Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
09/06/2016


  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите

  № 653-11-7/10.06.2016 г.

  ДОКЛАД

  ОТНОСНО: Проект за решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на национална сигурност на Република България през 2015 г., № 602-03-13, внесен от Министерски съвет на 27.05. 2016 г. .

  На свое редовно заседание, проведено на 9 юни 2016 г., Комисията по околната среда и водите, разгледа Проект за решение за приемане на Годишен доклад за национална сигурност на Република България през 2015 г., № 602-03-13, внесен от Министерски съвет на 27.05. 2016 г.
  Годишният доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2015 г. се предлага за приемане от Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 1, т.3 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност.
  На заседанието на присъстваха: от Министерството на околната среда и водите : Бойко Малинов – зам.-министър, Мирослав Калугеров – директор на „Национална служба за защита на природата”, Ваня Димитрова – н-к отдел в дирекция „Политики по околна среда” и Цветослава Тодорова – гл. юристконсулт, както и Ивайло Петков – парламентарен секретар; от Министерски съвет: Георги Кръстев – съветник в политическия кабинет при МС и секретар на Съвета по сигурността към МС.
  Заседанието беше открито от председателя на Комисията по околната среда и водите, който представи присъстващите гости и обяви дневния ред, който се прие от членовете на Комисията.
  Проектът на решението беше представен накратко от г-н Георги Кръстев, като беше обърнато по-съществено внимание на дейностите, касаещи Комисията и МОСВ – политиките по опазване на околната среда и водите, както и човешкото здраве, намерили място в доклада за националната сигурност.
  Докладът има за цел да представи състоянието на националната сигурност, основните тенденции в рисковете, опасностите и заплахите, както и предприетите от правителството на страната действия по тяхното предотвратяване, овладяване и преодоляване на последствията от тях.
  В доклада, наред с традиционните аспекти на националната сигурност – отбрана, външна политика, външна сигурност и разузнаване са включени и екологични, вкл. по отношение на сигурността в отношенията човек-природа, зависимостта от ефективното използване на ресурсите и прехода към нисковъглеродна икономика.
  Като основни рискове за екологичната сигурност през 2015 г. са посочени увреждането на екосистемите и услугите, предоставяни от тях –храни, горива, медицински растения, генетичен материал, питейна вода и др. Посочена е необходимостта от поставяне на „кръговата икономика” на централно място в усилията за ефективно използване на ресурсите. Натискът, причинен от човешката дейност върху биологичното разнообразие също е посочен като риск в доклада. В основните рискове е включено и изменението на климата, като се набляга на необходимостта от превенция. През 2015 год. продължава замърсяването на околната среда от индустриални субекти, използващи недостатъчно ефективни пречиствателни съоръжения, използване на твърди горива и засилен автомобилен трафик в населените места, предизвикващи завишено замърсяване на атмосферния въздух. Като риск е посочено и неспазването на екологичното законодателство, водещо до аварии, както и проблемите с хидротехническите съоръжения и забавянето на проектите, свързани с „водния цикъл” на населените места. Като риск за околната среда и човешкото здраве се отчитат също и проблемите с отпадъците, замърсяването на почвите и незаконния добив на подземни богатства. Не на последно място е поставен и риска от инвестиционните интереси за строителство в границите на защитените територии – паркове и Натура 2000. Чрез доклада се прави опит за постигане на по-висока степен на информираност на гражданите, техните организации и обществото като цяло за реализиране на стратегията за сигурност през отчетната и следващите години.
  След откриването на дебата, отношение взеха: н.п. Б. Великов – относно извършени и неотчетени дейности на МОСВ и необходимостта от някои редакционни поправки и г-н Г. Кръстев с отговори и някои коментари по доклада.
  След проведените разисквания, Комисията по околната среда и водите, с 12 гласа „за”, без ”против” и ”въздържал се”, подкрепи проекта за решение и изрази следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да приеме Проект за решение за приемане на Годишен доклад за национална сигурност на Република България през 2015 г., № 602-03-13, внесен от Министерски съвет на 27.05. 2016 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума