Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
31/05/2016 първо гласуване


  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите

  № 653-11- 4/31.05.2016 г.

  ДОКЛАД

  ОТНОСНО: Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 654-01-71, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 27 май 2016г.

  На свое извънредно заседание, проведено на 31 май 2016г., Комисията по околната среда и водите, ръководено от председателят на Комисията г-н Станислав Иванов, разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 654-01-71, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 27 май 2016г.
  От Министерството на околната среда и водите на заседанието присъстваха: Атанаска Николова – зам. - министър; Асен Личев - директор „Управление на водите”; Цветослава Тодорова – гл. юрист-консулт и Ивайло Петков – парламентарен секретар.
  Заседанието беше открито от председателят, който представи гостите и обяви дневния ред, приет от членовете на Комисията.
  От името на вносителите законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от г-н Ст. Иванов, който подчерта, че областните управители имат задължения да организират и координират дейностите по почистване на речните легла извън границите на урбанизираните територии. Предвид обществената значимост на дейностите свързани с осигуряване на проводимостта на речните легла, когато за поддържане на проводимостта на речното легло е необходимо и изземване на наносни отложения, областният управител да може да организира и отстраняване на натрупаните наносни отложения, които възпрепятстват осигуряване на нормална проводимост на реката. Басейновите дирекции (БД) ще издават разрешителни за дейностите, които ще се предприемат за осигуряване на нормална проводимост на реката, което ще гарантира, че предвидените мероприятия няма да доведат до извършване на дейности под нивото на активното дъно на реката, няма да се извършва добив и да се нарушава хидроморфологията на реката и ще има възможност да контролира процеса. Със законопроекта ще се осигури прилагането на единен и ясен подход при изпълнение на задълженията на областните управители и във връзка с компетенциите им по стопанисване и управление на публична държавна собственост, тъй като съгласно Закона за водите (чл.11, т.1) принадлежащите земи на реките са публична държавна собственост. Образувалите се наноси също са публична държавна собственост .
  Предложеното изменение на чл. 140, ал.6 и свързаните с дейността разпоредби на ЗВ е с цел облекчаване на процедурата по почистване на реките, когато при огледа се установи, че е необходимо и отстраняване на натрупани наносни отложения, като областните управители могат да предприемат законосъобразни действия по ЗОП и Правилника за прилагането му, по Закона за държавната собственост и правилника за прилагане и др. законови и подзаконови нормативни актове, като с отпадането на текста за възлагане и продажба се предполага, че всеки областен управител, в рамките на оперативната самостоятелност, може да избере от законосъобразните решения за действие, това което счита за най-целесъобразно.
  Отношение по внесения законопроект взеха: Ст. Иванов, който прочете положително становище на Националното сдружение на общините в Р. България, с една препоръка; Ат. Николова, изразявайки подкрепа на законопроекта от МОСВ; н.п. Б. Великов, относно компетентния орган и контрола, получил отговор от зам.-министър Николова; н.п. М. Генов относно възможността за заобикаляне на ЗОП и опасност от нарушаване на речните корита, получил отговор от г-жа Николова и А. Личев; н.п. Ч. Георгиев относно собствеността на иззетия материал и възможното внасяне на предложение между двете гласувания; н.п. Хр. Грудев, изразявайки подкрепа на навременно предложения законопроект и давайки пример за реализацията на такава процедура по почистване на речно корито; н.п. Г. Божинов, относно подреждане на конкретен текст, който може да се усъвършенства; н.п. Ст. Иванов относно средствата за тази дейност и Ат. Николова, която обясни, че на предвижданото следващо заседание на КОСВ е включено подробно представяне на Плановете за управление на риска от наводнения, което е свързано с този законопроект.
  Председателят прикани към други изказвания, след което прекрати дискусиите и обяви процедура по гласуване, при което, Комисията по околната среда и водите с 8 гласа „за”, без ”против” и 3 ”въздържали се” подкрепи законопроекта и изрази следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 654-01-71, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 27 май 2016г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума