Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
21/01/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 502-01-1, внесен от Министерски съвет на 08 януари 2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ


  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 502-01-1, внесен от Министерски съвет на 08 януари 2015 г.

  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 21 януари 2015 г. бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 502-01-1, внесен от Министерски съвет на 08 януари 2015 г.

  На заседанието присъстваха г-н Антон Гинев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-жа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Цвятко Георгиев – заместник-министър на вътрешните работи и г-н Антон Антонов - заместник-директор на дирекция "Опазване на обществения ред и контрол на пътното движение" към Главна дирекция "Охранителна полиция" в Министерството на вътрешните работи.
  Законопроектът беше представен от г-н Антон Гинев.
  Целта на предложените изменения и допълнения на Закона за движението по пътищата е постигане на съответствие с правото на Европейския съюз по отношение на системите за обезопасяване на деца, регламентирани в Директива за изпълнение 2014/37/ЕС на Комисията от 27 февруари 2014 г. за изменение на Директива 91/671/ЕИО на Съвета относно задължителното използване на обезопасителни колани и на системи за обезопасяване на деца в превозните средства.
  С посочената директива се допуска системите за обезопасяване на деца в превозните средства да бъдат одобрявани по Правило № 44 на ИКЕ на ООН за единни предписания относно одобрението на устройства за обезопасяване на деца пътници в моторни превозни средства или по нововъведеното Правило № 129 на ИКЕ на ООН за единни разпоредби относно одобрението на усъвършенстваните системи за обезопасяване на деца в моторните превозни средства (в сила от 9 юли 2013 г.).
  Правило № 129 на ИКЕ на ООН отразява техническия напредък в няколко отношения на системите за обезопасяване на деца: изпитванията за странични удари, гледащите назад системи за обезопасяване на деца до 15 месеца, съвместимостта с различни превозни средства и други.
  С предложената промяна на чл. 149, ал. 3, т. 1 се постига пълно съответствие с текста от т. 2.1.2 от Приложение I на Директива 2001/85/ЕО, като се премахва изискването моторните превозни средства от клас А да са „предимно“ за превоз на стоящи пътници.
  От представителите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията бе разяснено, че срокът за въвеждане в българското законодателство на Директивата за изпълнение 2014/37/ЕС на Комисията от 27 февруари 2014 година за изменение на Директива 91/671/ЕИО на Съвета е изтекъл на 20 септември 2014 г. Във връзка с това в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз е получено официално уведомително писмо № С (2014) от Европейската комисия за стартиране на процедура за нарушение № 2014/0497 за нетранспониране на директивата в срок, поради което разглеждането на закона следва максимално да се ускори.

  След проведените разисквания по законопроекта и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, единодушно с 15 гласа “ЗА” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 502-01-1, внесен от Министерски съвет на 08 януари 2015 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:


  ГРОЗДАН КАРАДЖОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума