Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
16/07/2015 първо гласуване

  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите


  № 553-11-24/20.07.2015 Г.

  ДОКЛАД


  ОТНОСНО: Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за водите, № 554-01-119, внесен от НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ и ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ на 18 ЮНИ 2015г.

  На свое редовно заседание, проведено на 16 юли 2015 г., Комисията по околната среда и водите, разгледа на първо четене Законопроект за допълнение на Закона за водите, № 554-01-119, внесен от НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ и ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ на 18 ЮНИ 2015 г.
  От Министерството на околната среда и водите на заседанието присъстваха: г-н Павел Гуджеров – заместник - министър; от страна на вносителите – н.п. Настимир Ананиев, както и негов експерт-съветник – г-н Йордан Господинов.
  От името на вносителя законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от н.п. Настимир Ананиев, който посочи, че всички титуляри на разрешителни по чл. 46 от Закона за водите трябва да инсталират измервателна апаратура и да отчитат количеството отнети води. Според вносителите, това задължение е изключително обременяващо при отглеждане на аквакултури и не се наблюдава техническа необходимост от измерването на постъпили води, които почти веднага се връщат в естествения воден обект, без съществено замърсяване. Посочва се още, че замърсяването е от естествен произход и монтирането на измервателната апаратура, особено когато става въпрос за водно количество на значителна част от речното течение създава неоправдана тежест за бизнеса. Предвижда се отмяната на монтиране на измервателна апаратура за неголеми предприятия за отглеждане на аквакултури да не се прилага при използване на изкуствени химически вещества. Предлаганата мярка ще облекчи административната тежест и разходи за малкия и среден бизнес в тази сфера.
  Не се очакват разходи за държавния бюджет и мярката според вносителите не засяга правото на Европейския съюз.
  Отношение по внесения законопроект взеха: зам.-министър Павел Гуджеров, който обоснова изискванията за измерване и особено за замърсяване на водите, анализира понятията малки и средни предприятия относно ползването и замърсяването на водите; н.п. Чавдар Георгиев, подкрепяйки мотивите на г-н Гуджеров относно необходимостта от измерване; н.п. Георги Божинов – давайки пример за ползваните води от АЕЦ; н.п. Борислав Великов, подкрепяйки законопроекта и г-н Господинов, който допълни мотивите на вносителя.
  Председателят прикани към други изказвания, след което прекрати дискусиите и обяви процедура по гласуване, при което, Комисията по околната среда и водите, с 2 гласа „за”, без ”против” и 12”въздържали се” не подкрепи законопроекта и изрази следното


  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за водите, № 554-01-119, внесен от НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ и ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ на 18 ЮНИ 2015г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума