Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
09/07/2015 второ гласуване


  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

  № 553-11-21/13.07.15 г.


  Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Е Н Д О К Л А Д

  към доклад вх. № 553-11-19 от 29 юни 2015 г. за второ гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите, № 502-01-26, внесен от Министерския съвет на 7 април 2015 г., приет на първо гласуване на 30 април 2015 г.
  § 6. Създава се чл. 50а:
  „Чл. 50а. (1) Разрешителните по чл. 50, ал. 1 се преразглеждат задължително по отношение на съответствието с целите за опазване на околната среда по чл. 156а и за изпълнение на условията за планираните изключения по чл. 156б-156ж, както и във връзка с осигуряване на съгласуваност между хидроморфологичните условия във водните тела и постигането на изискваното екологично състояние или добър екологичен потенциал за силно модифицираните или изкуствените водни тела след извършване на всяка актуализация на характеризирането на района за басейново управление на водите по чл. 156з, на всеки 6 години в процеса на разработване на плановете за управление на речните басейни.
  (2) В случаите, в които упражняването на правата по разрешителното представлява натиск върху състоянието на водите, допринасящ за не постигане на доброто им състояние или за неизпълнение на условията по чл. 156б-156ж, разрешителното се изменя или прекратява служебно от органа по чл. 52, ал. 1.
  (3) Изменението или прекратяването на разрешителното се включва в програмите от мерки в съответния план за управление на речните басейни.”
  Предложение на н.п Борислав Великов и н.п. Вили Лилков:
  В параграф 6 предлагаме нова редакция на ал. 1 на новосъздадения чл. 50а, както следва:
  „Чл.50а (1) Разрешителните по чл. 50, ал.1 се преразглеждат когато:
  1.са констатирани несъответствия между хидроморфологичните условия и екологичното състояние или добрия екологичен потенциал за водни обекти, определени като изкуствени или силно модифицирани,
  2. данните от мониторинг или друга информация сочат, че установените цели за даден воден обект не се постигат,
  3. в процеса на разработване на плановете за управление на речните басейни е констатирана невъзможност за постигане целите за опазване на околната среда.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Джевдет Чакъров, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 6 относно създадения чл. 50а, ал. 2 да се редактира, като се уредят случаите, в които с измененията на разрешителните не могат да се постигнат целите за опазване на околната среда или изпълнени условията по чл. 156а-156ж – тяхното прекратяване и включване в проекта на план за управление на речните басейни, като директорът на басейновата дирекция уведомява титулярите на разрешителните и изпълнява действията по чл. 74, ал. 1, т. 1.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 8:
  § 8. Създава се чл. 50а:
  „Чл. 50а. (1) Разрешителните по чл. 50, ал. 1 се преразглеждат относно съответствието с целите за опазване на околната среда по чл. 156а, когато:
  1. данните от мониторинга или друга информация и оценки показват, че целите за опазване на околната среда, установени за водно тяло, не се постигат или съществува риск от влошаване на състоянието на водно тяло или потенциала на изкуствено или силно модифицирано водно тяло;
  2. са констатирани несъответствия между хидроморфологичните условия и екологичното състояние на водно тяло или добрия екологичен потенциал на изкуствено или силно модифицирано водно тяло;
  3. за водното тяло са обосновани изключения по чл. 156б - 156ж, изискващи изпълнение на определени условия.
  (2) Разрешителните по чл. 50, ал. 1 се преразглеждат при всяка актуализация на характеризирането на района за басейново управление на водите по чл. 156з.
  (3) Когато упражняването на правата по разрешително по чл. 50, ал. 1 представлява натиск върху състоянието на водите, допринасящ за влошаване на състоянието или непостигане на целите за опазване на околната среда или за неизпълнение на условията по чл. 156б-156ж, директорът на басейнова дирекция планира изменение на разрешителното, а когато с изменение не могат да бъдат постигнати целите или изпълнени условията - неговото прекратяване, като уведомява титулярят на разрешителното и изпълнява действията по чл. 74, ал. 1, т. 1.
  (4) Изменението или прекратяването на разрешителното по чл. 50, ал. 1 се включва в програмите от мерки в съответния план за управление на речните басейни.“


  § 39. В чл. 156е се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Не е налице нарушение на този закон в случаите, когато:
  1. не е постигнато добро екологично състояние на повърхностните води или добър екологичен потенциал на силно модифицираните водни тела или не е предотвратено влошаване на състоянието им в резултат на ново изменение на физичните характеристики на повърхностното водно тяло;
  2. не е постигнато предпазване от влошаване на състоянието на повърхностно водно тяло - от отлично до добро, в резултат от нови дейности за устойчиво човешко развитие със социално-икономически ефект;
  3. не е постигнато добро състояние на подземните води или не е предотвратено влошаване на състоянието им в резултат на изменение на нивото им.”
  2. Създават се ал. 3-10:
  „(3) В програмите от мерки по чл. 156н, ал. 2, т. 1, буква „а“ се планират мерки, свързани с оценка на въздействието върху околната среда, за дейности, които могат да доведат до непостигане на добро състояние или потенциал на съответно водно тяло или до влошаване на състоянието му, свързани с:
  1. ново изменение на физичните характеристики на повърхностни водни тела;
  2. черпене на повърхностни води, когато:
  а) сумата от проектното водно количество и вече разрешените за черпене водни количества надвишават 60% от постоянните ресурси на прясна вода, при 95-процентна обезпеченост за басейна на съответната река;
  б) при черпенето на проектното водно количество и разрешените вече други черпения има опасност да не се гарантира минимално-допустимият отток в реката в периода на маловодие на реката;
  3. черпене на подземни води чрез съществуващи или чрез нови водовземни съоръжения, когато:
  а) разрешеното черпене от водното тяло надвишава 60% от разполагаемите ресурси от подземни води за предходната година;
  б) мониторингът на нивата показва понижаване на водните нива в пунктовете за мониторинг.
  (4) В програмите от мерки по чл. 156н, ал. 2, т. 1, буква „а“ се планират мерки, свързани с оценка на въздействието върху околната среда, и за:
  1. всички нови дейности във водни тела, в които състоянието е по-ниско от добро и съответната дейност е натискът, който допринася за това, включително изграждане на язовири и водно електрически централи, черпене на повърхностни и подземни води;
  2. водни тела, за които в предходния план за управление на речните басейни са приложени изключения по ал. 1.
  (5) В случаите по ал. 3 и 4, когато инвестиционното предложение попада в обхвата на приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда, при преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда се вземат предвид:
  1. изпълнението на изискванията по ал. 2;
  2. алтернативните решения по ал. 7 за съответното инвестиционно предложение.
  (6) Оценката на кумулативното въздействие на всички вече разрешени дейности в границите на водното тяло се отчита в случаите по ал. 3 и 4 - за всяко инвестиционно предложение.
  (7) За всяко инвестиционно предложение, попадащо в обхвата на
  ал. 3 и 4, се включва оценка за изпълнението на изискванията по ал. 2, включително за всяко алтернативно решение, като:
  1. се разглеждат предложените мерки за намаляване на неблагоприятното въздействие върху състоянието на водното тяло и други, свързани с него компоненти на околната среда;
  2. се оценява ползата за обществото или за човешкото здраве и безопасност, или за устойчивото развитие и се сравняват с ползите за околната среда и за обществото от постигането на добро състояние на водите;
  3. се оценяват другите възможни варианти за постигане на ползите от инвестиционното предложение, които няма да доведат до изменения или отклонения в състоянието на водното тяло, и се обосновават причините, поради които е избрана алтернатива, водеща до такива изменения и отклонения свързани със:
  а) техническа неизпълнимост;
  б) прекомерни разходи.
  (8) Когато дейности в обхвата на ал. 3 и 4 не попадат в приложение № 1 и приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда, оценките по ал. 7 се извършват в рамките на екологичната оценка на плановете за управление на речните басейни.
  (9) Специфичните критерии за извършване на оценките по ал. 6-8 се определят с методика, одобрена от министъра на околната среда и водите.
  (10) Оценките по ал. 6-8 се включват в плановете за управление на речните басейни като обосновка на приложените изключения по ал. 1.”

  Предложение на н.п. Джевдет Чакъров, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 39, чл. 156е, в ал. 9 след думата „методика” се добавя „за прилагане на изключенията по чл. 156б-156е.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 39, който става § 42 и предлага следната редакция:
  § 42. В чл. 156е се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Не е налице нарушение на този закон, в случаите когато:
  1. не е постигнато добро екологично състояние на повърхностните води или добър екологичен потенциал на силно модифицираните водни тела или не е предотвратено влошаване на състоянието им в резултат на ново изменение на физичните характеристики на повърхностното водно тяло;
  2. не е постигнато предпазване от влошаване на състоянието на повърхностно водно тяло - от отлично до добро, в резултат от нови дейности за устойчиво човешко развитие със социално-икономически ефект;
  3. не е постигнато добро състояние на подземните води или не е предотвратено влошаване на състоянието им в резултат на изменение на нивото им.”
  2. Създават се ал. 3-10:
  „(3) В програмите от мерки по чл. 156н, ал. 2, т. 1, буква „а“ се планират мерки, свързани с оценка на въздействието върху околната среда, за дейности, които могат да доведат до непостигане на добро състояние или потенциал на съответно водно тяло или до влошаване на състоянието му, свързани със:
  1. ново изменение на физичните характеристики на повърхностни водни тела;
  2. черпене на повърхностни води, когато:
  а) сумата от проектното водно количество и вече разрешените за черпене водни количества надвишават 60 на сто от постоянните ресурси на прясна вода, при 95-процентна обезпеченост за басейна на съответната река;
  б) при черпенето на проектното водно количество и разрешените вече други черпения има опасност да не се гарантира минимално допустимият отток в реката в периода на маловодие на реката;
  3. черпене на подземни води чрез съществуващи или чрез нови водовземни съоръжения, когато:
  а) разрешеното черпене от водното тяло надвишава 60 на сто от разполагаемите ресурси от подземни води за предходната година;
  б) мониторингът на нивата показва понижаване на водните нива в пунктовете за мониторинг.
  (4) В програмите от мерки по чл. 156н, ал. 2, т. 1, буква „а“ се планират мерки, свързани с оценка на въздействието върху околната среда, и за:
  1. всички нови дейности във водни тела, в които състоянието е по-ниско от добро и съответната дейност е натискът, който допринася за това, включително изграждане на язовири и водно електрически централи, черпене на повърхностни и подземни води;
  2. водни тела, за които в предходния план за управление на речните басейни са приложени изключения по ал. 1.
  (5) В случаите по ал. 3 и 4, когато инвестиционното предложение попада в обхвата на приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда, при преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда се вземат предвид:
  1. изпълнението на изискванията по ал. 2;
  2. алтернативните решения по ал. 7 за съответното инвестиционно предложение.
  (6) Оценката на кумулативното въздействие на всички вече разрешени дейности в границите на водното тяло се отчита в случаите по ал. 3 и 4 - за всяко инвестиционно предложение.
  (7) За всяко инвестиционно предложение, попадащо в обхвата на
  ал. 3 и 4, се включва оценка за изпълнението на изискванията по ал. 2, включително за всяко алтернативно решение, като се:
  1. разглеждат предложените мерки за намаляване на неблагоприятното въздействие върху състоянието на водното тяло и други, свързани с него компоненти на околната среда;
  2. оценява ползата за обществото или за човешкото здраве и безопасност, или за устойчивото развитие и се сравняват с ползите за околната среда и за обществото от постигането на добро състояние на водите;
  3. оценяват другите възможни варианти за постигане на ползите от инвестиционното предложение, които са технически осъществими и не изискват прекомерни разходи и които няма да доведат до изменения или отклонения в състоянието на водното тяло, и се обосновават причините, поради които е избрана алтернатива, водеща до такива изменения и отклонения.
  (8) Когато дейности по ал. 3 и 4 не попадат в обхвата на приложение № 1 и приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда, оценките по ал. 7 се извършват в рамките на екологичната оценка на плановете за управление на речните басейни.
  (9) Специфичните критерии за извършване на оценките по ал. 6 - 8 се определят с методика за прилагане на изключенията по чл. 156б - 156е, одобрена от министъра на околната среда и водите.
  (10) Оценките по ал. 6 - 8 се включват в плановете за управление на речните басейни като обосновка на приложените изключения по ал. 1.”

  § 48. В чл. 194 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2 се създава се буква „г“:
  „г) нарушаване на непрекъснатостта на река от съоръженията по
  чл. 156и, ал. 2, т. 4.”;
  б) в т. 3 се създават букви „в”-„д”:
  „в) замърсяване от животновъдство;
  г) замърсяване от аквакултури;
  д) замърсяване от торове и продукти за растителна защита.“
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Таксата по ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ се определя на базата на отнетия обем вода и двустепенни такси за водовземане под и над съответните норми за водопотребление, определени в наредбата по чл. 117а.“
  3. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
  „(4) Таксата по ал. 1, т. 2 се определя на базата на:
  1. разрешен обем на изземване – в случаите по буква „а”;
  2. височината на преградното съоръжение – в случаите по буква „г”.
  (5) Таксата по ал. 1, т. 3, буква „а” се определя:
  1. за замърсяване от канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания – въз основа на общото годишно количество заустени отпадъчни води от канализационната система в повърхностния воден обект, с използване на корекционни коефициенти, отчитащи:
  а) вида на водоприемника – вътрешни или крайбрежни и преходни води;
  б) броя на заустванията в повърхностния воден обект от канализационната мрежа, които не постъпват в пречиствателна станция;
  в) степента на пречистване на отпадъчните води:
  аа) за частично пречистени отпадъчни води;
  бб) за непречистени отпадъчни води;
  г) замърсяването от промишлени предприятия, заустващи в канализационната система промишлени отпадъчни води, съдържащи:
  аа) приоритетни и приоритетно опасни вещества;
  бб) специфични вещества;
  вв) биоразградими вещества;
  гг) комплекс от вещества по букви „аа-вв”;
  2. за замърсяване от промишлени предприятия, формиращи биоразградими промишлени отпадъчни води, и от други обекти, формиращи отпадъчни води само с битов характер – въз основа на годишното количество зауствани отпадъчни води в повърхностния воден обект, с използване на корекционни коефициенти по т. 1;
  3. за замърсяване от промишлени предприятия извън случаите по
  т. 2 – като сума от:
  а) таксата, определена въз основа на годишния товар по химична потребност от кислород за промишлените отпадъчни води, зауствани в повърхностния воден обект, с използване на коефициенти в зависимост от броя на приоритетно опасните, приоритетните и специфичните вещества, и
  б) таксата за битовите отпадъчни води, определена въз основа на годишното количество зауствани битови отпадъчни води в повърхностния воден обект.”
  4. Създават се нови ал. 6-10:
  „(6) Таксите по ал. 1, т. 3, букви „б”-„д” се определят съответно:
  1. по буква „б” – въз основа на годишното количество на отвежданите води и концентрацията на характерни замърсители, за които в разрешителното са определени максимално допустими стойности;
  2. по буква „в” – въз основа на броя отглеждани животни, като се отчита видът на животните чрез определяне на корекционни коефициенти за едър рогат добитък, дребен рогат добитък, свине, птици и други животни;
  3. по буква „г” – въз основа на годишното количество произведена продукция;
  4. по буква „д” – въз основа на количеството и вида на съответния препарат, като елемент от неговата продажна цена.
  (7) Таксата по ал. 5 се включва в цената на ВиК услугата:
  1. с корекционните коефициенти по ал. 5, т. 1, буква „г” за съответните замърсители – за промишлени предприятия, заустващи промишлени отпадъчни води в канализационната система;
  2. без корекционните коефициенти по ал. 5, т. 1, буква „г” – за домакинства, обекти за обществено обслужване, търговски и други обекти, формиращи отпадъчни води само с битов характер.
  (8) Ако титулярът на разрешителното изгради и експлоатира система за непрекъснат автоматизиран мониторинг и когато показанията на системата са валидирани от контролиращия орган, таксата по ал. 1, т. 3, буква „а” се определя на базата на реалните товари на замърсяващите вещества.
  (9) За възстановяването на разходите за околна среда и ресурсните разходи се определя корекционен коефициент за завишаване на таксата:
  1. за водовземане – при самостоятелно водоснабдяване (чрез собствени водовземни съоръжения);
  2. за замърсяване:
  а) във водни тела, химичното или екологичното състояние на които е по-ниско от добро;
  б) в зони за защита на водите;
  в) при заустване в пресъхващите, карстовите и пониращите
  реки, както и в малките и средните реки, определени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 9.
  (10) Таксата по ал. 1, т. 2, буква „г” се дължи до въвеждане в експлоатация на съоръжение, осигуряващо непрекъснатостта на реката.”
  5. Досегашната ал. 6 става ал. 11.
  6. Досегашната ал. 7 става ал. 12 и в нея:
  а) основният текст се изменя така:
  „(12) Такса по ал. 1 не се заплаща в случаите:”;
  б) създават се т. 6-8:
  „6. за замърсяване – при отглеждане на животни за задоволяване на собствени потребности на домакинството, при брой на различните видове животни, посочен в наредбата по чл. 137, ал. 10 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
  7. за водовземане с цел създаване на нови, възстановяване и/или поддържане на местообитания и/или местообитания на видове, включително влажни зони, в територии - част от Националната екологична мрежа по смисъла на чл. 3 от Закона за биологичното разнообразие, в които поддържането и/или подобряването на водния режим е важен фактор за тяхното опазване; в тези случаи не се допуска използването на иззетата вода за дейност, насочена към упражняване на професия или занаят и реализиране на печалба;
  8. за изземване на наносни отложения в случаите по чл. 140.“
  7. Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно ал. 13 и 14.

  Предложение на н.п. Георги Андонов:
  В § 48, в чл. 194 се правят следните изменения и допълнения:
  В ал.1, т.2, буква а) думите „повърхностни води” се заменя с „река Дунав и водохранилища”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Борислав Великов и н.п. Вили Лилков:
  В § 48, чл. 194 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в новата ал. 5 на чл. 194 думите:
  „общото количество заустени отпадъчни води от канализационната система” се заменят с думите: „фактурираното количество вода, доставено от ВиК оператора към ползвателите.”;
  2. в новата ал. 5 на чл. 194, т.1, буква в) да се добави нова подбуква вв) със следния текст:
  „за постигнато качество на пречистените отпадъчни води до или под определените стойности на показателите в разрешителното за заустване.”;
  3. в новата ал. 5 на чл. 194, т.1, буква г) предлагаме подбуква гг) да отпадне;
  4. предлагаме редакция на новата ал. 7 на чл. 194, както следва:
  „Чл. 194,(7) Таксата по ал. 5 се включва в пълен размер като елемент от признатите разходи от КЕВР за дейността, формиращи цената на ВиК услугата.”
  5. предлагаме редакция на новата ал. 9 на чл. 194, както следва:
  „Чл. 194 (9) За възстановяването на разходите за околна среда и ресурсните разходи се определя корекционен коефициент за завишаване на таксата за замърсяване:
  1. във водни тела, химичното или екологичното състояние на които е по-ниско от добро;
  2. в зони за защита на водите;
  3. при заустване в пресъхващите, карстовите и пониращите реки, както и в малките и средните реки, определени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 9.”
  Комисията не подкрепя предложението по т. 2, 3 и 5 и подкрепя по принцип предложението по т. 1 и 4.
  Предложение на н.п. Ирена Коцева и група народни представители:
  В § 48 се правят следните изменения:
  1. Чл. 194, ал. 5, т. 1 от законопроекта се изменя така:
  „1. като се изчислява годишно въз основа на стойностите, получени от извършен собствен мониторинг на количеството зауствани отпадъчни води и на концентрацията на характерни замърсители в отпадъчните води, за които в разрешителното са определени индивидуални емисионни ограничения, за ВиК операторите – фактурираното количество вода, доставено от оператора към потребителите, които ползват услугата „отвеждане” в куб.м.”;
  2.Чл. 194, ал. 7, от законопроекта се изменя така:
  „(7)Таксата по ал. 5 се включва в цената на ВиК услугата.”

  Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и подкрепя по принцип предложението по т. 2.

  Предложение на н.п. Манол Генов:
  В § 48, чл. 194:
  1. ал. 5, т.1 да отпадне;
  2. ал. 7 да се редактира и прецизира;
  3. ал. 9, т.2 – корекционният коефициент за завишаване на таксата за замърсяване да се отнася до новопроектирани ПСОВ и за реконструирани канализационни системи.
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и 3 и подкрепя по принцип предложението по т. 2.

  Предложение от н. п. Живко Мартинов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В §48 относно чл. 194:
  1. В ал. 1 буква „б“ се изменя така:
  „б) точка 3 се изменя така:
  3. такса за замърсяване:
  а) за заустване на отпадъчни води в повърхностни води;
  б) за отвеждане на замърсители в подземните води;
  в) от дифузни източници от селското стопанство; тази такса не се заплаща, ако се заплаща такса по буква „а” или „б”.”
  2. В ал. 5:
  а) точка 3 се изменя така:
  „3. по буква „в” - с наредба на Министерския съвет, по предложение на министъра на земеделието и храните, съгласувано с министъра на околната среда и водите, с която се определят размера, реда и начина за изчисляване и заплащане на таксите.”;
  б) точки 4 и 5 отпадат.
  3. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Таксата по ал. 5:
  1. точка 1:
  а) буква „а” се включва в признатите годишни разходи, формиращи необходимите годишни приходи на В и К операторите;
  б) буква „г” не се включва в признатите годишни разходи, формиращи необходимите годишни приходи на В и К операторите, а се заплаща индивидуално от потребителите чрез В и К оператора, предоставящ услугата „отвеждане на отпадъчни води”;
  2. точка 3 се заплаща индивидуално от собственика или ползвателя на стопанството или лицето, което пуска на пазара продукти за растителна защита.
  4. В ал. 7, която става ал. 11, т. 6 се изменя така:
  „6. замърсяване от дифузни източници от селското стопанство при:
  а) отглеждане на животни за задоволяване на собствени потребности на домакинството, при брой на различните животни, посочени в наредбата по чл. 137, ал. 10 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
  б) биологично отглеждане на животни, пчели и аквакултури;

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 48, който става § 52 и предлага следната редакция:
  § 52. В чл. 194 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2:
  аа) в буква „а” думите „повърхностните води” се заменят с „река Дунав и водохранилища”;
  бб) създава се буква „г“:
  „г) нарушаване на непрекъснатостта на река от съоръженията по
  чл. 156и, ал. 2, т. 4.”;
  б) точка 3 се изменя така:
  „3. такса за замърсяване:
  а) за заустване на отпадъчни води в повърхностни води;
  б) за отвеждане на замърсители в подземните води;
  в) от дифузни източници от селското стопанство; тази такса не се заплаща, ако се заплаща такса по буква „а” или „б”.”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Таксата по ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ се определя на базата на отнетия обем вода и съответните норми за водопотребление, определени в наредбата по чл. 117а.“
  3. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
  „(4) Таксата по ал. 1, т. 2 се определя на базата на:
  1. разрешен обем на изземване – в случаите по буква „а”;
  2. височината на преградното съоръжение – в случаите по буква „г”.
  (5) Таксите по ал. 1, т. 3 се определят:
  1. по буква „а“ за замърсяване от:
  а) канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания – въз основа на годишното фактурирано водно количество от В и К оператора за потребителите, които ползват услугата „отвеждане на отпадъчни води” в куб. м., с корекционни коефициенти, отчитащи вида на водоприемника, броя на заустванията и степента на пречистване;
  б) промишлени предприятия, формиращи биоразградими промишлени отпадъчни води и от други обекти, формиращи отпадъчни води само с битов характер – въз основа на годишното количество зауствани отпадъчни води в повърхностния воден обект, с корекционните коефициенти по буква „а“;
  в) промишлени предприятия извън случаите по буква „б“ – като сума от:
  аа) таксата, определена въз основа на годишния товар по химична потребност от кислород за промишлените отпадъчни води, зауствани в повърхностния воден обект, с корекционни коефициенти в зависимост от броя на приоритетно опасните, приоритетните и специфичните вещества, и
  бб) таксата за битовите отпадъчни води, определена въз основа на годишното количество зауствани битови отпадъчни води в повърхностния воден обект;
  г) производствени отпадъчни води, които нямат битов характер и са заустени в канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания – въз основа на количеството, веществата и показателите на отпадъчните води, съгласно писмен договор с В и К оператора, с корекционните коефициенти по буква „в”, подбуква „аа”;
  2. по буква „б” – въз основа на годишното количество на отвежданите води и концентрацията на характерни замърсители, за които в разрешителното са определени максимално допустими стойности;
  3. по буква „в” - с наредба на Министерския съвет, по предложение на министъра на земеделието и храните, съгласувано с министъра на околната среда и водите, с която се определят размера, реда и начина за изчисляване и заплащане на таксите.”
  4. Създават се нови ал. 7, 8 и 9 и ал. 10:
  „(7) Таксата по ал. 5:
  1. точка 1:
  а) буква „а” се включва в признатите годишни разходи, формиращи необходимите годишни приходи на В и К операторите;
  б) буква „г” не се включва в признатите годишни разходи, формиращи необходимите годишни приходи на В и К операторите, а се заплаща индивидуално от потребителите чрез В и К оператора, предоставящ услугата „отвеждане на отпадъчни води”;
  2. точка 3 се заплаща индивидуално от собственика или ползвателя на стопанството или лицето, което пуска на пазара продукти за растителна защита.
  (8) Ако титулярят на разрешителното изгради и експлоатира система за непрекъснат автоматизиран мониторинг и когато показанията на системата са валидирани от контролиращия орган, таксата по ал. 1, т. 3, буква „а” се определя на базата на реалните товари на замърсяващите вещества.
  (9) За възстановяването на разходите за околна среда и ресурсните разходи се определя корекционен коефициент за завишаване на таксата:
  1. за водовземане – при самостоятелно водоснабдяване (чрез собствени водовземни съоръжения);
  2. за замърсяване:
  а) във водни тела, химичното или екологичното състояние на които е по-ниско от добро;
  б) в зони за защита на водите;
  в) при заустване в пресъхващите, карстовите и пониращите реки, както и в малките и средните реки, определени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 9.
  (10) Таксата по ал. 1, т. 2, буква „г” се дължи до въвеждане в експлоатация на съоръжение, осигуряващо непрекъснатостта на реката.”
  5. Досегашната ал. 7 става ал. 11 и в нея:
  а) текстът преди т. 1 се изменя така: „ Такса по ал. 1 не се заплаща в случаите:”;
  б) създават се т. 6, 7 и 8:
  „6. замърсяване от дифузни източници от селското стопанство при:
  а) отглеждане на животни за задоволяване на собствени потребности на домакинството, при брой на различните видове животни, съгласно наредбата по чл. 137, ал. 10 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
  б) биологично отглеждане на животни, пчели и аквакултури;
  7. за водовземане с цел създаване на нови, възстановяване и/или поддържане на местообитания и/или местообитания на видове, включително влажни зони, в територии - част от Националната екологична мрежа по смисъла на чл. 3 от Закона за биологичното разнообразие, в които поддържането и/или подобряването на водния режим е важен фактор за тяхното опазване; в тези случаи не се допуска използването на иззетата вода за дейност, насочена към упражняване на професия или занаят и реализиране на печалба;
  8. за изземване на наносни отложения в случаите по чл. 140.“
  6. Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно ал. 12 и 13.


  § 52. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1, ал. 1:
  а) точка 6 се изменя така:
  „6. „водоносен хоризонт” е един или повече слоеве от скали или други геоложки пластове, разположени под повърхността, които имат достатъчна порестост и водопропускливост, позволяваща значителен поток или черпене на значителни количества подземни води;”
  б) в т. 16, буква „б” след думата „средномногогодишните“ се добавя „максимални”;
  в) точка 56 се изменя така:
  „56. „естествени ресурси на подземните води” са дългосрочната годишна средна стойност на общо подхранване на подземното водно тяло;”
  г) точка 77 се изменя така:
  „77. „значима и устойчива тенденция за повишаване” е всяко статистическо и екологично значимо повишаване на концентрацията на замърсител, група от замърсители или показател на замърсяване в подземните води, за което е преценено, че е необходимо обръщане на тенденцията в съответствие с чл. 156а, ал. 1, т. 2, буква „в“;”
  д) в т. 92 думите „т. 12” се заменя с „т. 13”;
  е) създават се т. 93-96:
  „93. „домакинство” са съпрузите, лицата, живеещи във фактическо съпружеско съжителство, както и техните деца и роднини, ако живеят при тях.
  94. „язовир” е водностопанска система, включваща водния обект, язовирната стена, съоръженията и събирателните деривации.
  95. „оператор на язовирна стена” е физическо лице хидроспециалист или юридическо лице, което разполага със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях, възложени му от собственика.
  96. „натиск върху състоянието на водите“ е всяка човешка дейност, която може да окаже въздействие върху състоянието на водите.”
  2. Параграф 2в се изменя така:
  „§ 2в. Този закон въвежда изискванията на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно оценката и управлението на риска от наводнения (OB, L 288/27 от 6 ноември 2007 г.) и чл. 11 и 12 на Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите, за изменение и последваща отмяна на директиви 82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО, 84/491/ЕИО, 86/280/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 2000/60/ЕО (ОВ, L 348 от 24 декември 2008 г.).“
  Предложение на н.п. Борислав Великов и н.п. Вили Лилков:
  В § 52 се добавят нови точки 97 и 98 в § 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби за въвеждане на дефиниции на понятията „находище на минерална вода” и „находище на изворна вода”:
  „97. „находище на минерална вода” е подземно водно тяло, разположено в границите на геоложки и физически защитен водоносен хоризонт, басейн или система, съдържащо еднотипни по химически състав и качества минерални води, експлоатиращи се чрез един или няколко естествени извора и/или сондажа.
  98. „находище на изворна вода” е подземно водно тяло, съдържащо еднотипни по химически състав и качества подземни води, отговарящи на изискванията за бутилиране като „изворна вода”, експлоатиращи се чрез един или няколко естествени извора и/или сондажа.”
  Комисията не подкрепя предложението по т. 98 и подкрепя по принцип предложението по т. 97.
  Предложение на н.п. Борислав Великов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 52, § 1 от допълнителните разпоредби:
  1. в буква „г”, т. 77, пред думата „показател” се добавя „изменение на”;
  2. в буква „е”, т. 96, пред думата „въздействие” се добавя „неблагоприятно”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Живко Мартинов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 1, ал. 1 се създава т. 99:
  „99. „замърсяване от дифузен източник“ е замърсяване в резултат от човешка дейност, което не е заустване в повърхностни води и/или отвеждане на замърсители в подземни води, концентрирано в определена точка.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н. п. Борислав Великов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В предложената т. 99 за дефиниране на „замърсяване от дифузен източник”, след думата „заустване” да се добави „на отпадъчни води”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 52, който става § 58 и предлага следната редакция:
  § 58. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1, ал. 1:
  а) точка 6 се изменя така:
  „6. „водоносен хоризонт” е един или повече слоеве от скали или други геоложки пластове, разположени под повърхността, които имат достатъчна порестост и водопропускливост, позволяваща значителен поток или черпене на значителни количества подземни води;”
  б) в т. 16, буква „б” след думата „средномногогодишните“ се добавя „максимални”;
  в) в т. 17 думите „подземните води от находищата“ се заличават, а думата „посочени“ се заменя с „посочените“;
  г) точка 56 се изменя така:
  „56. „естествени ресурси на подземните води” са дългосрочната годишна средна стойност на общо подхранване на подземното водно тяло;”
  д) точка 77 се изменя така:
  „77. „значима и устойчива тенденция за повишаване” е всяко статистическо и екологично значимо повишаване на концентрацията на замърсител, група от замърсители или изменение на показател на замърсяване в подземните води, за което е преценено, че е необходимо обръщане на тенденцията в съответствие с чл. 156а, ал. 1, т. 2, буква „в“;”
  е) в т. 92 думите „т. 12” се заменя с „т. 13”;
  ж) създават се т. 93-99:
  „93. „домакинство” са съпрузите, лицата, живеещи във фактическо съпружеско съжителство, както и техните деца и роднини, ако живеят при тях;
  94. „язовир” е водностопанска система, включваща водния обект, язовирната стена, съоръженията и събирателните деривации;
  95. „оператор на язовирна стена” е физическо лице хидроспециалист или юридическо лице, което разполага със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях, възложени му от собственика;
  96. „натиск върху състоянието на водите“ е всяка човешка дейност, която може да окаже неблагоприятно въздействие върху състоянието на водите;
  97. „зона за защита на водите” е територията на водосбора на повърхностно водно тяло или земната повърхност над подземно водно тяло;
  98. „находище на минерална вода“ е подземно водно тяло съдържащо минерални води, еднотипни по химически състав и свойства;

  99. „замърсяване от дифузен източник“ е замърсяване в резултат от човешка дейност, което не е заустване на отпадъчни води в повърхностни води и/или отвеждане на замърсители в подземните води, концентрирано в определена точка.“

  2. Параграф 2в се изменя така:
  „§ 2в. Този закон въвежда изискванията на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно оценката и управлението на риска от наводнения (OB, L 288/27 от 6 ноември 2007 г.) и чл. 11 и 12 на Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите, за изменение и последваща отмяна на директиви 82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО, 84/491/ЕИО, 86/280/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 348/84 от 24 декември 2008 г.).“

  Предложение от н. п. Живко Мартинов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В преходните и заключителни разпоредби се създава нов параграф със следното съдържание:
  „§. Такса за замърсяване от дифузни източници от селското стопанство се дължи от 1 януари 2017 г.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 69:
  § 69. Такса за замърсяване от дифузни източници от селското стопанство се дължи от 1 януари 2017 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ:
  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума