Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
24/11/2016 първо гласуване


  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите

  № 653-11-17/29.11.16 г.
  ДОКЛАД

  ОТНОСНО: Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие(Проект № Р160511), № 602-02-42, внесен от Министерски съвет на 21.11.2016 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 24.11.2016 г., Комисията по околната среда и водите, разгледа Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Проект № Р160511), № 602-02-42, внесен от Министерски съвет на 21.11.2016 г.
  На заседанието от страна на Министерството на околната среда и водите присъстваха: Атанаска Николова – зам.-министър, Бойко Малинов – зам.-министър, Боряна Каменова – директор „Политика по изменение на климата”, Първолета Лулева – директор „Превантивна дейност, Светла Генева – ст. експерт в отдел „Предотвратяване на промишленото замърсяване” и Ивайло Петков – парламентарен секретар.
  От името на вносителите, законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от г-жа Ат. Николова.
  Проектът на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие е одобрен с Протокол № 39 от заседание на Министерски съвет на 20 септември 2016 г. Министърът на околната среда и водите е упълномощен да води преговори и да го подпише при условие за последваща ратификация. Споразумението е подписано на 28 септември 2016 г.
  Република България, като страна по Протокола от Киото е задължена да разработи Национална стратегия за адаптация, която като основен план за действие срещу влиянието на климатичните промени трябва да отговори на уязвимостта на страната ни от последиците от изменението на климата. Задължение за изготвяне на такава стратегия произтича и от Закона за ограничаване изменението на климата. Първият етап от изготвянето на Националната стратегия за адаптация е приключил през 2014 г. с разработката на рамков документ „Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика от климатичните промени”. Вторият етап от стратегията трябва да надгради събраните и оценени данни и чрез макроикономически анализ и формулиране на конкретни мерки за адаптация да оформи стратегическите действия за намаляване уязвимостта на страната ни от последиците на изменящия се климат. Стратегията ще определи конкретните мерки по сектори, срока за тяхното изпълнение, необходимите ресурси и отговорните институции.
  Разработването на Националната стратегия и План за действие е предвидено в бюджета на Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса” на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г. Изпълнител на този проект ще бъде Световна банка, част от която е Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР).
  Споразумението е сключено в изпълнение на Меморандума за разбирателство между правителството на Р. България и МБВР за партньорство и усвояване на Европейските структурни и инвестиционни фондове за 2014-2020 г. Съгласно споразумението се предвиждат следните основни дейности за изпълнение от МБВР: Макроикономически анализ на последиците от изменението на климата с оценка на социалните и икономически последици, както и на конкретни мерки за адаптация, съобразени с брутния вътрешен продукт, дохода на населението, секторната продукция и нивото на заетост; Секторни оценки на селското стопанство, горско стопанство, биоразнообразие и екосистеми, воден сектор, енергия, транспорт, инфраструктура и строителство, градска среда, човешко здраве и туризъм. Този анализ трябва да определи най-важните рискове от изменението на климата и перспективите за развитие на всеки сектор до 2030 г.; Разработване на план за комуникация със заинтересованите страни, вкл. местни власти и общественост. Координацията по въпросите на климатичните промени ще се осъществява от Националния експертен съвет по изменението на климата и Координационния съвет по изменение на климата при МОСВ. Окончателният проект на Национална стратегия за адаптация се предвижда да бъде изготвен от МБВР през ноември 2017 г. След изготвянето на проекта ще се проведат процедурите по екологична оценка и оценка за съвместимост за защитените зони, съответно по Закона за опазване на околната среда и по Закона за биологичното разнообразие.
  На основание чл. 85, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от Конституцията на Република България, с решение на Министерския съвет се предлага споразумението да бъде ратифицирано със закон от Народното събрание.
  След откриване на дебата, отношение взеха: н.п. Борислав Великов относно използваната терминология, н.п. Станислав Иванов и н.п. Иван Станков относно стратегията за адаптация, получили отговори от г-жа Николова.
  Въз основа на проведената дискусия и изказани мнения, Комисията по околната среда и водите, с 14 гласа „за”, без ”против” и ”въздържали се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие(Проект № Р160511), № 602-02-42, внесен от Министерски съвет на 21.11.2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ:

  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума