Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
15/11/2016


  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите

  № 653-11-14/15.11.2016 г.
  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31.10.2016 г.

  На свое извънредно заседание, проведено на 15.11.2016 г., Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31.10.2016г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на околната среда и водите: г-жа Ивелина Василева – министър, г-жа Валерия Герова – гл. секретар, г-жа Ива Таланова – директор „Финансово управление”, г-жа Антоанета Събкова – н-к отдел „Финансова дейност” при гл. дирекция „Оперативна програма „Околна среда”, г-жа Ренета Георгиева – изпълнителен директор на ПУДООС, г-жа Мария Гвоздева – счетоводител в ПУДООС, г-жа Леонора Лекова – „Връзки с обществеността” и г-н Ивайло Петков – парламентарен секретар; от Министерство на финансите – г-жа Николина Апостолова – гл. експерт в дирекция „Държавни разходи” и г-н Константин Илиев – гл. експерт в дирекция „Национален фонд”.
  Министър Василева представи проекта на държавния бюджет, в частта околна среда и бюджет на Министерството на околната среда и водите. Тя подчерта, че провежданата политика в областта на опазването на околната среда през прогнозния период 2017-2019 г. ще бъде реализирана чрез последователно и съгласувано изпълнение на екологичните проекти и чрез намаляване на общия натиск на различни източници и икономически дейности върху околната среда. Сред основните приоритети в областта на околната среда е и продължаване на ускореното изграждане на екологична инфраструктура на страната и екологична мрежа Натура 2000. Тези дейности ще съдействат за подобряване на качеството на живот на населението и опазване на екосистемите, както и за изпълнение на ангажиментите на страната към ЕС.
  В областта на ограничаването на изменението на климата се цели да се гарантира намаляване на емисиите на парникови газове и осигуряване дългосрочно планиране на мерки за адаптация към климатичните промени. Това ще се реализира чрез предприемане на национални мерки и въвеждане на европейски и международни механизми.
  Един от основните акценти в провежданите политики по околна среда през следващия тригодишен период ще бъде развитието на екологичния потенциал на икономиката. Ще продължи въвеждането на екологично чисти технологии и производства при намаляване потреблението на първични суровини и ресурси. Други дейности са превенцията и ограничаване на промишленото замърсяване, насърчаване на рециклирането, развитие на агроекологичните практики, биологичното земеделие и екотуризма, които опазват природното богатство на страната и предотвратяват неблагоприятното въздействие върху човешкото здраве.
  През следващите години Министерството на околната среда и водите ще насочи усилията си в повишаване качеството на мониторинга и информацията за атмосферния въздух, за повърхностните и подземни води, за почвите, горските екосистеми, отпадъците, шума.
  Чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще бъдат изпълнявани геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата, ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие и Черноморското крайбрежие и за предотвратяване на аварии и щети.
  С предвидените средства в сферата на опазване на околната среда за 2017 г. ще бъдат финансирани екологични проекти и дейности, свързани с изграждането на малки водоснабдителни мрежи и съоръжения с местно значение за питейно-битово водоснабдяване на населението. Също така ще се осигури финансиране на проекти за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води, канализационни мрежи и довеждащи колектори, съоръжения за защита на руслата и бреговете на деретата от ерозия, съоръжения за регулиране на оттока на реките и създаване на водни площи с местно значение. Значителна част от планираните средства ще бъдат насочени за проекти, свързани с изграждане на нови или рекултивация на съществуващи депа, инсталации или съоръжения за управление на отпадъците. Предвижда се и финансиране на специализирани машини, сепариращи съоръжения и инсталации за третиране, преработване, разделяне, системи за рециклиране или оползотворяване на отпадъците.
  Предвидените средства за изпълнение на програми за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия при приватизация за 2017 г. са в размер на 5 млн. лв.
  С проектозакона на Закона за държавния бюджет за 2017 г., за МОСВ се определят приходи в размер на 55 000 хил. лв., при 48 000 хил. лв. за бюджет 2016 г., или значително увеличение, което се дължи на новия подход при отчитането на събраните държавни такси. Прогнозните приходи за 2018 и 2019 г. са съответно 53 101 хил.лв. и 54 331 хил. лв.
  Разходната част включва разходи за персонал, разходи за издръжка и капиталови разходи, като общите разходи, заложени в бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2017 възлизат на 46 047 000 лв., при 44 482 000 лв. за 2016 г.
  Предвижданите разходи по бюджета на МОСВ за 2017г. са най-високи за „Политиката в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда” – 20 787 хил. лв. (при 20 163 за 2016 г.), за политиката в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост – 8 337 хил. лв. ( при 9 415,0 спрямо 2016 г.) и за програма „Администрация” – 16 923 хил. лв. (при 14 900 за 2016). По - значими разходи са за съхранение, укрепване и възстановяване на екосистемите, видовете и генетичните им ресурси (6 163 хил. лв.), интегрираното управление и опазването на водите (5 781 хил. лв.), оценка и управление на въздействието върху околната среда (3 033 хил. лв.) и управлението на отпадъците (2 683 хил.лв.).
  Г-жа Василева посочи още какво ще се реализира с помощта на трансфери и средства от ПУДООС и какви средства се предвиждат за екологични проекти на общините.
  Председателят на Комисията, г-н Станислав Иванов, благодари на министър Василева за представянето на законопроекта и обърна внимание, че се разглежда законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2017 г. и бюджетната прогноза за периода 2018-2019 г. в програмен формат, като се фокусира основно върху частта, засягаща компетенциите на Комисията, Министерството на околната среда и водите и политиките, свързани с околната среда и водите.
  След откриване на дебатите, н.п. Манол Генов отправи въпроси относно предвижданите приходи и формирането им, както и относно Наредбата, уреждаща това, получили изчерпателни отговори от министъра.
  Г-н Станислав Иванов, след отправяне на покана за други изказвания и благодарност за участието на представителите на МОСВ и МФ в заседанието, прекрати дебатите и обяви гласуване на законопроекта, след което Комисията по околната среда и водите подкрепи законопроекта със 7 гласа „за”, 3 „против” и без „въздържали се” и изрази следното

  СТАНОВИЩЕ:
  Комисията подкрепя проектозакона и заложените в него показатели по отношение на опазването на околната среда и водите и предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64 внесен от Министерски съвет на 31.10.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Станислав Иванов
  Форма за търсене
  Ключова дума