Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
21/01/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 454-01-35, внесен от Петър Славов и група народни представители на 05. 11. 2014 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 454-01-35, внесен от Петър Славов и група народни представители на 05. 11. 2014 г.

  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 21.1.2015 г., бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 454-01-35, внесен от Петър Славов и група народни представители на 05. 11. 2014 г.
  На заседанието от страна на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията присъстваха г-н Антон Гинев, зам.-министър, г-жа Красимира Стоянова – Директор на Дирекция „Правна“, г-жа Славка Андреева – Директор на Дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. От страна на Минстерството на вътрешните работи по законопроектът взеха отношение Цвятко Георгиев – зам. министър, Антон Антонов - зам.-директор на Дирекция "Опазване на обществения ред и контрол на движението" към Главна дирекция "Охранителна полиция", Бойко Рановски - началник отдел "Регистрация, отчет на МПС и АНД" към Главна дирекция "Охранителна полиция". На заседанието присъстваха и се включиха в дискусията и представители на Столична община и браншови организации.
  Действащата уредба на чл. 15, ал. 6 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) не допуска в лентите, обособени за движение на превозни средства на линиите на обществения транспорт да се движат други превозни средства, в това число и таксиметрови автомобили. Според вносителите предлаганата промяна се очаква да даде положителен ефект в следните направления: подобряване услугата и ускоряване придвижването на граждани, прибегнали до таксиметровия транспорт в градски условия, както и разтоварване на централната градска част в полза на градския и таксиметровия транспорт; подобряване състоянието на таксиметровия бранш, чиито услуги може да се очаква да станат по-предпочитани от гражданите.
  Другата предлагана промяна визира уредбата на режима на санкциониране на автомобили, притежаващи статут на автомобил със специален режим на движение. Законът предвижда той да се използва само при необходимост, като само в такива случаи се допуска неспазване на разпоредбите му от тази категория автомобили. В това число при изпълнение на задачи, изискващи ползването на специалния режим на движение е логично и да не подлежат на санкции за превишаване на скоростта и съответните водачи. Според вносителите действащата уредба не разграничава случаите на ползване на специален режим на движение на автомобил, когато последният не е включен, което дава и в двата случая изключение от задължението за спазване на разпоредбите на ЗДвП за водачите, в това число и превишаване на сокоростта. Предлаганите промени се очаква да имат и дисциплиниращ ефект върху водачите на подобни автомобили със специален режим на движение.
  Във връзка с така представения законопроект от страна на Министерството на вътрешните работи беше изказано следното становище:
  Изменението на чл. 15 ал. 6 от ЗДвП, като се разреши движението на таксиметрови автомобили, когато превозват пътник или пътници в пътните ленти, сигнализирани за движение само на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници е нецелесъобразно поради следните причини:
  - Обособяването на отделни пътни ленти за движение само на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници има за цел облекчаване и осигуряване на по-добри условия за движението на точно този вид превозни средства, предвид тяхната специфична функция да превозват значителен брой пътници по определен маршрут и разсписание;
  - Водачите на леки автомобили имат възможност да изберат по-кратък или по-ненатоварен маршрут при извършване на превоз на пътници;
  - Тенденцията субективният фактор при контрол по спазване на правилата за движение да бъде сведен до минимум, предполага контролът да бъде осъществяван от системи за видеонаблюдение и автоматизирани технически средства, които не позволяват категорично да бъде установено наличието на пътник/пътници в МПС, което от своя страна прави контрола невъзможен.
  Според експертите не се налага промяна на чл. 189, ал. 6, т. 2 от ЗДвП, като след съществуващия в момента текст „нарушението е извършено с моторно превозно средство със специален режим на движение.“ точката се заменя със запетая и се добави текст „при включен специален режим“, тъй като при внимателен прочит на сега съществуващият текст на чл. 189, ал. 6, т.2 и текста на чл. 91, ал. 1 от ЗДвП, се налага извода, че текстът на чл. 189, ал.6, т. 2 от ЗДвП се отнася точно за тези превозни средства, които подават едновременно светлинен сигнал с проблясваща синя и/или червена светлина и специален звуков сигнал.
  След изказаните мнения и проведените дебати Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 3 гласа „За“, 5 гласа „Против“ и 5 гласа „Въздържали“ предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 454-01-35, внесен от Петър Славов и група народни представители на 05. 11. 2014 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ
  ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ:


  ГРОЗДАН КАРАДЖОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума