Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
21/01/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 454-01-62, внесен от Иван Вълков и група народни представители на 11 декември 2014 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ


  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 454-01-62, внесен от Иван Вълков и група народни представители на 11 декември 2014 г.

  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 21 януари 2015 г., бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 454-01-62, внесен от Иван Вълков и група народни представители на 11 декември 2014 г.
  На заседанието присъстваха г-н Антон Гинев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-жа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Цвятко Георгиев – заместник-министър на вътрешните работи и г-н Антон Антонов - заместник-директор на дирекция "Опазване на обществения ред и контрол на пътното движение" към Главна дирекция "Охранителна полиция" в Министерството на вътрешните работи.
  Законопроектът беше представен от народния представител г-н Иван Вълков.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата предвижда промени, свързани с изпълнението на ангажиментите на Република България за въвеждане изискванията на Директива 2011/82/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата.
  Директивата предвижда сътрудничество за обмен на информация за следните категории пътни нарушения:
  - превишена скорост;
  - неизползване на предпазен колан;
  - неспиране на червен сигнал на светофара;
  - управление на МПС след употреба на алкохол;
  - управление на МПС след употреба на упойващи вещества;
  - неспазване на изискването за носене на предпазен шлем;
  - използване на забранена лента за движение;
  - незаконно използване на мобилен телефон или други комуникационни средства по време на шофиране.
  Друга част от предлаганите промени в Закона за движението по пътищата са свързани с Тълкувателно решение № 1 от 2014 г. на Върховния административен съд. С него беше преустановено реализирането на административно-наказателната отговорност за нарушения на Закона за движението по пътищата чрез издаване на електронен фиш при осъществяване на контрол с мобилни технически средства.
  Според представителите на Министерството на вътрешните работи още през първите месеци след приемането на тълкувателното решение броя на загиналите и ранените се е повишил значително.
  На членовете на комисията бе обяснено, че използването на мобилни технически средства е автоматизиран процес, при който единствената намеса на контролен орган се свежда до позиционирането и настройката на автоматизираното техническо средство. Обърнато бе внимание и на факта, че всички автоматизирани технически средства – мобилни и стационарни, са преминали метрологична проверка съгласно Закона за измерванията, в това число и софтуера за обработка на доказателствения материал и са въведени в експлоатация при стриктно спазване на нормативните предписания.
  С цел гарантиране правата на гражданите и с оглед установяване на обективната истина при евентуално съдебно обжалване на електронните фишове е предвиден текст в законопроекта, според който към административната преписка, която се изпраща в съда, освен доказателствата в подкрепа на обжалвания електронен фиш се предоставя и информация за участъка от пътя, с описание на мястото и координати, действащото ограничение на скоростта по чл. 21, посоката на движение на автомобила, схема на разположението на автоматизираното техническо средство, неговия вид, дата на последна метрологична проверка.
  С внесения законопроект се предвижда и създаването на изрично правно основание за издаване на акт на министъра на вътрешните работи, в който да се регламентират подробно условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол.
  Създава се и разпоредба относно реда за обозначаване на местата за контрол - чрез поставяне на пътни знаци или оповестяване в средствата за масово осведомяване, както и на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи.

  Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, единодушно с 15 гласа “ЗА” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 454-01-62, внесен от Иван Вълков и група народни представители на 11 декември 2014 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:


  ГРОЗДАН КАРАДЖОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума