Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
09/06/2016


  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
  № 653-11-5/9.06.2016 г.

  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, включващ законопроект за допълнение на Закона за водите, № 554-01-119, внесен от Настимир Ананиев и Димитър Делчев на 18 юни 2015 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 654-01-71, внесен от Станислав Иванов, Иван Вълков, Вили Лилков и Христо Грудев на 27.05.2016 г., приети на първо гласуване на 8 юни 2016 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

  ОБЩ ПРОЕКТ!

  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за водите
  (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г. и бр. 12, 14, 17, 58 и 61 от 2015 г.)
  § 1. В чл. 48 се създава ал. 5:
  „(5) Задължението по ал. 1, т. 6 не се прилага при разрешителни, издадени на малки и средни предприятия за използване на води за отглеждане на аквакултури. Това изключение не се прилага, когато във водите се влагат антропогенни химични вещества.”
  § 2. В чл. 60, ал. 4 т. 3 се изменя така:
  „3. за изземване на наносни отложения от принадлежащите земи на водохранилищата, както и от участъците от леглата на реките, за които по реда на чл.140, ал. 6 е установена необходимост от изземване - технически проект за изземването.“

  § 3. В чл.118з т. 4 се изменя така:
  „4. където тази част от реката попада в зони за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5, с изключение на участъците, за които по реда на чл. 140, ал. 6 е установена необходимост от изземване.“

  § 4. В чл. 140 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3:
  а) текстът преди т. 1 се изменя така:
  „(3) Дейностите по чл. 138, ал. 4, т. 5, чието осъществяване се осигурява от областните управители и кметовете съобразно ал. 4-6, се финансират и от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, при условие че са включени в Годишния план за изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия, и включват:“;
  б) създава се т. 6:
  „6. почистване на речните легла от наносни отложения за осигуряване нормалната им проводимост. “
  2. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Когато при огледа на междуведомствените комисии по ал. 4, т. 1 и ал. 5, т. 1 се установи, че за поддържането проводимостта на речното легло е необходимо изземване на наносни отложения или в плановете по чл. 151, ал. 2, т.2, буква „в“ са включени мерки за осигуряване на проводимост на речните легла поради натрупани наносни отложения, които създават риск от наводнения, областният управител:
  1. организира и възлага изпълнението на дейностите по почистване, необходими за осигуряване на нормална проводимост на речното легло;
  2. съгласува дейностите с компетентния орган по околна среда.“
  3. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Директорът на съответната басейнова дирекция издава разрешително за ползване на воден обект на определения изпълнител по ал. 6 за изземване на наносни отложения във връзка с предвидените дейности за почистване на речното легло. Условията и редът за издаване на разрешителното, както и неговото съдържание, се определят с наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 1а.”

  § 5. В чл.200, ал.1 в текста преди т. 1 думите „физическото или юридическото лице, което“ се заменят с „физическо или юридическо лице, едноличен търговец или орган на власт, който“.
  Заключителна разпоредба

  § 6. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума