Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
19/05/2016


  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите

  № 653-11-3/26.05.16 г.
  ДОКЛАД

  ОТНОСНО: Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 602-01-25, внесен от Министерски съвет на 9 май 2016г.

  На свое редовно заседание, проведено на 19 май 2016г., Комисията по околната среда и водите, ръководено от председателят на Комисията г-н Станислав Иванов, разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 602-01-25, внесен от Министерски съвет на 9 май 2016г.
  От Министерството на околната среда и водите на заседанието присъстваха: Ивелина Василева - министър; Славея Стоянова-директор „Управление на отпадъците и опазване на почвите”; Румяна Ценова-Ценкова – и.д. началник отдел „Управление на производствени и опасни отпадъци и трансграничен превоз”; Петя Пенева – държ. експерт в отдел „Управление и контрол на масово разпространени отпадъци”; Надежда Михова – ст. експерт в отдел „Координация, комуникация и техническа помощ”, както и Ивайло Петков – парламентарен секретар; от Министерството на регионалното развитие и благоустройството: Милка Гечева – началник на ДНСК; от Движение „Защита на гражданите и държавата” – Ирена Тодорова Борованска, Петър Викторов Ангелов и проф. Петьо Хаджиев; от Асоциацията на рециклиращата индустрия – Иво Георгиев, председател на Управителния съвет на АРИ, Явор Божанков, заместник-председател на УС и членове на УС – Храйр Вахрам, Михаил Михайлов, Пенко Михайлов, Марина Узунова, юрист, Мирослав Евтимов, юрист и Владимир Димитров, изпълнителен директор; от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) – Десислава Латинова, Надя Александрова-Съботинова, експерт; от Българска стопанска камара – Димитър Бранков, заместник-председател и Диана Проданова, експерт в БСК.
  Заседанието беше открито от председателя, който представи гостите и обяви дневния ред, приет от членовете на Комисията. Народният представител Г. Божинов направи предложение да се даде възможност за становища на представителите на организации с експертен потенциал, прието от председателя, който обяви, че всеки представител може да се изкаже в рамките на 3 минути.
  От името на вносителя законопроекта и мотивите за неговото внасяне бяха представени от министър Ивелина Василева.
  На първо място с проекта се въвеждат разпоредби по прилагане на новоприети нормативни актове на ниво Европейски съюз и се отразяват бележки на Европейската комисия относно транспонирането в българското законодателство на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви.
  На второ място промените отразяват и препоръките на Комисията за защита на конкуренцията относно високия размер на банковата гаранция за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), необходимостта от установяване на лимит на плащанията в брой с ОЧЦМ за определен период от време и преразглеждане на размера на санкциите за дейности с ОЧЦМ.
  Със законопроекта се премахва ненужната административна тежест, създават се условия за по-добро управление на отпадъците, а оттам и предотвратяване в максимална степен на вредното им въздействие върху околната среда и здравето на хората. Предлагат се и промени в съществуващите разпоредби по управление на отпадъците в резултат на натрупания опит по прилагане на действащия Закон за управление на отпадъците (ЗУО) и идентифицираните проблеми от приемането му през месец юли 2012 г. до сега.
  Предлаганите по-важни изменения и допълнения могат да
  бъдат обобщени, както следва: Прецизиране на обхвата на Закона за управление на отпадъците относно тези, които попадат в приложното поле и на други законодателни актове на Европейския съюз, като отпадъчни води, странични животински продукти, трупове на умрели, но не заклани животни, и минни отпадъци; Актуализиране на разпоредбите, свързани с понятията
  "странични продукти" и "край на отпадъка", като за улеснение на бизнеса и намаляване на административната тежест е въведена процедура за издаване на решение на министъра на околната среда и водите за определяне кога едно вещество или предмет, получен в резултат на производствен процес, е страничен продукт; Уеднаквяване на изискванията на площадките за дейности с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки към тези за дейности с ОЧЦМ, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), с което ще бъде решен въпросът с т. нар. „пунктове" за вторични суровини, чието разположение досега в рамките на населените места е предпоставка за недоволство от страна на гражданите; Отразяване на Решението на Конституционния съд на Република България от 2014 г. относно отпадане на изискването предаването на ОЧЦМ да се извършва безвъзмездно; Отразяване на препоръките на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от 2015 г. относно изискванията разплащанията по сделки с ОЧЦМ да се извършват само по безкасов път; Актуализиране на размера на банковата гаранция за дейности с ОЧЦМ, необходими за издаване на разрешение за дейности с отпадъци - намалява се от 25 000 лв. на 15 000 лв., като се предлага въвеждане на банкова гаранция за дейности с ИУЕЕО и ИУМПС поради необходимостта от ограничаване на нелоялната конкуренция и поради факта, че при предварително третиране на тези отпадъци се добиват голямо количество ОЧЦМ; Прецизиране на разпоредбите, касаещи издаването, отказването, изменението или отнемането на разрешения или регистрационни документи за дейности с отпадъци, както и на разрешенията на организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци и на лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално; Промяна в съществуващите административнонаказателни разпоредби с оглед на ефективното им прилагане, както и намаляване на размера на някои от санкциите.
  Очаквани резултати от прилагането на ЗИД на ЗУО като цяло се очаква да доведат до хармонизиране на изискванията на националното законодателство с изискванията на ЕС в областта на управление на отпадъците, облекчаване на административната тежест, уреждане на правни последици, възникнали вследствие на Решение № 11 на Конституционния съд на Република България от 2014 г., постигане на съответствие с препоръките на КЗК в Решение № 220 от 2015 г., преодоляване на идентифицирани проблеми при прилагането на ЗУО, ограничаване на рисковете за околната среда при дейностите с третиране на отпадъци и ограничаване на „сивия" сектор в дейностите с третиране на отпадъци.
  Отношение по внесения законопроект взеха: М. Гечева, обявявайки подкрепата на МРРБ и предложение за мотивите за отмяна на ал. 2 в чл. 11 относно разрушаването на сгради под 100 кв. м.; Д. Бранков относно становището на БСК свързано с пазарната основа, прозрачността и продуктовите такси; Н. Съботинова, представяйки положителното становище на КРИБ и предложение за увеличаване прага на безкасовото плащане от 100 на 1000 лв.; Я. Божанков от Асоциацията на рециклиращата индустрия, който изрази подкрепа на становището на БСК и подчерта важността на разходването на т.н. еко-такса, събирана от частни дружества, а не от държавата и необходимостта от прозрачност и допълнително намаляване на банковите гаранции; н.п. Б. Великов, изразявайки подкрепа на законопроекта и поставяйки някои въпроси относно необходимостта от неговото усъвършенстване между 1-во и 2-ро гласуване по отношение на контрола, системите за разделно събиране, определяне краят на отпадъка и пр.; н.п. М. Генов, който обяви принципната подкрепа на философията на закона, но и виждането на много недостатъци, поради което представителите на БСП-ЛБ ще се въздържат и вероятно ще направят предложения между двете гласувания; н.п. В. Лилков, отправяйки въпрос относно продуктовата такса и информацията за кой е получава и как се разходва, което ще определи начина му на гласуване; н.п. Ив. Станков, който обяви подкрепа на законопроекта и обяви, че АБВ няма да е опозиция „на всяка цена” и ще направи конструктивни предложения, напр. за отразяването на т.н. „кръгова икономика” и Парижката инициатива от декември 2015г.; н.п. А. Стоянов, обявявайки подкрепата на Патриотичния фронт на първо гласуване и препоръка за приемане на конструктивни предложения от заинтересованите страни и организации; н.п. Ч. Георгиев, подкрепяйки целите по прилагане на европейското законодателство и изразявайки становище по необходимостта от публичност и прозрачност, подчертавайки, че БСП-ЛБ ще се въздържи при гласуването сега и ще направят предложения между двете гласувания; н.п. Г. Божинов, който посочи, че експертната опозиционност е добра за всеки управляващ и че има много нерешени от дълго време въпроси за начините за събиране, оползотворяването, прилагането на принципа „замърсителят плаща” и др.; председателят, който прочете становището на н.п. Джевдет Чакъров в подкрепа на законопроекта и намерения за предложение за прецизиране на текст между двете четения.
  Министър Василева благодари за мненията и направените бележки от бизнеса, съсловните организации и народните представители, като даде отговор на много от въпросите и обяви възможността за отразяване на обосновани предложения между двете гласувания, както и готовността на министерството за по-детайлни дискусии по получените становища.
  Председателстващият прикани към други изказвания, след което прекрати дискусиите и обяви процедура по гласуване, прието от комисията.
  След проведеното гласуване, Комисията по околната среда и водите с 12 гласа „за”, 1 ”против” и 3 ”въздържали се” подкрепи законопроекта и изрази следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 602-01-25, внесен от Министерски съвет на 09.05.2016г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума