Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
12/11/2015 първо гласуване

  Доклад
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите


  № 553-11-28/17.11.2015 г.

  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г., № 502-01-86, внесен от Министерски съвет на 30.10.2015 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 12.11.2015 г., Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2016 г., № 502-01-86, внесен от Министерски съвет на 30.10.2015г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на околната среда и водите: г-жа Ивелина Василева – министър, г-н Красимир Живков и г-н Бойко Малинов – заместник-министри, г-жа Ива Таланова- директор „Финансово управление” и г-жа Мариета Марианова – директор на „Административно-правно и финансово обслужване и от Министерство на финансите – г-жа Николина Апостолова-гл. експерт в дирекция „Държавни разходи” и г-н Ангел Ангелов – държавен експерт в дирекция „Национален фонд”.
  Министър Василева представи проекта на държавния бюджет, в частта околна среда и бюджет на Министерството на околната среда и водите, подчертавайки, че просперитетът на българското общество в дългосрочен план зависи от предотвратяването на деградацията на околната среда и въвеждането на устойчиви модели на производство и потребление, съобразени с капацитета и възможностите за възстановяване на екосистемите.
  Опазването на околната среда е важна предпоставка за осигуряване на икономически растеж, нови възможности за бизнеса, по-висока заетост и повече работни места, здравословен начин на живот, сигурност и социална равнопоставеност. Осъществяването на преход към „зелена” и нисковъглеродна икономика зависи от рационалното използване и съхраняването на природния капитал, който е запас от природни ресурси, от който могат да бъдат получени екосистемни продукти и услуги и който осигурява: източници на енергия, храна и материали; среда за изхвърляне на отпадъци и замърсяване; състоянието на климата, качеството на водата и почвата, както и средата за живеене и отдих.
  Последователното и съгласувано съчетаване на екологичните съображения в различните сектори и политики ще допринесе за увеличаване на ефективността, с която природните ресурси се използват и за намаляване на общия натиск на икономическите дейности върху околната среда.
  Един от основните акценти през следващия прогнозен период следва да бъде развитието на екологичния потенциал на икономиката, посредством въвеждането на екологично чисти технологии и производства, намаляване потреблението на първични суровини и ресурси, превенция и ограничаване на промишленото замърсяване, насърчаване на рециклирането, оползотворяването и повторното използване на отпадъците, развитие на агроекологичните практики, биологичното земеделие и екотуризма, които опазват природното богатство на страната. Затова и интегрирането на политиката по околната среда в политиките за развитие на отраслите на икономиката на страната става все по-актуално.
  Сред основните приоритети на МОСВ през следващия тригодишен период е и продължаване на ускореното изграждане на екологичната инфраструктура на страната (съоръжения за управление на отпадъците, канализация и пречиствателни станции за отпадъчни води) и екологичната мрежа Натура 2000, което ще съдейства за подобряване на качеството на живот на населението и опазване на екосистемите, както и за изпълнение на ангажиментите на страната към ЕС.
  Предвидените средства в сферата на опазването на околната среда са насочени предимно към екологични проекти и дейности за изграждане на малки водоснабдителни системи, както и за проекти за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води, канализационни мрежи и довеждащи колектори, съоръжения за защита от вредното въздействие на водите и др. Значителни средства ще бъдат насочени към екологични проекти, свързани с модернизирането и изграждането на инфраструктура за третиране на отпадъците, в съответствие с европейските изисквания. Предвидените средства за изпълнението на програмите за отстраняване на минали екологични щети на приватизираните предприятия, причинени от минали действия или бездействия до приватизацията им, са в размер на 5 млн. лв. за 2016г.
  С проектозакона на Закона за държавния бюджет за 2016 г., за МОСВ се определят приходи в размер на 48 000 хил. лв., при 10 030 хил. лв. за бюджет 2015 г., или значително увеличение, което се дължи на нов подход при отчитането на събраните държавни такси по Закона за водите, които са в полза на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
  Разходната част включва разходи за персонал, разходи за издръжка и капиталови разходи, като общите разходи, заложени в бюджета на Министерството на околната среда и водите възлизат на 44 482 000 лв. Предвижданите разходи по бюджета на МОСВ за 2016г. са най-високи за „Политиката в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда” – 20 163 хил. лв. (при 19 766,9 за 2015 г.), за политиката в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост – 9 415,0 хил. лв. ( увеличение с 300,0 хил. лв. спрямо 2015 г.) и за програма „Администрация” – 14 900 хил. лв. (при 14 600,0 за 2015). Другите значими разходи са за съхранение, укрепване и възстановяване на екосистемите, видовете и генетичните им ресурси, интегрираното управление на водите и управлението на отпадъците.
  Г-жа Василева посочи още какво ще се реализира с помощта на трансфери и средства от ПУДООС и какви средства се предвиждат за екологични проекти на общините.
  Г-н Свилен Иванов, председателстващ заседанието на Комисията, благодари на министър Василева за представянето на законопроекта и обърна внимание, че се разглежда законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2016 г. и бюджетната прогноза за периода 2017-2018 г. в програмен формат, като се фокусира основно върху тази част, която засяга компетенциите на Комисията, работата на Министерството на околната среда и водите и политиките, свързани с околната среда и водите.
  След откриване на дебатите, отношение по законопроекта взеха: народните представители: Борислав Великов, изказвайки подкрепа за проекта и поставяйки въпроси относно ВиК сектора, средствата за екологични проекти и тяхното разпределение и последващ контрол, съфинасирането на Оперативна програма „Околна среда”; Чавдар Георгиев, който изказа противно становище за бюджета като цяло, с въпроси за средствата в бюджета и връзката с оперативните програми и ще се реализират ли приоритетните дейности; Георги Божинов за очакваните приходи от такси и решаване на проблемите с отпадъците, включително средствата от ПУДООС; Иван Станков, относно основните направления на разходите и подсилване на уязвимите направления; Манол Генов с въпрос за закриване на нерегламентираните сметища, получили изчерпателни отговори от министъра.
  Г-н Свилен Иванов, след отправяне на покана за други изказвания и благодарност за участието на ръководство на МОСВ в заседанието, прекрати дебатите и обяви гласуване на законопроекта, след което Комисията по околната среда и водите подкрепи законопроекта с 10 гласа „за”, 5 „против” и без „въздържали се” и изрази следното

  СТАНОВИЩЕ:
  Комисията подкрепя проектозакона и заложените в него показатели по отношение на опазването на околната среда и предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2016 г., № 502-01-86, внесен от Министерски съвет на 30.10.2015г.


  ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  СВИЛЕН ИВАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума