Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
28/01/2015

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 502-01-3, внесен от Министерски съвет на 12. 01.2015 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 28.01.2015 г., бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 502-01-3, внесен от Министерски съвет на 12. 01. 2015 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Веселин Божков – председател на Комисията за регулиране на съобщенията, членовете на Комисията за регулиране на съобщенията: г-жа Андреана Атанасова и г-жа Ирина Романска, представители на мобилните оператори и на неправителствени организации.
  Законопроектът бе представен от г-н Валери Борисов.
  В своето изложение г-н Борисов подчерта, че проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения е изготвен във връзка с получено от Генералния секретариат на Европейската комисия официално уведомително писмо № С (2012)8331) по нарушение № 2012/2185 относно неправилно транспониране на разпоредбите, свързани с налагането на финансови санкции на доставчиците на електронни съобщителни мрежи и услуги, съдържащи се в Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги и Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги, които са изменени с Директива 2009/140/ЕО. По мнение на Европейската комисия българското законодателство не въвежда напълно изискванията на чл. 21а от Рамковата директива и чл. 10 от Директивата за разрешениe предвид факта, че в продължителния период по обжалването на решението за налагане на санкции предприятията продължават да осъществяват необезпокоявано състава на нарушението. В тази връзка с оглед предприемането на действителни ефективни мерки по изпълнението на целите на Рамковата директива и на Директивата за разрешение се предлага Законът за електронните съобщения като специален закон да допуска предварително изпълнение на решенията на регулатора. С изменението на чл. 78 се предвижда Комисията за регулиране на съобщенията с решение да изиска от предприятието, след като му предостави възможност за изразяване на становище, да преустанови неизпълнението незабавно или в рамките на разумен срок. С решението комисията дава задължителни указания за отстраняване на неизпълнението и/или неговите последици и привеждане на дейността на предприятието в съответствие с приложимите изисквания. Със законопроекта се създава чл. 331а, който допуска налагане на дневна имуществена санкция при неизпълнение на решения на КРС по чл. 78, подлежащи на предварително изпълнение.
  На следващо място законопроектът въвежда мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (Регламент за роуминга), които е трябвало да бъдат въведени до 30 юни 2013 г. Размерът на предложените санкции в чл. 334б от проекта на закон е в съответствие с член 18 от Регламента за роуминга, който изисква държавите членки да определят ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, приложими при нарушаването на неговите разпоредби.
  След представяне на законопроекта своите становища изразиха представители на Комисията за регулиране на съобщенията, на мобилните оператори и на Сдружението за електронни комуникации. Народните представители, взели участие в дискусията, заявиха, че ще подкрепят законопроекта на първо гласуване, но подчертаха необходимостта от прецизиране на част от предложените текстове.
  Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 12 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 502-01-3, внесен от Министерски съвет на 12.01.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  ГРОЗДАН КАРАДЖОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума