Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
17/09/2015 първо гласуване


  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите

  № 553-11-27/25.09.2015 г.
  ДОКЛАД

  ОТНОСНО: Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 502-01-71, внесен от Министерски съвет на 19 август 2015г.

  На свое редовно заседание, проведено на 17.09.2015г., Комисията по околната среда и водите, разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 502-01-71, внесен от Министерски съвет на 19 август 2015г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на околната среда и водите - г-жа Мария Гълъбова, директор на дирекция „Превантивна дейност” и г-жа Елена Чобанова, главен експерт в отдел „Опасни химични вещества” в дирекция „Превантивна дейност”, а от Министерството на здравеопазването – д-р Ваньо Шарков, заместник-министър, инж. Анна Масларска, главен експерт в дирекция Държавен здравен контрол и г-жа Полина Денчева, началник отдел „Административни актове и договори в дирекция НРОПЗ.
  От името на вносителя законопроекта и мотивите за неговото внасяне бяха представени от г-жа Анна Масларска.
  Основната цел на предлаганите промени е необходимостта от въвеждането на мерки за прилагане на: Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди и Регламент (ЕС) № 334/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 528/2012 относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди по отношение на някои условия за достъп до пазара; Делегиран Регламент (ЕС) № 492/2014 на Комисията от 7 март 2014 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за подновяване на разрешения за биоциди, които са предмет на взаимно признаване; Регламент (ЕC) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества, който се прилага от всички държави - членки на Европейския съюз, от 2 септември 2014; Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали (Регламент (ЕС) № 649/2012), и Регламент (ЕС) № 259/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в потребителските детергенти.
  С предложените изменения и допълнения се цели още усъвършенстване на регулаторната рамка за издаването на разрешения за биоциди и предоставянето им на пазара, без да намалява високото равнище на защита за околната среда, здравето на хората и животните, ще се опростят правилата за защита на данните, ще се предотврати дублирането на изпитвания върху гръбначни животни, посредством задължителен обмен на данни, ще се установят правила за паралелна търговия с биоциди и ще се обхванат изделия или материали, третирани с биоциди.
  С цел насърчаването на употребата на продукти с по-благоприятен профил от гледна точка на околната среда или на здравето на човека или животните е въведена опростена процедура за издаване на разрешение за такива биоциди. При определени условия, след като тези продукти бъдат разрешени в поне една държава – членка на Европейския съюз, се допуска предоставянето им на пазара във всички държави членки, без да е необходимо взаимно признаване на разрешение.
  Предвиждат се промени и в Административнонаказателните разпоредби, с цел въвеждане на санкция за лицата, които пускат на пазара третирани изделия, които не отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) № 528/2012, за лицата, които не изпълняват задълженията за предоставяне на информация по чл. 73 от същия регламент, както и за лицата, които не изпълняват задълженията си за ограничаване на изпитвания върху гръбначни животни. Предлага се включването на санкция и за професионални потребители на биоциди, които употребяват такива без издадено разрешение.
  Въвеждат се мерки за прилагане на Регламент (ЕC) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества - нова европейска законодателна уредба, с която се установяват хармонизирани правила на ниво Европейски съюз по отношение предлагането на пазара на химични вещества и смеси, с които може да се злоупотреби за незаконно производство на взривни вещества (т. нар. прекурсори). Целта е да се ограничи достъпът на масовия потребител до прекурсорите на експлозиви и да се предотврати възможността за изработване на взривни вещества в домашни условия.
  С предложените изменения се определят контролните правомощия на министъра на здравеопазването във връзка с прилагането на Регламент (ЕC) № 98/2013 по отношение на забраната за предоставяне на прекурсори на взривни вещества на масовия потребител и по изпълнението на задълженията за етикетиране, както и от министъра на вътрешните работи - по отношение на задълженията за докладване на подозрителни транзакции, липси и кражби.
  Със законопроекта ще се реализират и присъщите функции на държавата да защитава националните интереси по управлението на химикали, свързани с опазване на човешкото здраве и околната среда, заложени като приоритет в политиките по околна среда и здраве, и свързаните с това задължения, въведени в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.
  Законопроектът предвижда административни наказания за физическите и юридическите лица за нарушаване на забраната за предоставяне на прекурсори на масовия потребител, за неизпълнение на задължението за етикетиране и при неизпълнение на задължението за докладване на подозрителни транзакции или на опити за такива и за значителни липси и кражби.
  Предвидено е и изменение на Наказателния кодекс, като се предлага криминализиране на действията по предоставяне, въвеждане, притежаване или използване на прекурсори с цел незаконно производство на взривни вещества.
  С измененията и допълненията в Закона ще се обезпечи дейността на Експертния съвет за оценка на приоритетни вещества, създаден към министъра на околната среда и водите, и ще се създадат условия за неговото устойчиво и ефективно функциониране. Очакваните ползи и резултати за обществото произтичащи от предлаганите промени оправдават необходимите за това човешки и финансови ресурси.
  Отношение по внесения законопроект взеха: народните представители Георги Божинов- относно новите процедури и Борислав Великов-относно безопасността за хората, някои понятия и проблеми за ВиК сектора, получили отговор от страна на вносителите.
  Председателстващият прикани към други изказвания, след което прекрати дискусиите и обяви процедура по гласуване, прието от комисията.
  След проведеното гласуване, Комисията по околната среда и водите с 13 гласа „за”, без ”против” и ”въздържали се” подкрепи единодушно законопроекта и изрази следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 502-01-71, внесен от Министерски съвет на 19 август 2015г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума