Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
02/07/2015 първо гласуване


  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите


  № 553-11-20/07.07.2015 Г.

  ДОКЛАД


  ОТНОСНО: Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 502-01-51, внесен от Министерски съвет на 23 юни 2015г.

  На свое редовно заседание, проведено на 02.07.2015г., Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 502-01-51, внесен от Министерски съвет на 23.06.2015г.
  От Министерството на околната среда и водите на заседанието присъстваха: г-жа Ивелина Василева – министър, г-н Бойко Малинов – зам. министър, г-н Иван Ангелов – директор на д-я „Опазване чистотата на въздуха” и г-н Николай Цветков – гл.експерт в „Генетично модифицирани организми”; от Изпълнителна агенция „Морска администрация”: г-н Живко Петров – изпълнителен директор и г-жа Павлина Ковачева – гл.експерт и от Главна дирекция по пожарна безопасност и защита на населението: комисар Хрисимир Дочев – н-к отдел в дирекция „Критична инфраструктура, превенция и контрол” и гл.инспектор Йордан Йорданов – н-к сектор „Техническо оценяване на продукти” в същата дирекция.
  От името на вносителя, законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от министър Ивелина Василева.
  Основни цели на законопроекта: Транспониране изисквания на Директива 2012/33/ЕC за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на съдържанието на сяра в корабните горива, като с предвидените промени се определят лицата, които извършват съответните уведомления до органите на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и на Европейската комисия за наличието или липсата на корабни горива в пристанищата на страната в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 8, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух. Въвеждат се санкции за нарушения, извършени от разпространителите на корабни горива.
  На второ място - осигуряване на прилагането и на контрола на изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006, с идентифициране на отговорните лица за създаване и/или приспособяване на програми за сертифициране и обучение, създаване на системи за докладване по регламента и актуализиране на принудителните административни мерки, на глобите и имуществените санкции.
  Освен това - актуализиране и прецизиране на терминологията и на разпоредбите по отношение на емисиите от неподвижни източници, както и създаване на законово основание за въвеждане в подзаконовите нормативни актове на норми за допустими емисии, съответстващи на заключенията за най-добри налични техники, приети с решение на Европейската комисия в областта на емисиите от промишлеността и отмяна на вече неактуални разпоредби. Създава се и правна възможност, общинските съвети да приемат мерки за намаляване на замърсяването на въздуха, които до момента не са прилагани в страната и не присъстват в мерките от общинските програми по чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
  Очакванията от прилагането на законопроекта са свързани с:
  - хармонизиране и привеждане в съответствие с европейското на националното законодателство и преустановяване на стартираната процедура за Нарушение № 2014/0308 срещу Република България по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и изпълнени задължения на Република България за въвеждане на национални мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006;
  - Създаване на законово основание за въвеждане в подзаконовите нормативни актове на норми за допустими емисии, съответстващи на заключенията за най-добри налични техники, приети с решение на Европейската комисия и като резултат - подобрено качество на атмосферния въздух и актуализиране на законодателството чрез отмяна или корекция на някои остарели и неактуални разпоредби;
  - Намаляване на административната тежест по отношение на изискването за подаване на различна по вид информация;
  - Предприемане на допълнителни мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от страна на общинските власти и извършване на изменения и допълнения на Закона за биологичното разнообразие, свързани с прилагането на два нови регламента на Европейския съюз.
  Отношение по внесения законопроект взеха народните представители: Борислав Великов – относно определяне на компетенциите и критериите за тях, вменените правомощия и изисквания към общините и техния капацитет и предвидените санкции, Джевдет Чакъров – относно предвидените мерки и прекратяване на наказателната процедура към страната ни, както и за компетенциите на изпълнителната власт, Манол Генов – за вменяването на функции на общинските власти и възможностите им за изготвяне на програми за намаляване на емисиите, Вили Лилков- относно искането на методична помощ от общините.
  Изказвания и коментари направиха и н.п. Станислав Иванов и Чавдар Георгиев, както и представителите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и на Изпълнителната агенция „Морска администрация”.
  На поставени в изказванията въпроси отговори дадоха министър Василева и г-н Ив. Ангелов, след което председателят закри дебатите и подложи на гласуване обсъждания законопроект.
  След проведеното гласуване, Комисията по околната среда и водите с 15 гласа „за”, без ”против” и ”въздържали се” подкрепи законопроекта и изрази следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 502-01-51, внесен от Министерски съвет на 23.06.2015г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума