Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
24/11/2016 първо гласуване


  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите

  № 653-11-15/29.11.16 г.
  ДОКЛАД

  ОТНОСНО: Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 602-01-53, внесен от Министерски съвет на 20 септември 2016г.

  На свое редовно заседание, проведено на 24.11.2016г., Комисията по околната среда и водите, разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 602-01-53, внесен от Министерски съвет на 20 септември 2016г.
  От Министерството на околната среда и водите на заседанието присъстваха: Атанаска Николова – зам.-министър, Бойко Малинов – зам.-министър, Боряна Каменова – директор „Политика по изменение на климата”, Първолета Лулева – директор „Превантивна дейност, Светла Генева – ст. експерт в отдел „Предотвратяване на промишленото замърсяване” и Ивайло Петков – парламентарен секретар.
  Заседанието беше открито от председателя Станислав Иванов, който представи гостите и обяви дневния ред, приет от членовете на Комисията.
  От името на вносителя законопроекта и мотивите за неговото внасяне бяха представени от г-н Бойко Малинов, който посочи следните основни цели на Проектът на ЗИД на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
  На първо място транспониране на Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда и регламентиране на случаите на изключения от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) вследствие на природни явления, като наводнения, свлачища, земетресения, и в изключителни за страната ни случаи – за намаляване на последствията от тях върху околната среда и човешкото здраве. Актуализиране на критериите за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с включване и на риск от големи аварии и бедствия, в т.ч. причинени от изменението на климата, както и конкретизиране на изискванията за предоставяне на информация от възложителя на инвестиционно предложение, за гарантиране на цялостност и обхватност на документацията и нейната оценка по процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС, актуализиране на изискванията за съдържание на доклада за ОВОС с включване и на оценка на риска от големи аварии и бедствия, въздействие на инвестиционното предложение върху климата и уязвимостта спрямо изменението на климата, дейности по събаряне, разрушаване и извеждане от експлоатация, както и регламентиране на възможност за задължително провеждане на ОВОС без процедура по преценка – за намаляване на регулаторната и административна тежест, облекчаване и ускоряване на инвестиционния процес и предотвратяване на конфликт на интереси както за лицата, участващи в процедурите по ОВОС, така и за компетентния орган по околна среда при актуализиране на изискванията за съдържание на Решението по ОВОС и оптимизиране на изискванията за осигуряване на обществен достъп до документацията по ОВОС.
  С предложения законопроект се изменя и допълват: Законът за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) за транспониране на част от изискванията на Директива (ЕС) 2015/2193 на Европейския парламент и Съвета от 25 ноември 2015 година за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации и актуализиране и прецизиране на разпоредбите по отношение на флуорсъдържащите парникови газове и веществата, които нарушават озоновия слой, както и актуализиране и прецизиране на терминологията и разпоредбите по отношение на емисиите от неподвижни източници; Законът за защита от шум в околната среда – с цел прецизиране на сроковете за разработване/актуализиране и одобряване на стратегически шумови карти и планове за действие; Законът за водите – с цел осигуряване на координирана процедура в съответствие с чл. 2 на Директива 2014/52/ЕС за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, за оценка за въздействието върху околната среда и оценка за влошаване на състоянието на водите в съответствие с Рамковата директива за водите; Законът за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси - прецизиране на текстовете във връзка с разпоредби, които вече не са приложими, отнасящи се до старата система за класификация, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси, както и прецизиране на разпоредби, свързани с електронно подаване на докладването.
  Очакваните резултати от прилагането на проекта могат да се обобщят така: Хармонизирано и приведено в съответствие с европейското национално законодателство посредством транспониране на Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г., което ще осигури по-голяма ефективност на процедурата по ОВОС за възложителите на инвестиционни предложения, за компетентния орган за провеждане на процедурата по ОВОС и за всички заинтересовани физически и юридически лица; Оптимизирани изисквания за осигуряване на обществен достъп до документацията по ОВОС и гарантиране на публичност и прозрачност на провеждане на процедурата по ОВОС на всеки етап от нея; Актуализирани критерии за преценка на необходимостта от ОВОС и изисквания за съдържанието на доклада за ОВОС, което ще осигури по-високо качество на подготовка и оценка на документацията по ОВОС –
  с оценка на риска от големи аварии и бедствия, както и климатичните промени през различните фази на инвестиционните предложения, в т.ч. при извеждане от експлоатация; Актуализирани приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС в съответствие с изискванията на Директива 2011/92/ЕС, което ще оптимизира процеса на ОВОС и ще допринесе за ускоряване и облекчаване на цялостния инвестиционен процес в България; Ефективно прилагане на Директива 2002/49/ЕС за оценка и управление на шума в околната среда.
  Ще се постигне още: Хармонизирано и приведено в съответствие с европейското национално законодателство за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации; Актуализирано законодателство чрез отмяна или корекция на някои неактуални разпоредби и прецизиране на терминологията по отношение на емисиите от неподвижни източници, както и подобряване на опазването на химичното състояние на подземните води, включително от непряко отвеждане на замърсители в тях чрез заустване на отпадъчни води в неподходящи съоръжения и чрез неправилно изградени съоръжения за подземни води и прецизирани текстове, отнасящи се до контрола по прилагането на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.
  Отношение по внесения законопроект взеха: н.п. Борислав Великов – относно транспонирането на директивите, обсъждането с обществеността и използвана терминология, н.п. Манол Генов – относно съществуващи сондажни кладенци в страната, получили отговори от г-н Б. Малинов и г-жа Ат. Николова.
  Председателстващият прикани към други изказвания, след което прекрати дискусиите и обяви процедура по гласуване, прието от комисията.
  След проведеното гласуване, Комисията по околната среда и водите с 13 гласа „за”, без ”против” и ”въздържали се” подкрепи законопроекта и изрази следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 602-01-53, внесен от Министерски съвет на 20.09.2016г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума