването на проекта на съответния план за управление на речните басейни.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 15.

  § 13. В чл. 76 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Органът по чл. 52, ал. 1:
  1. издава решение за изменение или за отказ за изменение на разрешителното - в случаите по чл. 75, ал. 1, в едномесечен срок от обявяването по чл. 62а;
  2. издава решение за изменение на разрешителното - в случаите по чл. 75, ал. 2, в едномесечен срок от приемането на плана за управление на речните басейни.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 16.

  § 14. В чл. 79 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 8:
  „8. обстоятелствата по чл. 50а, ал. 3 считано от датата на приемане на плана за управление на речните басейни.”
  2. Създава се ал. 8:
  „(8) Решението за прекратяване на разрешителното по ал. 1, т. 8 се издава в едномесечен срок от приемането на плана за управление на речните басейни.”
  Предложение на н.п. Георги Андонов:
  В §14, в чл. 79, ал.1, т.7 се отменя
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 14, който става § 17 и предлага следната редакция:
  § 17. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 7 се отменя;
  б) създава се т. 8:
  „8. обстоятелствата по чл. 50а, ал. 3, считано от датата на приемане на плана за управление на речните басейни.”
  2. Създава се ал. 8:
  „(8) Решението за прекратяване на разрешителното по ал. 1, т. 8 се издава в едномесечен срок от приемането на плана за управление на речните басейни.”

  Предложение на н.п. Борислав Великов и н.п. Вили Лилков:
  Създава се нов параграф 14а със следното съдържание:
  „§14а. В чл. 102а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) създава се нова т. 17:
  „17. търговското наименование (търговската марка) под което ще се предлага на пазара бутилираната натурална минерална вода, в случаите когато водовземането е предназначено за бутилиране на натурална минерална вода по чл. 47, ал. 2, т. 1.”
  2. В ал. 7 се създава т. 2а:
  „2а. търговското наименование (търговската марка) под което ще се предлага натуралната минерална вода от находището, предмет на концесията – в случаите когато водовземането е предназначено за бутилиране на натурална минерална вода по чл. 47, ал. 2, т. 1.”

  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Георги Андонов:
  Създава се нов § 14а със следното съдържание:
  В чл. 116, ал.2, т.8, буква „а”, думите „воден обект” се заменят с „река Дунав и водохранилищата”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 18:
  § 18. В чл. 116, ал. 2, т. 8, буква „а”, думите „воден обект” се заменят с „река Дунав и водохранилищата”.

  § 15. В чл. 118в се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Разпоредбата на ал. 1, т. 1 по отношение забраната за надвишаване на разполагаемите ресурси на подземните водни тела от общото черпене не се прилага за подземните водни тела, за които е обосновано изключение по чл. 156е, ал. 1, т. 2 и когато са изпълнени изискванията по чл. 156е, ал. 2.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 19.

  § 16. В чл. 118ж, ал. 1, т. 4 след думите „чл. 119а, ал. 1, т. 5” се поставя точка и текстът до края се заличава.
  Предложение на н.п. Георги Андонов:
  В §16, чл. 118ж се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Не се разрешава изземване на наносни отложения от водните обекти с изключение на река Дунав и водохранилищата, както и в случаите по чл. 140.”
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Не се разрешава ползване на река Дунав и водохранилищата за изземване на наносни отложения, когато изземването създава опасност от нарушаване на стабилитета на съществуващи хидротехнически или други съоръжения.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 16, който става § 20 и предлага следната редакция:
  § 20. В чл. 118ж се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 4 след думите „чл. 119а, ал. 1, т. 5” текстът до края се заличава.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Не се разрешава изземване на наносни отложения от водните обекти с изключение на река Дунав и водохранилищата, както и в случаите по чл. 140.”
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Не се разрешава ползване на река Дунав и водохранилищата за изземване на наносни отложения, когато изземването създава опасност от нарушаване на стабилитета на съществуващи хидротехнически или други съоръжения.”

  § 17. В чл. 118з, т. 4 след думите „чл. 119а, ал. 1, т. 5” текстът до края се заличава.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 21.

  § 18. В чл. 119а, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думите „и санитарно-охранителните зони“ се заличават, а след думите „ал. 4” се поставя запетая и се добавя „т. 1“.
  2. Точка 2 се изменя така:
  „2. водните тела, определени като води за отдих и водни спортове, включително определените зони с води за къпане, в съответствие с наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 7;“.
  3. В т. 5 след думите „защитените територии и зони” се добавя „определени или”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 18, който става § 22 и предлага следната редакция:
  § 22. В чл. 119а, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  „1. територията на водосбора на повърхностните водни тела и земната повърхност над подземните водни тела по чл. 119, ал. 1, т. 1 и 2;”.
  2. Точка 2 се изменя така:
  „2. водните тела, определени като води за отдих и водни спортове, включително определените зони с води за къпане, съгласно наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 7;“.
  3. В т. 5 след думите „защитените територии и зони” се добавя „определени или”.

  § 19. В чл. 120 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думите „наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 10 и 12” се заменят с „наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 13”.
  2. В ал. 4 числото „12” и запетаята пред него се заличават.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 19, който става § 23 и предлага следната редакция:
  § 23. В чл. 120 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думите „т. 10 и т. 12” се заменят с „т. 13”.
  2. В ал. 4 числото „12” и запетаята пред него се заличават.

  § 20. В чл. 122 се правят следните изменения:
  1. В текста преди т. 1 думите „т. 12” се заменят с „т. 13”.
  2. В т. 3 думите „т. 17 и 18” се заменят с „т. 9 и 17”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 24.

  § 21. В чл. 135, ал. 1 т. 10, 12, 18, 20 и 21 се отменят.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 25.

  § 22. В чл. 138, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 7 пред думата „мерки” се добавя „прилагане на“, а след думите „ от наводнения” текстът до края се заличава.
  2. Създава се нова т. 8:
  „8. изпълнение на мерки за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация;“.
  3. Създава се т. 9:
  „9. изпълнение на дейности по незабавно извеждане от експлоатация на язовирни стени и/или съоръжения към тях, които са в предаварийно състояние, до възстановяване на технологичната и конструктивната им сигурност или ликвидация на такива язовирни стени и/или съоръжения, ако възстановяването или реконструкцията им са нецелесъобразни.”
  4. Досегашната т. 8 става т. 10.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 26.

  § 23. В чл. 138а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Областните управители назначават комисии за ежегодни обследвания на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, които:
  1. анализират предоставената информация по чл. 141, ал. 6 и извършват проверки на място на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях;
  2. предписват на собствениците на язовирните стени и/или на съоръженията към тях изпълнението в определен срок на необходимите действия за осигуряване на техническата им изправност и безопасната им експлоатация;
  3. съставят протокол за направените констатации и предписания в срок до 14 дни от проверката по т. 1, който предоставят на областния управител и изпращат на собственика на язовирната стена и/или съоръженията към нея, на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и на директора на съответната басейнова дирекция, за предприемане на действия съобразно правомощията им по този закон; протоколът се изпраща за сведение и на кмета на общината, на чиято територия се намира язовирната стена и съоръженията към нея.”
  2. Създават се ал. 4-6:
  „(4) В комисиите по ал. 3 се включват представители на:
  1. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;
  2. Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението към Министерството на вътрешните работи (МВР)“;
  3. съответната областна администрация;
  4. съответната басейнова дирекция, които проверяват изпълнението на дейностите по осигуряване на проводимостта на речното легло на разстояние до 500 м от язовирните стени.
  (5) Лицата по ал. 4 следва да притежават необходимата за извършване на дейностите по ал. 3 професионална квалификация.
  (6) Областният управител може да привлича допълнително експерти със съответната квалификация за участие в комисиите по ал. 3.”
  Предложение на н.п. Джевдет Чакъров, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 138а, ал. 3, т.4 думите „за сведение” да се заличат.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 23, който става § 27 и предлага следната редакция:
  § 27. В чл. 138а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Областните управители назначават комисии за ежегодни обследвания на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, които:
  1. анализират предоставената информация по чл. 141, ал. 6 и извършват проверки на място на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях;
  2. предписват на собствениците на язовирните стени и/или на съоръженията към тях изпълнението в определен срок на необходимите действия за осигуряване на техническата им изправност и безопасната им експлоатация;
  3. проверяват изпълнението на дейностите по осигуряване на проводимостта на речното легло на разстояние до 500 м от язовирните стени;
  4. съставят протокол за направените констатации и предписания в срок до 14 дни от проверката по т. 1, който предоставят на областния управител и изпращат на собственика на язовирната стена и/или съоръженията към нея, на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и на директора на съответната басейнова дирекция, за предприемане на действия съобразно правомощията им по този закон; протоколът се изпраща и на кмета на общината, на чиято територия се намира язовирната стена и съоръженията към нея.”
  2. Създават се ал. 4-6:
  „(4) В комисиите по ал. 3 се включват представители на:
  1. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;
  2. Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението към Министерството на вътрешните работи “;
  3. съответната областна администрация;
  4. съответната басейнова дирекция.
  (5) Лицата по ал. 4 следва да притежават необходимата за извършване на дейностите по ал. 3 професионална квалификация определена в наредбата по чл. 141, ал. 2.
  (6) Областният управител може да привлича допълнително експерти със съответната квалификация за участие в комисиите по ал. 3.”

  § 24. Член 138б се изменя така:
  „Чл. 138б. При спор или неяснота относно собствеността на язовир областният управител осъществява организацията и техническата му експлоатация до влизането в сила на съдебното решение или до установяване на собственика.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 28.

  § 25. Създава се чл. 138в:
  „Чл. 138в. (1) Ако собственикът на язовира и съоръженията към него не отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена по смисъла на този закон, той задължително възлага стопанисването, поддържането и осъществяването на техническата експлоатация на язовирната стена и на съоръженията към нея на лице, което отговаря на тези изисквания.
  (2) Ако концесионерът или наемателят на язовира и съоръженията към него отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена, собственикът може да му възложи изпълнението на тези функции с договора за концесия или за наем.
  (3) Определеният по реда на ал. 1 или 2 оператор на язовирна стена и на съоръженията към нея е длъжен да оказва необходимото съдействие на собственика за изпълнение на задълженията му по чл. 138а, ал. 3, т. 2, чл. 141, ал. 1 и чл. 190а, ал. 1, т. 3, както и да изпълнява възложените му дейности съобразно нормативните изисквания и с грижата на добър стопанин.
  (4) Операторът на язовирна стена е длъжен да предприеме действията от своята компетентност за изпълнение на предписанията, дадени по реда на чл. 138а, ал. 3, т. 2 и чл. 190а, ал. 1, т. 3.
  (5) Задълженията и отговорностите на оператора на язовирна стена, както и редът и начинът, по който ще осъществява дейността си, се определят в наредбата по чл. 141, ал. 2.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 29.

  § 26. В чл. 139 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Поддръжката и ремонтно-възстановителните дейности на язовири, хидротехнически и защитни съоръжения се осигуряват от собствениците.”
  2. В ал. 2 думата „поддържат“ се заменя с „осигуряват поддръжката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 30.

  § 27. В чл. 140 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Контролът за изпълнение на дейностите по чл. 138, ал. 4 се извършва от:
  1. председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или от оправомощени от него длъжностни лица - за дейностите по т. 8 и 9;
  2. министъра на земеделието и храните и министъра на регионалното развитие и благоустройството или от оправомощени от тях длъжностни лица - за дейностите по т. 1, съгласно компетентността им по чл. 10;
  3. министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез директора на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав или от оправомощени от директора длъжностни лица – за дейностите по т. 10;
  4. директорите на басейнови дирекции или от оправомощени от тях длъжностни лица – за дейностите по т. 2-7.”
  2. Създава се ал. 9:
  „(9) При осъществяване на контрола за изпълнение на дейностите по чл. 138, ал. 4, органите по ал. 2 дават задължителни предписания и при необходимост изискват съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи, от държавни и общински органи, организации, от юридически и физически лица.”
  Предложение на н.п. Георги Андонов:
  В § 27, чл. 140 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Когато при огледа се установи, че за поддържането проводимостта на речното легло освен дейностите по ал.3 е необходимо и изземване на наносни отложения, областния управител:
  1. възлага по реда на Закона за обществените поръчки изработването на технически проект за изземването, като съгласува техническото задание за обществената поръчка с директора на съответната басейнова дирекция за съответствието й с този закон и наредбата по чл.135, ал.1, т.1а;
  2. съгласува проекта по т.1 с директора на съответната басейнова дирекция и РИОСВ, възлага неговото изпълнение по реда на Закона за обществените поръчки и определя място за депониране на иззетия материал;
  3. продава иззетия материал чрез търг, като средствата от продажбата остават в бюджета на областната администрация и могат да се изразходват единствено за мероприятия за защита от бедствия
  2. Създават се нови ал.7 и 8:
  „(7) Директорът на съответната басейнова дирекция издава разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения на определения изпълнител по ал.6, т.2. Съдържанието и редът за издаване на разрешителното се определят с наредбата по чл. 135, ал. 1, т.1а.
  (8) Дейностите по ал.6 се финансират от областните администрации.”
  3. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 9 и 10.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 27, който става § 31 и предлага следната редакция:
  § 31. В чл. 140 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Контролът за изпълнение на дейностите по чл. 138, ал. 4 се извършва от:
  1. председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или от оправомощени от него длъжностни лица - за дейностите по т. 8 и 9;
  2. министъра на земеделието и храните и министъра на регионалното развитие и благоустройството или от оправомощени от тях длъжностни лица - за дейностите по т. 1, съгласно компетентността им по чл. 10;
  3. министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез директора на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав или от оправомощени от директора длъжностни лица – за дейностите по т. 10;
  4. директорите на басейнови дирекции или от оправомощени от тях длъжностни лица – за дейностите по т. 2-7.”
  2. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Когато при огледа се установи, че за поддържането проводимостта на речното легло освен дейностите по ал. 3 е необходимо и изземване на наносни отложения, областният управител:
  1. възлага по реда на Закона за обществените поръчки изработването на технически проект за изземването, като съгласува техническото задание за обществената поръчка с директора на съответната басейнова дирекция за съответствието й с този закон и наредбата по чл.135, ал. 1, т. 1а;
  2. съгласува проекта по т. 1 с директора на съответната басейнова дирекция и РИОСВ, възлага неговото изпълнение по реда на Закона за обществените поръчки и определя място за депониране на иззетия материал;
  3. продава иззетия материал чрез търг, с обявена начална цена не по-ниска от стойността на изчислената съгласно тарифата по чл. 194, ал. 6, като средствата от продажбата остават в бюджета на областната администрация и могат да се изразходват единствено за мероприятия за защита от бедствия.”
  3. Създават се нови ал. 7 и 8:
  „(7) Директорът на съответната басейнова дирекция издава разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения на определения изпълнител по ал. 6, т. 2. Условията и редът за издаване на разрешителното се определят с наредбата по чл. 135, ал. 1, т.1а.
  (8) Дейностите по ал. 6 се финансират от областните администрации.”
  4. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 9 и 10.
  5. Създава се ал. 11:
  „(11) При осъществяване на контрола за изпълнение на дейностите по чл. 138, ал. 4, органите по ал. 2 дават задължителни предписания и при необходимост изискват съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи, от държавни и общински органи и от юридически и физически лица.”

  § 28. В чл. 141 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Собствениците на водностопански системи и хидротехнически съоръжения, включително на язовирни стени и/или съоръженията към тях, на хвостохранилища и шламохранилища са длъжни да осигурят:
  1. поддържането им в техническа изправност;
  2. използването на измервателна и контролна апаратура за мониторинг на тяхната дейност, отговаряща на изискванията на наредбата по ал. 2;
  3. използването на информационна система, предоставена от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съгласно наредба, издадена от министъра на енергетиката по предложение на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;
  4. спазване на изискванията за техническа и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, определени в наредбата по ал. 2;
  5. регулиране на водните нива в язовирите с цел намаляване на риска от наводнения.
  (2) Условията и редът за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.”
  2. Алинея 3 се отменя.
  3. Създават се ал. 5 и 6:
  „(5) Собствениците на язовирни стени и съоръжения към тях са длъжни писмено да уведомяват председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор:
  1. за определения оператор на язовирната стена и съоръженията към нея - преди въвеждането в експлоатация на новоизградени язовирни стени и съоръжения към тях;
  2. при всеки избор или промяна на оператора на язовирната стена и съоръженията към нея – в 7-дневен срок от промяната;
  3. за резултатите от извършените периодични проверки по реда на наредбата по ал. 2.
  (6) Информацията по ал. 5, т. 3 се изпраща и на съответния областен управител за нуждите на комисията по чл. 138а, ал. 3.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 32.

  § 29. Член 145 се изменя така:
  „Чл. 145. (1) При опасност от наводнение, при което могат да настъпят вредни последици за живота и здравето на хората, околната среда и материалните ценности, които могат да бъдат предотвратени или ограничени чрез разрушаване на хидротехническо съоръжение или на част от него, собственикът и лицето, което стопанисва съоръжението, са длъжни да оказват пълно съдействие на кмета на общината, на чиято територия се намира съоръжението, за извършването на необходимите работи по съоръжението за предотвратяване или ограничаване на очакваните вреди.
  (2) Дейностите по ал. 1 се извършват по заповед на кмета на съответната община.“
  Предложение на н.п. Джевдет Чакъров:
  Предлагам в § 29, с който се изменя чл. 145, да се направят следните изменения:
  1. в чл. 145, ал. 1 текстът „кмета на общината” да се замени с текста „областния управител”;
  2. в чл. 145, ал. 2 текстът „кмета на съответната община” да се замени с текста „съответния областен управител”.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Джевдет Чакъров направено по реда на чл. 80, ал. 4, т 2 на ПОДНС:
  В чл. 145, ал. 3 се изменя така:
  (3) Разходваните средства за извършване на дейностите по ал. 1, както и за възстановяване на диги, ако същите са били разрушени по реда на ал. 1, се възстановяват с решение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.“

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 29, който става § 33 и предлага следната редакция:
  § 33. Член 145 се изменя така:
  „Чл. 145. (1) При опасност от наводнение, при което могат да настъпят вредни последици за живота и здравето на хората, околната среда и материалните ценности, които могат да бъдат предотвратени или ограничени чрез разрушаване на хидротехническо съоръжение или на част от него, собственикът и лицето, което стопанисва съоръжението, са длъжни да оказват пълно съдействие на кмета на общината, на чиято територия се намира съоръжението, за извършването на необходимите работи по съоръжението за предотвратяване или ограничаване на очакваните вреди.

  (2) Дейностите по ал. 1 се извършват по заповед на кмета на съответната община, съгласувано с областния управител и ръководителя на териториалното звено на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

  (3) Разходваните средства за извършване на дейностите по ал. 1, както и за възстановяване на диги, ако същите са били разрушени по реда на ал. 1, се възстановяват с решение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.“

  § 30. В чл. 146ж, т. 3 думите „защитени зони по чл. 6 от Закона за биологичното разнообразие” се заменят със „зоните за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1, 2 и 5.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 34.

  § 31. В чл. 146к, ал. 1, т. 1 думите „чл. 146б” се заменят с „чл. 146г”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 35.

  § 32. В чл. 151 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2, т. 1, буква „к” след думата „наводнения” се добавя
  „и национални програми за изпълнението им”.
  2. В ал. 3, т. 2 след думата „ниво” се поставя запетая и се добавя „включително ръководи методически планирането на мониторинга и интерпретацията на резултатите”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 32, който става § 36 и предлага следната редакция:
  § 36. В чл. 151 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2, т. 1:
  а) в буква „в“ накрая се поставя запетая и се добавя „ежегодни отчети и необходимите мерки за изпълнението им“;
  б) в буква „к” след думата „наводнения” се добавя „и национални програми за изпълнението им”.
  2. В ал. 3, т. 2 след думата „ниво” се поставя запетая и се добавя „включително ръководи методически планирането на мониторинга и разясняване на резултатите”.

  § 33. В чл. 154 ал. 5 се изменя така:
  „(5) Дирекцията за управление на водите в Министерството на околната среда и водите координира и контролира изпълнението на държавната политика по водите на басейново ниво.”
  Предложение на н.п. Борислав Великов и н.п. Вили Лилков:
  Предлагаме редакция на параграф 33, както следва:
  „§ 33. Министерството на околната среда и водите координира и контролира изпълнението на държавната политика по водите на басейново ниво.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 33 да бъде отхвърлен.

  § 34. В чл. 155 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) текстът преди т. 1 се изменя така:
  „Директорът на басейнова дирекция изпълнява държавната политика на басейново ниво, като:“;
  б) точка 13 се отменя.
  2. Създава ал. 3:
  „(3) Директорът на Басейновата дирекция за управление на водите в Черноморския район планира, разработва, актуализира и отчита изпълнението на Морската стратегия и на програмата от мерки за постигане на добро състояние на морската околна среда съгласно наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 19.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 37.

  § 35. В чл. 155а, ал. 1, т. 4 след думата „издава“ се добавя „или оправомощава определено от него длъжностно лице да издава“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 38.

  § 36. В чл. 156а, ал. 1 се създава т. 3:
  „3. зоните за защита на водите по чл. 119а за постигане на целите на законодателството, по силата на което е определена или обявена зоната.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 39.

  § 37. В чл. 156б, ал. 1, т. 2 след думите “ползите от” се добавя “изкуствените или силно”, след думата „средства” се поставя запетая, добавя се „значително по-добри като екологична възможност” и се поставя запетая.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 40.

  § 38. В чл. 156д, т. 4 след думата „тяло” се добавя „до състоянието му преди тези обстоятелства”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 41.

  § 39. В чл. 156е се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Не е налице нарушение на този закон в случаите, когато:
  1. не е постигнато добро екологично състояние на повърхностните води или добър екологичен потенциал на силно модифицираните водни тела или не е предотвратено влошаване на състоянието им в резултат на ново изменение на физичните характеристики на повърхностното водно тяло;
  2. не е постигнато предпазване от влошаване на състоянието на повърхностно водно тяло - от отлично до добро, в резултат от нови дейности за устойчиво човешко развитие със социално-икономически ефект;
  3. не е постигнато добро състояние на подземните води или не е предотвратено влошаване на състоянието им в резултат на изменение на нивото им.”
  2. Създават се ал. 3-10:
  „(3) В програмите от мерки по чл. 156н, ал. 2, т. 1, буква „а“ се планират мерки, свързани с оценка на въздействието върху околната среда, за дейности, които могат да доведат до непостигане на добро състояние или потенциал на съответно водно тяло или до влошаване на състоянието му, свързани с:
  1. ново изменение на физичните характеристики на повърхностни водни тела;
  2. черпене на повърхностни води, когато:
  а) сумата от проектното водно количество и вече разрешените за черпене водни количества надвишават 60% от постоянните ресурси на прясна вода, при 95-процентна обезпеченост за басейна на съответната река;
  б) при черпенето на проектното водно количество и разрешените вече други черпения има опасност да не се гарантира минимално-допустимият отток в реката в периода на маловодие на реката;
  3. черпене на подземни води чрез съществуващи или чрез нови водовземни съоръжения, когато:
  а) разрешеното черпене от водното тяло надвишава 60% от разполагаемите ресурси от подземни води за предходната година;
  б) мониторингът на нивата показва понижаване на водните нива в пунктовете за мониторинг.
  (4) В програмите от мерки по чл. 156н, ал. 2, т. 1, буква „а“ се планират мерки, свързани с оценка на въздействието върху околната среда, и за:
  1. всички нови дейности във водни тела, в които състоянието е по-ниско от добро и съответната дейност е натискът, който допринася за това, включително изграждане на язовири и водно електрически централи, черпене на повърхностни и подземни води;
  2. водни тела, за които в предходния план за управление на речните басейни са приложени изключения по ал. 1.
  (5) В случаите по ал. 3 и 4, когато инвестиционното предложение попада в обхвата на приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда, при преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда се вземат предвид:
  1. изпълнението на изискванията по ал. 2;
  2. алтернативните решения по ал. 7 за съответното инвестиционно предложение.
  (6) Оценката на кумулативното въздействие на всички вече разрешени дейности в границите на водното тяло се отчита в случаите по ал. 3 и 4 - за всяко инвестиционно предложение.
  (7) За всяко инвестиционно предложение, попадащо в обхвата на
  ал. 3 и 4, се включва оценка за изпълнението на изискванията по ал. 2, включително за всяко алтернативно решение, като:
  1. се разглеждат предложените мерки за намаляване на неблагоприятното въздействие върху състоянието на водното тяло и други, свързани с него компоненти на околната среда;
  2. се оценява ползата за обществото или за човешкото здраве и безопасност, или за устойчивото развитие и се сравняват с ползите за околната среда и за обществото от постигането на добро състояние на водите;
  3. се оценяват другите възможни варианти за постигане на ползите от инвестиционното предложение, които няма да доведат до изменения или отклонения в състоянието на водното тяло, и се обосновават причините, поради които е избрана алтернатива, водеща до такива изменения и отклонения свързани със:
  а) техническа неизпълнимост;
  б) прекомерни разходи.
  (8) Когато дейности в обхвата на ал. 3 и 4 не попадат в приложение № 1 и приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда, оценките по ал. 7 се извършват в рамките на екологичната оценка на плановете за управление на речните басейни.
  (9) Специфичните критерии за извършване на оценките по ал. 6-8 се определят с методика, одобрена от министъра на околната среда и водите.
  (10) Оценките по ал. 6-8 се включват в плановете за управление на речните басейни като обосновка на приложените изключения по ал. 1.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 39, който става § 42 и предлага следната редакция:
  § 42. В чл. 156е се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Не е налице нарушение на този закон, в случаите когато:
  1. не е постигнато добро екологично състояние на повърхностните води или добър екологичен потенциал на силно модифицираните водни тела или не е предотвратено влошаване на състоянието им в резултат на ново изменение на физичните характеристики на повърхностното водно тяло;
  2. не е постигнато предпазване от влошаване на състоянието на повърхностно водно тяло - от отлично до добро, в резултат от нови дейности за устойчиво човешко развитие със социално-икономически ефект;
  3. не е постигнато добро състояние на подземните води или не е предотвратено влошаване на състоянието им в резултат на изменение на нивото им.”
  2. Създават се ал. 3-10:
  „(3) В програмите от мерки по чл. 156н, ал. 2, т. 1, буква „а“ се планират мерки, свързани с оценка на въздействието върху околната среда, за дейности, които могат да доведат до непостигане на добро състояние или потенциал на съответно водно тяло или до влошаване на състоянието му, свързани със:
  1. ново изменение на физичните характеристики на повърхностни водни тела;
  2. черпене на повърхностни води, когато:
  а) сумата от проектното водно количество и вече разрешените за черпене водни количества надвишават 60 на сто от постоянните ресурси на прясна вода, при 95-процентна обезпеченост за басейна на съответната река;
  б) при черпенето на проектното водно количество и разрешените вече други черпения има опасност да не се гарантира минимално допустимият отток в реката в периода на маловодие на реката;
  3. черпене на подземни води чрез съществуващи или чрез нови водовземни съоръжения, когато:
  а) разрешеното черпене от водното тяло надвишава 60 на сто от разполагаемите ресурси от подземни води за предходната година;
  б) мониторингът на нивата показва понижаване на водните нива в пунктовете за мониторинг.
  (4) В програмите от мерки по чл. 156н, ал. 2, т. 1, буква „а“ се планират мерки, свързани с оценка на въздействието върху околната среда, и за:
  1. всички нови дейности във водни тела, в които състоянието е по-ниско от добро и съответната дейност е натискът, който допринася за това, включително изграждане на язовири и водно електрически централи, черпене на повърхностни и подземни води;
  2. водни тела, за които в предходния план за управление на речните басейни са приложени изключения по ал. 1.
  (5) В случаите по ал. 3 и 4, когато инвестиционното предложение попада в обхвата на приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда, при преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда се вземат предвид:
  1. изпълнението на изискванията по ал. 2;
  2. алтернативните решения по ал. 7 за съответното инвестиционно предложение.
  (6) Оценката на кумулативното въздействие на всички вече разрешени дейности в границите на водното тяло се отчита в случаите по ал. 3 и 4 - за всяко инвестиционно предложение.
  (7) За всяко инвестиционно предложение, попадащо в обхвата на
  ал. 3 и 4, се включва оценка за изпълнението на изискванията по ал. 2, включително за всяко алтернативно решение, като:
  1. се разглеждат предложените мерки за намаляване на неблагоприятното въздействие върху състоянието на водното тяло и други, свързани с него компоненти на околната среда;
  2. се оценява ползата за обществото или за човешкото здраве и безопасност, или за устойчивото развитие и се сравняват с ползите за околната среда и за обществото от постигането на добро състояние на водите;
  3. се оценяват другите възможни варианти за постигане на ползите от инвестиционното предложение, които са технически осъществими и не изискват прекомерни разходи и които няма да доведат до изменения или отклонения в състоянието на водното тяло, и се обосновават причините, поради които е избрана алтернатива, водеща до такива изменения и отклонения.
  (8) Когато дейности по ал. 3 и 4 не попадат в обхвата на приложение № 1 и приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда, оценките по ал. 7 се извършват в рамките на екологичната оценка на плановете за управление на речните басейни.
  (9) Специфичните критерии за извършване на оценките по ал. 6-8 се определят с методика, одобрена от министъра на околната среда и водите.
  (10) Оценките по ал. 6-8 се включват в плановете за управление на речните басейни като обосновка на приложените изключения по ал. 1.”

  § 40. В чл. 156и, ал. 2 се създава т. 4:
  „4. преградните съоръжения, които нарушават непрекъснатостта на реките.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 43.

  § 41. В чл. 156н, ал. 2, т. 9 след думата „модифицирани” се поставя запетая и се добавя „включително издаването и преразглеждането, а при необходимост - служебното изменение или прекратяване на разрешителните по чл. 44 за водовземане от повърхностни води и разрешителните за ползване на воден обект по чл. 46, ал. 1”.
  Предложение на н.п. Борислав Великов и н.п. Вили Лилков:
  В параграф 41 предлагаме редакция на т. 9, ал. 2 на чл. 156и чрез добавяне на второ изречение, както следва:
  „т.9. При необходимост от служебно изменение или прекратяване на разрешителните се отчита на първо място обществения интерес и след това придобитите права се изменят или прекратяват като поредността за тяхното изменение или прекратяване е от най-късно издадените към най-рано издадените разрешителни за съответния воден обект.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41, който става § 44.

  § 42. В чл. 156о, ал. 1, т. 4 думите „т. 2, 17 и 18” се заменят с „т. 2,9 и 17”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 45 и предлага следната редакция:
  § 45. В чл. 156о, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 2 думите „условията в” се заличават.
  2. В т. 4 думите „17 и 18” се заменят с „9 и 17”.

  § 43. В чл. 186 след думата „водовземане” се добавя „или ползване на воден обект“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43, който става § 46.

  Предложение на н.п. Георги Андонов:
  Предлагам да се създаде нов §43а със следното съдържание:
  В чл. 188, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  В т.4 накрая се добавя „и разрешителните за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 47:
  § 47. В чл. 188, ал. 1, т. 4 накрая се добавя „и разрешителните за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав”.

  § 44. В чл. 190 се създава ал. 4:
  „(4) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и оправомощени от него длъжностни лица контролират изпълнението на:
  1. предписанията на комисиите по чл. 138а, ал. 3;
  2. мерките за осигуряване на изправно техническо състояние на язовирните стени и съоръженията към тях и за безопасната им експлоатация;
  3. дейности по извеждане от експлоатация и/или ликвидация на язовирни стени и съоръжения към тях.“
  Предложение на н.п. Георги Андонов:
  В § 44, в чл. 190 се правят следните изменения и допълнения:
  Ал.2 се изменя така:
  „(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията контролира:
  1. ползването за транспортни цели на вътрешните морски води и водите на териториалното море и на водите на река Дунав;
  2. изпълнението на условията в разрешителните за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав – чрез изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение на н.п. Джевдет Чакъров, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 190, ал. 4 се създава т. 4:
  „4. дейности по чл. 145, ал. 2”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 44, който става § 48 и предлага следната редакция:
  § 48. В чл. 190 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията контролира ползването за транспортни цели на вътрешните морски води и водите на териториалното море и на водите на река Дунав.“
  2. Създават се ал. 4 и 5:
  „(4) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица контролират изпълнението на:
  1. предписанията на комисиите по чл. 138а, ал. 3;
  2. мерките за осигуряване на изправно техническо състояние на язовирните стени и съоръженията към тях и за безопасната им експлоатация;
  3. дейности по извеждане от експлоатация и/или ликвидация на язовирни стени и съоръжения към тях;
  4. дейности по чл. 145, ал. 2.
  (5) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав контролира изпълнението на условията в разрешителните за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав.”

  § 45. Създават се чл. 190а и 190б:
  „Чл. 190а. (1) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощените от него длъжностни лица по чл. 190, ал. 4 имат право:
  1. на свободен достъп до контролираните от тях язовирни стени и до съоръженията към тях;
  2. да изискват необходимите данни, сведения, обяснения и друга информация;
  3. да дават задължителни предписания на собствениците на язовирни стени и/или на съоръженията към тях съобразно правомощията си по този закон, включително за извършване на мерки и действия за изясняване на техническото състояние и на условията за експлоатация на контролираните обекти, както и да определят срок за тяхното изпълнение;
  4. да съставят актове за установяване на административни нарушения съобразно правомощията си по този закон.
  (2) Собствениците, наемателите, концесионерите и операторите на язовирни стени и на съоръженията към тях са длъжни да оказват необходимото съдействие на контролните органи по ал. 1 при изпълнение на правомощията им по този закон. При неосигуряване на достъп до контролираните язовирни стени и до съоръженията към тях достъпът се осигурява със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи.
  (3) Собствениците, на които са дадени задължителни предписания, уведомяват писмено председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за изпълнението им в определения за това срок.
  Чл. 190б. (1) За резултатите от проверката контролните органи по
  чл. 190, ал. 4 съставят протокол, към който прилагат събраните документи и обяснения, като съдържанието на протокола се определя в наредбата по чл. 141, ал. 2.
  (2) Протоколът се изготвя в срок до 14 дни след проверката, изпраща се на собственика и на оператора на язовирна стена и се публикува на интернет страницата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
  (3) Екземпляр от протокола, както и информация за изпълнението на дадените задължителни предписания се изпраща на областния управител по местонахождението на язовира.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45, който става § 49.

  § 46. В чл. 192 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Икономическото регулиране се основава на следните принципи:
  1. възстановяване на разходите за водните услуги, включително на тези за околната среда и за ресурса;
  2. замърсителят плаща.”
  2. В ал. 2 се създава т. 3:
  „3. определят такси за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване като елемент от възстановяването на ресурсните разходи и на разходите за околна среда и осигуряващи приноса на различните водоползватели към възстановяването на разходите за водни услуги.“
  3. Създава се ал. 3:
  „(3) Прилагането на принципите по ал. 1 се извършва, като се взема предвид и икономическият анализ по ал. 2, т. 1, разработен съгласно чл. 192а.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който става § 50.

  § 47. В чл. 192б след думите „чл. 192, ал. 2, т. 2” се поставя запетая и се добавя „таксите по чл. 192, ал. 2, т. 3”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 51.

  § 48. В чл. 194 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2 се създава се буква „г“:
  „г) нарушаване на непрекъснатостта на река от съоръженията по
  чл. 156и, ал. 2, т. 4.”;
  б) в т. 3 се създават букви „в”-„д”:
  „в) замърсяване от животновъдство;
  г) замърсяване от аквакултури;
  д) замърсяване от торове и продукти за растителна защита.“
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Таксата по ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ се определя на базата на отнетия обем вода и двустепенни такси за водовземане под и над съответните норми за водопотребление, определени в наредбата по чл. 117а.“
  3. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
  „(4) Таксата по ал. 1, т. 2 се определя на базата на:
  1. разрешен обем на изземване – в случаите по буква „а”;
  2. височината на преградното съоръжение – в случаите по буква „г”.
  (5) Таксата по ал. 1, т. 3, буква „а” се определя:
  1. за замърсяване от канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания – въз основа на общото годишно количество заустени отпадъчни води от канализационната система в повърхностния воден обект, с използване на корекционни коефициенти, отчитащи:
  а) вида на водоприемника – вътрешни или крайбрежни и преходни води;
  б) броя на заустванията в повърхностния воден обект от канализационната мрежа, които не постъпват в пречиствателна станция;
  в) степента на пречистване на отпадъчните води:
  аа) за частично пречистени отпадъчни води;
  бб) за непречистени отпадъчни води;
  г) замърсяването от промишлени предприятия, заустващи в канализационната система промишлени отпадъчни води, съдържащи:
  аа) приоритетни и приоритетно опасни вещества;
  бб) специфични вещества;
  вв) биоразградими вещества;
  гг) комплекс от вещества по букви „аа-вв”;
  2. за замърсяване от промишлени предприятия, формиращи биоразградими промишлени отпадъчни води, и от други обекти, формиращи отпадъчни води само с битов характер – въз основа на годишното количество зауствани отпадъчни води в повърхностния воден обект, с използване на корекционни коефициенти по т. 1;
  3. за замърсяване от промишлени предприятия извън случаите по
  т. 2 – като сума от:
  а) таксата, определена въз основа на годишния товар по химична потребност от кислород за промишлените отпадъчни води, зауствани в повърхностния воден обект, с използване на коефициенти в зависимост от броя на приоритетно опасните, приоритетните и специфичните вещества, и
  б) таксата за битовите отпадъчни води, определена въз основа на годишното количество зауствани битови отпадъчни води в повърхностния воден обект.”
  4. Създават се нови ал. 6-10:
  „(6) Таксите по ал. 1, т. 3, букви „б”-„д” се определят съответно:
  1. по буква „б” – въз основа на годишното количество на отвежданите води и концентрацията на характерни замърсители, за които в разрешителното са определени максимално допустими стойности;
  2. по буква „в” – въз основа на броя отглеждани животни, като се отчита видът на животните чрез определяне на корекционни коефициенти за едър рогат добитък, дребен рогат добитък, свине, птици и други животни;
  3. по буква „г” – въз основа на годишното количество произведена продукция;
  4. по буква „д” – въз основа на количеството и вида на съответния препарат, като елемент от неговата продажна цена.
  (7) Таксата по ал. 5 се включва в цената на ВиК услугата:
  1. с корекционните коефициенти по ал. 5, т. 1, буква „г” за съответните замърсители – за промишлени предприятия, заустващи промишлени отпадъчни води в канализационната система;
  2. без корекционните коефициенти по ал. 5, т. 1, буква „г” – за домакинства, обекти за обществено обслужване, търговски и други обекти, формиращи отпадъчни води само с битов характер.
  (8) Ако титулярът на разрешителното изгради и експлоатира система за непрекъснат автоматизиран мониторинг и когато показанията на системата са валидирани от контролиращия орган, таксата по ал. 1, т. 3, буква „а” се определя на базата на реалните товари на замърсяващите вещества.
  (9) За възстановяването на разходите за околна среда и ресурсните разходи се определя корекционен коефициент за завишаване на таксата:
  1. за водовземане – при самостоятелно водоснабдяване (чрез собствени водовземни съоръжения);
  2. за замърсяване:
  а) във водни тела, химичното или екологичното състояние на които е по-ниско от добро;
  б) в зони за защита на водите;
  в) при заустване в пресъхващите, карстовите и пониращите
  реки, както и в малките и средните реки, определени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 9.
  (10) Таксата по ал. 1, т. 2, буква „г” се дължи до въвеждане в експлоатация на съоръжение, осигуряващо непрекъснатостта на реката.”
  5. Досегашната ал. 6 става ал. 11.
  6. Досегашната ал. 7 става ал. 12 и в нея:
  а) основният текст се изменя така:
  „(12) Такса по ал. 1 не се заплаща в случаите:”;
  б) създават се т. 6-8:
  „6. за замърсяване – при отглеждане на животни за задоволяване на собствени потребности на домакинството, при брой на различните видове животни, посочен в наредбата по чл. 137, ал. 10 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
  7. за водовземане с цел създаване на нови, възстановяване и/или поддържане на местообитания и/или местообитания на видове, включително влажни зони, в територии - част от Националната екологична мрежа по смисъла на чл. 3 от Закона за биологичното разнообразие, в които поддържането и/или подобряването на водния режим е важен фактор за тяхното опазване; в тези случаи не се допуска използването на иззетата вода за дейност, насочена към упражняване на професия или занаят и реализиране на печалба;
  8. за изземване на наносни отложения в случаите по чл. 140.“
  7. Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно ал. 13 и 14.
  Предложение на н.п. Георги Андонов:
  В §48, в чл. 194 се правят следните изменения и допълнения:
  В ал.1, т.2, буква а) думите „повърхностни води” се заменя с „река Дунав и водохранилища”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Борислав Великов и н.п. Вили Лилков:
  В § 48, чл. 194 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в новата ал. 5 на чл. 194 думите:
  „общото количество заустени отпадъчни води от канализационната система” се заменят с думите: „фактурираното количество вода, доставено от ВиК оператора към ползвателите.”;

  2. в новата ал. 5 на чл. 194, т.1, буква в) да се добави нова подбуква вв) със следния текст:
  „за постигнато качество на пречистените отпадъчни води до или под определените стойности на показателите в разрешителното за заустване.”;

  3. в новата ал. 5 на чл. 194, т.1, буква г) предлагаме подбуква гг) да отпадне;

  4. предлагаме редакция на новата ал. 7 на чл. 194, както следва:
  „Чл. 194,(7) Таксата по ал. 5 се включва в пълен размер като елемент от признатите разходи от КЕВР за дейността, формиращи цената на ВиК услугата.”

  5. предлагаме редакция на новата ал. 9 на чл. 194, както следва:
  „Чл. 194 (9) За възстановяването на разходите за околна среда и ресурсните разходи се определя корекционен коефициент за завишаване на таксата за замърсяване:
  1. във водни тела, химичното или екологичното състояние на които е по-ниско от добро;
  2. в зони за защита на водите;
  3. при заустване в пресъхващите, карстовите и пониращите реки, както и в малките и средните реки, определени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 9.”
  Комисията не подкрепя предложението по т. 2, т. 3 и т. 5 и подкрепя по принцип предложението по т. 1 и т. 4.
  Предложение на н.п. Ирена Коцева и група народни представители:
  В § 48 се правят следните изменения:
  1. Чл. 194, ал. 5, т. 1 от законопроекта се изменя така:
  „1. като се изчислява годишно въз основа на стойностите, получени от извършен собствен мониторинг на количеството зауствани отпадъчни води и на концентрацията на характерни замърсители в отпадъчните води, за които в разрешителното са определени индивидуални емисионни ограничения, за ВиК операторите – фактурираното количество вода, доставено от оператора към потребителите, които ползват услугата „отвеждане” в куб.м.”;
  2.Чл. 194, ал. 7, от законопроекта се изменя така:
  „(7)Таксата по ал. 5 се включва в цената на ВиК услугата.”

  Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и подкрепя по принцип предложението по т. 2.

  Предложение на н.п. Манол Генов:
  В § 48, чл. 194:
  1. ал. 5, т.1 да отпадне;
  2. ал. 7 да се редактира и прецизира;
  3. ал. 9, т.2 – корекционният коефициент за завишаване на таксата за замърсяване да се отнася до новопроектирани ПСОВ и за реконструирани канализационни системи.
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и т. 3 и подкрепя по принцип предложението по т. 2.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 48, който става § 52 и предлага следната редакция:
  § 52. В чл. 194 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2:
  аа) в буква „а” думите „повърхностните води” се заменят с „река Дунав и водохранилища”;
  бб) създава се буква „г“:
  „г) нарушаване на непрекъснатостта на река от съоръженията по
  чл. 156и, ал. 2, т. 4.”;
  б) в т. 3 се създават букви „в”-„д”:
  „в) замърсяване от животновъдство;
  г) замърсяване от аквакултури;
  д) замърсяване от торове и продукти за растителна защита.“
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Таксата по ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ се определя на базата на отнетия обем вода и съответните норми за водопотребление, определени в наредбата по чл. 117а.“
  3. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
  „(4) Таксата по ал. 1, т. 2 се определя на базата на:
  1. разрешен обем на изземване – в случаите по буква „а”;
  2. височината на преградното съоръжение – в случаите по буква „г”.
  (5) Таксите по ал. 1, т. 3 се определят:
  1. по буква „а“ за замърсяване от:
  а) канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания – въз основа на годишното фактурирано водно количество от В и К оператора за потребителите, които ползват услугата „отвеждане на отпадъчни води” в куб. м., с корекционни коефициенти, отчитащи вида на водоприемника, броя на заустванията и степента на пречистване;
  б) промишлени предприятия, формиращи биоразградими промишлени отпадъчни води и от други обекти, формиращи отпадъчни води само с битов характер – въз основа на годишното количество зауствани отпадъчни води в повърхностния воден обект, с корекционните коефициенти по буква „а“;
  в) промишлени предприятия извън случаите по буква „б“ – като сума от:
  аа) таксата, определена въз основа на годишния товар по химична потребност от кислород за промишлените отпадъчни води, зауствани в повърхностния воден обект, с корекционни коефициенти в зависимост от броя на приоритетно опасните, приоритетните и специфичните вещества, и
  бб) таксата за битовите отпадъчни води, определена въз основа на годишното количество зауствани битови отпадъчни води в повърхностния воден обект;
  г) производствени отпадъчни води, които нямат битов характер и са заустени в канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания – въз основа на количеството, веществата и показателите на отпадъчните води, съгласно писмен договор с В и К оператора, с корекционните коефициенти по буква „в”, подбуква „аа”;
  2. по буква „б” – въз основа на годишното количество на отвежданите води и концентрацията на характерни замърсители, за които в разрешителното са определени максимално допустими стойности;
  3. по буква „в” – въз основа на броя отглеждани животни, като се отчита видът на животните, с корекционни коефициенти за едър рогат добитък, дребен рогат добитък, свине, птици и други животни;
  4. по буква „г” – въз основа на годишното количество произведена продукция;
  5. по буква „д” – въз основа на количеството и вида на съответния препарат, като елемент от неговата продажна цена.”

  4. Създават се нови ал. 7 - 9 и ал. 10:
  „(7) Таксата по ал. 5, т. 1:
  1. буква „а” се включва в признатите годишни разходи, формиращи необходимите годишни приходи на В и К операторите;
  2. буква „г” не се включва в признатите годишни разходи, формиращи необходимите годишни приходи на В и К операторите, а се заплаща индивидуално от потребителите чрез В и К оператора, предоставящ услугата „отвеждане на отпадъчни води”.

  (8) Ако титулярят на разрешителното изгради и експлоатира система за непрекъснат автоматизиран мониторинг и когато показанията на системата са валидирани от контролиращия орган, таксата по ал. 1, т. 3, буква „а” се определя на базата на реалните товари на замърсяващите вещества.
  (9) За възстановяването на разходите за околна среда и ресурсните разходи се определя корекционен коефициент за завишаване на таксата:
  1. за водовземане – при самостоятелно водоснабдяване (чрез собствени водовземни съоръжения);
  2. за замърсяване:
  а) във водни тела, химичното или екологичното състояние на които е по-ниско от добро;
  б) в зони за защита на водите;
  в) при заустване в пресъхващите, карстовите и пониращите реки, както и в малките и средните реки, определени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 9.
  (10) Таксата по ал. 1, т. 2, буква „г” се дължи до въвеждане в експлоатация на съоръжение, осигуряващо непрекъснатостта на реката.”
  5. Досегашната ал. 7 става ал. 11 и в нея:
  а) текстът преди т. 1 се изменя така:
  „ Такса по ал. 1 не се заплаща в случаите:”;
  б) създават се т. 6-8:
  „6. за замърсяване – при отглеждане на животни за задоволяване на собствени потребности на домакинството, при брой на различните видове животни, съгласно наредбата по чл. 137, ал. 10 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
  7. за водовземане с цел създаване на нови, възстановяване и/или поддържане на местообитания и/или местообитания на видове, включително влажни зони, в територии - част от Националната екологична мрежа по смисъла на чл. 3 от Закона за биологичното разнообразие, в които поддържането и/или подобряването на водния режим е важен фактор за тяхното опазване; в тези случаи не се допуска използването на иззетата вода за дейност, насочена към упражняване на професия или занаят и реализиране на печалба;
  8. за изземване на наносни отложения в случаите по чл. 140.“
  6. Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно ал. 12 и 13.

  Предложение на н.п. Ирена Коцева и група народни представители:
  Създава се нов § 48а:
  § 48а. В чл. 198в се правят следните изменения:
  1. В ал. 7 думите „три четвърти” се заменят с „две трети”
  2. В ал. 9 думите „всички гласове” се заменят с „гласовете на присъстващите по ал.7”.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 53:
  § 53. В чл. 198в се правят следните изменения:
  1. В ал. 7 думите „три четвърти” се заменят с „две трети”.
  2. В ал. 9 думите „всички гласове” се заменят с „гласовете на присъстващите по ал. 7”.

  Предложение на н.п. Ирена Коцева и група народни представители:
  Създава се нов §48б:
  §48б. В чл. 198л се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1 думите „единната тарифа за ВиК услугата за група потребители на обособената територия” се заменят с „единната цена на ВиК услуга на обособената територия”;
  2. Създава се ал.2:
  „(2) Принципът по ал. 1 се спазва задължително за цените на ВиК услугите „доставяне на вода на потребителите и/или на други ВиК оператори” и „отвеждане на отпадъчните води”. Цената за ВиК услугата „отвеждане на отпадъчни води” може да се определя диференцирано за групи потребители в зависимост от степента на замърсеност по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и актовете по неговото прилагане.”;

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 54:
  § 54. В чл. 198л се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „ тарифа за В и К услугата за група потребители” се заменят с „цена на В и К услуга ”.
  2. Създава се нова ал.2:
  „(2) Принципът по ал. 1 се спазва задължително за цените на В и К услугите „доставяне на вода на потребителите и/или на други В и К оператори” и „отвеждане на отпадъчните води”. Цената за В и К услугата „пречистване на отпадъчни води” може да се определя диференцирано за групи потребители в зависимост от степента на замърсеност по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и актовете по неговото прилагане.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.


  § 49. Създава се чл. 199б:
  „Чл. 199б. (1) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощено от него длъжностно лице прилага принудителни административни мерки, като разпорежда със заповед:
  1. забрана за ползването и за достъпа до язовир, който се експлоатира при неспазване на изискванията на наредбата по чл. 141, ал. 2;
  2. извеждане от експлоатация на язовирни стени и на съоръжения към тях;
  3. временно извеждане от експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях с цел предотвратяване на опасността от авария на съоръженията до привеждането им в състояние, отговарящо на техническите норми.
  (2) Към извеждане от експлоатация и/или ликвидиране на язовирни стени и съоръженията към тях се пристъпва след извършване на индивидуална и комплексна оценка на работата и ефективността на язовирните стени и съоръженията към тях по работен проект и по процедура съгласно изискванията в наредбата по чл. 141, ал. 2.
  (3) Принудителните административни мерки по ал. 1 за язовирите по приложение № 1 към чл. 13, т. 1 се прилагат с решение на Министерския съвет.
  (4) Оспорването на актовете по ал. 1 и 3 не спира изпълнението им.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 49, който става § 55.

  § 50. В чл. 200, ал. 1 се правят следните допълнения:
  1. Създава се нова т. 38:
  „38. не изпълни задължение съгласно наредбата по чл. 141, ал. 2 - от 1000 до 10 000 лв.”
  2. Създават се т. 39-41:
  „39. не изпълни предписание по чл. 138а, ал. 3, т. 2 и чл. 190а, ал. 1, т. 3 – от 1000 до 20 000 лв.;
  40. не изпълни заповед по чл. 199б, ал. 1 и 3 – 10 000 лв.;
  41. не изпълнява задължението си по чл. 138в, ал. 1 – от 10 000 – до 50 000 лв.”
  3. Досегашната т. 38 става т. 42.
  Предложение на н.п. Георги Андонов:
  В § 50, в чл. 200, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:
  Точка 23 се изменя така:
  „23. изземва наносни отложения от водни обекти с механизация и без разрешително – от 20 000 до 50 000 лв.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 50, който става § 56 и предлага следната редакция:
  § 56. В чл. 200, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 23 се изменя така:
  „23. изземва наносни отложения от водни обекти с механизация и без разрешително – от 20 000 до 50 000 лв.;”
  2. В т. 24 думите „118в” се заменят с „118в, ал. 1”.
  3. Създава се нова т. 38:
  „38. не изпълни задължение по чл. 141, ал. 1 - от 1000 до 10 000 лв.;“.
  4. Създават се т. 39-41:
  „39. не изпълни предписание по чл. 138а, ал. 3, т. 2 и чл. 190а, ал. 1, т. 3 – от 1000 до 20 000 лв.;
  40. не изпълни заповед по чл. 199б, ал. 1 и 3 – 10 000 лв.;
  41. не изпълнява задължението си по чл. 138в, ал. 1 – от 10 000 – до 50 000 лв.”
  5. Досегашната т. 38 става т. 42.

  § 51. В чл. 201 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „чл. 200, ал. 1“ се поставя запетая, добавя се „с изключение на нарушенията по т. 16 и 34-41“ и се поставя запетая.
  2. В ал. 2 след думите „наказателните постановления” се добавя
  „за нарушенията по ал. 1”.
  3. Създават се ал. 12 и 13:
  „(12) Актове за нарушенията по чл. 200, ал. 1, т. 38-41 се съставят от длъжностни лица, оправомощени от органа по чл. 190, ал. 4.
  (13) Наказателните постановления за нарушенията по ал. 12 се издават от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или от оправомощени от него длъжностни лица.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 51, който става § 57 и предлага следната редакция:
  § 57. В чл. 201 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „чл. 200, ал. 1“ се добавя „с изключение на нарушенията по т. 16 и т. 34-41“.
  2. В ал. 2 след думата „постановления” се добавя „по ал. 1”.
  3. Създават се нова ал. 11 и ал. 12:
  „(11) Актове за нарушенията по чл. 200, ал. 1, т. 38-41 се съставят от длъжностни лица, оправомощени от органа по чл. 190, ал. 4.
  (12) Наказателните постановления по ал. 11 се издават от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или от оправомощени от него длъжностни лица.”
  4. Досегашната ал. 11 става ал. 13.

  § 52. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1, ал. 1:
  а) точка 6 се изменя така:
  „6. „водоносен хоризонт” е един или повече слоеве от скали или други геоложки пластове, разположени под повърхността, които имат достатъчна порестост и водопропускливост, позволяваща значителен поток или черпене на значителни количества подземни води;”
  б) в т. 16, буква „б” след думата „средномногогодишните“ се добавя „максимални”;
  в) точка 56 се изменя така:
  „56. „естествени ресурси на подземните води” са дългосрочната годишна средна стойност на общо подхранване на подземното водно тяло;”
  г) точка 77 се изменя така:
  „77. „значима и устойчива тенденция за повишаване” е всяко статистическо и екологично значимо повишаване на концентрацията на замърсител, група от замърсители или показател на замърсяване в подземните води, за което е преценено, че е необходимо обръщане на тенденцията в съответствие с чл. 156а, ал. 1, т. 2, буква „в“;”
  д) в т. 92 думите „т. 12” се заменя с „т. 13”;
  е) създават се т. 93-96:
  „93. „домакинство” са съпрузите, лицата, живеещи във фактическо съпружеско съжителство, както и техните деца и роднини, ако живеят при тях.
  94. „язовир” е водностопанска система, включваща водния обект, язовирната стена, съоръженията и събирателните деривации.
  95. „оператор на язовирна стена” е физическо лице хидроспециалист или юридическо лице, което разполага със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях, възложени му от собственика.
  96. „натиск върху състоянието на водите“ е всяка човешка дейност, която може да окаже въздействие върху състоянието на водите.”
  2. Параграф 2в се изменя така:
  „§ 2в. Този закон въвежда изискванията на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно оценката и управлението на риска от наводнения (OB, L 288/27 от 6 ноември 2007 г.) и чл. 11 и 12 на Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите, за изменение и последваща отмяна на директиви 82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО, 84/491/ЕИО, 86/280/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 2000/60/ЕО (ОВ, L 348 от 24 декември 2008 г.).“
  Предложение на н.п. Борислав Великов и н.п. Вили Лилков:
  В § 52 се добавят нови точки 97 и 98 в § 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби за въвеждане на дефиниции на понятията „находище на минерална вода” и „находище на изворна вода”:
  „97. „находище на минерална вода” е подземно водно тяло, разположено в границите на геоложки и физически защитен водоносен хоризонт, басейн или система, съдържащо еднотипни по химически състав и качества минерални води, експлоатиращи се чрез един или няколко естествени извора и/или сондажа.
  98. „находище на изворна вода” е подземно водно тяло, съдържащо еднотипни по химически състав и качества подземни води, отговарящи на изискванията за бутилиране като „изворна вода”, експлоатиращи се чрез един или няколко естествени извора и/или сондажа.”
  Комисията не подкрепя предложението по т. 98 и подкрепя по принцип предложението по т. 97.
  Предложение на н.п. Борислав Великов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 52, § 1 от допълнителните разпоредби:
  1. в буква „г”, т. 77, пред думата „показател” се добавя „изменение на”;
  2. в буква „е”, т. 96, пред думата „въздействие” се добавя „неблагоприятно”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 52, който става § 58 и предлага следната редакция:
  § 58. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1, ал. 1:
  а) точка 6 се изменя така:
  „6. „водоносен хоризонт” е един или повече слоеве от скали или други геоложки пластове, разположени под повърхността, които имат достатъчна порестост и водопропускливост, позволяваща значителен поток или черпене на значителни количества подземни води;”
  б) в т. 16, буква „б” след думата „средномногогодишните“ се добавя „максимални”;
  в) в т. 17 думите „подземните води от находищата“ се заличават, а думата „посочени“ се заменя с „посочените“;
  г) точка 56 се изменя така:
  „56. „естествени ресурси на подземните води” са дългосрочната годишна средна стойност на общо подхранване на подземното водно тяло;”
  д) точка 77 се изменя така:
  „77. „значима и устойчива тенденция за повишаване” е всяко статистическо и екологично значимо повишаване на концентрацията на замърсител, група от замърсители или изменение на показател на замърсяване в подземните води, за което е преценено, че е необходимо обръщане на тенденцията в съответствие с чл. 156а, ал. 1, т. 2, буква „в“;”
  е) в т. 92 думите „т. 12” се заменя с „т. 13”;
  ж) създават се т. 93-98:
  „93. „домакинство” са съпрузите, лицата, живеещи във фактическо съпружеско съжителство, както и техните деца и роднини, ако живеят при тях;
  94. „язовир” е водностопанска система, включваща водния обект, язовирната стена, съоръженията и събирателните деривации;
  95. „оператор на язовирна стена” е физическо лице хидроспециалист или юридическо лице, което разполага със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях, възложени му от собственика;
  96. „натиск върху състоянието на водите“ е всяка човешка дейност, която може да окаже неблагоприятно въздействие върху състоянието на водите;
  97. „зона за защита на водите” е територията на водосбора на повърхностно водно тяло или земната повърхност над подземно водно тяло;
  98. „находище на минерална вода“ е подземно водно тяло съдържащо минерални води, еднотипни по химически състав и свойства.”

  2. Параграф 2в се изменя така:
  „§ 2в. Този закон въвежда изискванията на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно оценката и управлението на риска от наводнения (OB, L 288/27 от 6 ноември 2007 г.) и чл. 11 и 12 на Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите, за изменение и последваща отмяна на директиви 82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО, 84/491/ЕИО, 86/280/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 348/84 от 24 декември 2008 г.).“

  Комисията предлага да се създаде нов § 59:
  § 59. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 47 от 2009 г., изм. бр. 95 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 31, ал. 1 накрая се добавя „или от търговски дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с държавно участие”.
  2. Параграф 32 се отменя.

  Комисията предлага да се създаде нов § 60:
  § 60. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 103 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 9, ал. 8 се създава изречение трето „В и К системите и съоръженията – публична държавна собственост, се завеждат в баланса на областните администрации на съответната обособена територия.
  2. В § 12, т. 2 след думата „оператор” се добавя „на язовирна стена”.
  3. В § 14:
  а) в ал. 1 думите „2015 г.” се заменят с „2016 г.”, а думите „2016 г.” се заменят с „ 2017 г.”;
  б) в ал. 5 след думата „услуги” се поставя точка и текстът до края се заличава.

  Комисията предлага да се създаде нов § 61:
  § 61. В останалите текстове на закона думите „и микроязовири” и „и микроязовирите” се заличават.

  Комисията предлага да се създаде подразделение: „ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ”.

  § 53. (1) Наредбите по чл. 135, ал. 1 и Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване по чл. 194, ал. 6 се привеждат в съответствие с изискванията на този закон в срок до една година от влизането му в сила.
  (2) Разпоредбите на глава трета, глава четвърта, на чл. 19-20 от глава пета, на приложения № 3, 4 и 5 от Наредба № 6 от 2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (обн., ДВ, бр. 97 от 2000г.; изм., бр. 24 от 2004 г.), както и разпоредбите на чл. 13 от Наредба № 8 от 2001 г. за качеството на крайбрежните морски води (ДВ, бр. 10 от 2001г.) се прилагат до привеждане на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 13 в съответствие с изискванията на този закон.
  (3) Наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 11 се издава в срок до една година от влизането в сила на този закон.
  Предложение на н.п. Борислав Великов и н.п. Вили Лилков:
  В параграф 53, към ал. 1 предлагаме да се добави второ изречение със следния текст:
  „Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване се прилага до нейната промяна.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение на н.п. Манол Генов:
  В § 53, ал. 1 се създава ново изречение със следното съдържание:
  „Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване до нейното изменение съгласно приет ЗИД на Закона за водите (в рамките до една година) ще бъде приложимият нормативен акт, а не Законът за водите.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 53, който става § 62 и предлага следната редакция:
  § 62. (1) Наредбата по чл. 141, ал. 2 и методиката по чл. 156е, ал. 9 се издават в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон.
  (2) Наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2, 7, 11 и 13 и тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване по чл. 194, ал. 6 се привеждат в съответствие с изискванията на този закон в срок до една година от влизането му в сила.
  (3) До привеждането на наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 7 и т. 13 в съответствие с този закон се прилагат отменените наредби по чл. 135, ал. 1, т. 10 и т. 12, доколкото не противоречат на този закон.
  (4) До привеждането на тарифата по чл. 194, ал. 6 в съответствие с изискванията на този закон, таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване се изчисляват и заплащат по досегашния ред.

  § 54. (1) Наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 6 и методиката по чл. 156е, ал. 9 се издават в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон.
  (2) В срок до 6 месеца от влизането в сила на наредбата по ал. 1 ВиК операторите, предоставящи услугата водоснабдяване за питейно-битови цели, изготвят предложение до министъра на околната среда и водите или до директора на съответната басейнова дирекция съобразно тяхната компетентност за оразмеряване на санитарно-охранителна зона около водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване в случаите, при които санитарно-охранителната зона не е определена до влизането в сила на този закон.
  (3) Редът за провеждане на процедурата, критериите за приложимостта й и съдържанието на предложението по ал. 2 се определят в наредбата по ал. 1.
  (4) В срок до 6 месеца от постъпване на предложението по ал. 2 компетентният орган:
  1. определя със заповед санитарно-охранителната зона, или
  2. издава мотивиран отказ и указва на ВиК оператора да предприеме действията по чл. 48, ал. 1, т. 5 за определяне на санитарно- охранителна зона по общия ред.
  Предложение на н.п. Борислав Великов и н.п. Вили Лилков:
  В параграф 54, в ал. 2 предлагаме изразът: „6 месеца” да се замени с думите „две години”, а след думите „ВиК операторите” да се добави текстът: „и от собственика на съоръженията.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п Манол Генов:
  В §54, ал.2 думите „6 месеца” се заменят с „2 години”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 54 и предлага да бъде отхвърлен.
  Предложение на н.п. Борислав Великов и н.п. Вили Лилков:
  Създава се нов параграф в Преходните и заключителни разпоредби към Закона за водите:
  „§ 9а (1) В срок от 30 дни след влизане в сила на този закон, органите, издали разрешителни за водовземане и бутилиране на изворна вода отменят разрешителните, които не са първи за съответното находище.
  (2) Последиците от отмяната на разрешителните, посочени в ал. 1 се уреждат по общия ред.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п Георги Андонов:
  Да се създаде нов параграф в Преходните и заключителни разпоредби както следва:
  „1. Разрешителните за ползване на воден обект, с изключение на река Дунав и водохранилищата, с цел изземване на наносни отложения, издадени преди влизането в сила на този закон, не се продължават и се прекратяват с решение на органа, който ги е издал, след изтичане на техния срок.
  2. Наредбата по чл. 135, ал.1, т.1а да се приведе в съответствие с този закон в срок от 6 (шест) месеца. До определяне на реда за издаване и съдържанието на разрешителните по чл. 140, ал. 7 с наредбата по чл. 135, ал.1, т.1а, редът за издаване и съдържанието на тези разрешителни се определя със заповед на министъра на околната среда и водите.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов параграф § 63:
  § 63. Разрешителните за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения, с изключение на тези за река Дунав и водохранилищата, издадени до влизането в сила на този закон, запазват своята валидност и се прекратяват след изтичането на срока за който са издадени, като не се прилага чл. 78, ал. 2.

  Предложение на н.п. Ирена Коцева и група народни представители:
  Създават се нови §54а, §54б и §54в:
  §54а. Започналите и незавършени до влизането в сила на този закон процедури за промяна на собствеността на обекти по отменения § 32 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 47 от 2009г., в сила от 23.06.2009г., изм. и доп., бр. 95 от 2009г.) се довършват по досегашния ред.
  §54б. ВиК системите и съоръженията – публична държавна собственост, които преминават в управление на асоциацията по ВиК на съответната обособена територия по реда на § 9 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр.103 от 2013г.), се завеждат в баланса на областните администрации по чл. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.
  §54в. (1) Отписването от баланса на търговските дружества – ВиК оператори, на земи публична държавна и/или публична общинска собственост по чл. 15 и чл. 19, се извършва в срок от 6 месеца след определяне по реда на §54 от този закон на всички санитарно-охранителни зони около водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване.
  (2) В срок от 6 месеца след определянето на санитарно-охранителните зони по реда на §54 от този закон, ВиК операторите предприемат всички правни и фактически действия за отписването по ал.1, включително при необходимост предприемат счетоводни и регулационни процедури за отделяне на санитарно-охранителните зони от пояс I в определените граници съгласно заповедта на компетентния орган, и изпращат на министъра на регионалното развитие и благоустройството списък, съдържащ посочване и индивидуализация на земите, представляващи санитарно-охранителна зона пояс I, намиращи се в обособената територия.
  (3) За разпределение на собствеността на земите от пояс I на санитарно-охранителните зони между държавата и общините се подписват протоколи по образец, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Протоколите за разпределение по тази алинея представляват допълнение към протоколите по §9 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 103 от 29.11.2013г.).
  (4) За разпределението и отписването на земите публична собственост по този параграф, разпоредбите на §9 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 103 от 29.11.2013г.) се прилагат съответно.

  Комисията подкрепя по принцип предложенията.
  Комисията предлага да се създадат нови § 64 и § 65:
  § 64. Започнатите до влизането в сила на този закон процедури за промяна на собствеността на обекти по отменения § 32 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 47 от 2009г., изм. бр. 95 от 2009г.) се довършват по досегашния ред.

  § 65. (1) Отписването от баланса на търговските дружества – В и К оператори, на земи публична държавна и/или публична общинска собственост по чл. 15 и 19, се извършва в срок от 6 месеца след определяне на санитарно-охранителните зони около водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване.
  (2) В срок от 6 месеца след определянето на санитарно-охранителните зони, В и К операторите предприемат всички правни и фактически действия за отписването по ал. 1, включително при необходимост предприемат счетоводни и регулационни процедури за отделяне на пояс I на санитарно-охранителните зони съгласно заповедта на компетентния орган, и изпращат на министъра на регионалното развитие и благоустройството списък, съдържащ посочване и индивидуализация на земите, представляващи пояс I на санитарно-охранителна зона, намиращи се в обособената територия.
  (3) За разпределение на собствеността на земите от пояс I на санитарно-охранителните зони между държавата и общините се подписват протоколи по образец, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Протоколите за разпределение са допълнение към протоколите по § 9 преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 103 от 2013г.).
  (4) Разпоредбите на § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 103 от 2013г.) се прилагат съответно и за разпределението и отписването на земите публична собственост.


  § 55. Наредбата по чл. 141, ал. 2 се приема в срок до шест месеца от влизането в сила на този закон.
  Комисията предлага § 55 да бъде отхвърлен, тъй като систематично е отразен в § 62.

  § 56. Всички язовири на територията на страната се привеждат в съответствие с изискването на чл. 138в, ал. 1 в срок до една година от влизането в сила на този закон.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 56, който става § 66.

  § 57. Средствата за финансиране работата на комисиите по
  чл. 138а са за сметка на бюджета на съответната областна администрация.
  Комисията предлага § 57 да бъде отхвърлен, тъй като систематично е отразен в § 31.

  § 58. Собствениците на язовирни стени и на съоръжения към тях, които са в експлоатация, уведомяват писмено председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за действащия оператор на язовирната стена в 14-дневен срок от влизането в сила на този закон.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 58, който става § 67.

  § 59. Параграфи 124 и 145, т. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2007 г. и бр. 95 от 2009 г.) се отменят.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 59 и предлага да бъде отхвърлен.

  Предложение на н.п. Ирена Коцева и група народни представители:
  Създава се нов §59а:
  §59а. Параграф 32 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 47 от 2009г., изм.ДВ, бр.66 от 2013г., изм. ДВ, бр.98 от 2014г.) се отменя.

  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в § 59, т. 2.

  § 60. В Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 61 от 2010 г.) се правят следните изменения:
  1. В § 141, ал. 2 числото „18” се заменя с „9”.
  2. В § 152, ал. 2 числата „18, 20 и 21” се заличават.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 60 и предлага да бъде отхвърлен,

  § 61. В § 31, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 47 от 2009 г.) накрая се добавя „или от търговски дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с държавно участие”.
  Комисията предлага § 61 да бъде отхвърлен, тъй като систематично е отразен в § 59, т. 1.

  § 62. Параграф 12 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 103 от 2013 г.) се отменя.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 62 и предлага да бъде отхвърлен.

  Предложение на н.п. Ирена Коцева и група народни представители:
  Създава се нов §62а:
  §62а. В §14 на Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр.103 от 29.11.2013г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1 ду2мите „31 декември 2015” се заменят с „31 декември 2016”, а думите „1 януари 2016” се заменят с „1януари 2017”;
  2. В ал. 5 след думите „Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги” запетаята и думите до края на изречението се заличават.
  Комисията подкрепя предложението по принцип, което е отразено на систематичното му място в § 60, т. 3.


  § 63. Навсякъде в закона думите „и микроязовири” и „и микроязовирите” се заличават.
  Комисията предлага § 63 да бъде отхвърлен, тъй като систематично е отразен като § 61.

  Предложение на н.п. Ирена Коцева и група народни представители:
  Създава се нов §63а:
  §63а. В Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги (Обн., ДВ, бр. 18 от 25.02.2005 г., в сила от 20.01.2005 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., бр. 102 от 19.12.2006 г., бр. 102 от 28.11.2008 г., доп., бр. 47 от 23.06.2009 г., в сила от 23.06.2009 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., бр. 103 от 29.11.2013 г., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., бр. 17 от 6.03.2015 г., в сила от 6.03.2015 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 14:
  а) В ал.1, изречение първо запетаята и думите „които се предлагат по потребителски групи в зависимост от потребяваното количество вода и технологията на добиване и доставяне на водата” се заличават;
  б) създава се нова ал.2:
  „(2) ВиК операторите прилагат принципа на единна цена на ВиК услуга на обособената територия. Принципът се спазва задължително за цените на ВиК услугите „доставяне на вода на потребителите и/или на други ВиК оператори” и „отвеждане на отпадъчните води”. Цената за ВиК услугата „отвеждане на отпадъчни води” може да се определя диференцирано за групи потребители в зависимост от степента на замърсеност по реда на този закон и актовете по неговото прилагане.”
  2. В §1, ал.1, т.4 от Допълнителната разпоредба думите „4 на сто” се заменят с „2,5 на сто”.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 68:
  § 68. В Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги (обн., ДВ, бр. 18 от 2005 г.; изм., бр. 30, 65 и 102 от 2006 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 47 и 93 от 2009 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 17 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 14:
  а) в ал. 1, изречение първо думите „които се предлагат по потребителски групи в зависимост от потребяваното количество вода и технологията на добиване и доставяне на водата” се заличават;
  б) създава се нова ал. 2:
  „(2) В и К операторите прилагат принципа на единна цена на В и К услуга на обособената територия. Принципът се спазва задължително за цените на В и К услугите „доставяне на вода на потребителите и/или на други В и К оператори” и „отвеждане на отпадъчните води”. Цената за В и К услугата “отвеждане на отпадъчни води” може да се определя диференцирано за групи потребители в зависимост от степента на замърсеност по реда на този закон и актовете по неговото прилагане.”;
  в) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
  2. В чл. 21, ал. 1, т. 3 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
  3. В чл. 34, ал. 1 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
  4. В § 1, ал. 1, т. 4 от допълнителната разпоредба думите „4 на сто” се заменят с „2,5 на сто”.

  § 64. Параграф 22 влиза в сила от 1 януари 2016 г.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 64, който става § 69 и предлага следната редакция:

  § 69. Параграф 26, § 27, т. 2, относно чл. 138а, ал. 4, т. 1, § 31, т. 1, относно чл. 140, ал. 2, т. 1, § 32, т. 1, относно чл. 141, ал. 1, т. 2 и 3, § 48, т. 2, § 49, § 55, § 56 и § 57, т. 3, относно чл. 201, ал. 11 и 12 влизат в сила от 1 януари 2016 г.

  § 65. Параграф 23, т. 2 относно разпоредбата на чл. 138а, ал. 4, т. 1 влиза в сила от 1 януари 2016 г.
  Комисията предлага § 65 да бъде отхвърлен, тъй като систематично е отразен в редакцията на комисията за § 69.

  § 66. Параграф 27, т. 1 относно разпоредбата на чл. 140, ал. 2, т. 1 влиза в сила от 1 януари 2016 г.
  Комисията предлага § 66 да бъде отхвърлен, тъй като систематично е отразен в редакцията на комисията за § 69.

  § 67. Параграф 28, т. 1 относно разпоредбите на чл. 141, ал. 1, т. 2 и 3 влиза в сила от 1 юли 2016 г.
  Комисията предлага § 67 да бъде отхвърлен, тъй като систематично е отразен в редакцията на комисията за § 69.

  § 68. Параграфи 44, 45, 49 и 50 влизат в сила от 1 януари 2016 г.
  Комисията предлага § 68 да бъде отхвърлен, тъй като систематично е отразен в редакцията на комисията за § 69.

  § 69. Параграф 51, т. 3 относно разпоредбите на чл. 201, ал. 12 и
  13 влиза в сила от 1 януари 2016 г.
  Комисията предлага § 69 да бъде отхвърлен, тъй като систематично е отразен в редакцията на комисията за § 69.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума