Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
24/11/2016 първо гласуване


  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите


  № 653-11-16/29.11.16 г.


  ДОКЛАД


  ОТНОСНО: Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 602-02-41, внесен от Министерски съвет на 17.11.2016 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 24.11.2016 г., Комисията по околната среда и водите, разгледа Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 602-02-41, внесен от Министерски съвет на 17.11.2016 г.
  На заседанието от страна на Министерството на околната среда и водите присъстваха: Атанаска Николова – зам.-министър, Бойко Малинов – зам.-министър, Боряна Каменова – директор „Политика по изменение на климата”, Първолета Лулева – директор „Превантивна дейност, Светла Генева – ст. експерт в отдел „Предотвратяване на промишленото замърсяване” и Ивайло Петков – парламентарен секретар.
  От името на вносителите, законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от г-н Бойко Малинов.
  Проектът на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие е одобрен с Протоколно решение на Министерски съвет. На министъра на околната среда и водите е възложено да проведе преговорите и подпише споразумението при условие за последваща ратификация от Народното събрание. Споразумението е подписано официално на 28 септември 2016 г. в София.
  Целта на споразумението е предоставяне на съдействие на Министерството на околната среда и водите за разработването на Национална програма за качеството на атмосферния въздух и Национална програма за намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения, фини прахови частици и амоняк в атмосферния въздух. С тези програми усилията на страната ни ще се насочат към подобряване качеството на атмосферния въздух и постигане на целите относно емисиите на вредни вещества в него, което е свързано с пакета политики на Европейския съюз за чист въздух.
  Съгласно споразумението, МОСВ ще получи консултантски услуги за изпълнението на националните цели, свързани с изискванията на преразгледаната Директива за националните тавани за емисии. Ще се подкрепи и институционалната координация на ангажираност и управлението на качеството на въздуха на местно ниво.
  Споразумението е подписано при условие за последваща ратификация, тъй като предвижда арбитражно уреждане на евентуални спорове.
  На основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България, с решение на Министерския съвет се предлага споразумението да бъде ратифицирано със закон от Народното събрание.
  След откриване на дебата, отношение взеха: н.п. Манол Генов, относно моделите и пригодността им за страната ни и н.п. Борислав Великов, относно програмата за намаляване на емисиите и „таваните” за някои вещества. Отговори бяха дадени от г-н Малинов, който посочи още, че има определени мерки и пилотни общини.

  Въз основа на проведената дискусия и изказани мнения, Комисията по околната среда и водите, с 12 гласа „за”, без”против” и ”въздържали се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 602-02-41, внесен от Министерски съвет на 17.11.2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ:


  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума